Teksti suurus:

Käibemaksuseaduse alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2006
Avaldamismärge:RTL 2005, 126, 1996

Käibemaksuseaduse alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 27.12.2005 nr 89

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» § 27 lõike 1; § 35 lõigete 10 ja 12 ning § 36 lõike 5 alusel.

§ 1. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 67 «Käibedeklaratsiooni vorm» (RTL 2004, 44, 750) lisas 1 sätestatud käibedeklaratsiooni vorm ja täitmise juhend asendatakse käesoleva määruse lisas 1 sätestatud käibedeklaratsiooni vormi ja täitmise juhendiga.

§ 2. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruses nr 68 «Välisriigi maksukohustuslasele käibemaksu tagastamise kord ja käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm ning humanitaarabi korras kaupa eksportivale isikule käibemaksu tagastamise kord» (RTL 2004, 44, 751; 2005, 80, 1135) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Välisriigi maksukohustuslasele tagastatakse tema ettevõtluses kasutatava kauba, välja arvatud kinnisasi, importimisel või soetamisel või teenuse saamisel Eestis tasutud käibemaks, kui:
1) ta on kohustatud oma asukohariigis maksma käibemaksu ettevõtjana;
2) tal puudub Eestis püsiv tegevuskoht, mille kaudu ta tegeleb ettevõtlusega Eestis;
3) tagastatava käibemaksu summa kalendriaastas on vähemalt 400 krooni või 3000 krooni juhul, kui taotlus esitatakse perioodi kohta, mis on pikem kui kolm kuud, kuid lühem kui kalendriaasta;
4) Eesti maksukohustuslasel on õigus samadel tingimustel kauba importimisel, soetamisel või teenuse saamisel tasutud sisendkäibemaks oma arvestatud käibemaksust maha arvata.

(2) Kui isik on ühendusevälise riigi maksukohustuslane, tagastatakse tasutud käibemaks, kui lisaks lõike 1 punktides 1, 2 ja 4 sätestatud tingimustele on täidetud järgmised tingimused:
1) välisriigi maksukohustuslase asukohariigis on Eesti residentidel käibemaksu tagasisaamise õigus;
2) tagastatava käibemaksu summa kalendriaastas on vähemalt 5000 krooni.»;

2) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Isikule, kes ekspordib kauba humanitaarabi korras rahvusvahelisele organisatsioonile, välisriigi valitsusele, välisriigi kohalikule omavalitsusele või välisriigi valitsusvälisele organisatsioonile, tagastatakse kauba soetamisel või importimisel tasutud käibemaks.»;

3) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Humanitaarabi korras kauba eksportija esitab vabas vormis oma allkirjaga kinnitatud taotluse kauba soetamisel või importimisel tasutud käibemaksu tagastamiseks soetusest või importimisest arvates kuue kuu jooksul maksuhaldurile. Taotluses märgitakse, kellele ja kuhu käibemaks tagastatakse.»;

4) määruse lisa «Välisriigi maksukohustuslasele käibemaksu tagastamise kord ja käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm ning humanitaarabi korras kaupa eksportivale isikule käibemaksu tagastamise kord» asendatakse käesoleva määruse lisas 2 toodud vormiga.

§ 3. Rahandusministri 30. aprilli 2004. a määruses nr 40 «Maksustatava ja maksuvaba käibe, arvestatud käibemaksu ning teistelt registreeritud maksukohustuslastelt saadud maksustatava käibe või «Käibemaksuseaduse» § 4 lõikes 2 nimetatud ettevõtluses kasutatava kauba või teenuse eest tasumisele kuuluva ning «Käibemaksuseaduse» § 3 lõike 4 punktides 2–5 nimetatud saadud teenuse või soetatud kauba maksustatavalt väärtuselt arvestatud või imporditud kauba eest tasutud sisendkäibemaksu kohta igapäevase arvestuse pidamise kord» (RTL 2004, 39, 655) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Maksustatava ja maksuvaba käibe, arvestatud käibemaksu ning teistelt registreeritud maksukohustuslastelt saadud maksustatava käibe või «Käibemaksuseaduse» § 4 lõikes 2 nimetatud ettevõtluses kasutatava kauba või teenuse eest tasumisele kuuluva ning «Käibemaksuseaduse» § 3 lõike 4 punktides 2–5 nimetatud saadud teenuse või soetatud kauba maksustatavalt väärtuselt arvestatud või imporditud kauba eest tasutud või tasumisele kuuluva sisendkäibemaksu kohta igapäevase arvestuse pidamise kord»;

2) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kauba importimisel tasutud või tasumisele kuuluv käibemaks;»;

3) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Piiratud maksukohustuslane on kohustatud pidama igapäevast arvestust kauba ühendusesisese soetamise, välja arvatud maksuvaba soetamise, ja kauba impordi, välja arvatud maksuvaba impordi, ning «Käibemaksuseaduse» § 3 lõike 4 punktides 2–5 nimetatud tehingult või toimingult arvestatud käibemaksu kohta. Samuti tema poolt või tema eest teise liikmesriiki toimetatud kaupade kohta, mille toimetamist või võõrandamist ei käsitata kauba ühendusesisese käibena vastavalt «Käibemaksuseaduse» § 7 lõikele 2 ning teisest liikmesriigist Eestisse temale toimetatud «Käibemaksuseaduse» § 8 lõikes 3 nimetatud kaupade kohta, mille toimetamist või soetamist ei käsitata kauba ühendusesisese soetamisena.»

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2006. aasta 1. jaanuaril.

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Aare JÄRVAN

Rahandusministri 27. detsembri 2005. a määruse nr 89 ««Käibemaksuseaduse» alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine»
lisa 1

KÄIBEDEKLARATSIOONI TÄITMISE JUHISED Deklaratsioonile märgitakse maksukohustuslase/piiratud maksukohustuslase, sh füüsilisest isikust ettevõtja registrikood (füüsilisest isikust ettevõtja puhul registrikoodi puudumisel isikukood) ning käibemaksukohustuslasena registreerimise number.

