Teksti suurus:

Prospektis avalikustatava teabe ja andmete koosseisu suhtes erandite tegemise kord ja tingimused

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.12.2019
Avaldamismärge:RTL 2006, 1, 9

Prospektis avalikustatava teabe ja andmete koosseisu suhtes erandite tegemise kord ja tingimused

Vastu võetud 27.12.2005 nr 90

Määrus kehtestatakse «Väärtpaberituru seaduse» § 17 lõike 5 ja § 1323 lõike 5 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse väärtpaberite avaliku pakkumise, kauplemis- ja noteerimisprospektis (edaspidi prospekt) avalikustatava teabe ja andmete koosseisu suhtes erandite tegemise tingimused ja kord.

§ 2. Erandite tegemise tingimused

Prospektis avalikustatava teabe, samuti selles avalikustatavate andmete koosseisu suhtes võib Finantsinspektsioon (edaspidi inspektsioon) teha isiku taotlusel erandeid, kui täidetud on vähemalt üks «Väärtpaberituru seaduse» (edaspidi seadus) § 17 lõikes 5 või § 1323 lõikes 5 sätestatud tingimustest.

§ 3. Erandi taotlemine

(1) Prospektis avalikustatava teabe ja andmete koosseisu suhtes erandite rakendamiseks tuleb inspektsioonile esitada vastav taotlus. Kui pakutavate väärtpaberite emitendi päritolulepinguriik ei ole Eesti, võib taotluse inspektsioonile esitada Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi väärtpaberiturujärelevalve asutus.

(2) Lõikes 1 nimetatud taotlus peab sisaldama järgmist teavet:
1) täpsed andmed, mille osas erandi kehtestamist taotletakse;
2) viide vastavale seaduse sättele, mille alusel erandit taotletakse;
3) põhjendus erandi taotlemise kohta;
4) seaduse § 24 lõikes 1 nimetatud isikute kinnitus taotlemisel esitatud andmete õigsuse ja täielikkuse kohta.

(3) Lõike 2 punktis 3 sätestatud põhjendus peab sisaldama järgmist:
1) teavet selle kohta, millist avalikku huvi ja mil viisil andmete prospektis avalikustamisega võidakse rikkuda, kui erandi taotlemise aluseks on seaduse § 17 lõike 5 punkt 1 või § 1323 lõike 5 punkt 1;
2) teavet selle kohta, milline on emitendile andmete avaldamisega tekitatav võimalik kahju ja kahju eeldatav suurus, ning piisavaid tõendeid, et teabe mitteavalikustamine ei ole eksitav, kui erandi taotlemise aluseks on seaduse § 17 lõike 5 punkt 2 või § 1323 lõike 5 punkt 2;
3) piisavaid tõendeid, et teabe mitteavaldamine on pakkumise osas vähetähtis, kui erandi taotlemise aluseks on seaduse § 17 lõike 5 punkt 3 või § 1323 lõike 5 punkt 3.

(4) Lõikes 1 nimetatud taotlus esitatakse koos seaduse § 18 lõikes 1 sätestatud prospekti registreerimise taotlusega.

§ 4. Taotluse läbivaatamine

(1) Inspektsioon vaatab taotluse läbi 10 tööpäeva jooksul. Kui esitatud andmed või dokumendid ei vasta õigusaktides sätestatud nõuetele, annab inspektsioon nende õigusaktidega vastavusse viimiseks või täiendamiseks uue tähtaja.

(2) Taotlemisel esitatud andmete ja dokumentide kontrollimiseks võib inspektsioon nõuda täpsustavate andmete ja dokumentide esitamist, teostada kohapealset kontrolli, määrata ekspertiisi ja erakorralist audiitorkontrolli ning teostada päringuid riigi andmekogudest. Inspektsioonil on õigus nõuda suulisi selgitusi seaduse § 24 lõikes 1 nimetatud isikult, tema esindajalt ning põhjendatud vajaduse korral kolmandatelt isikutelt esitatud dokumentide sisu ja prospekti registreerimise otsustamisel tähtsust omavate asjaolude kohta.

§ 5. Erandi tegemise otsustamine ja üleandmine

Erandi tegemisele kohaldatakse seaduse §-des 191 ja 20 prospekti registreerimise kohta sätestatut.

§ 6. Erandi tegemisest keeldumine

Inspektsioonil on õigus erandi tegemisest keelduda, kui:
1) täidetud ei ole ükski seaduse § 17 lõikes 5 või § 1323 lõikes 5 sätestatud tingimustest;
2) taotlus ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele ning tegemist on oluliste puudustega;
3) taotlemisel ei ole esitatud kõiki õigusaktidega ette nähtud dokumente või nimetatud dokumendid on omavahel vastuolus või taotleja ei ole täitnud § 4 lõikes 1 sätestatud nõuet.

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Aare JÄRVAN

/otsingu_soovitused.json