Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 "Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.01.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 4, 17

Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 "Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord" muutmine

Vastu võetud 09.01.2006 nr 9

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 18 lõigete 1, 5, 6 ja 8 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruses nr 104 «Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord» (RT I  2003, 34, 219;  2004, 29, 202) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõna «Keskkonnaministeerium» sõnaga «Põllumajandusministeerium» vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Andmete saajaks on Põllumajandusministeerium.»;

3) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «lossimisdeklaratsioonil» sõnaga «, üleandmisdeklaratsioonil»;

4) paragrahvi 5 pealkirja täiendatakse pärast sõna «lossimisdeklaratsiooni» sõnaga «, üleandmisdeklaratsiooni»;

5) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kalalaeva kalapüügipäeviku, rannapüügipäeviku, lossimisdeklaratsioonide, esmakokkuostukviitungite ja üleandmisdeklaratsioonide raamatud (edaspidi raamat) väljastab Põllumajandusministeerium.»;

6) paragrahvi 5 lõike 2 viimane lause sõnastatakse järgmiselt:

«Püügipäeviku või raamatu saamisel annab isik allkirja.»;

7) paragrahvi 5 lõike 3 viimane lause sõnastatakse järgmiselt:

«Raamatud väljastatakse nõudmisel.»;

8) paragrahvi 5 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Raamatu väljastamisel registreerib andmete saaja püügipäeviku või raamatu numbri ja selle saanud isiku ees- ja perekonnanime või ärinime, isikukoodi või äriregistrikoodi ning talle jooksvaks aastaks väljastatud kalapüügiloa tüübi ja numbri või numbrid.»;

9) paragrahvi 5 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Isik esitab andmed tema nimele registreeritud püügipäeviku või raamatu lehel.»;

10) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Püügipäevikud ja raamatud on nummerdatud.»;

11) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «lossimisdeklaratsioonid» sõnaga «, üleandmisdeklaratsioonid»;

12) paragrahvi 9 pealkirja ja lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «lossimisdeklaratsiooni» sõnaga «, üleandmisdeklaratsiooni»;

13) määruse 2. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«2. peatükk
ANDMETE ESITAMINE KALURI KALAPÜÜGILOA ALUSEL TOIMUNUD PÜÜGI KOHTA»;

14) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kaluri kalapüügiloa omanik või tema esindaja esitab andmed kalapüügi kohta lisas 4 esitatud vormi kohasel rannapüügipäevikulehel, välja arvatud Läänemerel kastmõrraga ja põhjanoodaga püügil, kus püügiandmed tuleb esitada kalalaeva kalapüügipäeviku lehel, arvestades käesoleva määruse §-des 16, 20, 23, 26 ja 27 toodud nõudeid.»;

15) paragrahvi 12 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Rannapüügipäeviku täidetud originaalleht edastatakse kaluri kalapüügiloa andjale iga kuu kohta hiljemalt aruandekuule järgneva kuu viiendaks päevaks.»;

16) paragrahvi 13 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Püügipäevikulehe lahtrid 2, 3, 5 ja 6 täidetakse enne püügivahendi nõudmist, lahter 4 vahetult pärast kala maaletoomist ning teised lahtrid vahetult enne kala maaletoomist, ümberlaadimist või võõrandamist, olenevalt sellest, milline neist tegevustest toimub esimesena. Ümberlaadimine käesoleva määruse tähenduses on kala laadimine ühelt laevalt või paadilt teisele ilma vahepealse maale lossimiseta.»;

17) paragrahvi 13 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kalasaak märgitakse püügipäevikulehe lahtritesse 7–13 kilogrammides kala liikide ja püügivahendi tüüpide kaupa, lõhe ja meriforelli puhul lisatakse ka püütud isendite arv. Kui püütud lõhel ja meriforellil on lõigatud ära rasvauim, siis märgitakse püütud lõhe ja meriforelli kogust näitavast lahtrist järgmisesse lahtrisse lõigatud rasvauimega lõhe ja meriforelli isendite arv ja kogus kilogrammides. Veetaimede koguja märgib kogutud veetaimede liigi ja koguse.»;

