Teksti suurus:

Kütuse aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2008
Avaldamismärge:RTL 2005, 126, 1991

Kütuse aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord

Vastu võetud 20.12.2005 nr 79

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 72 lõike 4 alusel.

§ 1. Loa vorm

Kütuse aktsiisivabastuse loa (edaspidi luba) vorm kehtestatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2. Loa täitmine

(1) Loa täidab Maksu- ja Tolliameti piirkondlik struktuuriüksus.

(2) Loa reale «Kütuse aktsiisivabastuse luba nr» märgitakse loa number, mis koosneb loa väljastanud Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse koodist, aktsiisivabastuse loa liiki tähistavatest tähtedest, aktsiisivabastuse loa väljastamise aasta viimasest numbrist, aktsiisivabastuse loa väljastamise kuu numbrist ja aktsiisivabastuse loa järjekorranumbrist.

(3) Loa reale «Kehtib alates» märgitakse kuupäev (päev, kuu, aasta), millest alates võib selle loa alusel kütust soetada.

(4) Loa reale «Loa saaja nimi ja äriregistrikood» märgitakse loa saaja ärinimi ja äriregistrikood.

(5) Loa reale «Ladustamise ja töötlemise koht» märgitakse koht, kus laevavarustajal on õigus ladustada ja töödelda «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 27 lõike 1 punktis 191 nimetatud kütust. Kui kütuse ladustamise ja töötlemise koht asub sadama territooriumil, siis märgitakse selle sadama nimi ja aadress. Kui kütuse ladustamise ja töötlemise kohaks on laev, siis märgitakse selle laeva nimi ja registrinumber.

(6) Loa reale «MTA» märgitakse loa väljastanud Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse nimi, aadress ja telefoninumber.

(7) Loa reale «MTA juhataja nimi ja allkiri» märgitakse loa väljastanud Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse juhataja ees- ja perekonnanimi ning tema allkiri.

(8) Loa tabelisse veergu «KN» märgitakse kütuse kombineeritud nomenklatuuri (edaspidi KN) alamrubriik, mida laevavarustajal on õigus ladustada ja töödelda ning veergu «KÜTUS» kütuse KN alamrubriigile vastav kirjeldus «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» kohaselt.

§ 3. Loa asendamine

Loa väljastanud Maksu- ja Tolliameti piirkondlik struktuuriüksus asendab loa, kui laevavarustaja esitab kirjaliku taotluse ladustada ja töödelda «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 27 lõike 1 punktis 191 nimetatud kütust, mida ei ole märgitud loal. Asendatud loa saamiseks ei pea loa saaja esitama «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 71 lõigetes 1 ja 11 nimetatud dokumente.

§ 4. Määruse jõustumine

(1) Käesolev määrus jõustub 2006. aasta 1. jaanuaril.

(2) Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määrus nr 24 «Kütuse aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord» (RTL 2003, 30, 444; 2005, 80, 1135) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Aare JÄRVAN

Rahandusministri 20. detsembri 2005. a määruse nr 79 «Kütuse aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord»
lisa

KÜTUSE AKTSIISIVABASTUSE LUBA nr ........

Kehtib alates: _________________________________________________

Loa saaja nimi ja äriregistrikood: ___________________________________

Ladustamise ja töötlemise koht: ____________________________________

MTA: _______________________________________________________

KN KÜTUS
   
   
   
   
   
   

MTA juhataja nimi ja allkiri: _______________________________________

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json