Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. mai 2004. a määruse nr 141 “Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.01.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 6, 91

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. mai 2004. a määruse nr 141 “Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri” muutmine

Vastu võetud 05.01.2006 nr 2

Määrus kehtestatakse «Ühistranspordiseaduse» § 48 lõike 6 ja § 52 lõike 1 alusel.

§ 1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. mai 2004. a määruses nr 141 «Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri» (RTL 2004, 71, 1176) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Eeskiri on kohustuslik kõigile ühistranspordi korraldajatele, vedajatele, ühissõidukijuhtidele ja sõitjatele.»;

2) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse sõna «Maanteeliikluses» sõnaga «Teeliikluses»;

3) paragrahvi 2 lõike 9 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (9) Ühissõidukina kasutatava sõiduki väliskülgedel peab olema vedaja nimi või kaubamärk vastavalt «Kaubamärgiseaduses» sätestatule.»;

4) paragrahvi 2 lõike 10 punkti 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Liiniveo sõiduplaani koostab kommertsliinil liiniloa taotleja»;

5) paragrahvi 3 lõike 4 punktides 1–3 asendatakse sõna «bussiveoks» sõnaga «veoks»;

6) paragrahvi 3 lõiget 6 täiendatakse teise lausega järgmiselt:

«Rahvusvahelise liiniveo korraldamisel Euroopa Liidu liikmesriikide vahel või läbi liikmesriigi territooriumi peab vedaja omama täiendavalt Euroopa Ühenduse veoluba.»;

7) paragrahvi 3 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (10) Peatused sõitjate ühissõidukisse sisenemiseks ja väljumiseks määratakse sõiduplaaniga.»;

8) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõna «sõitjakohtade» sõnadega «seisu- ja istekohtade»;

9) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) sõiduplaani kehtima hakkamise kuupäev (täidab pädev ametiasutus või tema volitatud ametiasutus);»;

10) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) liini väljumisajad peatustest, saabumisajad liini vahepeatustes, kui peatumise aeg on pikem kui 5 minutit ja liini lõpp-punkti saabumisajad, vajadusel ühistranspordi liikumistee ning rahvusvahelisel liinil vajadusel suvised ja talvised kellaajad;»;

11) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Sõiduplaani kavand peab olema vedaja(te) poolt allkirjastatud. Sõiduplaani muutmise taotlus peab olema kirjalikult põhjendatud.»;

12) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõna «sõidukis» sõnaga «ühissõidukis»;

13) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõna «bussi» sõnaga «ühissõiduki»;

14) paragrahvi 6 lõikes 2 asendatakse sõnad «lõigetes 2 ja 3» sõnadega «lõigetes 3 ja 4»;

15) paragrahvi 7 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõnad «paragrahvi 5» sõnadega «paragrahvi 6»;

16) paragrahvi 7 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 7 lõiget 3 täiendatakse punktidega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

« 8) sõidupileti saamisel kohe kontrollima piletil olevate andmete õigsust;
9) hüvitama ühissõidukile või selle salongi sisemusele tekitatud kahju.»;

18) paragrahvi 7 lõike 4 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) sõita ühissõidukis määrdunud riietes, suitsetada või häirida kaassõitjaid;»;

19) paragrahvi 7 lõiget 4 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

« 8) sõita ühissõidukis joobeseisundis, kui sellega kaasneb ühissõidukijuhti või kaassõitjaid häiriv käitumine.»;

20) paragrahvi 8 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Soodustatud tingimustel võib sõitja kasutada ühissõidukit seaduse või muude õigusaktide kohaselt kehtestatud korras.»;

21) paragrahvi 8 lõikes 6 asendatakse sõnad «väljastatava pileti» sõnadega «väljastatavaid pileteid»;

22) paragrahvi 8 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Maakonnaliinidel peab ühissõidukis müüma kassaaparaadi (kassaseadme) kaudu väljastatavaid pileteid. Ühistranspordi korraldajate kokkuleppel võib kohaliku liiniveo ühissõidukis müüa sõidutalonge, kui liin on integreeritud mitme kohaliku omavalitsuse liinivõrguga.»;

23) paragrahvi 8 lõikes 13 tunnistatakse teine lause kehtetuks;

24) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 151 järgmises sõnastuses:

« (151) Maakonna- ja kaugliinil on sõitjal õigus eelnevalt ostetud pilet mõistliku aja jooksul enne ühissõiduki väljumist tagasi müüa. Piletite tagasiostmise korra kehtestab vedaja või piletimüügi korraldaja.»;

25) paragrahvi 8 lõike 16 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (16) Sõidu katkemisel kehtib sõitjal sellele liinile ostetud sõiduõigus sihtpunkti jõudmiseks teistes ühissõidukites samal liikumisteel.»;

26) paragrahvi 9 lõike 1 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Linna-, valla- ja maakonnaliinil on sõitjal õigus ühissõiduki salongis tasuta vedada käsipagasit, mille ühiku mõõtmete summa (kõrgus + laius + sügavus) ei ületa 200 cm ja kogukaal 40 kg, samuti ümbrises suuski, kokkupandud ja ümbrises jalgrattaid, kelke, lapsevankreid ja -kärusid, muusikariistu, ümbrises tulirelvi, puurides või kastides väikeloomi ja linde.»;

