Teksti suurus:

Viieristi looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:

Viieristi looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
[RT I 2006, 2, 7 - jõust. 08.01.2006]

Vastu võetud 06.06.1997 nr 110
RT I 1997, 46, 736
jõustumine 21.06.1997

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

10. 06. 1999 nr 191 (RT I 1999, 53, 577) 20. 06. 1999

4. 04. 2000 nr 110 (RT I 2000, 30, 176) 13. 04. 2000

22.12.2005 nr 320 (RT I 2006, 2, 7) 8.01.2006

Kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõike 4 ning paragrahvi 6 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1.  Kinnitada:

1) Viieristi looduskaitseala kaitse-eeskiri (juurde lisatud);

2) Viieristi looduskaitseala välispiiri kirjeldus (juurde lisatud);

3) ja 4) [Kehtetud – RT I 2006, 2, 7 – jõust. 8.01.2006]

2.   [Kehtetu - RT I 1999, 53, 577 - jõust. 20. 06. 1999]

21. Viieristi looduskaitseala valitseja on Keskkonnaministeeriumi Saaremaa keskkonnateenistus.

[RT I 2006, 2, 7 – jõust. 8.01.2006]

 

 

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 6. juuni 1997. a. määrusega nr. 110

Viieristi looduskaitseala kaitse-eeskiri

I. ÜLDSÄTTED

1.  Viieristi looduskaitseala (edaspidi kaitseala) moodustati Kingissepa Rajooni TSN TK 3. aprilli 1965. a otsusega nr 32 «Looduse kaitsest Kingissepa rajoonis» kinnitatud maastiku üksikelemendi «Viieristi mäed» ja botaanilise objekti «Luuderohu ja jugapuu kasvukoht» baasil. Kaitseala on loodud Koltsi järve, unikaalse allikasoo ja sealsete haruldaste taimekoosluste, Litoriinamere rannaastangu, Viieristi luidete ning I kategooria kaitsealuste liikide kaitseks.

[RT I 1999, 53, 577 - jõust. 20. 06. 1999]

2.  Kaitseala maa-ala on määratletud Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud Viieristi looduskaitseala välispiiri kirjeldusega.

3.  Kaitseala maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele kahte tüüpi vöönditeks: viieks sihtkaitsevööndiks ja üheks piiranguvööndiks.

4.  Kaitseala ning selle vööndite piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

[RT I 1999, 53, 577 - jõust. 20. 06. 1999]

5.  Kaitseala ning selle vööndite piiride kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ja Eesti Metsakorralduskeskuse Sõrve metskonna 1986. aasta puistuplaani alusel ning talumaade osas kuni 1940. aastani väljaantud Katastri Ameti skeemiliste kaartide (mõõtkava 1:10 000) alusel.

II. KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED

6.  Inimestel on lubatud viibida ning marju ja seeni korjata kogu kaitsealal. Liikumine eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509) ja kaitstavate loodusobjektide seadusele (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555).

[RT I 1999, 53, 577 - jõust. 20. 06. 1999]

61.  Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettenähtud ja tähistatud paikades.

[RT I 1999, 53, 577 - jõust. 20. 06. 1999]

62.  Kaitsealal on lubatud alla 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Üle 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

[RT I 1999, 53, 577 - jõust. 20. 06. 1999]

7.  Jalgratastega sõitmine väljaspool selleks ettenähtud teid ja radu ning mootorsõidukitega sõitmine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud metsatöödel.

8.   Kaitsealal on keelatud puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine.

[RT I 1999, 53, 577 - jõust. 20. 06. 1999]

9.  Jahipidamine kaitsealal on keelatud. Ulukite arvukuse reguleerimine sätestatakse vöönditi käesolevas kaitse-eeskirjas ja keskkonnaministri poolt kehtestatud korras vastavalt kaitstavate loodusobjektide seadusele (RT I 1994, 46, 773) ja jahikorralduse seadusele (RT I 1994, 30, 465; 83, 1449; 1996, 49, 953).

