Teksti suurus:

Eesti Patendilehe põhimäärus

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:RTL 2006, 3, 41

Eesti Patendilehe põhimäärus

Vastu võetud 29.12.2005 nr 159

Määrus kehtestatakse «Patendiseaduse» § 34 lõike 3 alusel ja «Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse» § 20 lõike 1 punkti 2 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Eesti Patendileht

(1) Eesti Patendileht (edaspidi leht) on Patendiameti ametlik perioodiline väljaanne, milles avaldatakse teated patendiregistris, Eestis kehtivate Euroopa patentide registris ja «Patendiseaduses» ning «Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduses» ettenähtud juhtudel muudes Patendiameti poolt peetavates andmekogudes tehtud kannete kohta.

(2) Lehes avaldatakse ka EL nõukogu määrusega (EÜ) nr 1768/1992 meditsiinitoodete täiendava kaitse sertifikaadi kasutuselevõtu kohta (Euroopa Liidu Teataja L 182, 02.07.1992, lk 1–5) ning Euroopa Parlamendi ja EL nõukogu määrusega (EÜ) nr 1610/1996 taimekaitsetoodete täiendava kaitse sertifikaadi kasutuselevõtu kohta (Euroopa Liidu Teataja L 198, 08.08.1996, lk 30–35) ettenähtud teated.

(3) Patendiamet võib lehes avaldada oma ametlikke teateid, patendikaitset puudutavaid siseriiklikke õigusakte, rahvusvaheliste kokkulepete mitteametlikke tõlkeid ning muud üldistes huvides vajalikku teavet, mille avaldamine ei ole «Patendiseaduse», «Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse», «Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse» või rahvusvaheliste kokkulepete alusel keelatud või piiratud.

§ 2. Rahvusvahelised standardid

(1) Lehe struktuur, vorminõuded ning ilmumissagedus on kooskõlas Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni (edaspidi WIPO) standardiga ST. 18 «Soovitused patendilehtede ja muude patenditeateid avaldavate väljaannete kohta».

(2) Lehes kasutatakse andmete tähistamiseks koode vastavalt WIPO standardile ST. 9 «Soovitused patendidokumente ja täiendava kaitse tunnistusi puudutavate bibliograafiliste andmete kohta (identifitseerimine ja miinimumnõuded)» ehk INID-koode.

(3) Lehes kasutatakse jagude ja osade tähistamiseks siseriiklike tööstusomandi esemete korral WIPO standardi ST. 17 «Soovitused teadete pealkirjade kodeerimiseks patendilehtedes» kohaseid neljapositsioonilisi «täht–täht–number–täht» koode, kui osale on selline kood kehtestatud.

2. peatükk
LEHE STRUKTUUR

§ 3. Lehe struktuur

Leht koosneb tiitellehest, sisukorrast eesti ja inglise keeles, INID-koodide loendist eesti ja inglise keeles ja järgmistest osadest:
1) I osa «Eesti patendid»;
2) II osa «Euroopa patendid»;
3) III osa «Meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendav kaitse»;
4) IV osa «Litsentsid ja pandid»;
5) V osa «Loendid»;
6) VI osa «Patendialased õigusaktid ja muu info».

§ 4. Tiitelleht

(1) Tiitellehe esiküljel on järgmised andmed:
1) lehe nimi: «Eesti Patendileht»;
2) märge: Patendiameti ametlik väljaanne;
3) lehe number, ilmumisaasta, ilmumiskuu, ilmumiskoht;
4) aastakäigu number;
5) märge selle kohta, millisest kuupäevast loetakse selles numbris esitatud andmed avaldatuks;
6) ISSN-kood (rahvusvaheliste perioodiliste väljaannete standardnumber);
7) Eesti väike riigivapp ja riigi nimi.

(2) Tiitellehe pöördel on järgmised andmed:
1) viide «Patendiseaduse» sättele, mille alusel lehte välja antakse (eesti ja inglise keeles);
2) lehe nimi ja väljaandja nimi (inglise keeles);
3) märge selle kohta, millisest kuupäevast loetakse selles lehenumbris esitatud andmed avaldatuks (inglise keeles);
4) toimetaja ja levitaja nimed ning kontaktandmed (eesti ja inglise keeles);
5) autoriõiguse tähis ©, väljaandja nimi ja ilmumisaasta.

3. peatükk
EESTI PATENDID

§ 5. Lehe I osa «Eesti patendid» struktuur

Osa koosneb järgmistest jagudest:
1) BA1A «Avaldatud patenditaotlused»;
2) BB2A «Avaldatud rahvusvaheliste taotluste patendinõudluse tõlked»;
3) FG4A «Väljaantud patendid»;
4) GB1A «Avaldatud patenditaotluste õigusliku staatuse muudatused»;
5) HZ1A «Avaldatud patenditaotluste andmete parandused ja muudatused»;
6) LD4A «Muudatused patentides»;
7) TZ4A «Registreeringu andmete parandused ja muudatused»;
8) PZ4A «Patentide õigusliku staatuse muudatused»;
9) MZ4A «Patentide kehtivuse lõppemine».

§ 6. Jagu BA1A «Avaldatud patenditaotlused»

(1) Jagu algab järgmise viitega:

«Teated avaldatakse «Patendiseaduse» § 24 lõike 6 alusel.»