18) paragrahvi 13 lõikes 6 asendatakse sõnad «lahtrisse 4» sõnadega «lahtrisse 5»;

19) paragrahvi 13 lõikes 7 asendatakse sõnad «lahtrisse 5» sõnadega «lahtrisse 6»;

20) paragrahvi 13 lõikes 8 asendatakse sõnad «ja püügikohtade» sõnadega «, püügikohtade ja lossimiskohtade»;

21) paragrahvi 141 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

« § 141. Peipsi järvel põhjanoodapüügi eelandmete esitamine»;

22) paragrahvi 141 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Peipsi järvel põhjanoodapüügil tuleb 48 tunni jooksul pärast püünise nõudmist esitada loa andjale järgmised andmed:
1) loa number, mille alusel püük toimus, ja kaluri nimi;
2) püünise tüüp, kasutades määruse § 13 lõikes 6 antud koode;
3) loomuste arv ning kuupäev;
4) püügikoht;
5) püütud kala kogus kalaliikide kaupa kilogrammides.»;

23) paragrahvi 41 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmiselt:

« 11) kastmõrraga ja põhjanoodaga püügi puhul kaluri kalapüügiloa, mille alusel kala püüti ja lossiti, omanik või tema esindaja;»;

24) paragrahvi 41 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Andmed esitatakse püügipäevikulehel, kui lossimine toimub Eesti laevakinnistusraamatus või väikelaevaregistris registreeritud laevalt Eesti sadamas.»;

25) paragrahvi 561 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Üleandmisdeklaratsiooni lehed on köidetud üleandmisdeklaratsiooni raamatusse. Üleandmisdeklaratsiooni raamatus on 50 originaallehte ja 100 kopeerlehte. Originaallehed on valget värvi ja kopeerlehed kollast ning roosat värvi. Kollane kopeerleht antakse üleandjale ning roosa kopeerleht jääb vastuvõtjale.»;

26) paragrahvis 58 asendatakse sõna «A5-formaadis» sõnaga «A4-formaadis»;

27) paragrahvi 59 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

« (11) Lahtrisse «ostja» kantakse isiku andmed, kes ostis kala kalapüügiluba omavalt isikult.

(12) Lahtrisse «Edasimüük» märgitakse ostjana isik, kes ostab kala esmakokkuostjalt või järgmiselt kala ostnud isikult. Ostja nime alla märgitakse ostetud kalakogus juhul, kui ei osteta esmakokkuostukviitungile märgitud kalakogust tervikuna.»;

28) paragrahvi 59 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Vastavalt sellele, millise loa alusel müüdav kala püüti, kantakse esmakokkuostukviitungile kaluri kalapüügiloa või kalalaeva kalapüügiloa number.»;

29) lisad 4, 7 ja 12 asendatakse käesoleva määruse lisadega;

30) lisa 10 tabeli 2 real «Adressaat» lahtris «Märkused» asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumile edastamisel «KKM»» sõnadega «Põllumajandusministeeriumile edastamisel «PM»».

§ 2. Määruse § 1 punktid 14 ja 21–24 jõustuvad 1. aprillil 2006. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 «Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord»
lisa 4
(Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 2006. a
määruse nr 9 sõnastuses)

[lehekülje number]

RANNAPÜÜGIPÄEVIK NR

Aruandekuu .......... aasta 20   Loa omanik: ..................................................
  Loa tüüp (teha rist õigesse ruutu):
  kaluri kalapüügiluba 
        Nimi (ärinimi või ees- ja perekonnanimi)
Kalapüügiluba:   Kalur: ...........................................................
                       Ees- ja perekonnanimi
      Number .......................   Loa väljaandja .............................................

