Teksti suurus:

Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse” alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2006
Avaldamismärge:RTL 2005, 126, 1993

Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse” alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 20.12.2005 nr 81

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 25 lõike 9, § 37 lõike 2 ja § 77 lõike 4 alusel alusel.

§ 1. Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruses nr 35 «Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord» (RTL 2003, 31, 465; 2005, 9, 77) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse sõnad «Tolliasutuse märge» sõnadega «MTA märge»;

2) paragrahvi 3 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Reale «MTA» märgitakse aktsiisideklaratsiooni esitaja üle järelevalvet teostava Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse nimi.

(2) Reale «Isik» märgitakse aktsiisideklaratsiooni esitaja ärinimi ja äriregistrikood ning aktsiisilaopidaja, registreeritud kaupleja või maksuesindaja puhul ka aktsiisilaopidaja number, registreeritud kaupleja number või maksuesindaja number.»;

3) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Reale «MTA märge» tehakse aktsiisideklaratsiooni esitaja üle järelevalvet teostavas Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus struktuuriüksuses märge aktsiisideklaratsiooni vastuvõtmise kohta vastavalt sissetulnud dokumentide registreerimise korrale.»;

4) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kütuse aktsiisideklaratsiooni (lisa 3) tabelisse A märgitakse vastavalt tabelis antud kütuse liigitusele järgmised andmed:
1) kütuse aktsiisimäär (veerg C) ja aktsiisimäära ühik (veerg D) vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusele». Kütuse komponentidena käsitatakse vastava kütuse aktsiisimääraga maksustatud kütusesarnaseid tooteid;
2) kütuse kogus (veerg E), millelt maksustamisperioodil on tekkinud maksukohustus, vastavalt veerus D märgitud ühikule. Ridadel 1–10 ja 16–18 nimetatud kütuste puhul märgitakse kogus ka kilogrammides (veerg E 1);
3) kütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma (veerg F), mis leitakse kütuse koguse (veerg E) korrutamisel sama rea veerus C märgitud aktsiisimääraga, ja kütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku (viimane rida, veerg F).

(2) Kütuse aktsiisideklaratsiooni tabelisse B märgitakse fossiilse kütuse ja biokütuse segud eraldi vastavalt segu komponentide kombineeritud nomenklatuuri (edaspidi KN) alamrubriikide erinevusele. Tabelisse B märgitakse vastavalt tabelis antud kütuse liigitusele järgmised andmed:
1) kütuse KN alamrubriik (veerg B) vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusele»;
2) kütuse aktsiisimäär (veerg C) ja aktsiisimäära ühik (veerg D) vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusele». Biokütuse puhul veergusid C ja D ei täideta;
3) kütuse kogus (veerg E), millelt maksustamisperioodil on tekkinud maksukohustus, vastavalt veerus D märgitud ühikule. Kui veergu E märgitud kogus on liitrites, siis täidetakse ka veerg E 1, märkides vastava kütuse koguse kilogrammides. Biokütuse puhul veergu E ei täideta, vaid täidetakse veerg E 1, märkides segus sisalduva biokütuse koguse kilogrammides;
4) segult maksmisele kuuluv aktsiisisumma (veerg F), mis märgitakse reale «segu» ning leitakse segus sisalduva fossiilse kütuse koguse (veerg E) korrutamisel samal real märgitud aktsiisimääraga (veerg C). Segus sisalduva fossiilse kütuse ja segus sisalduva biokütuse puhul veergu F ei täideta;
5) segudelt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku (tabeli viimane rida, veerg F).