(2) Avaldatava patenditaotluste kohta avaldatakse teade, milles sisalduvad järgmised andmed koos INID-koodidega:

1) avaldatava patenditaotluse number sellele järgneva avaldatud patenditaotlust tähistava dokumendiliigi koodiga A (11);
2) patenditaotluse number selle ees asetseva patenditaotlusele viitava tähisega «P» (21);
3) patenditaotluse esitamise kuupäev (22);
4) rahvusvahelise patenditaotluse siseriiklikku menetlusse esitamise kuupäev (85);
5) prioriteediandmed (30);
6) varasema patenditaotluse, millest patenditaotlus on eraldatud, esitamise kuupäev ja number (62);
7) varasema jätkatud patenditaotluse esitamise kuupäev ja number (66);
8) varasema patenditaotluse, mis on esitatud leiutise olemust muutvate varasema patenditaotluse paranduste ja täienduste põhjal, number, paranduste ja täienduste esitamise kuupäev (–);
9) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeks (51);
10) leiutise nimetus (54);
11) patenditaotleja ees- ja perekonnanimi, tema elukoha või tema ettevõtte asukoha aadress ja riigi kood, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress ja riigi kood (71);
12) leiutise autori ees- ja perekonnanimi ning aadress ja riigi kood (72);
13) patendivoliniku korral tema ees- ja perekonnanimi ning aadress või ühise esindaja korral tema ees- ja perekonnanimi, juriidilisest isikust ühise esindaja korral nimi (74);
14) bioloogilise aine, sealhulgas mikroorganismi tüve deponeerimise andmed (83);
15) rahvusvahelise patenditaotluse number ja esitamise kuupäev (86).

(3) Rahvusvahelise patenditaotluse puhul märgitakse teate algusesse vasakusse veergu rahvusvahelisele patenditaotlusele viitav tähis «PCT».

(4) Teated grupeeritakse rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeksite järgi, võttes aluseks nende põhiklassiindeksid. Sama põhiklassiindeksiga patenditaotlused järjestatakse patenditaotluste numbrite kasvavas järjestuses.

§ 7. Jagu BB2A «Avaldatud rahvusvaheliste taotluste patendinõudluse tõlked»

(1) Jagu algab järgmise viitega:

«Teated avaldatakse «Patendiseaduse» § 32 lõike 71 alusel.»

(2) Esitatud rahvusvaheliste taotluste patendinõudluse tõlke kohta avaldatakse teade, milles sisalduvad järgmised andmed koos INID-koodidega:

1) rahvusvaheliste taotluste patendinõudluse tõlke number (11);
2) rahvusvahelise taotluse rahvusvahelise publikatsiooni number (87);
3) rahvusvahelise taotluse rahvusvahelise avaldamise kuupäev (87);
4) rahvusvahelise taotluse esitamise kuupäev ja rahvusvahelise taotluse number (86);
5) prioriteediandmed (30);
6) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeks (51);
7) leiutise nimetus (54);
8) patenditaotleja ees- ja perekonnanimi, tema elukoha või tema ettevõtte asukoha aadress ja riigi kood, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress ja riigi kood (71);
9) patendivoliniku korral tema ees- ja perekonnanimi ning aadress või ühise esindaja korral tema ees- ja perekonnanimi, juriidilisest isikust ühise esindaja korral nimi (74).

(3) Teated järjestatakse rahvusvahelise taotluse rahvusvahelise publikatsiooni numbrite kasvavas järjestuses.

§ 8. Jagu FG4A «Väljaantud patendid»

(1) Jagu algab järgmise teabe ja viitega:

«Patendid nr .......... kuni ..........

Teated avaldatakse «Patendiseaduse» § 35 lõike 8 alusel.»

(2) Teadetena avaldatakse väljaantud patentide patendikirjelduste tiitellehed.

(3) Teated grupeeritakse rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeksite järgi, võttes aluseks nende põhiklassiindeksid. Sama põhiklassiindeksiga patendid järjestatakse patendinumbrite kasvavas järjestuses.

§ 9. Jagu GB1A «Avaldatud patenditaotluste õigusliku staatuse muudatused»

(1) Selles jaos avaldatakse teade patenditaotleja isiku muutumise kohta seoses avaldatud patenditaotluse üleminekuga teisele isikule ükskõik millisel õiguslikul alusel, sealhulgas patenditaotluse loovutamisel, õigusjärglasest tulenevalt või kohtu otsuse alusel.

(2) Teates avaldatud patenditaotluse ülemineku kohta sisaldub:
1) lehe number, kus on avaldatud patenditaotluse avaldamise teade;
2) patenditaotluse number;
3) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeks;
4) viimasena enne muudatust patendiregistrisse kantud patenditaotleja andmed;
5) uue patenditaotleja andmed;
6) käesoleva teate liiki tähistav WIPO standardi ST. 17 kood.

§ 10. Jagu HZ1A «Avaldatud patenditaotluste andmete parandused ja muudatused»

(1) Selles jaos avaldatakse teated järgmist liiki muudatuste kohta:
1) nime parandused, täpsustused (HB1A);
2) nime muudatused, välja arvatud õigusliku staatuse muutumisest tulenevad muudatused (HC1A);
3) aadressi parandused, täpsustused (HD1A);
4) aadressi muudatused (HE1A);
5) kuupäevade parandused (HF1A);
6) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeksi parandused (HG1A);
7) muud parandused ja muudatused (HH1A);
8) trükivead patenditaotluste avaldamise teadetes (HK1A).

