Teksti suurus:

Silma looduskaitseala ning Lihula ja Tilga maastikukaitsealade kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine

Silma looduskaitseala ning Lihula ja Tilga maastikukaitsealade kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.02.2016, 11

Silma looduskaitseala ning Lihula ja Tilga maastikukaitsealade kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine

Vastu võetud 25.09.1998 nr 215
RT I 1998, 86, 1413
jõustumine 09.10.1998

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.04.2000RT I 2000, 30, 17613.04.2000
18.12.2001RT I 2001, 98, 61824.12.2001
11.04.2005RT I 2005, 21, 13622.04.2005
22.12.2005RT I 2005, 71, 55601.01.2006
01.07.2010RT I 2010, 48, 29419.07.2010
11.02.2016RT I, 16.02.2016, 526.02.2016

«Kaitstavate loodusobjektide seaduse» paragrahvi 5 lõigete 2 ja 4 ning paragrahvi 6 lõike 3 alusel ja arvestades Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning fauna ja floora kaitse kohta (EÜT L 206, 21.05.1992) ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (EÜT L 103, 2.04.1979) sätteid, Vabariigi Valitsus määrab:

1. Võtta kaitse alla:

1) Silma looduskaitseala;

2) Lihula maastikukaitseala;

3) Tilga maastikukaitseala.

2. Kinnitada:

1) ja 2) [Kehtetud – RT I, 16.02.2016, 5 – jõust. 26.02.2016]

3) ja 4) [Kehtetud – RT I 2005, 21, 136 – jõust. 22.04.2005]

4) Lihula maastikukaitseala välispiiri kirjeldus (juurde lisatud);

5) Tilga maastikukaitseala kaitse-eeskiri (juurde lisatud);

6) Tilga maastikukaitseala välispiiri kirjeldus (juurde lisatud).

3. [Kehtetu – RT I 2005, 71, 556 – jõust.1.01.2006]  

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 25. septembri 1998. a määrusega nr 215Silma looduskaitseala kaitse-eeskiri
[Kehtetu - RT I, 16.02.2016, 5 - jõust. 26.02.2016]

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 25. septembri 1998. a määrusega nr 215Silma looduskaitseala välispiiri kirjeldus
[Kehtetu - RT I, 16.02.2016, 5 - jõust. 26.02.2016]

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 25. septembri 1998. a määrusega nr 215Lihula maastikukaitseala kaitse-eeskiri
[Kehtetu – RT I 2005, 21, 136 - jõust. 22.04.2005]

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 25. septembri 1998. a määrusega nr 215Lihula maastikukaitseala välispiiri kirjeldus
[Kehtetu – RT I 2005, 21, 136 - jõust. 22.04.2005]

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 25. septembri 1998. a määrusega nr 215Tilga maastikukaitseala kaitse-eeskiri

I. ÜLDSÄTTED 

1. Tilga maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) on võetud kaitse alla Lõuna-Hiiumaa maastikku ilmestava männiku ja seal kasvavate kaitsealuste taimeliikide kaitseks.

2. Kaitseala on määratletud Vabariigi Valitsuse kinnitatud Tilga maastikukaitseala välispiiri kirjeldusega.

3. Kaitseala maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndisse.

4. Kaitseala (sihtkaitsevööndi) piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

5. Kaitseala (sihtkaitsevööndi) piiride kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:20 000) alusel ning talumaade osas Katastri Ameti 1938. aastal väljaantud skeemiliste kaartide alusel.

II. KAITSEALA KAITSEKORD 

6. Inimestel on lubatud viibida, pidada jahti ning korjata marju ja seeni kogu kaitsealal.

7. Jalgratastega liiklemine väljaspool selleks ettenähtud teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine selleks mitte ettenähtud liiklusteedel ja parklates on kaitsealal keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud ja looduskaitsenõuetele vastavatel metsatöödel.

8. Kaitseala metsad kuuluvad hoiumetsa kategooriasse (juhtfunktsioon – looduskaitse; bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine).

9. Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
1) maakorralduskava kinnitamine;
2) üld- ja detailplaneeringu kinnitamine;
3) projekteerimistingimuste andmine;
4) katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine;
5) rahvaürituste (osalejate arvuga üle 50 inimese) korraldamine.

10. Kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul on kaitsealal lubatud järgmine koosluste ja liikide säilimiseks vajalik või neid mittekahjustav tegevus:
1) olemasolevate teede, jalgradade, kraavide ja õhuliinide hooldustööd;
2) metsa majandamine vastavalt kaitse eesmärgile, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas.

11. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja vastab taotlusele nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega nii taotlejale kui ka loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnamõjude hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

Kaitseala valitseja vaatab metsateatise läbi ning annab oma nõusoleku või esitab motiveeritud keeldumise ja vajadusel omapoolsed tingimused kümne päeva jooksul pärast teatise saamist.

12. Kaitsealale jääva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel, kui käesolev kaitse-eeskiri ei sätesta teisiti.

13. Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnistu võõrandamisel volitatud riiki ostueesõiguse teostamisel esindama keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnistu võõrandamisest asjaõigusseaduses sätestatud korras.

14. Tilga kaitseala maa jäetakse kaitsealuse maana riigi omandisse maareformi seaduse paragrahvi 29 ja paragrahvi 31 lõike 1 punkti 2 alusel.

III. LÕPPSÄTTED 

15. Järelevalvet kaitsealal teostab kaitseala valitseja ning teised selleks volitatud isikud, kes on oma pädevuse piires õigustatud kaitsealal tegutsema ka iseseisvalt.

16. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus-, kriminaal- või tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.

17. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib kaitseala valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 25. septembri 1998. a määrusega nr 215Tilga maastikukaitseala välispiiri kirjeldus

Tilga maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Emmaste vallas Heltermaa-Emmaste maantee ja põlise riigimetsamaa ning Marjasoo (121b) talu maa vahelise piiri ristumiskohast mööda põlise riigimetsamaa piiri loode, edela, kagu (ületades Heltermaa-Emmaste maantee), lõuna ja uuesti edela suunas kuni Välja (216) talu idanurgani. Edasi kulgeb piir mööda Heltermaa-Emmaste maantee teemaa idapiiri edela suunas kuni nimetatud maanteelt Alma (154) taluni kulgeva põhja-lõunasuunalise teeni ning edasi mööda seda lõuna suunas kuni Alma (154) talu põhjapiirini. Piir jätkub mööda põlise riigimetsamaa piiri ida, kirde ja põhja suunas kuni Heltermaa-Emmaste maanteeni ning edasi mööda selle teemaa läänepiiri põhja suunas kuni ristumiskohani põlise riigimetsamaa ja Marjasoo (121b) talu maa vahelise piiriga.

Tilga maastikukaitseala välispiiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:20 000) alusel ning talumaade osas 1938. aastal väljaantud Katastri Ameti skeemiliste kaartide alusel.

/otsingu_soovitused.json