Teksti suurus:

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 61 punkti c alusel vastuvõetud määruste rakendamine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 61 punkti c alusel vastuvõetud määruste rakendamine

Vastu võetud 26.04.2004 nr 34
RTL 2004, 54, 917
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.02.2005RTL 2005, 23, 31326.02.2005, osaliselt 1.03.2005 ja 21.10.2005
22.12.2005RTL 2005, 124, 1972muudatusi kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2006

Määrus kehtestatakse „Tsiviilkohtumenetluse seadustiku“ § 15 lõike 7, EL nõukogu määruse 1348/2000/EÜ „Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kätteandmise kohta“ (Euroopa Liidu Teataja L 160 30/06/2000 lk 37–52) artikli 2 lõigete 1, 2 ja 4, artikli 3, artikli 10 lõike 2, artikli 14 lõike 2, artikli 15 lõike 2, artikli 19 lõigete 2 ja 4, EL nõukogu määruse 1206/2001/EÜ „Liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades“ (Euroopa Liidu Teataja L 174 27/06/2001, lk 1–24) artikli 2 lõike 2, artikli 3 lõigete 1 ja 3, artikli 5 ja artikli 6 ja EL nõukogu määruse 2201/2003/EÜ “Kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega abikaasade ühiste laste eest, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000“ (Euroopa Liidu Teataja L 338 23/12/2003, lk 1–29) artikli 45 lõike 2 punkti d, artikli 53, artikli 57 lõike 2 ja artiklite 21, 29, 33 ja 34 alusel.


[RTL 2005, 124, 1972 - jõust. 01.01.2006]

§ 1.  EL nõukogu määruse 1348/2000/EÜ rakendamine

  EL nõukogu määruse 1348/2000/EÜ:
  1) artikli 2 lõike 1 alusel määratakse edastavaks asutuseks Justiitsministeerium;
  2) artikli 2 lõike 2 alusel määratakse vastuvõtvaks asutuseks Justiitsministeerium;
  3) artikli 2 lõike 4 punkti d alusel aktsepteerib Eesti Vabariik nii eesti kui inglise keeles koostatud tüüpvorme;
  4) artikli 3 alusel määratakse keskasutuseks Justiitsministeerium;
  5) artikli 10 lõike 2 teise lause alusel aktsepteerib Eesti Vabariik inglise keeles täidetud vormi;
  6) artikli 14 lõike 2 alusel aktsepteerib Eesti Vabariik kohtudokumentide kätteandmist posti teel tingimusel, et:
–kohtudokument antakse kätte allkirja vastu teatisel, millele märgitakse dokumendi kätteandmise aeg ja
–kohtudokument on koostatud eesti keeles või tõlgitud eesti keelde või koostatud edastava liikmesriigi ametlikus keeles, millest adressaat aru saab;
  7) artikli 15 lõike 2 alusel ei luba Eesti Vabariik oma territooriumil kohtudokumente määruse artikli 15 lõikes 1 sätestatud viisil kätte anda;
8)--9)
[RTL 2005, 124, 1972 - jõust. 01.01.2006]
[kehtetud – RTL 2005, 124, 1972 - jõust. 01.01.2006]

§ 2.  EL nõukogu määruse 1206/2001/EÜ rakendamine

  EL nõukogu määruse 1206/2001/EÜ:
  1) artikli 2 lõike 2 kohaselt on tõendite kogumiseks pädevad maakohtud oma tööpiirkonnas;
  2) artikli 3 lõike 1 alusel määratakse keskasutuseks Justiitsministeerium;
  3) artikli 3 lõike 3 alusel määratakse Justiitsministeerium asutuseks, kes otsustab määruse artikli 17 alusel esitatud taotluse rahuldamise või rahuldamatajätmise;
  4) artikli 5 alusel määratakse, et Eesti Vabariik võtab vastu ainult eesti keeles koostatud või eesti keelde tõlgitud dokumente;
  5) artikli 6 alusel määratakse, et Eesti Vabariik võtab vastu posti, elektronposti ja faksi teel edastatud taotlusi.
[RTL 2005, 124, 1972 - jõust. 01.01.2006]

§ 21.  EL nõukogu määruse 2201/2003/EÜ rakendamine

  EL nõukogu määruse 2201/2003/EÜ:
  1) artikli 21 ja 29 alusel lahendavad tunnustamis- ja täidetavaks tunnistamise avaldusi maakohtud;
  2) artikli 33 alusel vaatavad täidetavaks tunnistamise otsuse kohta esitatud kaebusi läbi ringkonnakohtud;
  3) artiklis 34 sätestatud vaidlustamise viisiks on kassatsioonkaebus;
  4) artikli 45 lõike 2 alusel aktsepteerib Eesti Vabariik tõlget inglise keelde;
  5) artikli 53 alusel määratakse keskasutuseks Justiitsministeerium;
  6) artikli 57 lõike 2 alusel võtab Eesti Vabariik vastu inglise keeles koostatud teateid.
[RTL 2005, 124, 1972 - jõust. 01.01.2006]

§ 22.  [Kehtetu – RTL 2005, 124, 1972 - jõust. 01.01.2006]

§ 3.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json