27) paragrahvi 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kaugliinil on sõitjal õigus tasuta vedada ühissõiduki salongis käsipagasit, mille ühiku mõõtmete summa (kõrgus + laius + sügavus) ei ületa 150 cm ja kogukaal 30 kg, samuti ümbrises tulirelvi, selleks kohaldatud puurides või kastides või muul viisil väikeloomi ja linde, tagades, et see ei häiriks ühissõidukijuhti ja kaassõitjaid.»;

28) paragrahvi 9 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Ühissõiduki pagasiruumis võib vedada pagasit, mille ühiku mõõtmete summa (kõrgus + laius + sügavus) ei ületa 150 cm ja kogukaal 30 kg, samuti ümbrises suuski ning kokkupandud ja ümbrises jalgrattaid.»;

29) paragrahvi 9 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Vedaja hoiab väljavõtmata jäetud pagasit, samuti ühissõidukist leitud esemeid (v.a kiirestiriknevad ained) «Võlaõigusseadusega» sätestatud korras.»;

30) paragrahvi 10 lõike 4 esimeses lauses asendatakse sõna «jaamad» sõnaga «bussijaamad»;

31) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

« (61) Vedaja ja ühissõidukijuht peavad tagama sõitjate ja pagasi ohutu kohaletoimetamise ning sõitjate teeninduse ja pagasiveo kvaliteedi vastavalt tellimuses või lepingus kokkulepitule.»;

32) paragrahvi 11 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Juhuveod Sõitjate Rahvusvahelise Bussijuhuveo kokkuleppega (edaspidi INTERBUSi kokkulepe) ühinenud riikide vahel toimuvad vastavalt INTERBUSi kokkuleppele (ELT L 321, 26.11.2002, lk 13–43).»;

33) paragrahvi 11 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (9) Euroopa Majandusühenduse riikide vahelist ja sisest sõitjatevedu (edaspidi kabotaažvedu) korraldatakse vastavalt Euroopa Ühenduste Nõukogu määrusele (EMÜ) nr 684/92 (ELT L 074, 20.03.1992, lk 1–9), muudetud Euroopa Ühenduste Nõukogu määrustega (EÜ) nr 11/98 (ELT L 004, 08.01.1998, lk 1–9) ja nr 12/98 (ELT L 004, 08.01.1998, lk 10–14) ning vastavalt Euroopa Ühenduste Komisjoni määrusele (EÜ) nr 2121/98 (ELT L 268, 03.10.1998, lk 10–26);

34) paragrahvi 12 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Rahvusvahelise juhuveo korraldamisel Euroopa Majandusühenduse riikide vahelisel ja sisesel sõitjateveol peab vedaja kasutama Euroopa Ühenduste määruse (EÜ) nr 2121/98 kohast juhuveo kontrolldokumenti.»;

35) paragrahvi 14 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 14. Vedaja ja ühissõidukijuhi kohustused rahvusvahelisel juhuveol»;

36) paragrahvi 14 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

37) paragrahvi 14 lõikes 5 asendatakse sõnad «Rahvusvahelisel juhuveol on ühissõidukijuht» sõnadega «Ühissõidukijuht on»;

38) paragrahvi 15 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Tee omanik määrab liiklusohutuse nõudeid järgides kohad, kus takso võib seista kliendi ootel (v.a tellitud takso).»;

39) paragrahvi 15 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Taksona kasutataval sõidukil peavad olema alljärgnevad taksotunnused:»;

40) paragrahvi 15 lõike 6 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) sõiduki katusel sisevalgustusega plafoon, mille esiküljel on ainult sõna TAKSO minimaalse tähemärgi kõrgusega 4 cm;»;

41) paragrahvi 15 lõike 6 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) «Mõõteseaduse» nõuete kohaselt metroloogilise kontrolli läbinud mootorsõidukiga kohandatud taksomeeter ning sellele taksomeetrile sobiv printer;»;

42) paragrahvi 15 lõiget 6 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) hinnakiri.»;

43) paragrahvi 16 lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

« 9) paigutama taksomeetri sõitjale nähtavale kohale esipaneelil.»;

44) paragrahvi 16 lõiget 3 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

« 9) omada ja kasutada lisaseadmeid taksomeetri näidu mõjutamiseks.»;

45) paragrahvi 17 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõna «nõuda» sõnaga «saada»;

46) paragrahvi 17 lõiget 6 täiendatakse teise lausega järgmiselt:

«Sõitja on kohustatud tekitatud kahju hüvitama.»;

47) paragrahvi 18 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Rikkis taksomeetri ja printeri puhul või nende puudumisel on sõitjal õigus teenuse eest tasumisest keelduda.»;

48) paragrahv 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Vedaja on kohustatud tagama, et ühissõidukijuht esitab politseiametnikule või muule kontrollimisõigusega ametiisikule kontrollimiseks dokumendid vastavalt «Ühistranspordiseaduse» §-le 49.»

§ 2. Käesoleva määruse § 1 punkt 39 jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json