10.  Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:

1) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;

2) maakorralduskava kinnitamine;

3) katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine;

4) projekteerimistingimuste andmine;

5) metsamajandamiskava väljastamine;

6) veekogude veetaseme muutmine ja nende kallaste kahjustamine;

7) jahipidamine.

[RT I 1999, 53, 577 - jõust. 20. 06. 1999]

11.  Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja vastab taotlusele nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega nii taotlejale kui ka loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

Kaitseala valitseja vaatab metsaraie taotluse läbi ning tulenevalt koosluse liigilise ning vanuselise mitmekesisuse säilitamise eesmärgist annab oma kirjaliku nõusoleku või esitab motiveeritud keeldumise ja vajadusel omapoolsed tingimused kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist.

[RT I 1999, 53, 577 - jõust. 20. 06. 1999]

111.  Kaitsealale jääva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel, kui käesolev kaitse-eeskiri ei sätesta teisiti.

[RT I 1999, 53, 577 - jõust. 20. 06. 1999]

112.  Teaduslikke välitöid kaitsealal tehakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvis 25 sätestatud korra alusel.

[RT I 1999, 53, 577 - jõust. 20. 06. 1999]

12.  Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401) paragrahvi 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest asjaõigusseaduses sätestatud korras.

[RT I 1999, 53, 577 - jõust. 20. 06. 1999]

III. SIHTKAITSEVÖÖND

13.  Sihtkaitsevöönd on kaitseala osa seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks.

14.  Kaitsealal on viis sihtkaitsevööndit:

1) Jõesoo sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Salme vallas Sõrve metskonna kvartal 98 (ainult riigimaa ja Valdesheimi maaüksuse osas),

Torgu vallas kvartal 108 (ainult kvartali lõunaosa läbivast ida-läänesuunalisest pinnasteest põhja pool olev, kaitsealale jääv osa; nii riigimaa kui ka Valdesheimi maaüksuse ja kinnistute A-52, A-54, A-86, 264, 142 ja 273 maa osas);

2) Riiu soo sihtkaitsevöönd, kuhu kuulub Torgu vallas Sõrve metskonna kvartal 197 (ainult kirde-edelasuunalisest pinnasteest põhja pool olev, kaitsealale jääv osa; nii riigimaa kui ka kinnistute 7, 9, 10, 11, 12, 13 ja 14 maa osas);

3) Lausma sihtkaitsevöönd, kuhu kuulub Torgu vallas Sõrve metskonna kvartal 130 (nii riigimaa kui ka kinnistute A-7, A-9, A-11, A-13 ja A-15 maa osas);

4) Valdesheimi sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Salme vallas Sõrve metskonna kvartal 92 (ainult kaitsealale jääv osa) ja 98 (ainult kinnistute 138, 142, 145, 146, 147, 258, 262, 264, 273, 275, 279, 286, 297 ja 301 maa osas);

Torgu vallas Sõrve metskonna kvartalid 91 (ainult kaitsealale jääv osa), 97 (ainult Kuressaare--Sääre maanteest ida pool olev, kaitsealale jääv osa), 107 (ainult Kuressaare--Sääre maanteest ida pool olev, nii riigimaa kui ka Valdesheimi maaüksuse osas), 108 (ainult kvartali lõunaosas kulgevast ida-läänesuunalisest pinnasteest lõuna pool olev, kaitsealale jääv osa), 116 (ainult Kuressaare--Sääre maanteest ida poole jääv osa) ja 117;

5) Kaavi sihtkaitsevöönd, kuhu kuulub Torgu vallas Sõrve metskonna kvartal 197 (ainult kirde-edelasuunalisest pinnasteest lõuna pool olev, kaitsealale jääv osa, kinnistute 6, 7, 12 ja 14 maa osas).