(3) Kütuse aktsiisideklaratsiooni tabelisse C märgitakse vastavalt tabelis antud tahkekütuse liigitusele järgmised andmed:
1) tahkekütuse aktsiisimäär (veerg C) ja aktsiisimäära ühik (veerg D) vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusele»;
2) tahkekütuse kütteväärtus (veerg E) väljendatuna gigadžaulides ühe tonni kohta. Tahkekütuse iga erinev kütteväärtus märgitakse eraldi reale. Tahkekütuse kütteväärtuse märkimiseks võib tabelit B täiendada lisaridadega, näiteks kivisöe puhul lisatakse read 1.4, 1.5 jne;
3) tahkekütuse kogus tonnides (veerg F);
4) tahkekütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma (veerg G), mis leitakse tahkekütuse koguse (veerg F) korrutamisel sama rea veerus E märgitud kütteväärtuse ja veerus C märgitud aktsiisimääraga;
5) tahkekütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku (tabeli viimane rida, veerg G).

(4) Reale aktsiis kokku (A+B+C) märgitakse kütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku, mis leitakse tabelite A, B ja C viimasele reale märgitud aktsiisisummade liitmisel.»;

5) lisadega 1 ja 2 kehtestatud aktsiisideklaratsiooni vormides asendatakse sõnad «Tolliasutuse märge» sõnadega «MTA märge» ja sõna «Tolliasutus» sõnaga «MTA».»;

6) lisaga 3 kehtestatud aktsiisideklaratsiooni vorm asendatakse käesoleva määruse lisas 1 sätestatud aktsiisideklaratsiooni vormiga.

§ 2. Rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruses nr 37 «Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord» (RTL 2004, 39, 652; 2005, 9, 77) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse sõnad «Tolliasutuse märge» sõnadega «MTA märge»;

2) paragrahvi 3 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Reale «MTA» märgitakse aktsiisilao üle järelevalvet teostava Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse nimi.

(2) Reale «Isiku nimi ja aktsiisilao number» märgitakse aktsiisilaopidaja ärinimi ja äriregistrikood ning aktsiisilao number, mille kohta aruanne esitatakse.»;

3) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Reale «MTA märge» tehakse aktsiisilao üle järelevalvet teostatavas Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus struktuuriüksuses märge aruande vastuvõtmise kohta vastavalt sissetulnud dokumentide registreerimise korrale.

4) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kütuse liikumise ja laoseisu aruande (lisa 3) tabelitesse 1–3 veergudesse 3 kuni 24 märgitakse kütuse kogused vastavalt veergudes toodud kütuse liigitusele kilogrammides. Kütuse komponendina käsitatakse vastava kütuse aktsiisimääraga maksustatud kütusesarnaseid tooteid. Tabeli 1 täitmisel märgitakse veergu 3 bensiini kogus, mille oktaaniarv on alla 95; veergu 4 bensiini kogus, mille oktaaniarv on 95 ja rohkem, kuid alla 98 ning veergu 5 bensiini kogus, mille oktaaniarv on 98 ja rohkem.

(2) Aruande tabelitesse 1–3 reale 1 märgitakse veergudes 3 kuni 24 nimetatud kütuse (edaspidi kütus) kogus aktsiisilaos aruandeperioodile eelneva kalendrikuu viimase kalendripäeva lõpu seisuga.

(3) Aruande tabelitesse 1–3 reale 2.9 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilaos erimärgistatud kütuse kogus.

(4) Aruande tabelitesse 1–3 reale 6.2 märgitakse aruandeperioodi lõpus tehtud mõõtmisel leitud kütuse kogus, mis erineb arvestuslikust kogusest.»;

5) paragrahvi 7 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Alkoholi liikumise ja laoseisu aruandesse, tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande tabelisse 1 ning kütuse liikumise ja laoseisu aruande (edaspidi aktsiisikauba aruanded) tabelitesse 1–3 reale 1.1 märgitakse aktsiisilaos ajutises aktsiisivabastuses oleva alkoholi, tubaka või kütuse (edaspidi aktsiisikaup) kogus aruandeperioodile eelneva kalendrikuu viimase kalendripäeva lõpu seisuga.»;

6) paragrahvi 7 lõige 10 sõnastatakse järgmiselt:

