Teksti suurus:

Alkoholi-, tubaka-, kütuseaktsiisi seaduse” alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2006
Avaldamismärge:RTL 2005, 126, 1990

Alkoholi-, tubaka-, kütuseaktsiisi seaduse” alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 20.12.2005 nr 78

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 45 lõigete 2, 3 ja 10 alusel.

§ 1. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruses nr 48 «Aktsiisilaost lähetatud aktsiisikauba kohustuslik saatedokument» (RTL 2004, 44, 731) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Aktsiisilaost lähetatud, ajutise aktsiisivabastuseta ühendusevälisesse riiki lähetatud või läbi teise liikmesriigi lähetatud aktsiisikauba kohustuslik saatedokument»;

2) määrust täiendatakse paragrahviga 21 järgmises sõnastuses:

« § 21. Aktsiisikauba saateleht aktsiisikauba eksportimisel või toimetamisel aktsiisilaost õhusõidukile või laevale

(1) Käesoleva määruse §-des 1 ja 2 nimetatud saatedokumendid ei pea aktsiisikauba veol kaubaga kaasas olema, kui selle aktsiisikaubaga on kaasas ekspordi tollideklaratsioon.

(2) Aktsiisikauba toimetamisel aktsiisilaost õhusõidukile või laevale «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 27 lõike 1 punktides 181, 19 või 221 nimetatud juhtudel peab olema kaasas «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 45 lõikes 3 nimetatud ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba saateleht.

(3) Aktsiisiga maksustatud aktsiisikauba toimetamisel aktsiisilaost õhusõidukile või laevale peab olema kaasas «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 45 lõikes 3 nimetatud ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saateleht.»

§ 2. Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruses nr 39 «Ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba saatelehe ja aktsiisivabastustõendi vormid, nende täitmise, väljastamise ja esitamise kord ning saatelehe tagastamise kord ja tähtaeg, samuti ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saatelehel nõutavate andmete loetelu ning selle saatelehe täitmise ja väljastamise kord» (RTL 2003, 31, 469; 2004, 44, 741) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse sõnad «järelevalvet teostav tolliinspektuur» vastavas käändes sõnadega «Maksu- ja Tolliameti piirkondlik struktuuriüksus» vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Saateleht vormistatakse paberil.»;

3) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Aktsiisikauba toimetamisel õhusõidukile või laevale märgitakse saatelehele A või saatelehele T andmed, mida nõutakse saatelehe A real «Saateleht A nr» ning saatelehe A lahtrites 1, 2, 7, 11–15, 18a–20a ja samasisulistes täiendavates lahtrites ning lahtrites 23, 24 ja lahtris B ning C.»;

4) paragrahvi 3 lõike 2 punkti 14 viimane lause sõnastatakse järgmiselt:

«Kütuse puhul märgitakse selle kogus vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» §-s 66 nimetatud mahuühikule»;

5) paragrahvi 3 lõike 2 punkti 14 täiendatakse viimase lausega järgmises sõnastuses:

«Aktsiisikauba toimetamisel õhusõidukile või laevale märgitakse saatelehele kütuse kogus kilogrammides või liitrites.»;

6) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) kui aktsiisilaopidaja lähetab aktsiisikauba õhusõidukile või laevale.»

§ 3. Rahandusministri 4. mai 2004. a määruses nr 103 «Euroopa Komisjoni määrustega nr 2719/92/EMÜ ja nr 3649/92/EMÜ kehtestatud saatelehtede liikumise ja täitmise täpsustatud kord» (RTL 2004, 60, 1013) tehakse järgmine muudatus:

paragrahvi 5 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (3) «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 45 lõigetes 4 ja 5 nimetatud saatelehtedele märgitakse saatelehe number saatelehe nimetuse järele kasvavas järjekorras vastavalt kalendriaasta jooksul välisriiki lähetatud aktsiisikauba saatelehtede arvule kokku, kaldkriips ja aastaarvu kaks viimast numbrit.

(4) Välisriigist aktsiisikauba vastuvõtmisel märgitakse saatelehele saatelehe number saatelehe nimetuse järele kasvavas järjekorras vastavalt kalendriaasta jooksul välisriigist vastuvõetud aktsiisikauba saatelehtede arvule kokku, kaldkriips ja aastaarvu kaks viimast numbrit.»

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2006. aasta 1. jaanuaril.

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Aare JÄRVAN

/otsingu_soovitused.json