Teksti suurus:

Otepää looduspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.12.2016
Avaldamismärge:

Otepää looduspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Vastu võetud 18.03.1997 nr 63
RT I 1997, 25, 388
jõustumine 28.03.1997

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.07.1998RT I 1998, 66, 103623.07.1998
08.12.1999RT I 1999, 94, 83720.12.1999
19.03.2002RT I 2002, 28, 16325.03.2002
22.12.2005RT I 2005, 71, 55601.01.2006

Kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõike 4 ning paragrahvi 6 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada:
1) Otepää looduspargi kaitse-eeskiri (juurde lisatud);
2) Otepää looduspargi välispiiri kirjeldus (juurde lisatud).

2. [Kehtetu - RT I 2005, 71, 556 - jõust. 01.01.2006]

3. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]


Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 1997. a
määrusega nr 63
(Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1999. a
määruse nr 376 sõnastuses)

OTEPÄÄ LOODUSPARGI KAITSE-EESKIRI

I. ÜLDSÄTTED

1. Otepää looduspark (edaspidi looduspark) moodustati Eesti NSV Ministrite Nõukogu 11. juuli 1957. a määrusega nr 242 «Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eesti NSV-s» (ENSV Teataja 1957, 14, 125) Pühajärve, Väikese Munamäe ja Tedremäe maastikuliste keelualadena ning reorganiseeriti Eesti NSV Ministrite Nõukogu 24. septembri 1979. a määrusega nr 497 «Looduskaitsealade edasise väljaarendamise kohta» (ENSV Teataja 1979, 43, 521) Otepää maastikukaitsealaks. Looduspargi põhieesmärk on Otepää kõrgustikule iseloomulike maastike kaitse.

2. Looduspargi maa-ala on määratletud Otepää looduspargi välispiiri kirjeldusega.

3. Looduspargi maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele kahekümne üheks sihtkaitsevööndiks ja üheks piiranguvööndiks.

4. Looduspargi ja selle vööndite piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

5. Looduspargi ja selle vööndite piiride kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud maakasutuskaardi (mõõtkava 1:20 000), Eesti Metsakorralduskeskuse Otepää ja Pühajärve metskonna 1993. aasta puistuplaanide ja Sangaste metskonna 1985. aasta puistuplaani alusel ning talumaade osas Katastri Ameti 1940. aastal väljaantud skeemiliste kaartide (mõõtkava 1:10 000) alusel.

II. KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED

6. Inimestel on lubatud viibida ning marju ja seeni korjata kogu looduspargi maa-alal. Liikumine eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509) ja kaitstavate loodusobjektide seadusele (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583).

7. Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud ainult looduspargi valitseja poolt selleks ettevalmistatud ja tähistatud paikades, välja arvatud õuemaal. Telkimine ja lõkke tegemine õuemaal on lubatud omaniku loal.

8. Jalgratastega liiklemine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel, käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud metsa- ja põllumajandustöödel, samuti mootorsaanidega liiklemisel looduspargi valitseja nõusolekul turistide teenindamiseks ning suusaradade hooldustöödel.

Looduspargis on lubatud mootorita ujuvvahendiga liiklemine. Vee-mootorsõidukiga on liiklemine lubatud ainult teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning on lubatud ühe mootorpaadi kasutamine looduspargi valitseja nõusolekul Pühajärvel ja Kaarnajärvel turistide ja veesportlaste teenindamiseks.

9. Looduspargis on lubatud alla 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Üle 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes looduspargi valitseja nõusolekul.

10. Looduspargis on keelatud uute ehitiste püstitamine:
1) üle 10 ha suuruse pindalaga järve, Väikese Emajõe ning Elva jõe tavalisest veepiirist 50 meetri ulatuses;
2) 5–10 ha suuruse pindalaga järve ning veehoidla ja 10–25 km² suuruse valgalaga jõe tavalisest veepiirist 25 meetri ulatuses.

11. Looduspargi valitseja nõusolekuta on looduspargis keelatud:
1) katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine;
2) maakorralduskava kinnitamine;
3) metsamajandamiskava väljastamine;
4) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;
5) projekteerimistingimuste andmine.

12. Looduspargi valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama looduspargi valitsejale kirjaliku taotluse. Looduspargi valitseja, lähtudes looduspargi kaitse-eesmärgist, vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamise või motiveeritud keeldumisega nii taotlejale kui ka vastava loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on looduspargi valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

Looduspargi valitseja vaatab metsaraie taotluse läbi ja tulenevalt koosluse liigilise ning vanuselise mitmekesisuse säilitamise eesmärgist annab oma kirjaliku nõusoleku ja vajadusel omapoolsed tingimused või esitab motiveeritud keeldumise kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist.