« (10) Aktsiisikauba aruannete reale 2.8 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilaos toodetud aktsiisikauba kogus. Alkoholi puhul võetakse koguste arvutamisel arvesse alkohol, mis vastab alkoholi liikumise ja laoseisu aruande tabeli rea 1 kohta kehtestatule.»;

7) paragrahvi 7 lõige 20 sõnastatakse järgmiselt:

« (20) Alkoholi liikumise ja laoseisu aruande reale 3.9 märgitakse aruandeperioodi jooksul lähetatud alkoholi kogus, mida ei maksustata aktsiisiga vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 27 lõike 1 punktidele 11, 8–181, 29 ja 30. Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande tabeli 1 reale 3.9 märgitakse aruandeperioodi jooksul lähetatud tubakatoodete kogus, mida ei maksustata aktsiisiga vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 27 lõike 1 punktidele 11, 181 ja 30. Kütuse liikumise ja laoseisu aruande tabelitesse 1–3 reale 3.9 märgitakse aruandeperioodi jooksul lähetatud kütuse kogus, mida ei maksustata aktsiisiga vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 27 lõike 1 punktidele 11, 19, 191 ja 22–30.»;

8) paragrahv 9 sõnastatakse järgmiselt:

« § 9. Kütuse liikumise ja laoseisu aruande tabelitesse 4 ja 5 märgitavad andmed

(1) Tabeli 4 veergu «Isik» märgitakse isikute nimed, kelle käest soetati aruandeperioodi jooksul tarbimisse lubatud erimärgistatud diislikütust ja kerget kütteõli ning tabeli 5 veergu «Isik» märgitakse isikute nimed, kellele aruandeperioodi jooksul võõrandati tarbimisse lubatud erimärgistatud diislikütust ja kerget kütteõli. Seejuures tuleb iga järgneva isiku nime märkimisel alustada realt, mis ei kattu eelmist isikut iseloomustavate andmetega.

(2) Tabeli 4 veergu «Identifitseerimisnumber» märgitakse:
1) kütuse soetamisel aktsiisilaost või registreeritud kaupleja tegevuskohast vastavalt aktsiisilao või registreeritud kaupleja tegevuskoha number;
2) kütuse soetamisel isikult, kes ei ole aktsiisilaopidaja ega registreeritud kaupleja, isiku registrikood.

(3) Tabeli 5 veergu «Identifitseerimisnumber» märgitakse:
1) kütuse võõrandamisel aktsiisilaopidajale või registreeritud kauplejale vastavalt aktsiisilao või registreeritud kaupleja tegevuskoha number;
2) kütuse võõrandamisel isikule, kes ei ole aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja, märgitakse isiku registrikood.

(4) Tabeli 4 veergu «Kütus» märgitakse aruandeperioodi jooksul soetatud ja tabeli 5 veergu «Kütus» märgitakse aruandeperioodi jooksul võõrandatud erimärgistatud diislikütuse ja kerge kütteõli KN alamrubriigile vastav kirjeldus vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusele»;

(5) Tabelitesse 4 ja 5 veergu «KN» märgitakse veerus «Kütus» nimetatud kütusele vastav KN alamrubriik vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusele»;

(6) Tabelitesse 4 ja 5 veergu «Kogus» märgitakse veerus «Kütus» nimetatud kütusele vastav kütuse kogus kilogrammides.»;

9) lisadega 1 ja 2 kehtestatud aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormides asendatakse sõnad «Tolliasutuse märge» sõnadega «MTA märge» ja sõna «Tolliasutus» sõnaga «MTA».»;

10) lisaga 3 kehtestatud aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vorm asendatakse käesoleva määruse lisas 2 sätestatud vormiga.