(2) Avaldatud patenditaotluse andmete paranduste ja muudatuste teates sisaldub:
1) lehe number, kus on avaldatud patenditaotluse avaldamise teade;
2) patenditaotluse number;
3) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeks;
4) avaldatud andmed;
5) parandatud ja muudetud andmed;
6) teate liiki tähistav WIPO standardi ST. 17 kood.

§ 11. Jagu LD4A «Muudatused patentides»

(1) Jagu algab järgmise viitega:

«Teated avaldatakse «Patendiseaduse» § 39 lõike 4 ja § 50 lõike 5 alusel.»

(2) Selles jaos avaldatakse teated patentides tehtud muudatuste kohta.

(3) Patendis tehtud muudatuse teates sisaldub:
1) lehe number, kus on avaldatud patendi väljaandmise teade;
2) patendi number koos koodiga B2 (või B3, B4 jne), kus B-tähe juurde kuuluv number näitab, mitmenda patendikirjelduse publikatsiooniga on tegemist;
3) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeks;
4) muudatuse lühiiseloomustus.

(4) Muudatuse korral patendikirjelduse tiitellehel võib selguse huvides avaldada lisaks teatele ka uue publikatsiooni tiitellehe.

§ 12. Jagu TZ4A «Registreeringu andmete parandused ja muudatused»

(1) Jaos avaldatakse teated järgmist liiki muudatuste kohta:
1) nime parandused, täpsustused (TB4A);
2) nime muudatused (TC4A);
3) aadressi parandused, täpsustused (TD4A);
4) aadressi muudatused (TE4A);
5) kuupäevade parandused (TF4A);
6) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeksi parandused (TG4A);
7) muud parandused ja muudatused (TH4A).

(2) Registreeringu andmete muudatuse teates sisaldub:
1) lehe number, kus on avaldatud patendi väljaandmise teade;
2) patendi number;
3) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeks;
4) avaldatud andmed;
5) parandatud ja muudetud andmed;
6) teate liiki tähistav WIPO standardi ST. 17 kood.

§ 13. Jagu PZ4A «Patentide õigusliku staatuse muudatused»

(1) Jaos avaldatakse teated registreeringu andmete muudatuste kohta järgmistel juhtudel:
1) patendi üleminek kohtuotsuse alusel (PB4A);
2) patendi üleandmine (PC4A);
3) patendi üleminek pärijale või õigusjärglasele (PD4A).

(2) Patendi õigusliku staatuse muudatuse teates sisaldub:
1) lehe number, kus on avaldatud patendi väljaandmise teade;
2) patendi number;
3) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeks;
4) viimasena enne muudatust patendiregistrisse kantud patenditaotleja andmed;
5) uue patendiomaniku andmed;
6) teate liiki tähistav WIPO standardi ST. 17 kood.

§ 14. Jagu MZ4A «Patentide kehtivuse lõppemine»

(1) Jagu algab järgmise viitega:

«Teated avaldatakse «Patendiseaduse» § 38 lõike 2 ja § 50 lõike 5 alusel.»

(2) Jaos avaldatakse teated järgmistel juhtudel:
1) patendist loobumine (MA4A);
2) patendi annulleerimine (MC4A);
3) patendi tühistamine (MF4A);
4) patendi kehtivuse ennetähtaegne lõppemine seoses riigilõivu tasumata jätmisega (MM4A);
5) patendi tühistamine seoses Euroopa patendi jõustumisega (MP4A).

(3) Patendi kehtivuse lõppemise teates sisaldub:
1) lehe number, kus on avaldatud patendi väljaandmise teade;
2) patendi number;
3) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeks;
4) patendi kehtivuse lõppemise kuupäev;
5) teate liiki tähistav WIPO standardi ST. 17 kood.

4. peatükk
EUROOPA PATENDID

§ 15. Lehe II osa «Euroopa patendid» struktuur

Osa koosneb järgmistest jagudest:
1) BB2A «Avaldatud Euroopa patenditaotluste patendinõudluse tõlked»;
2) FG4A «Eestis kehtivate Euroopa patentide patendikirjelduse tõlked»;
3) HH2A/HH4A «Euroopa patenditaotluste ja Eestis kehtivate Euroopa patentide patendikirjelduse tõlgete parandused»;
4) LD4A «Muudatused Euroopa patentides»;
5) TZ4A «Registreeringu andmete parandused ja muudatused»;
6) PZ4A «Euroopa patentide õigusliku staatuse muudatused»;
7) MZ4A «Euroopa patentide kehtivuse lõppemine Eestis».

§ 16. Jagu BB2A «Avaldatud Euroopa patenditaotluste patendinõudluse tõlked»

(1) Jagu algab järgmise viitega:

«Teade avaldatakse «Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse» § 20 lõike 1 punkti 2 ja majandusministri 24. juuli 2002. a määruse nr 46 «Euroopa patenditaotluse Eesti Patendiametile esitamise ja Euroopa Patendiametile edastamise, Euroopa patenditaotluse patendinõudluse ja patendikirjelduse tõlke esitamise ja avalikustamise ning Euroopa patenditaotluse siseriiklikuks patenditaotluseks ja kasuliku mudeli registreerimise taotluseks muutmise kord» § 23 lõike 1 alusel.»