13. Looduspargi piiranguvööndisse jääva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel. Sihtkaitsevööndisse jääva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse käesoleva kaitse-eeskirja alusel.

14. Teaduslikke välitöid looduspargis tehakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvis 25 sätestatud korra alusel.

15. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608) paragrahvi 44 lõike 2 alusel on looduspargi piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest asjaõigusseaduses sätestatud korras.

III. SIHTKAITSEVÖÖND

16. Sihtkaitsevöönd on looduspargi osa seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks.

17. Looduspargis on 21 sihtkaitsevööndit:

1) Kösti sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:
Pühajärve vallas Pühajärve metskonna kvartalid 37 (nii riigimaa kui ka kinnistute 53A, 53B ja Pursa B lahusmaatükkide osas), 38 ja 39;

2) Kolmjärve sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:
Pühajärve vallas Otepää metskonna kvartalid 58 (ainult eraldised 5 ja 11–13 täielikult ning eraldise 10 loode-kagusuunalisest kraavist kirde poole jääv osa; nii riigimaa kui ka kinnistute A5 ja A3 maa osas), 59 (nii riigimaa kui ka kinnistute A1, A3, A7, A9 ja A16 maa osas), 63 (ainult eraldis 7 täielikult ning eraldise 6 loode-kagusuunalisest kraavist kirde poole jääv osa; kinnistu A6 maa osas), 64 (ainult eraldised 1–10, 15 ja 16 täielikult ning eraldiste 20, 21 ja 22 ida-läänesuunalisest kraavist põhja poole jäävad osad ja eraldise 12 idapoolseimast kraavist ida poole ja Jaanimäe (A15) talu põhjapiirist põhja poole jääv osa; nii riigimaa kui ka kinnistute A12, A16, A6 ja A17 maa osas) ja 65 (ainult eraldised 1–12 ja 14–20 täielikult ning eraldiste 13 ja 21 ainult riigimaale jäävad osad; nii riigimaa kui ka kinnistute A9, A19 ja A20 maa osas) ning Kolmjärv Lodi (7) talu maale jäävas osas;

3) Lepassaare sihtkaitsevöönd, kuhu kuulub:
Pühajärve vallas Pühajärve metskonna kvartal 18 (ainult eraldised 26–28; kinnistu A 19 maa);

4) Pühajärve sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:
Pühajärve vallas Pühajärve metskonna kvartalid 15, 16, 17, 18 (ainult eraldised 5–12 ja 25; nii riigimaa kui ka kinnistu A19 maa ja talude A36 ning A37 Marguse oja äärsete lahusmaatükkide osas), 20 (ainult eraldised 3–5 ja 9–23), 21 (ainult eraldised 24, 7, 9–17, 23–32, 36 ja 49 täielikult ning eraldise 6 Metsajärve (A18) talu maale ja eraldiste 5 ja 8 riigimaale ning Metsajärve (A18) talu maale jääv osa; nii riigimaa kui ka Metsajärve (A18) talu maa osas), 22 (ainult eraldised 2–10 ja 14–31 täielikult ning eraldise 34 riigimaale jääv osa; nii riigimaa kui ka Metsajärve (A18), Paluotsa (2) ja Pohlametsa (1) talu maa osas), 23 (ainult eraldised 1–6 ja 14–18 täielikult ning eraldise 15 riigimaale jääv osa; nii riigi metsamaa kui ka riigi tagavaramaa lit. V–VIII osas), 24 (ainult eraldised 1–5 ja 19–48; Saare (3) ja Raudsepa (6D) talu maa osas), 25 (ainult eraldised 1–11 ja 13–29; Saare (3), Ojasuu (A3), Raudsepa (6A) ja Raudsepa (6D) talu maa osas), 26 (ainult eraldised 1–18 täielikult ning eraldise 20 kirde-edelasuunalisest pinnasteest loode poole jääv osa; Saare (3), Raudsepa (6D) ja Vilka (6E) talu maa osas), 27 (ainult eraldised 1–21, 24–27, 32 ja 36; Raudsepa (6D) ja Raudsepa (6A) talu maa osas) ja 28 (ainult eraldised 1–7, 9, 17, 18, 20 ja 22 täielikult ning eraldiste 14 ja 16 Paina (A4) talu maale jääv osa; Ojasuu (A3) ja Paina (A4) talu maa ning Kellamäe (A1), Palava (9) ja Kööri (A23) talude Mülke soo äärsete lahusmaatükkide osas), samuti järgmiste talude maa: Raudsepa (6A) talu maa põhitüki Saare–Raudsepa teest ida poole jääv osa, Ojasuu (A3) talu maa Saare–Meoski pinnasteest lõuna poole jääv osa, Kellamäe (A1) ja Kööri (A23) talude Mülke soo äärsed lahusmaatükid, Meoski (A2) talu maa Meoski–Paina pinnasteest lääne ja edela poole jääv osa ning Paina (A4) talu maa Meoski–Paina pinnasteest edela poole jääv osa;