§ 3. Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruses nr 25 «Kemikaalikäitleja aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord» (RTL 2003, 30, 445; 2005, 80, 1135) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas, tekstis ja lisas asendatakse sõna «kemikaalikäitleja» sõnaga «kütusekäitleja»;

2) määruse tekstis asendatakse sõnad «maksu- ja tollikeskus» vastavas käändes sõnadega «Maksu- ja Tolliameti piirkondlik struktuuriüksus» vastavas käändes;

3) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Loa reale «Kütusekäitleja aktsiisivabastuse luba nr» märgitakse loa number, mis koosneb loa väljastanud Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse koodist, aktsiisivabastuse loa liiki tähistavatest tähtedest, aktsiisivabastuse loa väljastamise aasta viimasest numbrist, aktsiisivabastuse loa väljastamise kuu numbrist ja aktsiisivabastuse loa järjekorranumbrist.»;

4) paragrahvi 2 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Loa tabelisse nr 1 «Kütuse kogus 12 kalendrikuuks» esimesse veergu märgitakse kütuse kombineeritud nomenklatuuri (edaspidi KN) alamrubriigile vastav kirjeldus vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusele», teise veergu kütuse KN alamrubriik vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusele» ning kolmandasse veergu selle kütuse kogus vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» §-s 66 nimetatud ühikule, mida aktsiisivabastuse loa omanik võib aktsiisivabalt soetada.»;

5) paragrahvi 2 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Loa tabelisse nr 2 märgitakse järgmised andmed:
1) veerg 1: kütuse soetamise tehingu kuupäev;
2) veerg 2: kütuse KN alamrubriigile vastav kirjeldus vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusele»;
3) veerg 3: kütuse KN alamrubriik vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusele»;
4) veerg 4: kütuse kogus vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» §-s 66 nimetatud ühikule;
5) veerg 5: kütuse väljastanud aktsiisilaopidaja number või registreeritud kaupleja number või selle tollideklaratsiooni number, millega on deklareeritud imporditud kütus.»;

6) paragrahvi 2 lõiked 9 ja 10 sõnastatakse järgmiselt:

« (9) Loa reale «MTA juhataja nimi ja allkiri» märgitakse loa väljastanud Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse juhataja ees- ja perekonnanimi ning allkiri.

(10) Loa reale «MTA» märgitakse loa väljastanud Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse nimi, aadress ja telefoninumber.»;

7) paragrahvi 3 viimane lause sõnastatakse järgmiselt:

«Asendatud loa väljastaja märgib tabelisse nr 1 «Kütuse kogus 12 kalendrikuuks» analoogselt käesoleva määruse § 2 lõikele 5 soetamata jäänud kütuse KN alamrubriigi, sellele vastava kirjelduse ja kütuse koguse.»;

8) lisaga kehtestatud loa vormis asendatakse sõnad «KN kaubakoodid» sõnaga «KN», sõnad «Maksu- ja tollikeskuse juhataja nimi ja allkiri» sõnadega «MTA juhataja nimi ja allkiri» ning sõnad «Maksu- ja tollikeskuse aadress ja telefoninumber» sõnaga «MTA».

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2006. aasta 1. jaanuaril.

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Aare JÄRVAN

Rahandusministri 20. detsembri 2005. a määruse nr 81 ««Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine»
lisa 1

MTA märge «......» .............................. 20...... a ......................................................

MTA _____________________________________________________
Isik _____________________________________________________
Aadress _____________________________________________________

KÜTUSE AKTSIISIDEKLARATSIOON

.................................... 20...... a

TABEL A
Rida
Kütus
Aktsiisi-
määr
Ühik
Kogus
Kogus (kg)
Aktsiis
A B C D E E 1 F
1. Bensiin (pliivaba)          
2. Pliibensiin          
3. Lennukibensiin          
4. Bensiini komponendid          
5. Petrooleum          
6. Petrooleumi komponendid          
7. Diislikütus          
8. Eriotstarbeline diislikütus          
9. Diislikütuse komponendid          
10. Kerge kütteõli          
11. Raske kütteõli          
12. Raske kütteõli komponendid          
13. Põlevkivikütteõli          
14. Vedelgaas          
15. Vedelgaasi komponendid          
16. Biokütus või vedel põlevaine (bensiini asemel)          
17. Biokütus või vedel põlevaine (diislikütuse asemel)          
18. Biokütus või vedel põlevaine (kerge kütteõli asemel)          
19. Biokütus või vedel põlevaine (raske kütteõli asemel)          
Aktsiis kokku  