[RT I 1999, 53, 577 - jõust. 20. 06. 1999]

15.  Jõesoo sihtkaitsevööndis on 1. veebruarist 31. augustini keelatud inimeste viibimine väljaspool kaitseala valitseja poolt tähistatud teid ja radu, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel.

16.  Sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine. Lubatud on järgmised koosluste ja liikide säilimiseks vajalikud või neid mittekahjustavad tegevused kaitseala valitseja nõusolekul:

1) hooldustööd kaitstavate liikide elutingimuste säilitamiseks Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1994. a määrusega nr 462 «Loodusobjekti kaitse alla võtmise korra ning II kategooria kaitsealuste taime-, seene- ja loomaliikide ning kivististe nimekirjade kinnitamine» (RT I 1994, 94, 1610; 1996, 46, 890) kehtestatud korras väljaantud loa alusel;

2) puu- ja põõsarinde harvendamine vastavalt kaitse eesmärgile, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raie tehnoloogia, raieaja, puidu kokku- ja väljaveo, raielangi puhastamise viiside ning puistu koosseisu ja täiuse osas;

3) käesoleva kaitse-eeskirja punktis 22 sätestatud tegevus.

[RT I 1999, 53, 577 - jõust. 20. 06. 1999]

17.  Sihtkaitsevööndi metsa kaitse eesmärgid on:

Jõesoo, Riiu soo ja Lausma sihtkaitsevööndites -- metsaökosüsteemi arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina;

Valdesheimi ja Kaavi sihtkaitsevööndites -- bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

[RT I 1999, 53, 577 - jõust. 20. 06. 1999]

18.  - 21.  [Kehtetud - RT I 1999, 53, 577 - jõust. 20. 06. 1999]

22.  Valdesheimi sihtkaitsevööndis on kaitsealuse taimeliigi kasvutingimuste säilitamiseks vajalik kohustusliku tegevusena häilude raiumine Sõrve metskonna kvartalite 107 (nii riigimaal kui ka Valdesheimi maaüksusel) ja 116 Kuressaare - ­Sääre maantee ja Sõrve 35 kV elektriliini trassi lääneserva vahele jääval alal. Häilude suuruse ning paiknemise, raieaja ja kasutatava tehnoloogia määrab kaitseala valitseja.

IV. PIIRANGUVÖÖND

23.  Piiranguvöönd on kaitseala majanduslikult kasutatav osa, kus majandustegevuses tuleb arvestada kaitstavate loodusobjektide seaduses ning selle alusel käesolevas kaitse-eeskirjas kehtestatud tingimustega.

24.  Kaitsealal on Koltsi piiranguvöönd, kuhu kuuluvad:

Torgu vallas Sõrve metskonna kvartalid 97 (ainult Kuressaare - ­Sääre maanteest lääne pool olev, kaitsealale jääv osa; nii riigimaa kui ka kinnistute A-65, A-83, A-93 ja 92 maa osas), 107 (ainult Kuressaare - ­Sääre maanteest lääne pool olev, kaitsealale jääv osa; kinnistute A-93, A-83, A-92, A-82, A-91, A-88, A-89 ja A-90 maa osas) ja 116 (ainult Kuressaare­ - Sääre maanteest lääne pool olev, kaitsealale jääv osa; kinnistute A-89, A-88, A-81, A-87 ja A-80 maa osas).

