Teksti suurus:

Kütuse laevavarustamise aruandes nõutavate andmete loetelu

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2008
Avaldamismärge:RTL 2005, 126, 1992

Kütuse laevavarustamise aruandes nõutavate andmete loetelu

Vastu võetud 20.12.2005 nr 80

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 74 lõike 11 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega reguleeritakse, millised andmed on laevavarustaja kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile laevavarustamise aruandes (edaspidi aruanne) kütuse aktsiisivabastuse loa alusel soetatud kütuse kohta.

§ 2. Aruande täitmine

Aruanne peab olema täidetud loetavalt ja sellisel viisil, et kandeid ei oleks võimalik kustutada.

§ 3. Aruandes sisalduvate andmete loetelu

(1) Aruandes esitatakse järgmised üldandmed:
1) aruande esitaja ärinimi ja kontaktandmed;
2) tegevuskoha aadress. Laeva puhul laeva nimi ja registrinumber;
3) aruandeperiood ja aasta, mille kohta aruanne esitatakse;
4) aruande esitajale väljastatud kütuse aktsiisivabastuse loa number;
5) aruande täitja ees- ja perekonnanimi, ametinimetus ja aruande koostamise kuupäev.

(2) Aruandes esitatakse järgmised andmed kütuse kohta:
1) aktsiisiga maksustamata kütuse alg- ja lõppjääk kilogrammides, kombineeritud nomenklatuuri (edaspidi KN) alamrubriik ja sellele vastav kirjeldus «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» kohaselt;
2) aktsiisiga maksustamata kütuse importimisel tollideklaratsiooni liik ja aktsepteerimise number, kütuse vastuvõtmise kuupäev, kogus kilogrammides, KN alamrubriik ja sellele vastav kirjeldus «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» kohaselt;
3) aktsiisiga maksustamata kütuse soetamisel aktsiisilaost aktsiisikauba saatelehe number, aktsiisilao number, kütuse vastuvõtmise kuupäev, kogus kilogrammides, KN alamrubriik ja sellele vastav kirjeldus «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» kohaselt;
4) aktsiisiga maksustamata kütuse vastuvõtmisel ettevõtja teisest tegevuskohast tegevuskoha andmed vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 1 punktile 2, saatedokumendi number, kütuse vastuvõtmise kuupäev, kogus kilogrammides, KN alamrubriik ja sellele vastav kirjeldus «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» kohaselt;
5) aktsiisiga maksustamata kütuse võõrandamisel tollideklaratsiooni liik ja aktsepteerimise number, kütuse võõrandamise kuupäev, isiku nimi, kellele kütus võõrandati, kogus kilogrammides, KN alamrubriik ja sellele vastav kirjeldus «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» kohaselt;
6) aktsiisiga maksustamata kütuse lähetamisel aktsiisilattu «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 26 lõike 1 punktis 8 nimetatud juhul aktsiisilaopidaja number, lähetamise kuupäev, kogus kilogrammides, KN alamrubriik ja sellele vastav kirjeldus «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» kohaselt;
7) aktsiisiga maksustamata kütuse üleandmisel ettevõtja teise tegevuskohta tegevuskoha andmed vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 1 punktile 2, saatedokumendi number, kütuse üleandmise kuupäev, kogus kilogrammides, KN alamrubriik ja sellele vastav kirjeldus «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» kohaselt.

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2006. aasta 1. jaanuaril.

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Aare JÄRVAN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json