5) Päidla sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:
Palupera vallas Päidla Ahvenjärv Silla (A12) ja Aksli (A14) talude maal ning Päidla Suurjärv Saaremäe (A17), Põdra (A11), Päidla (A9) ja Silla (A12) talude maal;

6) Murru sihtkaitsevöönd, kuhu kuulub:
Pühajärve vallas Murru (6) talu maa Vana-Otepää–Pikajärve teest lõuna poole jääv osa (välja arvatud Kaarnamäe tee äärne puistu talu maa lääneosas ja Vana-Otepää–Pikajärve tee äärne puistu talu maa idaosas ning elamumaa, õuemaa ja haritav maa);

7) Pursa sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:
Pühajärve vallas Pühajärve metskonna kvartalid 33 (ainult eraldised 1–3 ja 11–27 nii riigimaa kui ka Pursa (A19) talu maa osas), 34 (ainult eraldised 1–4, 6 ja 9), 35 (nii riigimaa kui ka Pursa (A19) talu maa osas), Paklamäe (42) talu maa loode-kagusuunalisest elektriliinist põhja poole jääv osa, Aaviku (A19) talu maa Arula oja praeguse ja 1940. a sängi vaheline osa (soo ja mets) ja kinnistu A9 lahusmaatükk Arula oja ääres;

8) Karja sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:
Sangaste vallas Sangaste metskonna kvartal 61 (ainult eraldised 1–15 ja 19–21) ning Karja (A15) talu maa Sihva–Sangaste maanteest lääne poole jääv osa;

9) Pilkuse sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:
Pühajärve vallas Pühajärve metskonna kvartalid 7, 8 (ainult eraldised 1–7 ja 9–21 täielikult ning eraldise 8 riigimaale jääv osa), 9 (ainult eraldised 1–7 ja 17–22), 10 (ainult eraldised 1–9, 12, 13, 15–19 ja 21–30) ja 11;

10) Lüüsjärve sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:
Pühajärve vallas kinnistute A21, A22 ja A23 Lüüsjärve-äärsed lahusmaatükid, Tammemäe (A43) talu maa Otepää–Neeruti maanteest ida poole ja elektriliinist lõuna poole jääv osa, Järvesaare (88) talu maa Kaarnamäe–Kooli pinnasteest põhja poole jääv osa (välja arvatud elamumaa, õuemaa ja haritav maa), Järvesaare (87) talu maa Kaarnamäe–Kooli pinnasteest põhja poole jääv osa (välja arvatud elamumaa, õuemaa ja haritav maa) ning Järvesaare (87) talu lahusmaatükk Lüüsjärve idakaldal, Jaanimäe (A7) talu maa elektriliinist lõuna poole jääv osa ning maatükkide I, II ja III Otepää–Neeruti maanteest ida poole jäävad osad;

11) Kukemäe sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:
Pühajärve vallas Saaremäe (A15) talu maa ida-läänesuunalisest teest lõuna poole jääv osa (välja arvatud elamumaa, õuemaa ja haritav maa), Käsemäe (A14) talu maa ida-läänesuunalisest teest lõuna poole ja elektriliinist kagu poole jääv osa, Kalda (A17) talu maa ida-läänesuunalisest teest lõuna poole ja elektriliinist lääne poole jääv osa (välja arvatud elamumaa, õuemaa ja haritav maa), Oru (A18) talu maa elektriliinist lääne poole jääv osa (välja arvatud haritav maa, maatüki edelanurga põõsastu ning rohumaa ja Neitsijärve kraavi läänekaldal olev puistu ning sellest lõuna poole jääv soine ala) ning elektriliinist ida poole jäävad puistud, soo ja rohumaa talu õuemaast põhja pool ning kinnistute A8, A9, A10, A11 ja A38 lahusmaatükid Kukemäe järve ääres;