25.  Piiranguvööndis on lubatud majandustegevus, välja arvatud käesoleva kaitse-eeskirja punktidega 62--10 keelatud ja järgmised keelatud tegevused:

1) uute maaparandussüsteemide rajamine;

2) uuendusraie, välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat, kusjuures kaitseala valitsejal on koosluse liigilise ja vanuselise mitmekesisuse säilitamiseks õigus esitada nõudeid turberaie liigi, raie tehnoloogia, raieaja, puidu kokku- ja väljaveo, raielangi puhastamise viiside ning puistu koosseisu ja täiuse osas;

3) maavarade ja maa-ainese kaevandamine, välja arvatud kinnisasja omanikul või muul seaduslikul valdajal oma kinnisasja piires kaitseala valitsejaga kooskõlastatud kohtades, maapõueseaduse (RT I 1994, 86/87, 1488; 1995, 75, 1321; 1996, 49, 953; 1997, 52, 833; 86, 1461; 93, 1562; 1998, 64/65, 1005; 1999, 10, 155) paragrahvide 26 ja 62 alusel kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul;

4) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine metsamaal ja looduslikul rohumaal.

[RT I 1999, 53, 577 - jõust. 20. 06. 1999]

26.  Kaitseala valitseja nõusolekuta on piiranguvööndis keelatud:

1) uute teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine;

2) uute maaparandussüsteemide rajamine;

3) jäätmete ladustamine;

4) uute ehitiste püstitamine.

[RT I 1999, 53, 577 - jõust. 20. 06. 1999]

27.   Piiranguvööndi metsa kaitse eesmärk on bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

[RT I 1999, 53, 577 - jõust. 20. 06. 1999]

28.  Piiranguvööndis on kaitsealuse taimeliigi kasvutingimuste säilitamiseks vajalik kohustusliku tegevusena häilude raiumine kinnistute A-83, A-92, A-82, A-90, A-91, A-89 ja A-88 maal Sõrve metskonna kvartalis 107 Koltsi järve ja Kuressaare - ­Sääre maantee vahelisel alal. Häilude suuruse ning paiknemise, raieaja ja kasutatava tehnoloogia määrab kaitseala valitseja.

V. LÕPPSÄTTED

29.  Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus- või kriminaal- ja tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.

[RT I 1999, 53, 577 - jõust. 20. 06. 1999]

291.  Järelevalvet kaitsealal teevad kaitseala valitseja ning teised selleks volitatud isikud, kes on oma pädevuse piires õigustatud kaitsealal tegutsema ka iseseisvalt.

[RT I 1999, 53, 577 - jõust. 20. 06. 1999]

30.  Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib kaitseala valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.

 

 

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 6. juuni 1997. a. määrusega nr. 110

Viieristi looduskaitseala välispiiri kirjeldus

Viieristi looduskaitseala piir (edaspidi piir) kulgeb Saaremaal Torgu vallas Viieristi karjääri põhjaosast Kuressaare­Sääre maanteele suunduva tee ja Sõrve metskonna kvartalite 91 ja 60 vahelise sihi ristumiskohast mööda nimetatud sihti kagu suunas (ületades Torgu ja Salme valla vahelise piiri ja jätkudes Salme vallas) ning mööda kvartalite 51 ja 92 vahelist sihti kuni põlise riigimetsamaa piirini. Edasi kulgeb piir mööda põlise riigimetsamaa piiri kagu ja edela suunas kuni kvartalite 92 ja 98 vahelise sihini, edasi mööda seda kagu suunas läbi talude 297 ja 145 lahustükkide kuni Liivi laheni, seejärel mööda Liivi lahe kaldajoont edela suunas (ületades Salme ja Torgu valla vahelise piiri ning jätkudes Torgu vallas) kuni talu A-52 lahustüki edelapiiri mõttelise sirgjoonelise kagusuunalise pikenduseni. Edasi kulgeb piir mööda talu A-52 lahustüki edelapiiri sirgjoonelist kagusuunalist pikendust loode suunas läbi talu A86 lahustüki ja edasi mööda talu A-52 lahustüki edelapiiri kuni nimetatud talu läänenurgani ning edasi sirgjooneliselt talu A-54 läänenurka põlise riigimetsamaa piiril. Edasi kulgeb piir mööda põlise riigimetsamaa piiri lõuna suunas kuni kraavini Sõrve metskonna piiril, edasi mööda Sõrve metskonna piiri lõuna ja lääne suunas kuni Kuressaare­Sääre maanteeni ning edasi mööda selle teemaa idapiiri põhja suunas kuni endise raudteetammi juurde kulgeva esimese teeni. Piir jätkub mööda nimetatud tee idaserva loode suunas kuni endisel raudteetammil kulgeva teeni ning edasi mööda selle idaserva kuni kvartali 97 põhjapiirini ning edasi mööda seda ida suunas Kuressaare­Sääre maanteeni. Edasi kulgeb piir mööda Kuressaare­Sääre maantee teemaa läänepiiri lõuna suunas kuni Viieristi karjääri maaeralduse 2:5/- lõunapiiri mõttelise sirgjoonelise läänesuunalise pikenduseni ja edasi mööda seda, seejärel mööda maaeralduse 2:5/- lõunapiiri ja selle mõttelist sirgjoonelist idasuunalist pikendust kuni Torgu ja Salme valla vahelise piirini kvartalite 97 ja 98 vahelisel sihil ning edasi mööda valdadevahelist piiri kirde suunas kuni kvartali 98 põhjanurgani. Edasi kulgeb piir Torgu vallas sirgjooneliselt Viieristi karjääri põhjaosast Kuressaare­Sääre maanteele suunduva tee ja Sõrve 35 kV elektriliini trassi ristumiskohta ning edasi mööda nimetatud tee idaserva loode suunas kuni ristumiskohani kvartalite 91 ja 60 vahelise sihiga.

