Teksti suurus:

Pagulaste seaduse, piirivalveseaduse, politseiseaduse, riigipiiri seaduse, välismaalaste seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.01.2006
Avaldamismärge:RT I 2005, 71, 548

Pagulaste seaduse, piirivalveseaduse, politseiseaduse, riigipiiri seaduse, välismaalaste seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.12.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. detsembri 2005. a otsusega nr 965

I. Pagulaste seaduse muutmine

Pagulaste seaduses (RT I 1997, 19, 306; 2005, 54, 430) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «politseiasutused,» sõnaga «julgeolekuasutused,».

§ 2. Paragrahvi 3 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Varjupaigataotleja (edaspidi taotleja) on välismaalane, kes Eestis viibides või Eesti piiril palub kirjalikult, suuliselt või muul arusaadaval viisil Eesti Vabariigilt kaitset konventsiooni artiklis 1 nimetatud tagakiusamise eest või Eesti territooriumilt välja- või tagasisaatmise eest konventsiooni artikli 33 alusel.

(2) Varjupaigataotluseks käesoleva seaduse tähenduses loetakse elamisloa taotlust käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kaitse saamiseks.»

§ 3. Paragrahvi 71 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) võimaldama asjade ja isiku läbivaatust, röntgeniülesvõtte tegemist, vanuse kindlakstegemise testi läbiviimist ning asjade ja dokumentide hoiulevõtmist;».

§ 4. Paragrahvi 71 lõike 2 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) lubama teostada fotografeerimist, daktüloskopeerimist ja DNA proovide võtmist;».

§ 5. Paragrahvi 72 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Kui varjupaigamenetluses kogutud andmeid edastatakse muule kui käesoleva seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud asutusele, kehtivad käesoleva paragrahvi lõigetest 2–4 tulenevad kohustused ka nimetatud asutuse ja selle ametnike kohta.»

§ 6. Paragrahvi 81 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) fotografeerimine ja vähemalt 14-aastase isiku daktüloskopeerimine;».

§ 7. Paragrahvi 81 lõiget 1 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

« 61) vähemalt 14-aastase varjupaigataotleja andmete edastamine võrdlemiseks Eurodac-süsteemi kesküksusele vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu määrustele 2725/2000 ja 407/2002;».

§ 8. Paragrahvi 81 lõiget 1 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

« 8) DNA proovide võtmine ja alla 14-aastase isiku daktüloskopeerimine, kui teisiti ei ole võimalik isikut või tema põlvnemist tuvastada.»

§ 9. Paragrahvi 81 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Alla 14-aastaselt isikult sõrmejälgede ja DNA proovide võtmise otsustamisel arvestatakse eelkõige nimetatud isiku õiguste ja huvidega.»

§ 10. Paragrahvi 81 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Daktüloskopeerimisel kogutud andmed kantakse riiklikusse sõrmejälgede registrisse ja DNA proovi tulemusel saadud andmed kantakse riiklikusse DNA registrisse.»

§ 11. Paragrahvi 84 lõike 1 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 9) taotleja on teadvalt eiranud käesolevas seaduses sätestatud kohustusi, keeldunud või keeldub fotografeerimisest, daktüloskopeerimisest või DNA proovide andmisest või ei järgi järelevalvemeetmeid;».

§ 12. Paragrahvi 89 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 89. Taotleja üleandmine välislepingu või Euroopa Liidu õigusakti alusel».

§ 13. Paragrahvi 89 lõikes 1 asendatakse sõnad «rahvusvahelise organisatsiooni» sõnadega «Euroopa Liidu» ning lõikeid 1 ja 3 täiendatakse pärast sõna «välisleping» sõnadega «või Euroopa Liidu õigusakt.»

§ 14. Paragrahvi 811 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Kui menetlustoiminguid sooritades kasutatakse tehnikavahendeid, teatatakse sellest eelnevalt menetlustoimingus osalejatele ja neile selgitatakse tehnikavahendite kasutamise eesmärki.»