12) Arula sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:
Pühajärve vallas Pühajärve metskonna kvartal 30 (ainult eraldised 8–17, 19–28 ja 32–46 täielikult ning eraldiste 18, 30 ja 31 pinnasteest lõuna poole jäävad osad; nii riigimaa kui ka Variku (A23) ja Lõuna (A15) talu maa ning kinnistu A28 Arula Perajärve-äärse maa osas), Perajärve (A42) talu maa (välja arvatud elamumaa ja õuemaa), Arula vesiveski (A18) talu maa (välja arvatud haritav maa), kinnistu A12 Arula Perajärve-äärne lahusmaatükk, kinnistu A21 Arula Vahejärve-äärne lahusmaatükk ja Järve (A22) talu maa (ainult Perajärve ja selle veekaitsevööndi osas);
Puka vallas Koolimaa Rebase (28a) talu maa kirde-edelasuunalisest teest kagu poole jääv osa (välja arvatud elamumaa, õuemaa ja haritav maa), Rebase (28) talu maa kirde-edelasuunalisest teest kagu poole jääv osa (välja arvatud elamumaa, õuemaa ja haritav maa), Rebase Tõnise (30) talu maa kirde-edelasuunalisest pinnasteest kagu poole ning Rebaselt Sikamäele suunduvast pinnasteest lõuna poole jääv osa (välja arvatud haritav maa) ja Sikamäe talu maa Sikamäelt Rebasele ning Sikamäelt Arula–Mägestiku maanteele suunduvate pinnasteede vaheline osa (välja arvatud elamumaa, õuemaa ja haritav maa);

13) Mädajärve sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:
Pühajärve vallas Mädajärve (A36) talu maa (välja arvatud elamumaa, õuemaa ning Äidiku–Silla pinnasteest kirde poole jääv osa);
Puka vallas Mädajärve (A36) talu maa, Vaela (A96) talu maa idaosa soo ning mets (lääne suunas kuni haritava maa, rohumaa ja pinnasteeni) ja Ala Albi (63) talu maa lääneosa soo ning mets (ida suunas kuni haritava maa ja rohumaani);

14) Voki sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:
Pühajärve vallas Ala-Ruusa (38b) talu idaosa puistud ja lamminiit (haritavast maast ida ja kagu pool), Suur Jusa (41B) talu ida-läänesuunalisest pinnasteest lõuna poole jääv soo ning metsa- ja rohumaa (välja arvatud pinnastee-äärne rohumaa), Suur Jusa (41A) talu maa ida-läänesuunalisest pinnasteest lõuna poole jääv osa (välja arvatud elamumaa, õuemaa ning taluhoonetest ida poole jääv haritav maa), Voki talu maa Voki–Väike-Jusa põhja-lõunasuunalisest teest lääne poole ja Voki–Arula maanteest põhja poole jääv osa (välja arvatud haritav maa ja tootmismaa) ning kinnistu 45B lahusmaatükk Voki oja ääres;

15) Palu sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:
Palupera vallas Otepää metskonna kvartalid 28 (ainult eraldised 12 ja 13), 33 (ainult eraldised 1–6 ja 8–24 täielikult ning eraldise 7 riigimaale jääv osa), 34, 40 (ainult riigimaa ja Vallamaa (A87) talu maa osas), 41 (ainult eraldised 1–10 ja 14–16 nii riigimaa kui ka Vallamaa (A87) talu maa osas), 42 (ainult eraldise 5 Palu jõe vasakkaldale jääv osa), 49 (ainult eraldised 3, 9–15, 22, 23 ja 27–30 nii riigimaa kui ka Vallamaa (A87) ja Pullisaare (A88) talu maa osas) ja 50 (ainult eraldis 35 täielikult ja eraldise 1 Palu jõe vasakkaldale jääv osa ning eraldiste 2, 21 ja 22 Palu jõe vasemharu vasakkaldale jääv osa);

16) Kiriku sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:
Pühajärve vallas Otepää metskonna kvartalid 56 (ainult eraldiste 7, 11 ja 13 kinnistu A7 maale jääv osa), 57 (ainult riigimaa ning kinnistute A7 ja A4 lahusmaatükid eraldistel 114, 16 ja 18–23), 58 (ainult eraldised 1–4 ja 6–9 täielikult ning eraldise 10 loode-kagusuunalisest kraavist edela poole jääv osa; nii riigimaa kui ka kinnistute A4 ja A37 maa osas), 62 (ainult riigimaa ning kinnistute A7 ja A16 maa eraldistel 5–13, 20, 21 ja 23), 63 (ainult riigimaa ja kinnistute A37, A6 ja A26 maa eraldistel 15, 811, 15–23 ja eraldise 6 loode-kagusuunalisest kraavist edela poole jääval osal), 64 (ainult riigimaa ja kinnistute A6, A26 ja A17 maa eraldistel 11, 13, 14 ja 17–19 ning eraldise 12 idapoolseimast kraavist lääne poole jääval osal), 68 (ainult eraldis 8 täielikult ning eraldise 7 kustutatud sihist ida poole ja ida-läänesuunalisest pinnasteest põhja poole jääv osa), 69 (ainult eraldiste 1–6 riigimaale jääv osa) ja 70 (ainult eraldiste 1 ja 2 riigimaale jääv osa);

