Teksti suurus:

Aktsiisilaost lähetatud, ajutise aktsiisivabastuseta ühendusevälisesse riiki lähetatud või läbi teise liikmesriigi lähetatud aktsiisikauba kohustuslik saatedokument

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2009
Avaldamismärge:

Aktsiisilaost lähetatud, ajutise aktsiisivabastuseta ühendusevälisesse riiki lähetatud või läbi teise liikmesriigi lähetatud aktsiisikauba kohustuslik saatedokument
[RTL 2005, 126, 1990 - jõust. 01.01.2006]

Vastu võetud 07.04.2004 nr 48
RTL 2004, 44, 731
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

20.12.2005 nr 78 (RTL 2005, 126, 1990) 1.01.2006

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 45 lõike 2 alusel.

§ 1. Ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba saatedokument

(1) Eestis asuvale isikule ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba veol peab kaasas olema «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 45 lõikes 3 nimetatud saateleht.

(2) Ajutises aktsiisivabastuses ühendusevälisesse riiki, teise liikmesriiki või läbi teise liikmesriigi lähetatud aktsiisikauba veol peab kaasas olema «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 45 lõikes 4 nimetatud saateleht, välja arvatud «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 45 lõikes 7 nimetatud juhul.

(3) Ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba veol, kasutades torujuhtmetransporti, ei pea saatelehte kaasas olema.

§ 2. Ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saatedokument

(1) Aktsiisilaost Eestis asuvale isikule ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba veol peab kaasas olema «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 45 lõikes 3 nimetatud saateleht.

(2) Ajutise aktsiisivabastuseta kaubanduslikul eesmärgil ühendusevälisesse riiki, teise liikmesriiki või läbi teise liikmesriigi lähetatud aktsiisikauba veol peab kaasas olema «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 45 lõikes 5 nimetatud saateleht.

(3) Ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba veol, kasutades torujuhtmetransporti, ei pea saatelehte kaasas olema.

§ 21. Aktsiisikauba saateleht aktsiisikauba eksportimisel või toimetamisel aktsiisilaost õhusõidukile või laevale

(1) Käesoleva määruse §-des 1 ja 2 nimetatud saatedokumendid ei pea aktsiisikauba veol kaubaga kaasas olema, kui selle aktsiisikaubaga on kaasas ekspordi tollideklaratsioon.

(2) Aktsiisikauba toimetamisel aktsiisilaost õhusõidukile või laevale “Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse” § 27 lõike 1 punktides 181, 19 või 221  nimetatud juhtudel peab olema kaasas “Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse” § 45 lõikes 3 nimetatud ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba saateleht.

(3)  Aktsiisiga maksustatud aktsiisikauba toimetamisel aktsiisilaost õhusõidukile või laevale peab olema kaasas “Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse” § 45 lõikes 3 nimetatud ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saateleht.

[RTL 2005, 126, 1990 - jõust. 1.01.2006]

§ 3. Määruse kehtetuks tunnistamine

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määrus nr 37 «Aktsiisilaost lähetatud aktsiisikauba kohustuslik saatedokument» (RTL 2003, 31, 467) tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json