§ 15. Paragrahvi 815 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Käesoleva seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud valitsusasutus võib sooritatavate menetlustoimingute tõlkimisele kaasata tõlgi või keelevahendaja sidevahendeid kasutades.»

§ 16. Paragrahvi 10 lõikeid 4 ja 5 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

« 51) käesoleva seaduse alusel läbiviidavate toimingute sooritamiseks vajaliku transporditeenuse osutamise;».

§ 17. Paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Kodakondsus- ja Migratsiooniamet ei tunnista varjupaigataotleja tunnistust kehtetuks kuni varjupaigataotluse tagasilükkamise või varjupaiga andmisest keeldumise otsuses tehtud Eestist lahkumise ettekirjutuse sundtäitmiseni.»

II. Piirivalveseaduse muutmine

Piirivalveseaduses (RT I 1994, 54, 903; 2005, 29, 211) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 7 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) kinni pidada ja piirivalve- või politseiasutusse toimetada õiguserikkumises kahtlustatav või tagaotsitav või kehtiva isikut tõendava dokumendita isik;».

§ 2. Paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktidega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

« 41) kinnipeetud isikut fotografeerida ja daktüloskopeerida ning võrrelda tema andmeid piirivalve ja teiste riigiasutuste andmekogus olevate andmetega;
42) kinnipeetud isikult võtta DNA proove, kui teisiti ei ole võimalik isikut tuvastada.»

III. Politseiseaduse muutmine

Politseiseaduses (RT 1990, 10, 113; 2004, 54, 390) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 13 punkt 9 muudetakse ja paragrahvi täiendatakse punktidega 91 ja 92 järgmises sõnastuses:

« 9) fotografeerida kinnipeetud menetlusaluseid isikuid, keda ei ole võimalik seaduses ettenähtud kinnipidamise tähtaja jooksul dokumentide alusel tuvastada;
91) fotografeerida ja daktüloskopeerida kuriteo toimepanemises kahtlustatavaid, süüdistatavaid, süüdimõistetuid, arestiga karistatuid, karistusest või vangistusest tingimisi vabastatuid, isikuid, keda tuvastatakse neile abi osutamise vajadusel, varjupaigataotlejaid, ebaseaduslikult Eestis viibivaid välismaalasi ja välismaalasi, kelle suhtes on kohaldatud sissesõidukeeldu;
92) punktis 91 nimetatud isikutelt võtta DNA proove.»

§ 2. Paragrahvi 13 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

« (2) Vabariigi Valitsus asutab käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 91 alusel politsei poolt võetud sõrmejälgede ja teiste asutuste poolt seaduse alusel võetud ning politseile edastatud sõrmejälgede töötlemiseks riikliku sõrmejälgede registri ja kehtestab selle põhimääruse.

(3) Vabariigi Valitsus asutab käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 92 alusel politsei poolt võetud DNA proovide tulemusena saadud andmete ja teiste asutuste poolt seaduse alusel võetud ning politseile edastatud DNA proovide tulemusena saadud andmete töötlemiseks riikliku DNA registri ja kehtestab selle põhimääruse.»

IV. Riigipiiri seaduse muutmine

Riigipiiri seaduses (RT I 1994, 54, 902; 2005, 15, 86) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Looduslikul piirijoonel on piiriribaks maa-ala piirijõe, -oja või -tee sisemaa suunalisi lookeid ühendava sirge lähtejooneni ning sellega paralleelselt kulgev kuni 10 meetri laiune maariba sisemaa poole.»

§ 2. Paragrahvi 91 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

« (11) Piirivalveametnik teostab ebaseaduslikul piiriületusel tabatud vähemalt 14-aastase välismaalase daktüloskopeerimise vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu määrusele 2725/2000 ning edastab daktüloskopeerimisel kogutud andmed võrdlemiseks Eurodac-süsteemi kesküksusele vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu määrusele 407/2002.