Kinnitan esitatud andmete õigsust

Nimi  

Ametinimetus   Allkiri   Kuupäev  
TABEL B
A B C D E E1 F
Bensiini ja biokütuse segud KN Aktsiisi-
määr
Ühik Kogus Kogus (kg) Aktsiis
1. segu            
1.1 fossiilne kütus            
1.2 biokütus          
 
Diislikütuse ja biokütuse segud KN Aktsiisimäär Ühik Kogus Kogus (kg) Aktsiis
1. segu            
1.1 fossiilne kütus            
1.2 biokütus          
 
Muu fossiilse kütuse ja biokütuse segud KN Aktsiisimäär Ühik Kogus Kogus (kg) Aktsiis
1. segu            
1.1 fossiilne kütus            
1.2 biokütus          
 
Aktsiis kokku  

Kinnitan esitatud andmete õigsust

Nimi  

Ametinimetus   Allkiri   Kuupäev  

TABEL C

Rida
Kütus
Aktsiisi-
määr
Ühik
Kütte-
väärtus
Kogus
Aktsiis
A B C D E F G
1. Kivisüsi          
1.1            
1.2            
1.3            
2. Pruunsüsi          
2.1            
2.2            
2.3            
3. Koks          
3.1            
3.2            
3.3            
Aktsiis kokku  

Aktsiis kokku (tabel A + tabel B + tabel C):  

Kinnitan esitatud andmete õigsust

Nimi  

Ametinimetus   Allkiri   Kuupäev  

Rahandusministri 20. detsembri 2005. a määruse nr 81 ««Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine»
lisa 2
MTA märge «......» ........................ 20...... a ................................................                   MTA ________________________________________________________
Isiku nimi ja aktsiisilao number ___________________________________
Aktsiisilao aadress
_____________________________________________