(2) Esitatud Euroopa patenditaotluste patendinõudluse tõlke kohta avaldatakse teade, milles sisalduvad järgmised andmed koos INID-koodidega:

1) Euroopa patenditaotluste patendinõudluse tõlke number (11);
2) Euroopa patenditaotluse number (96);
3) Euroopa patenditaotluse esitamise kuupäev (96);
4) prioriteediandmed (30);
5) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeks (51);
6) leiutise nimetus (54);
7) patenditaotleja ees- ja perekonnanimi, tema elukoha või tema ettevõtte asukoha aadress ja riigi kood, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress ja riigi kood (71);
8) patendivoliniku korral tema ees- ja perekonnanimi ning aadress või ühise esindaja korral tema ees- ja perekonnanimi, juriidilisest isikust ühise esindaja korral nimi (74).

(3) Teated järjestatakse Euroopa patenditaotluse numbrite kasvavas järjestuses.

§ 17. Jagu FG4A «Eestis kehtivate Euroopa patentide patendikirjelduse tõlked»

(1) Jagu algab järgmise viitega:

«Registreeringud nr E........ kuni E........

Teade avaldatakse «Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse» § 20 lõike 1 punkti 2 ja majandusministri 24. juuli 2002. a määruse nr 46 «Euroopa patenditaotluse Eesti Patendiametile esitamise ja Euroopa Patendiametile edastamise, Euroopa patenditaotluse patendinõudluse ja patendikirjelduse tõlke esitamise ja avalikustamise ning Euroopa patenditaotluse siseriiklikuks patenditaotluseks ja kasuliku mudeli registreerimise taotluseks muutmise kord» § 30 lõike 2 alusel.»

(2) Esitatud Euroopa patenditaotluste patendinõudluse tõlke kohta avaldatakse teade, milles sisalduvad järgmised andmed koos INID-koodidega:

1) registreeringu number (10);
2) Euroopa patendikirjelduse tõlke number (11);
3) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeks (51);
4) prioriteediandmed (30);
5) Euroopa patenditaotluse esitamise kuupäev ja number (96);
6) Euroopa patendikirjelduse avaldamise kuupäev ja number (Euroopa patendi number) (97);
7) leiutise nimetus (54);
8) patendiomaniku ees- ja perekonnanimi, tema elukoha või tema ettevõtte asukoha aadress ja riigi kood, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress ja riigi kood (73);
9) leiutise autori ees- ja perekonnanimi ning aadress ja
riigi kood
(72);
10) patendivoliniku korral tema ees- ja perekonnanimi ning aadress või ühise esindaja korral tema ees- ja perekonnanimi, juriidilisest isikust ühise esindaja korral nimi (74);
11) patendikirjelduse tõlke esitamise kuupäev (–).

(3) Teated grupeeritakse rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeksite järgi, võttes aluseks nende põhiklassiindeksid. Sama põhiklassiindeksiga teated järjestatakse Euroopa patendikirjelduse tõlke numbrite kasvavas järjestuses.

§ 18. Jagu HH2A/HH4A «Euroopa patenditaotluste ja Eestis kehtivate Euroopa patentide patendikirjelduse tõlgete parandused»

(1) Jagu algab järgmise viitega:

«Teade avaldatakse «Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse» § 9 alusel.»

(2) Selles jaos avaldatakse teated lehes varem ilmunud teadetes BB2A/FG4A nimetatud Euroopa patenditaotluste patendinõudluse tõlgetes ja Eestis kehtivate Euroopa patentide patendikirjelduse tõlgetes tehtud paranduste kohta.

(3) Teates sisaldub:
1) lehe number, kus varasem teade BB2A/FG4A on avaldatud;
2) Euroopa patenditaotluse patendinõudluse tõlke number või Euroopa patendikirjelduse tõlke number;
3) muudatuse lühiiseloomustus;
4) teate liiki tähistav WIPO standardi ST. 17 kood.

§ 19. Jagu LD4A «Muudatused Euroopa patentides»

(1) Jagu algab järgmise viitega:

«Teated avaldatakse «Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse» § 13 lõike 3 alusel.»

(2) Selles jaos avaldatakse teated Euroopa patentides tehtud muudatuste kohta.

(3) Euroopa patendis tehtud muudatuse teates sisaldub:
1) registreeringu number;
2) lehe number, kus on avaldatud teade esitatud Euroopa patendikirjelduse tõlke kohta;
3) Euroopa patendikirjelduse tõlke number koos koodiga B2 (või B3, B4 jne), kus B-tähe juurde kuuluv number näitab, mitmenda Euroopa patendikirjelduse tõlke publikatsiooniga on tegemist;
4) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeks;
5) muudatuse lühiiseloomustus.

(4) Teated järjestatakse registreeringu numbrite kasvavas järjestuses.

§ 20. Jagu TZ4A «Registreeringu andmete parandused ja muudatused»

(1) Jaos avaldatakse teated järgmist liiki muudatuste kohta:
1) nime parandused, täpsustused (TB4A);
2) nime muudatused (TC4A);
3) aadressi parandused, täpsustused (TD4A);
4) aadressi muudatused (TE4A);
5) kuupäevade parandused (TF4A);
6) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeksi parandused (TG4A);
7) muud parandused ja muudatused (TH4A).

(2) Registreeringu andmete muudatuse teates sisaldub:
1) lehe number, kus on avaldatud teade esitatud Euroopa patendikirjelduse tõlke kohta;
2) registreeringu number;
3) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeks;
4) avaldatud andmed;
5) parandatud ja muudetud andmed;
6) teate liiki tähistav WIPO standardi ST. 17 kood.

§ 21. Jagu PZ4A «Euroopa patentide õigusliku staatuse muudatused»

(1) Jaos avaldatakse teated registreeringu andmete muudatuste kohta järgmistel juhtudel:
1) Euroopa patendi üleminek kohtuotsuse alusel (PB4A);
2) Euroopa patendi üleandmine (PC4A);
3) Euroopa patendi üleminek pärijale või õigusjärglasele (PD4A).

