Teksti suurus:

Keskkonnaministri määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine seonduvalt Riikliku Looduskaitsekeskuse moodustamisega

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2006
Avaldamismärge:RTL 2005, 124, 1971

Keskkonnaministri määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine seonduvalt Riikliku Looduskaitsekeskuse moodustamisega

Vastu võetud 22.12.2005 nr 81

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 91 lõike 3 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määruse nr 52 «Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine» muutmine

Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrust nr 52 «Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine» (RTL 2004, 69, 1135) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitseja on kaitstava loodusobjekti asukohajärgse maakonna keskkonnateenistus, välja arvatud käesoleva määruse § 2 lõikes 2 loetletud juhtudel.»;

2) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktidega 10–14 järgmises sõnastuses:

« 10) Lahemaa rahvuspark – Lääne-Virumaa keskkonnateenistus Lääne-Viru maakonna piires ja Harjumaa keskkonnateenistus Harju maakonna piires;
11) Ohepalu looduskaitseala – Lääne-Virumaa keskkonnateenistus Lääne-Viru maakonna piires ja Harjumaa keskkonnateenistus Harju maakonna piires;
12) Viitna maastikukaitseala – Lääne-Virumaa keskkonnateenistus Lääne-Viru maakonna piires ja Harjumaa keskkonnateenistus Harju maakonna piires;
13) Kõrvemaa maastikukaitseala – Harjumaa keskkonnateenistus Harju maakonna piires ja Järvamaa keskkonnateenistus Järva maakonna piires;
14) Karula rahvuspark – Valgamaa keskkonnateenistus Valga maakonna piires ja Võrumaa keskkonnateenistus Võru maakonna piires.»;

3) paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Keskkonnaministri 1. detsembri 2000. a määruse nr 73 «Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine» kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 1. detsembri 2000. a määrus nr 73 «Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine» (RTL 2001, 21, 282; 2003, 113, 1792) tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Keskkonnaministri 22. aprilli 2004. a määruse nr 24 «Majandustegevuse ajutiste piirangute rakendamine väljaspool kaitsealasid asuvatel Natura 2000 võrgustiku aladel» muutmine

Keskkonnaministri 22. aprilli 2004. a määrust nr 24 «Majandustegevuse ajutiste piirangute rakendamine väljaspool kaitsealasid asuvatel Natura 2000 võrgustiku aladel» (RTL 2004, 49, 850; 2005, 47, 653) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Ala valitseja

«Looduskaitseseaduse» § 91 lõike 3 alusel volitan ala valitsema määruse lisas 1 nimetatud keskkonnateenistusi.»

2) määruse lisa 1 punkt 23 tunnistatakse kehtetuks;

3) määruse lisa 1 punkt 73 sõnastatakse järgmiselt:

« 73) ajutiste piirangutega Karula ala Võru maakonnas ja Valga maakonnas valitsejaks on Võrumaa keskkonnateenistus ja Valgamaa keskkonnateenistus oma tööpiirkonnas;»;

4) määruse lisa 1 punkt 121 sõnastatakse järgmiselt:

« 121) ajutiste piirangutega Kõpu ala Hiiu maakonnas valitsejaks on Hiiumaa keskkonnateenistus;»;

5) määruse lisa 1 punkt 124 sõnastatakse järgmiselt:

« 124) ajutiste piirangutega Kõrvemaa ala Järva maakonnas ja Harju maakonnas valitsejaks on Harjumaa keskkonnateenistus ja Järvamaa keskkonnateenistus oma tööpiirkonnas;»;

6) määruse lisa 1 punkt 133 sõnastatakse järgmiselt:

« 133) ajutiste piirangutega Lahemaa ala Lääne-Viru maakonnas ja Harju maakonnas valitsejaks on Lääne-Virumaa keskkonnateenistus ja Harjumaa keskkonnateenistus oma tööpiirkonnas;»;

7) määruse lisa 1 punkt 219 sõnastatakse järgmiselt:

« 219) ajutiste piirangutega Ohepalu ala Lääne-Viru maakonnas ja Harju maakonnas valitsejaks on Lääne-Virumaa keskkonnateenistus ja Harjumaa keskkonnateenistus oma tööpiirkonnas;»;

8) määruse lisa 1 punkt 227 sõnastatakse järgmiselt:

« 227) ajutiste piirangutega Otepää ala Valga maakonnas ja Põlva maakonnas valitsejaks on Valgamaa keskkonnateenistus ja Põlvamaa keskkonnateenistus oma tööpiirkonnas;»;

9) määruse lisa 1 punkt 382 sõnastatakse järgmiselt:

« 382) ajutiste piirangutega Tuhu ala Lääne maakonnas valitsejaks on Läänemaa keskkonnateenistus;»;

10) määruse lisa 1 punkt 421 sõnastatakse järgmiselt:

« 421) ajutiste piirangutega Viidumäe ala Saare maakonnas valitsejaks on Saaremaa keskkonnateenistus».

