Teksti suurus:

Regionaalministri 7. jaanuari 2005. a määruse nr 4 "Isikukoodide moodustamise, väljajagamise ja andmise kord" muutmine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 5, 85

Regionaalministri 7. jaanuari 2005. a määruse nr 4 "Isikukoodide moodustamise, väljajagamise ja andmise kord" muutmine

Vastu võetud 28.12.2005 nr 12

Määrus kehtestatakse «Rahvastikuregistri seaduse» § 50 lõike 6 alusel.

§ 1. Regionaalministri 7. jaanuari 2005. a määruses nr 4 «Isikukoodide moodustamise, väljajagamise ja andmise kord» (RTL 2005, 13, 115) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 91 lõige 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Isikukoodi andmiseks isikule, kelle isikukood kuulub seaduse või andmekogu põhimääruse alusel kandmisele riigi andmekogusse, esitab isik isiklikult maavalitsusele kirjaliku taotluse (lisa 1) järgmiste andmetega:»;

2) paragrahvi 91 lõiget 1 täiendatakse punktidega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

« 8) kodakondsusjärgse riigi isikukood (kui see on kantud kehtivasse isikut ja kodakondsust tõendavasse dokumenti);
9) kehtiva isikut ja kodakondsust tõendava dokumendi liik, väljaandnud asutus, number, väljaandmise kuupäev ja kehtivuse tähtaeg.»;

3) paragrahvi 91 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) Taotluse esitanud isikule väljastab maavalitsus isikukoodi saanud isiku kohta väljavõtte rahvastikuregistrist. Väljavõtte võib saata taotlejale posti teel tähtkirjaga.»;

4) määrust täiendatakse lisaga 1.

§ 2. Määrus jõustub 1. veebruaril 2006. a.

Minister Jaan ÕUNAPUU

Kantsler Märt KRAFT

Regionaalministri 7. jaanuari 2005. a määruse nr 4 «Isikukoodide moodustamise, väljajagamise ja andmise kord»
lisa 1

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json