(2) Euroopa patendi õigusliku staatuse muudatuse teates sisaldub:
1) lehe number, kus on avaldatud teade esitatud Euroopa patendikirjelduse tõlke kohta;
2) registreeringu number;
3) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeks;
4) viimasena enne muudatust patendiregistrisse kantud patendiomaniku andmed;
5) uue patendiomaniku andmed;
6) teate liiki tähistav WIPO standardi ST. 17 kood.

§ 22. Jagu MZ4A «Euroopa patentide kehtivuse lõppemine Eestis»

(1) Jaos avaldatakse teated järgmistel juhtudel:
1) Euroopa patendist loobumine (MA4A);
2) Euroopa patendi annulleerimine (MC4A);
3) Euroopa patendi tühistamine (MF4A);
4) Euroopa patendi kehtivuse ennetähtaegne lõppemine seoses riigilõivu tasumata jätmisega (MM4A).

(2) Patendi kehtivuse lõppemise teates sisaldub:
1) lehe number, kus on avaldatud teade esitatud Euroopa patendikirjelduse tõlke kohta;
2) registreeringu number;
3) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeks;
4) patendi kehtivuse lõppemise kuupäev;
5) teate liiki tähistav WIPO standardi ST. 17 kood.

5. peatükk
MEDITSIINITOODETE JA TAIMEKAITSETOODETE TÄIENDAV KAITSE

§ 23. Lehe III osa «Meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendav kaitse» struktuur

Osa koosneb järgmistest jagudest:
1) AA1Y «Täiendava kaitse taotlused»;
2) FG1Y «Täiendava kaitse andmine»;
3) FC1Y «Tagasilükatud täiendava kaitse taotlused»;
4) MZ1Y «Täiendava kaitse kehtivuse lõppemine»;
5) MC1Y «Täiendava kaitse tühistamine».

§ 24. Jagu AA1Y «Täiendava kaitse taotlused»

(1) Jaos avaldatakse järgmised andmed koos INID-koodidega:

1) täiendava kaitse taotluse number (21);
2) täiendava kaitse taotluse esitamise kuupäev (22);
3) täiendava kaitse taotleja ees- ja perekonnanimi, tema elukoha või tema ettevõtte asukoha aadress ja riigi kood, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress ja riigi kood (71);
4) aluspatendi number (68);
5) leiutise nimetus (54);
6) meditsiinitoote või taimekaitsetoote registreerimise kuupäev ning registreerimist tõendava dokumendi number ja väljaandmise kuupäev (siseriiklik või EL) (92) või (93);
7) meditsiinitoote või taimekaitsetoote nimetus (95);
8) patendivoliniku korral tema ees- ja perekonnanimi ning aadress, ühise esindaja korral tema ees- ja perekonnanimi, juriidilisest isikust ühise esindaja korral nimi (74).

(2) Teated järjestatakse täiendava kaitse taotluste numbrite kasvavas järjestuses.

§ 25. Jagu FG1Y «Täiendava kaitse andmine»

(1) Jaos avaldatakse järgmised andmed koos INID-koodidega:

1) täiendava kaitse tunnistuse number (11);
2) täiendava kaitse kehtivuse lõppemise kuupäev (94);
3) täiendava kaitse taotluse number (21);
4) täiendava kaitse taotluse esitamise kuupäev (22);
5) täiendava kaitse taotleja ees- ja perekonnanimi, tema elukoha või tema ettevõtte asukoha aadress ja riigi kood, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress ja riigi kood (71);
6) aluspatendi number (68);
7) leiutise nimetus (54);
8) meditsiinitoote või taimekaitsetoote registreerimise kuupäev ning registreerimist tõendava dokumendi number ja väljaandmise kuupäev (siseriiklik või EL) (92) või (93);
9) meditsiinitoote või taimekaitsetoote nimetus (95);
10) patendivoliniku korral tema ees- ja perekonnanimi ning aadress, ühise esindaja korral tema ees- ja perekonnanimi, juriidilisest isikust ühise esindaja korral nimi (74).

(2) Täiendava kaitse andmise teated järjestatakse täiendava kaitse tunnistuste numbrite kasvavas järjestuses.

§ 26. Jagu FC1Y «Tagasilükatud täiendava kaitse taotlused»

(1) Jaos avaldatakse järgmised andmed koos INID-koodidega:

1) täiendava kaitse taotluse number (21);
2) täiendava kaitse taotluse esitamise kuupäev (22);
3) täiendava kaitse taotleja ees- ja perekonnanimi, tema elukoha või tema ettevõtte asukoha aadress ja riigi kood, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress ja riigi kood (71);
4) aluspatendi number (68);
5) leiutise nimetus (54);
6) meditsiinitoote või taimekaitsetoote registreerimise kuupäev ning registreerimist tõendava dokumendi number ja väljaandmise kuupäev (siseriiklik või EL) (92) või (93);
7) meditsiinitoote või taimekaitsetoote nimetus (95);
8) patendivoliniku korral tema ees- ja perekonnanimi ning aadress, ühise esindaja korral tema ees- ja perekonnanimi, juriidilisest isikust ühise esindaja korral nimi (74).

(2) Täiendava kaitse taotluste tagasilükkamise teated järjestatakse täiendava kaitse taotluste numbrite kasvavas järjestuses.