17) Pülme sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:
Pühajärve vallas Pühajärve metskonna kvartal 69 (ainult eraldised 2, 5–12 ja 14 täielikult, eraldise 4 pinnasteest lõuna poole jääv osa ning eraldise 25 vallapiirist põhja poole jääv osa; Männimäe (A307) ja Jaasi (A306) talu maa osas) ja Jaasi (A306) talu maa Jaasi–Mesila pinnasteest kagu poole jääv osa;
Sangaste vallas Pühajärve metskonna kvartalid 64 (ainult eraldised 11, 12, 21–23 ja 28 täielikult ning eraldise 4 pinnasteest lõuna poole jääv osa, eraldise 16 pinnasteest ida poole jääv osa ning eraldise 27 põhja-lõunasuunalisest pinnasteest ida poole ja kirde-edelasuunalisest pinnasteest loode poole jääv osa; Lõõndre Lauri (A1) ja Mesila talu (158) maa osas), 68 (ainult eraldised 1–17, 19, 23–25 ja 40 täielikult ning eraldiste 18 ja 26 Lõõndre Lauri (A1) talu maale jääv osa; Lõõndre Lauri (A1) ja Mesila (158) talu maa osas) ja 69 (ainult eraldised 22, 23, 26–29 ja 32 täielikult ning eraldiste 24, 30, 31 ja 36 Lõõndre Lauri (A1) talu maale jääv osa ja eraldise 25 vallapiirist lõuna poole jääv osa; talude A1 (Lõõndre Lauri) ja A164 maa osas);

18) Kortina sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:
Pühajärve vallas Otepää metskonna kvartal 84 (nii riigimaa kui ka talu A10 maa osas), Kondi (82) ja Kondi (83) talude maa Vana-Otepää–Kintsli teest ida poole jäävad osad (välja arvatud elamumaa, õuemaa ja haritav maa), Kortina (78) talu maa kirde-edelasuunalisest teest kagu poole jääv osa (välja arvatud elamumaa, õuemaa ja haritav maa) ja Kortina (79) talu maa Vana-Otepää–Kintsli teest ida poole jääv lõunapoolseim osa (välja arvatud haritav maa);

19) Alevijärve sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:
Pühajärve vallas Jusa (7) talu maa Otepää–Kanepi maanteest lõuna poole ja loode-kagusuunalisest pinnasteest lääne poole jääv osa (välja arvatud elamumaa ja õuemaa), Linnamäe (A34) talu maa Otepää–Kanepi maanteest lõuna poole ja Tehvandile suunduvast pinnasteest ida poole jääv osa (sealhulgas Linnamäe (A34) talu maa Pühajärve (nüüd Otepää) metskonna kvartali 1 eraldiste 5 ja 8–10 pinnasteest ida poole jääval osal), Jaanimäe (93) talu maa Otepää–Kanepi maanteest lõuna poole jääv osa (välja arvatud elamumaa ja õuemaa), kinnistu A30 lahusmaatüki Otepää–Kanepi maanteest lõuna poole jääv osa, Jusa (8) talu Juusa järve lahustükk ning Alevijärv;

20) Trepimäe sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:
Pühajärve vallas Trepimäe (A9) talu maa kirde-edelasuunalisest pinnasteest lõuna poole jääv osa (välja arvatud elamumaa, õuemaa ja haritav maa), Kungla (A11) talu maa põhjapoolseimast kraavist ja selle mõttelisest sirgjoonelisest idasuunalisest pikendusest põhja poole jääv osa ja kinnistu A27 Trepimäe järve äärse lahusmaatüki Otepää–Kanepi maanteest ida poole jääv osa;

21) Kääriku sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:
Pühajärve vallas Pühajärve metskonna kvartalid 56 (Kerke (31), Kondi (5), Nugise (34) ja Kerre (33) talu maa eraldistel 1–25, 29 ja 30) ja 57 (Kerke (31), Nugise (34) ja Kerre (33) talu maa eraldistel 1–14, 18 ja 29), Kerke (31) talu maa Sihva–Kääriku maanteest lõuna poole ja Tornioja kraavist, Kääriku järve läänekaldast ja Kääriku järve edelast suubuvast ojast ida poole ning Kääriku–Nugise teest põhja poole jääv osa (välja arvatud spordiväljaku maa), Kerre (33) talu maa Kääriku–Nugise teest põhja poole jääv osa ja Nugise (34) talu metsamaa Pühajärve (nüüd Otepää) metskonna kvartalitest 56 ja 57 ida pool (lõuna suunas kuni Kääriku–Nugise pinnasteeni ning kirde suunas kuni loode-kagusuunalise pinnasteeni).

18. Sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud käesoleva kaitse-eeskirja punktides 6–9 lubatud ja järgmised lubatud tegevused:
1) jahipidamine, välja arvatud Pühajärve, Kukemäe ja Lüüsjärve sihtkaitsevööndis;
2) mittetootmisliku iseloomuga ehitiste rajamine looduspargi valitseja nõusolekul, välja arvatud veekogude kallastel paiknevas ehituskeeluvööndis;
3) harrastuslik kalapüük spinningu, vedeli, sikuti, ankurdamata unna, käsiõnge ja lihtkäsiõngega, välja arvatud Kösti, Kolmjärve ja Lepassaare sihtkaitsevööndis;
4) puu- ja põõsarinde harvendamine vastavalt kaitse eesmärgile, välja arvatud Kösti, Kolmjärve ja Lepassaare sihtkaitsevööndis, kusjuures looduspargi valitsejal on õigus esitada nõudeid raie tehnoloogia, raieaja, puidu kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas;
5) olemasolevate maaparandussüsteemide hooldustööd, välja arvatud Kösti, Kolmjärve ja Lepassaare sihtkaitsevööndis.
[RT I 2002, 28, 163 - jõust. 25.03.2002]

19. Sihtkaitsevööndi metsa kaitse eesmärk on:
Kösti, Kolmjärve ja Lepassaare sihtkaitsevööndis – metsaökosüsteemi arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina;
Pühajärve, Päidla, Murru, Pursa, Karja, Pilkuse, Lüüsjärve, Kukemäe, Arula, Mädajärve, Voki, Palu, Kiriku, Pülme, Kortina, Alevijärve, Trepimäe ja Kääriku sihtkaitsevööndis – bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

20. Sihtkaitsevööndi poollooduslike koosluste (looduslike rohumaade) esinemisaladel on nende ilme ja liigilise koosseisu tagamiseks kohustuslik heina niitmine ja võsa raiumine, kusjuures heinatöid ei tohi alustada Karja, Kukemäe, Arula, Voki ja Alevijärve sihtkaitsevööndis varem kui 25. juunil.

IV. PIIRANGUVÖÖND

21. Piiranguvöönd on looduspargi majanduslikult kasutatav ning pärandkultuurmaastikuna säilitatav osa, kus majandustegevuses tuleb arvestada kaitstavate loodusobjektide seaduses ning selle alusel käesolevas kaitse-eeskirjas kehtestatud tingimustega.

22. Piiranguvöönd on looduspargi piires olev maa-ala, mis ei kuulu sihtkaitsevööndisse.

23. Piiranguvööndis on lubatud majandustegevus ja harrastuslik kalapüük ning käesoleva kaitse-eeskirja punktides 6–9 loetletud lubatud tegevused. Keelatud on:
1) uute maaparandussüsteemide rajamine;
2) uuendusraie, välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat, kusjuures looduspargi valitsejal on koosluse liigilise ja vanuselise mitmekesisuse säilitamiseks õigus esitada nõudeid turberaie liigi, raie tehnoloogia, raieaja, raielangi suuruse, puidu kokku- ja väljaveo, raielangi puhastamise viiside ning puistu koosseisu ja täiuse osas;
3) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;
4) jäätmete ladustamine, välja arvatud kodumajapidamises tekkinud tavajäätmete ladustamine kohaliku omavalitsuse ja looduspargi valitseja juures registreeritud kohtades ning omanikul õuemaal. Mujal oma kinnisasja piires jäätmete ladustamine on lubatud looduspargi valitseja nõusolekul;
5) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine veekogude veepiirile lähemal kui 25 m, üleujutatud aladel ja külmunud pinnasel ning metsamaal ja looduslikul rohumaal;
6) jahipidamine Pühajärve metskonna kvartalites 12, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ja 27 ning Kärnjärvel ja Neitsijärvel.

24. Piiranguvööndis on looduspargi valitseja nõusolekuta keelatud:
1) maavarade ja maa-ainese kaevandamine, välja arvatud aktiivseteks varudeks kinnitatud ja kasutamisloaga leiukohtades kõrgusega vähem kui 150 m üle merepinna ning maapõueseaduse (RT I 1994, 86/87, 1488; 1995, 75, 1321; 1996, 49, 953; 1997, 52, 833; 86, 1461; 93, 1562; 1998, 64/65, 1005; 1999, 10, 155; 54, 583) paragrahvides 26 ja 62 sätestatud juhtudel looduspargi valitsejaga kooskõlastatud kohtades tema igakordsel nõusolekul;
2) teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine;
3) uute ehitiste püstitamine;
4) veekogude veetaseme muutmine ja nende kallaste kahjustamine.