§ 4. Keskkonnaministri 1. juuli 2002. a määruse nr 43 «Harju maakonnas asuvaid kaitstavaid looduse üksikobjekte ümbritseva piiranguvööndi ulatus» muutmine

Keskkonnaministri 1. juuli 2002. a määrus nr 43 «Harju maakonnas asuvaid kaitstavaid looduse üksikobjekte ümbritseva piiranguvööndi ulatus» (RTL 2002, 79, 1217) § 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Keskkonnaministri 29. juuni 2004. a määruse nr 79 «Matsalu Rahvuspargi Administratsiooni põhimäärus» kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 29. juuni 2004. a määrus nr 79 «Matsalu Rahvuspargi Administratsiooni põhimäärus» (RTL 2004, 93, 1440) tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Keskkonnaministri 28. mai 2004. a määruse nr 53 «Emajõe-Suursoo Maastikukaitseala Administratsiooni põhimäärus» kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 28. mai 2004. a määrus nr 53 «Emajõe-Suursoo Maastikukaitseala Administratsiooni põhimäärus» (RTL 2004, 72, 1187) tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Keskkonnaministri 28. oktoobri 2003. a määruse nr 81 «Vooremaa Maastikukaitseala Administratsiooni põhimäärus (RTL 2003, 113, 1791) kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 28. oktoobri 2003. a määrus nr 81 «Vooremaa Maastikukaitseala Administratsiooni põhimäärus» (RTL 2003, 113, 1791) tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Keskkonnaministri 24. jaanuari 2002. a määruse nr 8 «Hiiumaa Kaitsealade Administratsiooni põhimäärus» kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 24. jaanuari 2002. a määrus nr 8 «Hiiumaa Kaitsealade Administratsiooni põhimäärus» (RTL 2002, 18, 225) tunnistatakse kehtetuks.

§ 9. Keskkonnaministri 5. detsembri 2001. a määruse nr 51 «Valitsusasutuse hallatava riigiasutuse nime muutmine ja Silma Looduskaitseala Administratsiooni põhimääruse kinnitamine» kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 5. detsembri 2001. a määrus nr 51 «Valitsusasutuse hallatava riigiasutuse nime muutmine ja Silma Looduskaitseala Administratsiooni põhimääruse kinnitamine» (RTL 2001, 134, 1939) tunnistatakse kehtetuks.

§ 10. Keskkonnaministri 11. oktoobri 2000. a määruse nr 62 «Soomaa Rahvuspargi Administratsiooni põhimäärus» kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 11. oktoobri 2000. a määrus nr 62 «Soomaa Rahvuspargi Administratsiooni põhimäärus» (RTL 2000, 109, 1678; 2001, 57, 786) tunnistatakse kehtetuks.

§ 11. Keskkonnaministri 11. oktoobri 2000. a määruse nr 63 «Karula Rahvuspargi Administratsiooni põhimäärus» kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 11. oktoobri 2000. a määrus nr 63 «Karula Rahvuspargi Administratsiooni põhimäärus» (RTL 2000, 109, 1679) tunnistatakse kehtetuks.

§ 12. Keskkonnaministri 11. oktoobri 2000. a määruse nr 64 «Vilsandi Rahvuspargi Administratsiooni põhimäärus» kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 11. oktoobri 2000. a määrus nr 64 «Vilsandi Rahvuspargi Administratsiooni põhimäärus» (RTL 2000, 109, 1680) tunnistatakse kehtetuks.

§ 13. Keskkonnaministri 15. augusti 2000. a määruse nr 46 «Endla Looduskaitseala Administratsiooni põhimäärus» kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 15. augusti 2000. a määrus nr 46 «Endla Looduskaitseala Administratsiooni põhimäärus» (RTL 2000, 93, 1435; 2003, 26, 382) tunnistatakse kehtetuks.

§ 14. Keskkonnaministri 15. augusti 2000. a määruse nr 49 «Kõrvemaa Maastikukaitseala Administratsiooni põhimäärus» kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 15. augusti 2000. a määrus nr 49 «Kõrvemaa Maastikukaitseala Administratsiooni põhimäärus» (RTL 2000, 93, 1438) tunnistatakse kehtetuks.