§ 27. Jagu MZ1Y «Täiendava kaitse kehtivuse lõppemine»

(1) Jaos avaldatakse järgmised teated:
1) täiendavast kaitsest loobumine (MA1Y);
2) täiendava kaitse annulleerimine (MC1Y);
3) täiendava kaitse kehtivuse ennetähtaegne lõppemine seoses riigilõivu tasumata jätmisega (MM1Y).

(2) Täiendava kaitse kehtivuse lõppemise teates sisaldub:
1) lehe number, kus on avaldatud täiendava kaitse andmise teade;
2) täiendava kaitse tunnistuse number;
3) aluspatendi number;
4) täiendava kaitse kehtivuse ennetähtaegse lõppemise kuupäev;
5) teate liiki tähistav WIPO standardi ST. 17 kood.

§ 28. Jagu MC1Y «Täiendava kaitse tühistamine»

Jaos avaldatakse järgmised andmed:
1) lehe number, kus on avaldatud täiendava kaitse andmise teade;
2) täiendava kaitse tunnistuse number;
3) aluspatendi number;
4) tühistamise kuupäev;
5) viide täiendava kaitse määruse sättele, mille alusel täiendav kaitse tühistati.

6. peatükk
LITSENTSID JA PANDID

§ 29. Lehe IV osa «Litsentsid ja pandid» struktuur

Osa koosneb järgmistest jagudest:
1) QZ4A/QZ1Y «Litsentside registreerimine»;
2) RC4A/RC1Y «Pandi registreerimine».

§ 30. Jagu QZ4A/QZ1Y «Litsentside registreerimine»

(1) Jaos avaldatakse Eesti patentide ja Eestis kehtivate Euroopa patentide ning meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete litsentside kohta järgmised teated:
1) litsentsi registreerimine (QB4A/QB1Y);
2) litsentsi kehtivuse lõppemine (QC4A/QC1Y).

(2) Litsentsi registreerimise teates sisaldub:
1) lehe number, kus on avaldatud patendi väljaandmise teade, Euroopa patendi patendikirjelduse tõlke esitamise teade või täiendava kaitse andmise teade;
2) registreeringu või täiendava kaitse tunnistuse number;
3) litsentsisaaja nimi või nimetus;
4) litsentsi iseloom (lihtlitsents, ainulitsents);
5) litsentsi kehtivuse alguse kuupäev;
6) litsentsi kehtivuse lõppemise kuupäev;
7) teate liiki tähistav WIPO standardi ST. 17 kood.

§ 31. Jagu RZ4A/RZ1Y «Pandi registreerimine»

(1) Jaos avaldatakse Eesti patentide ja Eestis kehtivate Euroopa patentide ning meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete litsentside kohta järgmised teated:
1) pandi registreerimine (RC4A/RC1Y);
2) pandiga koormamise lõppemine (RF4A/RF1Y).

(2) Pandi registreerimise teates sisaldub:
1) lehe number, kus on avaldatud patendi väljaandmise teade, Euroopa patendi patendikirjelduse tõlke esitamise teade või täiendava kaitse andmise teade;
2) registreeringu või täiendava kaitse tunnistuse number;
3) pandipidaja nimi või nimetus ja järjekoht;
4) pandiga koormamise kuupäev;
5) pandiga koormamise lõppemise kuupäev;
6) teate liiki tähistav WIPO standardi ST. 17 kood.

7. peatükk
LOENDID

§ 32. Lehe V osa «Loendid» struktuur

(1) Lehe igas üksiknumbris avaldatakse selles lehe numbris sisalduvate teadete alusel koostatud loendeid avalikkusele enam huvi pakkuvatest andmetest.

(2) Aasta esimeses lehenumbris avaldatakse lisaks lõikes 1 nimetatud loenditele eelmisel aastal avaldatud teadete alusel koostatud aastaloendid ja 31. detsembri seisuga kehtinud Eesti patentide, Euroopa patentide ja meditsiinitoodete ning taimekaitsetoodete täiendava kaitse tunnistuste loendid.