Viieristi looduskaitseala lahusmaatüki piir kulgeb Torgu vallas Sõrve metskonna kvartali 130 põhjanurgast mööda nimetatud kvartali kirde- ja kagupiiri, edelapiiril kulgevat kraavi ning loodepiiri kuni nimetatud kvartali põhjanurgani.

Viieristi looduskaitseala teise lahustüki piir kulgeb Torgu vallas Kuressaare­Sääre maantee ning Sõrve metskonna kvartali 197 eraldiste 3 ja 4 vahelise sihi ristumiskohast mööda nimetatud sihti kagu suunas Sõrve 35 kV elektriliini trassini ning edasi mööda selle idaserva kirde suunas kuni kvartali 197 põhjapiirini. Edasi kulgeb piir mööda Sõrve metskonna piiri kuni kinnistu 8 loodepiirini ning edasi mööda nimetatud kinnistu loode- ja edelapiiri lõuna suunas kuni Sõrve metskonna piirini ning edasi mööda seda kuni kinnistu 14 edelapiirini. Edasi kulgeb piir mööda kinnistu 14 edelapiiri loode suunas kuni kirde-edelasuunalise pinnasteeni ning edasi mööda seda edela suunas kuni kvartalite 196 ja 197 vahelise sihini. Piir jätkub mööda kvartalite 196 ja 197 vahelist sihti kuni Kuressaare­Sääre maantee teemaa idapiirini ning edasi mööda seda kirde suunas kuni ristumiskohani kvartali 197 eraldiste 3 ja 4 vahelise sihiga.

Viieristi looduskaitseala välispiiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ja Eesti Metsakorralduskeskuse Sõrve metskonna 1986. aasta puistuplaani alusel ning talumaade osas Riikliku Maakatastri andmete (seisuga 22. oktoober 1996. a.) ning kuni 1940. aastani väljaantud Katastri Ameti skeemiliste kaartide (mõõtkava 1:10 000) alusel.

 

 

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 6. juuni 1997. a. määrusega nr. 110

Marimetsa looduskaitseala kaitse-eeskiri

[RT I 2006, 2, 7 – jõust. 8.01.2006]

 

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 6. juuni 1997. a. määrusega nr. 110

Marimetsa looduskaitseala välispiiri kirjeldus

[RT I 2006, 2, 7 – jõust. 8.01.2006]


 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json