25. Piiranguvööndi metsa kaitse eesmärk on bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

26. Piiranguvööndis on kuppelmaastiku ilme ja liigilise koosseisu tagamiseks kohustuslik poollooduslike koosluste looduslike rohumaade niitmine, kuid mitte varem kui 25. juunil, või loomade karjatamine nendel, samuti praeguste metsata nõlvade ja kuplite hoidmine lagedana.

V. LÕPPSÄTTED

27. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus-, kriminaal- või tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.

28. Järelevalvet kaitsealal teevad looduspargi valitseja ning teised selleks volitatud isikud.

29. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib looduspargi valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.


Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 1997. a
määrusega nr 63

OTEPÄÄ LOODUSPARGI VÄLISPIIRI KIRJELDUS

Otepää looduspargi välispiir (edaspidi piir) kulgeb Palupera vallas Nõuni–Neeruti teeristist Otepää–Tartu maanteel mööda Nõuni–Neeruti maantee teemaa lõunapiiri kagu suunas kuni Kangro (A11) tallu suunduva loode-kagusuunalise pinnasteeni ning edasi mööda seda kagu suunas kuni Lutike–Otepää maanteele suunduva kirde-edelasuunalise pinnasteeni, mööda seda kirde ja ida suunas Lutike–Otepää maantee teemaa läänepiirini ning mööda seda lõuna suunas Maaritsa teeristini. Edasi kulgeb piir mööda Lutike–Otepää maantee teemaa loodepiiri edela suunas (kuni Palupera ja Pühajärve valla vahelise piirini ning edasi Pühajärve vallas) kuni Kure (3) talu suunas kulgeva loode-kagusuunalise pinnasteeni. Edasi kulgeb piir mööda nimetatud teed kagu suunas kuni Kure (3) taluni, edasi mööda Piirikolga (26) ja Raudsepa (31) talude vahel kulgevat pinnasteed Raudsepa (31) taluni ning edasi mööda nimetatud talu juurest Pikajärvele kulgevat ida-läänesuunalist pinnasteed ida suunas kuni maakonnapiirini. Piir jätkub mööda maakonnapiiri kuni Otepää–Valgjärve maanteeni, edasi mööda selle teemaa põhjapiiri lääne suunas kuni Männiku (6) ja Kolga (7) kinnistuid läbiva kruusateeni ning edasi mööda seda lõuna suunas kuni Kolga (7) talu lõunapiirini ja mööda seda kuni maakonnapiirini, edasi mööda seda kuni kirde-edelasuunalise pinnasteeni Otepää metskonna kvartali 110 eraldises 2 ning edasi mööda nimetatud teed läbi kvartalite 110, 109, 108 ja 107 edela suunas kuni Otepää–Kanepi maanteeni. Edasi kulgeb piir mööda nimetatud maantee teemaa läänepiiri kuni Vastsemõisa–Vidrike maanteeni, edasi mööda selle teemaa põhjapiiri edela suunas kuni Otepää metskonna kvartali 120 lõunanurgani ning sealt edasi mööda Suitsu (21) tallu kulgevat kruusateed lääne ja põhja suunas kuni nimetatud taluni. Piir jätkub mööda Suitsu (21) talu juurest Alaküla–Rüa teele kulgevat põhja-lõunasuunalist kruusateed põhja suunas kuni Alaküla–Rüa teeni ning edasi mööda seda kuni Otepää–Vidrike–Sangaste maanteeni ja seejärel mööda selle teemaa läänepiiri lõuna suunas kuni Kooli (A8) talu lõunapiirini. Edasi kulgeb piir mööda Kooli (A8), Laasmägi (A19), Hinni (A28) ja Konno (A34) talu lõunapiiri, Konno (A34) ja Väike-Ruusa (7) talu edelapiiri ning Vilka (6E) ja Raudsepa (6A) talu lõunapiiri kuni Vidrike–Sihva maanteeni ning edasi mööda selle teemaa põhjapiiri loode suunas kuni Väikese Emajõe sillani. Piir jätkub mööda Väikese Emajõe vasakkallast kuni Märdi veskini (Sihva–Sangaste vana tee sillani), järgides Sakssoo maaparandusobjekti juures läänepoolsemat kanalit, nimetatud objekti looduspargist välja jättes. Edasi kulgeb piir mööda Sihva–Sangaste vana teed lõuna suunas