§ 33. Lehe üksiknumbri loendid

Igas lehes numbris avaldatakse andmete olemasolu korral järgmised loendid:
1) BA1A – avaldatud patenditaotluste süstemaatiline loend. Loendi vasakusse veergu on paigutatud rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni järgi süstematiseeritud avaldatud patenditaotluste põhiklassiindeksid ja paremasse veergu neile vastavad avaldatud patenditaotluste numbrid;
2) FG4A – väljaantud patentide süstemaatiline loend. Loendi vasakusse veergu on paigutatud rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni järgi süstematiseeritud väljaantud patentide põhiklassiindeksid ja paremasse veergu neile vastavad väljaantud patentide numbrid;
3) FG4A – väljaantud patentide patenditaotluste numbriline loend. Loendi vasakusse veergu on paigutatud väljaantud patentide patenditaotluste numbrid ja paremasse veergu neile vastavad väljaantud patentide numbrid;
4) BB2A – avaldatud rahvusvaheliste taotluste patendinõudluse tõlgete numbriline loend. Loendi vasakusse veergu on paigutatud rahvusvaheliste taotluste rahvusvaheliste publikatsioonide numbrid kasvavas järjestuses ja paremasse veergu neile vastavad patendinõudluse tõlgete numbrid;
5) BB2A – avaldatud Euroopa patenditaotluste patendinõudluse tõlgete numbriline loend. Loendi vasakusse veergu on paigutatud Euroopa patenditaotluste numbrid kasvavas järjestuses ja paremasse veergu neile vastavad patendinõudluse tõlgete numbrid;
6) FG4A – Eestis kehtivate Euroopa patentide süstemaatiline loend. Loendi esimesse veergu on paigutatud rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni järgi süstematiseeritud Eestis kehtivate Euroopa patentide põhiklassiindeksid, teise veergu registreeringu number ja kolmandasse veergu patendikirjelduse tõlke number;
7) FG4A – Eestis kehtivate Euroopa patentide numbriline loend. Loendi vasakusse veergu on paigutatud registreeringu number ja paremasse veergu patendikirjelduse tõlke number;
8) FG4A – Eestis kehtivate Euroopa patentide patendikirjelduse tõlgete numbriline loend. Loendi vasakusse veergu on paigutatud Euroopa patentide patendikirjelduse tõlgete numbrid kasvavas järjestuses ja paremasse veergu neile vastavad registreeringu numbrid;
9) AA1Y – täiendava kaitse taotluste numbriline loend. Loendi esimesse veergu on paigutatud esitatud täiendava kaitse taotluste numbrid kasvavas järjestuses, teise veergu aluspatentide numbrid ja kolmandasse veergu meditsiinitoodete või taimekaitsetoodete registreerimist tõendavate dokumentide numbrid;
10) FG1Y – täiendava kaitse tunnistuste numbriline loend. Loendi esimesse veergu on paigutatud täiendava kaitse tunnistuste numbrid kasvavas järjestuses, teise veergu täiendava kaitse taotluste numbrid, kolmandasse veergu aluspatentide numbrid ja neljandasse veergu meditsiinitoodete või taimekaitsetoodete registreerimist tõendavate dokumentide numbrid;
11) AA1Y – tagasilükatud täiendava kaitse taotluste numbriline loend. Loendi esimesse veergu on paigutatud täiendava kaitse taotluste numbrid kasvavas järjestuses, teise veergu aluspatentide numbrid ja kolmandasse veergu meditsiinitoodete või taimekaitsetoodete registreerimist tõendavate dokumentide numbrid.

§ 34. Aastaloendid

(1) Lehes avaldatakse järgmise sisuga aastaloendeid:
1) BA1A – avaldatud patenditaotluste süstemaatiline loend. Loendi esimesse veergu on paigutatud rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni järgi süstematiseeritud avaldatud patenditaotluste patendiklassifikatsiooni indeksid, teise veergu neile vastavad avaldatud patenditaotluste numbrid ja kolmandasse veergu lehe numbrid, kus avaldati patenditaotluse avaldamise teade;
2) BA1A – avaldatud patenditaotluste numbriline loend. Loendi esimesse veergu on paigutatud avaldatud patenditaotluste numbrid kasvavas järjestuses, teise veergu neile vastavad patendiklassifikatsiooni indeksid ja kolmandasse veergu lehe numbrid, kus avaldati patenditaotluse avaldamise teade;
3) BA1A – avaldatud patenditaotluste patenditaotlejate tähestikuline loend. Loendi esimesse veergu on paigutatud avaldatud patenditaotluste patenditaotlejate nimed tähestikulises järjestuses, teise veergu neile kuuluvate avaldatud patenditaotluste numbrid ja kolmandasse veergu lehe numbrid, kus avaldati patenditaotluse avaldamise teade;
4) FG4A – väljaantud patentide süstemaatiline loend. Loendi esimesse veergu on paigutatud rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni järgi süstematiseeritud väljaantud patentide patendiklassifikatsiooni indeksid, teise veergu neile vastavad väljaantud patentide numbrid ja kolmandasse veergu lehe numbrid, kus avaldati patendi väljaandmise teade;
5) FG4A – väljaantud patentide numbriline loend. Loendi esimesse veergu on paigutatud väljaantud patentide numbrid kasvavas järjestuses, teise veergu patendiklassifikatsiooni indeksid ja kolmandasse veergu lehe numbrid, kus avaldati patendi väljaandmise teade;
6) FG4A – patendiomanike tähestikuline loend. Loendi esimesse veergu on paigutatud väljaantud patentide patendiomanike nimed tähestikulises järjestuses, teise veergu neile väljaantud patentide numbrid ja kolmandasse veergu lehe numbrid, kus avaldati patendi väljaandmise teade;
7) FG4A – väljaantud patentide patenditaotluste numbriline loend. Loendi esimesse veergu on paigutatud väljaantud patentide patenditaotluste numbrid kasvavas järjestuses, teise veergu neile vastavad väljaantud patentide numbrid ja kolmandasse veergu lehe numbrid, kus avaldati patendi väljaandmise teade;
8) BB2A – avaldatud rahvusvaheliste taotluste patendinõudluse tõlgete numbriline loend. Loendi esimesse veergu on paigutatud rahvusvaheliste taotluste rahvusvaheliste publikatsioonide numbrid kasvavas järjestuses, teise veergu neile vastavad patendinõudluse tõlgete numbrid ja kolmandasse veergu lehe number, kus avaldati teade tõlke kohta;
9) BB2A – avaldatud Euroopa patenditaotluste patendinõudluse tõlgete numbriline loend. Loendi esimesse veergu on paigutatud Euroopa patenditaotluste numbrid kasvavas järjestuses, teise veergu neile vastavad patendinõudluse tõlgete numbrid ja kolmandasse veergu lehe numbrid, kus avaldati teade tõlke kohta;
10) FG4A – Eestis kehtivate Euroopa patentide süstemaatiline loend. Loendi esimesse veergu on paigutatud rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni järgi süstematiseeritud Eestis kehtivate Euroopa patentide põhiklassiindeksid, teise veergu registreeringu number ja kolmandasse veergu patendikirjelduse tõlke number ning neljandasse veergu lehe number, kus avaldati teade Euroopa patendi kohta;
11) FG4A – Eestis kehtivate Euroopa patentide numbriline loend. Loendi esimesse veergu on paigutatud registreeringu number, teise veergu patendikirjelduse tõlke number ning kolmandasse veergu lehe number, kus avaldati teade Euroopa patendi kohta;
12) FG4A – Eestis kehtivate Euroopa patentide patendiomanike tähestikuline loend. Loendi esimesse veergu on paigutatud Eestis kehtivate Euroopa patentide patendiomanike nimed tähestikulises järjestuses, teise veergu registreeringu numbrid ja kolmandasse veergu lehe numbrid, kus avaldati teade Euroopa patendi kohta;
13) AA1Y – täiendava kaitse taotluste numbriline loend. Loendi esimesse veergu on paigutatud esitatud täiendava kaitse taotluste numbrid kasvavas järjestuses, teise veergu aluspatentide numbrid, kolmandasse veergu meditsiinitoodete või taimekaitsetoodete registreerimist tõendavate dokumentide numbrid ja neljandasse veergu lehe numbrid, kus avaldati täiendava kaitse taotluse esitamise teade;
14) FG1Y – täiendava kaitse tunnistuste numbriline loend. Loendi esimesse veergu on paigutatud täiendava kaitse tunnistuste numbrid kasvavas järjestuses, teise veergu täiendava kaitse taotluste numbrid, kolmandasse veergu aluspatentide numbrid ja neljandasse veergu meditsiinitoodete või taimekaitsetoodete registreerimist tõendavate dokumentide numbrid ning viiendasse veergu lehe numbrid, kus avaldati täiendava kaitse andmise teade;
15) AA1Y – tagasilükatud täiendava kaitse taotluste numbriline loend. Loendi esimesse veergu on paigutatud tagasilükatud täiendava kaitse taotluste numbrid kasvavas järjestuses, teise veergu aluspatentide numbrid, kolmandasse veergu meditsiinitoodete või taimekaitsetoodete registreerimist tõendavate dokumentide numbrid ja neljandasse veergu lehe numbrid, kus avaldati täiendava kaitse taotluse tagasilükkamise teade.