Kuupäev

Püügikoht

Lossimiskoht

Püünis

Kalakogused liikide kaupa

Püügile Nõudmine Liik Arv              
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

KOKKU:

Püügikoht Lossimiskoht Liik Arv

Kalakogused liikide, püügivahendite ja püügikohtade kaupa

                     
                     
                     
Täidab aruande esitaja:     Vastu võtnud (vastuvõtmise kuupäev
Esitamise kuupäev  
Esitaja ees- ja perekonnanimi  
Allkiri  
    ja vastuvõtja allkiri):
     
     

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 «Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord»
lisa 7
(Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 2006. a määruse nr 9 sõnastuses)

[raamatu number]

[kviitungi number]

KALA ESMAKOKKUOSTUKVIITUNG

Allolev lahter täidetakse iga esmakokkuostule järgneva müügitehingu korral

Esmakokkuostu kuupäev
ja kellaaeg:

Esmakokkuostu koht:

MÜÜJA (kalapüügiloa omanik):

Ärinimi/Nimi:

Aadress, telefon:

Äriregistrikood/Isikukood:

Käibemaksukohustuslaste registri
(KMKR) reg nr:

Ostja:

Ärinimi/Nimi:

Aadress, telefon:

Äriregistrikood/Isikukood:

Käibemaksukohustuslaste registri
(KMKR) reg nr:

EDASIMÜÜK:

Lahtris nõutud andmed:

1. Ostja nimi, äriregistrikood või isikukood ja kalakogused liigiti kg-des

2. Müüja transpordivahendi reg nr ning autojuhi nimi, isikukood ja autojuhi allkiri

3. Müügi kuupäev

Kaluri
kalapüügiluba

Kalalaeva kalapüügi-luba  

Kalur:

Lossinud laeva nimi ja pardanumber:  

Tasumistingimused:

Sularahas:                           

Ülekandega:                             päeva

Arveldusarve:

Kalapartii lossimise kuupäev ja koht:

Rannapüügi-päeviku / kalalaeva kalapüügi-päeviku nr

Laeva kapten:

Loa number:

Kalapartii püügi kuupäev ja koht:

Kalaliik Suurus-kategooria* Värskus-kategooria* Esitusviis   Otstarve Isendite arv (tk) Kogus (kg) Hind
(kr/kg)
Summa
                 

* märgitakse, kui antud kalaliigi kohta on kehtestatud vastavad kvaliteedinõuded

Kokku käibemaksuta  
Käibemaks 18%  
Kokku käibemaksuga  

Tasutud sularahas (summa sõnadega):

Müüja esindaja ees- ja perekonnanimi:

Müüja või müüja esindaja allkiri:

Ostja esindaja ees- ja perekonnanimi:

Ostja või ostja esindaja allkiri:

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 «Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord»
lisa 12
(Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 2006. a
määruse nr 9 sõnastuses)

KALA ÜLEANDMISDEKLARATSIOON

Raamatu nr

Kviitungi nr

Üleandmise kuupäev ja kellaaeg:

Üleandmise koht:

Kala omanik:

Ärinimi/Nimi:

Aadress, telefon:

Äriregistrikood/Isikukood:

Üleantud kala ladustamiskoht või -kohad:  

Kaluri kalapüügiluba

Kalur:

Kalalaeva kalapüügiluba

Lossinud laeva nimi
ja pardanumber:

Laeva kapten:

Kalapartii lossimise kuupäev ja koht:

Kalapartii püügi kuupäev ja koht:

Kalaliik Suuruskategooria* Värskuskategooria* Esitusviis Otstarve Isendite arv (tk) Kogus (kg)
             
             
             
             
             
             

Kala omaniku esindaja ees- ja perekonnanimi:

Kala omaniku või kala omaniku esindaja allkiri:


* märgitakse, kui antud kalaliigi kohta on kehtestatud vastavad kvaliteedinõuded

Keskkonnaminister Villu REILJAN

/otsingu_soovitused.json