Teksti suurus:

Tarbijakaitseseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.01.2006
Avaldamismärge:RT I 2005, 71, 547

Tarbijakaitseseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.12.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. detsembri 2005. a otsusega nr 964

Tarbijakaitseseaduses (RT I 2004, 13, 86; 41, 278) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 7 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kauba müügihind ja ühikuhind avaldatakse kirjalikult selgel ja loetaval viisil ning need hinnad peavad olema tarbijale üheselt mõistetavad ja kergesti märgatavad.»

§ 2. Paragrahvi 8:

1) pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 8. Teenuse hinna avaldamine

(1) Tarbijale teenust pakkudes või vahetult enne teenuse osutamist teavitab kaupleja tarbijat teenuse müügihinnast. Kui teenuse müügihinda ei ole võimalik eelnevalt kindlaks määrata, teavitab kaupleja tarbijat teenuse hinna komponentidest, tariifidest või hinna arvutamise alustest nii, et tarbijal on võimalik teenuse müügihinda piisava täpsusega arvutada.»;

2) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Teenuse müügihind on teenuse eest tarbija tasutav lõpphind.»

§ 3. Paragrahvi 17 lõike 2 punktis 8 ning § 37 lõigetes 3 ja 4 asendatakse sõnad «maa- või linnakohus» sõnaga «maakohus» vastavas käändes.

§ 4. Paragrahvi 38 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Käesoleva seaduse ja teiste õigusaktide alusel tarbijale antud õiguste tagamise üle teostavad järelevalvet Tarbijakaitseameti, Tervisekaitseinspektsiooni, politseiprefektuuri ja kohaliku omavalitsuse järelevalvepädevusega ametiisikud (edaspidi järelevalve teostaja) oma pädevuse piires.»

§ 5. Seaduse 6. peatükki täiendatakse §-ga 421 järgmises sõnastuses:

« § 421. Tarbijakaitsealane koostöö

(1) Euroopa Liidu liikmesriikides tarbijate huve kaitsvate õigusaktide jõustamise eest vastutavaks määratud pädevate asutuste vaheline koostöö toimub Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EÜ) määruse nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase koostöö määrus) kohaselt (ELT L 364, 9.12.2004, lk 1–11).

(2) Kontaktasutuseks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määruse rakendamisel on Tarbijakaitseamet.

(3) Majandus- ja kommunikatsiooniminister nimetab kooskõlastatult asjaosaliste ministritega käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määruse rakendamise eest vastutavad pädevad asutused.

(4) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teatab Euroopa Komisjonile ja teistele liikmesriikidele käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määruse rakendamise eest vastutavaks nimetatud pädevad asutused ning ühtse kontaktasutuse.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json