(2) Aasta esimeses lehenumbris avaldatakse lisaks lõikes 1 nimetatud loenditele järgmised loendid:
1) ND4A – eelneva aasta 31. detsembri seisuga kehtinud patentide numbriline loend patentide numbrite kasvavas järjestuses;
2) ND4A – eelneva aasta 31. detsembri seisuga Eestis kehtinud Euroopa patentide numbriline loend registreeringu numbrite kasvavas järjestuses;
3) ND1Y – eelneva aasta 31. detsembri seisuga kehtinud täiendava kaitse saanud meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse tunnistuste loetelu numbrite kasvavas järjestuses.

8. peatükk
PATENDIALASED ÕIGUSAKTID JA MUU INFO

§ 35. Lehe VI osa «Patendialased õigusaktid ja muu info»

Selles lehe osas avaldatakse vastavalt vajadusele:
1) patente või täiendavat kaitset puudutavaid muid teateid, sealhulgas teateid patendikirja ja täiendava kaitse tunnistuse duplikaatide väljaandmise kohta;
2) patendialaseid õigusakte;
3) riiklikus Eesti patendivolinike registris registreeritud patendivolinike nimekirju;
4) muud infot.

9. peatükk
LEHE VORMINÕUDED JA VÄLJAANDMINE

§ 36. Formaat

Leht vormistatakse A4 formaadis.

§ 37. Kujundus

(1) Lehe kaaned on poolkartongist. Kaanel on § 4 lõikes 1 loetletud andmed, välja arvatud punktides 4 ja 5 loetletud andmed, ja Patendiameti embleem.

(2) Lehe iga lehekülje pealdisse trükitakse vastavalt WIPO standardile ST. 18 järgmised andmed:
1) Eesti Vabariigi kahetäheline kood «EE»;
2) lehe nimi lühendatud kujul – «PATENDILEHT»;
3) lehe number ja avaldamise kuupäev;
4) lehe osa number vastavalt §-s 3 toodud lehe struktuurile;
5) jao kood ja nimetus osade I kuni IV korral;
6) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeksite vahemik, kui see on põhjendatud üht liiki teadete suure arvuga nende paremaks üksteisest eristamiseks.

§ 38. Ilmumissagedus

(1) Leht ilmub kuus korda aastas järgmistel kuupäevadel: 15. veebruar, 15. aprill, 15. juuni, 15. august, 15. oktoober ja 15. detsember. Kui lehe ilmumise päev ei ole tööpäev, ilmub leht sellele järgneval esimesel tööpäeval.

(2) Patendiamet võib lõikes 1 nimetatud tähtpäevadel avaldada lehe ka Patendiameti veebilehel paberväljaandega identsel elektroonilisel kujul.

10. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 39. Määruse kehtetuks tunnistamine

Majandusministri 30. detsembri 1999. a määrus nr 68 «Eesti Patendilehe põhimäärus» (RTL 2000, 8, 79; 2002, 48, 668) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json