(12) Käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud daktüloskopeerimisel kogutud andmed kantakse riiklikusse sõrmejälgede registrisse.»

V. Välismaalaste seaduse muutmine

Välismaalaste seadust (RT I 1993, 44, 637; 2005, 39, 308) täiendatakse §-dega 152 ja 153 järgmises sõnastuses:

« § 152. Daktüloskopeerimine

(1) Politseiametnik, piirivalveametnik või kodakondsus- ja migratsiooniametnik teostab seadusliku aluseta Eestis viibiva vähemalt 14-aastase välismaalase daktüloskopeerimise vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu määrusele 2725/2000. Daktüloskopeerimisel kogutud andmed edastatakse kontrollimiseks Eurodac-süsteemi kesküksusele vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu määrusele 407/2002.

(2) Politseiametnik, piirivalveametnik või kodakondsus- ja migratsiooniametnik võib teostada ka seadusliku aluseta Eestis viibiva alla 14-aastase välismaalase daktüloskopeerimise, kui teisiti ei ole võimalik isikut tuvastada.

(3) Alla 14-aastaselt välismaalaselt sõrmejälgede võtmise otsustamisel arvestatakse eelkõige nimetatud isiku õiguste ja huvidega.

(4) Välismaalase suhtes, kes keeldub daktüloskopeerimisest, võidakse kohaldada sundi.

(5) Daktüloskopeerimisel kogutud andmed kantakse riiklikusse sõrmejälgede registrisse.

(6) Siseminister kehtestab daktüloskopeerimisel kogutud andmete riiklikusse sõrmejälgede registrisse edastamise vormi.

§ 153. DNA proovide võtmine

(1) Politseiametnik, piirivalveametnik või kodakondsus- ja migratsiooniametnik võib teostada seadusliku aluseta Eestis viibivalt välismaalaselt DNA proovide võtmise, kui teisiti ei ole võimalik isikut tuvastada.

(2) Alaealiselt DNA proovide võtmise otsustamisel arvestatakse eelkõige alaealise õiguste ja huvidega.

(3) Välismaalase suhtes, kes keeldub DNA proovide andmisest, võidakse kohaldada sundi.

(4) DNA proovide tulemusel saadud andmed kantakse riiklikusse DNA registrisse.»

VI. Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmine

Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadust (RT I 1998, 98/99, 1575; 2004, 53, 369) täiendatakse §-ga 312 järgmises sõnastuses:

« § 312. Daktüloskopeerimine ja DNA proovide võtmine

(1) Kodakondsus- ja migratsiooniametnik, piirivalveametnik või politseiametnik võib teostada välismaalase, kelle suhtes on kohaldatud sissesõidukeeldu, daktüloskopeerimise ning temalt DNA proovide võtmise, kui teisiti ei ole võimalik isikut tuvastada.

(2) Välismaalase suhtes, kes keeldub daktüloskopeerimisest või DNA proovide andmisest, võidakse kohaldada sundi.

(3) Daktüloskopeerimisel kogutud andmed kantakse riiklikusse sõrmejälgede registrisse ja DNA proovide tulemusel saadud andmed kantakse riiklikusse DNA registrisse.»

VII. Rakendussäte

Varjupaigataotlejale, kellele on enne käesoleva seaduse jõustumist tehtud varjupaigataotluse tagasilükkamise või varjupaiga andmisest keeldumise otsus ja kes on nimetatud otsuse vaidlustanud kohtus ning kelle varjupaigataotleja tunnistus on kehtetuks tunnistatud, antakse kuni Eestist lahkumise ettekirjutuse sundtäitmiseni varjupaigataotleja tunnistus.

VIII. Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse I osa § 10, II osa §-s 2 esitatud § 7 lõike 1 punkt 41, III osa § 2, IV osa §-s 2 esitatud § 91 lõige 12, V osas esitatud § 152 lõiked 5 ja 6 ja § 153 lõige 4 ning VI osas esitatud § 312 lõige 3 jõustuvad 2006. aasta 1. märtsil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json