§ 15. Keskkonnaministri 15. augusti 2000. a määruse nr 50 «Matsalu Looduskaitseala Administratsiooni põhimäärus» kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 15. augusti 2000. a määrus nr 50 «Matsalu Looduskaitseala Administratsiooni põhimäärus» (RTL 2000, 93, 1439) tunnistatakse kehtetuks.

§ 16. Keskkonnaministri 15. augusti 2000. a määruse nr 47 «Haanja Looduspargi Administratsiooni põhimäärus» kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 15. augusti 2000. a määrus nr 47 «Haanja Looduspargi Administratsiooni põhimäärus» (RTL 2000, 93, 1436) tunnistatakse kehtetuks.

§ 17. Keskkonnaministri 15. augusti 2000. a määruse nr 51 «Nigula Looduskaitseala Administratsiooni põhimäärus» kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 15. augusti 2000. a määrus nr 51 «Nigula Looduskaitseala Administratsiooni põhimäärus» (RTL 2000, 93, 1440; 2002, 28, 388) tunnistatakse kehtetuks.

§ 18. Keskkonnaministri 15. augusti 2000. a määruse nr 52 «Viidumäe Looduskaitseala Administratsiooni põhimäärus» kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 15. augusti 2000. a määrus nr 52 «Viidumäe Looduskaitseala Administratsiooni põhimäärus» (RTL 2000, 93, 1441) tunnistatakse kehtetuks.

§ 19. Keskkonnaministri 6. oktoobri 1999. a määruse nr 87 «Hallatava riigiasutuse Naissaare Looduspargi Administratsioon asutamine» kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 6. oktoobri 1999. a määrus nr 87 «Hallatava riigiasutuse Naissaare Looduspargi Administratsioon asutamine» (RTL 1999, 139, 1970) tunnistatakse kehtetuks.

§ 20. Keskkonnaministri 2. märtsi 1999. a määruse nr 14 «Keskkonnaministri 30. detsembri 1998. a määruse nr 75 «Riigiasutuste tegevuse lõpetamine, vara ja asjaajamise üleandmine Riigimetsa Majandamise Keskusele» muutmine» kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 2. märtsi 1999. a määrus nr 14 «Keskkonnaministri 30. detsembri 1998. a määruse nr 75 «Riigiasutuste tegevuse lõpetamine, vara ja asjaajamise üleandmine Riigimetsa Majandamise Keskusele» muutmine» (RTL 1999, 43, 563) tunnistatakse kehtetuks.

§ 21. Keskkonnaministri 23. juuli 1998. a määruse nr 51 «Lahemaa Rahvuspargi Administratsiooni põhimääruse kinnitamine»

Keskkonnaministri 23. juuli 1998. a määrus nr 51 «Lahemaa Rahvuspargi Administratsiooni põhimääruse kinnitamine» (RTL 1998, 238/239, 1001; 2001, 116, 1660) tunnistatakse kehtetuks.

§ 22. Keskkonnaministri 10. juuni 2004. a määruse nr 71 «Looma tekitatud kahju hindamise metoodika, hüvitamise ulatus ja kord ning kahjustuste ennetusabinõudele tehtud kulutuste hüvitamise ulatus ja kord» muutmine

Keskkonnaministri 10. juuni 2004. a määruse nr 71 «Looma tekitatud kahju hindamise metoodika, hüvitamise ulatus ja kord ning kahjustuste ennetusabinõudele tehtud kulutuste hüvitamise ulatus ja kord» (RTL 2004, 85, 1338) § 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kahju hindamiseks teeb keskkonnateenistuse juhataja kohalikule omavalitsusele, vajadusel Riiklikule Looduskaitsekeskusele ja kohalike kalurite ühendusele ettepaneku määrata kahju hindamiseks oma esindaja. Juhul kui kohalik omavalitsus, Riiklik Looduskaitsekeskus või kalurite ühendus ei ole 10 päeva jooksul kirjaliku ettepaneku saamisest arvates oma esindajat määranud, kaasab keskkonnateenistuse juhataja komisjoni puuduva isiku asemel keskkonnateenistuse ametniku. Kahju suurust hindab keskkonnateenistuse ja eelnimetatud asutuste esindajatest koosnev vähemalt kolmeliikmeline komisjon.»

Minister Villu REILJAN

Kantsler Annika VELTHUT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json