Lahter 1 ja Lahter 2 Vastavalt KMS § 15 lõigetega 1 ja 2 kehtestatud maksumääradele kajastatakse nimetatud lahtrites KMS § 3 lõikes 4 (piiratud maksukohustuslane KMS § 3 lõikes 5) nimetatud tehingute ja toimingute maksustatav väärtus kokku, v.a § 16 lõigetes 1, 2 ja 5 loetletud maksuvabade kaupade ja teenuste käive. Muuhulgas kajastatakse nendes lahtrites:
1) kauba ühendusesisene soetamine vastavalt KMS § 8 lõigetes 1, 2, 4 ja 5 sätestatule;
2) KMS § 4 lg 1 p-s 2 nimetatud kauba või teenuse omatarve, sh kauba omatarbena maksustatav tööandja sõiduauto tasuta või soodushinnaga kasutada andmise käibe maksustatav väärtus vastavalt § 12 lõikele 7, v.a KMS § 46 lõikes 8 sätestatu;
3) KMS § 16 lõikes 3 nimetatud kaupade ja teenuste käibe maksustatav väärtus juhul, kui nimetatule on maksuhaldurit teavitades lisatud käibemaks;
4) välisriigi maksukohustuslaselt, kes ei ole Eestis registreeritud maksukohustuslasena, saadud teenuste, mis on loetletud KMS § 10 lõikes 2, maksustatav väärtus;
5) välisriigi maksukohustuslaselt, kes ei ole Eestis registreeritud maksukohustuslasena, soetatud kauba või saadud teenuste maksustatav väärtus vastavalt KMS § 3 lg 4 p-le 5;
6) Eestis paigaldatava või kokkupandava kauba soetamine teise liikmesriigi maksukohustuslaselt;
7) kauba soetamine soetajana kolmnurktehingus;
8) piiratud maksukohustuslase poolt tehtavate tehingute, mis on ära toodud KMS § 1 lg 1 p-s 5 ning § 3 lg 4 punktides 2–5, maksustatav väärtus;
9) maksukohustuslase registrist kustutamise momendiks võõrandamata kaupade (v.a põhivara) maksustatav väärtus, millelt tuleb käibemaksu tasuda (KMS § 29 lg 10).
Nimetatud lahtrites kajastatakse ka müügiobjektide maksustatav väärtus juhul, kui väljastatud arvel või muul müügidokumendil on märgitud käibemaksusumma seaduses sätestatut eirates (KMS § 3 lg 6 p 2, § 38 lg 1).
Lahter 3 KMS § 15 lõigetes 3 ja 4 nimetatud kaupade ja teenuste 0% määraga maksustatava käibe maksustatav väärtus, kokku.
Lahter 3.1 Lahtris 3 näidatud summas sisalduv KMS § 7 lõikes 1 sätestatud kauba ühendusesisese käibe maksustatav väärtus, v.a juhul, kui KMS § 16 kohaselt on selle kauba käive maksuvaba.
Lahter 3.2 Lahtris 3 näidatud summas sisalduv kaupade eksport, v.a. juhul, kui KMS § 16 kohaselt on selle käive maksuvaba. Lahtri summa hulgas kajastatakse ka kauba eksport KMS § 5 lõigete 2 ja 4 tähenduses (tax-free).
Lahter 3.2.1 Lahtris 3.2 näidatud summas sisalduv kauba eksport KMS § 5 lõigete 2 ja 4 tähenduses (tax-free).
Lahter 4 Kokku käibemaks 18% lahtris 1 näidatud summast ja 5% lahtris 2 näidatud summast.
Lahter 5 Kokku sisendkäibemaks, mis on lubatud KMS §-des 29, 30 ja 31 sätestatud tingimustel maksustatavalt käibelt arvestatud käibemaksust maha arvata. Kui oma ettevõtluse tarbeks soetatud kaupu ja teenuseid kasutatakse nii ettevõtluse kui ka mitteettevõtluse või nii maksustamisele kuuluva kui ka maksuvaba käibe tarbeks, arvatakse sisendkäibemaks arvestatud käibemaksust maha osaliselt. Sel juhul kirjutatakse lahtrisse 5 sisendkäibemaksu osalise mahaarvamise tulemusel saadud käibemaksusumma.
Lahter 5.1 Lahtri 5 summas sisalduv ettevõtluse tarbeks soetatud kauba impordikäibemaks.
Lahter 5.2 Lahtri 5 summas sisalduv ettevõtluse tarbeks soetatud põhivara sisendkäibemaks.
Lahter 6 Informatiivne lahter, mille summas sisaldub kauba ühendusesisene soetamine vastavalt KMS §-dele 8 ja 18.
Lahter 7 Informatiivne lahter, mis sisaldab lahtris 1 ja lahtris 2 näidatud:
1) soetatud paigaldatava või kokkupandava kauba, kolmnurktehingu tingimustel soetatud kauba, millelt maksukohustuslane peab käibemaksu arvestama, maksustatavat väärtust;
2) välisriigi maksukohustuslaselt, kes ei ole Eestis registreeritud maksukohustuslasena, saadud teenuste, mis on loetletud KMS § 10 lõikes 2, maksustatavat väärtust;
3) välisriigi maksukohustuslaselt, kes ei ole Eestis registreeritud maksukohustuslasena, soetatud kauba või saadud teenuste maksustatavat väärtust vastavalt KMS § 3 lg 4 p-le 5.
Lahter 8 Maksuvaba käive vastavalt KMS § 16 lõigetes 1, 2 ja 5 sätestatule.
Lahter 9 Informatiivne lahter, milles näidatakse teises liikmesriigis paigaldatava või kokkupandava kauba maksustatav väärtus.
Lahtrid 10 ja 11 Nendesse lahtritesse kirjutatakse:
1) kalendriaasta viimasel maksustamisperioodil tehtav KMS § 32 alusel osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvestus;
2) põhivara, sh kinnisasja, ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimisest tulenev käibemaksusumma muudatus vastavalt KMS § 32 lõikele 5;
3) nii ettevõtluses kui ka muudel juhtudel kasutatavate kaupade ja teenuste ostmisel tasutud ja mahaarvatud sisendkäibemaksu KMS § 29 lg 4 alusel tehtav ümberarvestus.
Lahtreid 10 ja 11 ei täideta üheaegselt, täidetakse kas lahter 10 või 11.
Lahtrid 12 ja 13  Tasumisele kuuluv või enammakstud käibemaks.
TAOTLUS: Kui maksukohustuslane taotleb enammakstud käibemaksu (sh ka eelnevate perioodide enammakstud käibemaksu) tagastamist ja/või selle kandmist teiste riiklike maksude katteks, tuleb täita ja esitada enammakstud käibemaksu tagastamise taotlus eraldi vormil (vorm KMTA).

Rahandusministri 27. detsembri 2005. a määruse nr 89 ««Käibemaksuseaduse» alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine»
lisa 2


/otsingu_soovitused.json