Kütuse liikumise ja laoseisu aruanne ................................. 20...... a
TABEL 1    
Rida
Laoseis ja liikumine
Bensiin
Bensiini
kompo-
nendid
Petroo-
leum
Petroo-
leumi
kompo-
nendid
Diisli-
kütus
Eri-
otstarbe-
line diisli-
kütus
Diisli-
kütuse
kompo-
nendid
    OA95 95≤OA98 OA≥98            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ALGSEIS Üldkogus                  
1.1 AAV kogus                  
2 SISSETULEK Üldkogus                  
2.1 AAV kogus                  
2.2 LRst ÜLD                  
2.3 LRst AAV                  
2.4 Eesti ALst ÜLD                  
2.5 Eesti ALst AAV                  
2.6 Import                  
2.7 Aktsiis makstud kogus                  
2.8 Toodetud kogus                  
2.9 Erimärgistatud kogus                  
Allkiri ..............................................
3 VÄLJAMINEK Üldkogus                  
3.1 AAV kogus                  
3.2 LRi ÜLD                  
3.3 LRi AAV                  
3.4 Eesti ÜLD                  
3.5 Eesti ALttu AAV                  
3.6 Eksport                  
3.7 Aktsiis makstud kogus                  
3.8 Aktsiisiga maksustatult                  
3.9 Aktsiisivaba                  
4 KAOD Üldkogus                  
4.1 Normatiivne kadu                  
4.2 Põhjendatud kaod                  
4.3 Põhjendamata kaod                  
5 KÜTUS MUUL OTSTARBEL Üldkogus                  
5.1 Kvaliteet                  
5.2 Muu toodang                  
6 LÕPPSEIS Üldkogus                  
6.1 AAV kogus                  
6.2 ÜLEJÄÄK                  
Allkiri ..............................................
TABEL 2
Rida Laoseis ja liikumine
Lennuki-
bensiin
Kerge kütteõli
Raske kütteõli
Raske kütteõli komponendid
Põlevkivi-
kütteõli
Vedelgaas
Vedelgaasi komponendid
1 2 12 13 14 15 16 17 18
1 ALGSEIS Üldkogus              
1.1 AAV kogus              
2 SISSETULEK Üldkogus              
2.1 AAV kogus              
2.2 LRst ÜLD              
2.3 LRst AAV              
2.4 Eesti ALst ÜLD              
2.5 Eesti ALst AAV              
2.6 Import              
2.7 Aktsiis makstud kogus              
2.8 Toodetud kogus              
2.9 Erimärgistatud kogus              
Allkiri ..............................................
3 VÄLJAMINEK Üldkogus              
3.1 AAV kogus              
3.2 LRi ÜLD              
3.3 LRi AAV              
3.4 Eesti ÜLD              
3.5 Eesti ALttu AAV              
3.6 Eksport              
3.7 Aktsiis makstud kogus              
3.8 Aktsiisiga maksustatult              
3.9 Aktsiisivaba              
4 KAOD Üldkogus              
4.1 Normatiivne kadu              
4.2 Põhjendatud kaod              
4.3 Põhjendamata kaod              
5 KÜTUS MUUL OTSTARBEL Üldkogus              
5.1 Kvaliteet              
5.2 Muu toodang              
6 LÕPPSEIS Üldkogus              
6.1 AAV kogus              
6.2 ÜLEJÄÄK              
Allkiri ..............................................
TABEL 3
Rida Laoseis ja liikumine
Biokütus (KN 1507-1518)
Biokütus (KN 2905 11 00 ja mis ei ole sünteetilist päritolu)
Biokütus (KN 3824 90 99 ja mis on valmistatud biomassist)
Bensiini ja biokütuse segud
Diislikütuse ja biokütuse segud
Muu kütuse ja biokütuse segud
1 2 19 20 21 22 23 24
1 ALGSEIS Üldkogus            
1.1 AAV kogus            
2 SISSETULEK Üldkogus            
2.1 AAV kogus            
2.2 LRst ÜLD            
2.3 LRst AAV            
2.4 Eesti ALst ÜLD            
2.5 Eesti ALst AAV            
2.6 Import            
2.7 Aktsiis makstud kogus            
2.8 Toodetud kogus            
2.9 Erimärgistatud kogus            
Allkiri ..............................................

3 VÄLJAMINEK Üldkogus            
3.1 AAV kogus            
3.2 LRi ÜLD            
3.3 LRi AAV            
3.4 Eesti ÜLD            
3.5 Eesti ALttu AAV            
3.6 Eksport            
3.7 Aktsiis makstud kogus            
3.8 Aktsiisiga maksustatult            
3.9 Aktsiisivaba            
4 KAOD Üldkogus            
4.1 Normatiivne kadu            
4.2 Põhjendatud kaod            
4.3 Põhjendamata kaod            
5 KÜTUS MUUL OTSTARBEL Üldkogus            
5.1 Kvaliteet            
5.2 Muu toodang            
6 LÕPPSEIS Üldkogus            
6.1 AAV kogus            
6.2 ÜLEJÄÄK            
Allkiri ..............................................
TABEL 4
Isik Identifitseerimisnumber Kütus KN Kogus
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Allkiri ..............................................
TABEL 5
Isik Identifitseerimisnumber Kütus KN Kogus
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Kinnitan esitatud andmete õigsust
Aktsiisilaopidaja ees- ja perekonnanimi Ametinimetus Allkiri Kuupäev
        

/otsingu_soovitused.json