kuni Otepää–Sihva–Sangaste maanteeni, ning edasi mööda selle teemaa lääne- ja põhjapiiri (kuni Pühajärve ja Sangaste valla vahelise piirini ning edasi Sangaste vallas) Restu–Pringi maanteeni. Edasi kulgeb piir mööda Restu–Pringi maantee teemaa kirdepiiri kuni Pringi–Kibena–Puka teeni ning edasi mööda selle teemaa idapiiri (kuni Sangaste ja Puka valla vahelise piirini ning edasi Puka vallas) kuni Meegaste teeristini. Edasi kulgeb piir mööda Kibena–Meegaste tee teemaa ida- ja lõunapiiri kuni Linnamäe teeristini ning edasi mööda Linnamäe–Komsi tee teemaa idapiiri kuni Liinamäe (9) talu põhjapiirini ja edasi mööda Liinamäe (9) talu põhjapiiri, Väike-Järve (41b) talu lõuna-, loode-, põhja- ja idapiiri ning Ütti Jaani (38) talu loodepiiri kuni Meegaste–Tsorro (Jaanimäe) teeni. Mööda Meegaste–Tsorro (Jaanimäe) teed kulgeb piir ida suunas kuni Perdu (34) taluni pöörava teeni, edasi mööda seda kirde, põhja ja loode suunas kuni Tsorro (32) talu läänepiirini ning seejärel mööda seda, Pallo talu edelapiiri (kuni Puka ja Palupera valla vahelise piirini ning edasi Palupera vallas) ja talu 48 lahusmaatüki edelapiiri kuni Piiri ja Kulla talude vahelise pinnasteeni. Edasi kulgeb piir mööda seda põhja suunas läbi talu 48 lahusmaatüki, Kulla (IX) ning Pallo talu maa kuni Pallo talu põhjapiirini, edasi mööda seda, talu 61 (V) lahusmaatüki läänepiiri, talu 52 (IV) lahusmaatüki lääne- ja põhjapiiri ning Ansu (1) talu põhjapiiri kuni Miti–Roopjärve teeni. Edasi kulgeb piir mööda seda põhja suunas kuni Karjamõisa (31) talu sissesõiduteeni (Otepää metskonna kvartali 32 loodepiiril), edasi mööda seda, Karjamõisa (A31) talu õuemaa piiri ning Karjamõisa (A31) talust Miti–Roopjärve teele kulgevat kirde-edelasuunalist pinnasteed uuesti Miti–Roopjärve teeni ning edasi mööda seda kirde ja põhja suunas kuni Rõngu–Otepää maanteeni. Edasi kulgeb piir mööda selle teemaa lõunapiiri kagu suunas kuni Karjamõisa oja sillani, edasi mööda Karjamõisa oja allavoolu kirde suunas kuni Palu jõeni, mööda seda allavoolu põhja suunas kuni Elva jõeni ning mööda seda ülesvoolu kagu suunas kuni Palu–Ketneri teeni. Edasi kulgeb piir mööda nimetatud teed Hellenurme–Päidla maanteeni, edasi mööda selle teemaa lõunapiiri kagu suunas kuni Räbi–Mõrtsuka teeni ja mööda seda kirde suunas kuni Laguja–Päidla maanteeni. Seejärel kulgeb piir mööda Väärsi–Kollo–Nõuni teed ida ja kagu suunas kuni Otepää–Tartu maanteeni ning mööda selle teemaa läänepiiri kuni Nõuni–Neeruti teeristini.

Looduspargist jäävad välja Otepää linn oma haldusterritooriumi ringpiiris (välja arvatud endise Pühajärve (nüüd Otepää) metskonna kvartalid 3 (ainult Otepää–Pühajärve maanteest kagu poole jääv osa), 4 (ainult Otepää–Pühajärve maanteest kagu poole jääv osa), 5 ja 6) ning Pühajärve valla maa-alal Otepää linna haldusterritooriumist vahetult lääne pool asuvad: Kuuse (A87) talu maa ja lahusmaatükk, Kivisaare (A85) ja Kivistiku (A84) talu maa ning Pühajärve telliskivitehase maa (ainult Kullamäe teest ida poole jääv osa).

Otepää looduspargi välispiiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud maakasutuskaardi (mõõtkava 1:20 000) ja NSVL Ministrite Nõukogu Geodeesia ja Kartograafia Valitsuse 1986. aasta topograafilise kaardi (mõõtkava 1:25 000) ning Eesti Metsakorralduskeskuse endise Pühajärve (nüüd Otepää) ja Otepää metskonna 1993. aasta puistuplaanide ning Sangaste metskonna 1985. aasta puistuplaani alusel ja talumaade osas vastavalt 1940. aasta kinnistukaartidele.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json