Teksti suurus:

Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetuseks eraldatud vahendite jaotamise kord

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2011
Avaldamismärge:RTL 2006, 8, 154

Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetuseks eraldatud vahendite jaotamise kord

Vastu võetud 10.01.2006 nr 1

Määrus kehtestatakse «Spordiseaduse» § 9 lõike 3 alusel.

I. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Riigieelarvest finantseerimise üldpõhimõtted

  (1) Spordi toetuseks nähakse raha ette igal aastal riigieelarves.

  (2) Riigieelarvest finantseeritakse riigiasutusena tegutsevaid spordiasutusi ja toetatakse riigi asutatud sihtasutusi, spordiorganisatsioone ning spordivaldkonna arenguks vajalikke spordiprogramme ja -projekte.

§ 2.  Spordiorganisatsioonid

  (1) Spordiorganisatsioonidena käsitletakse «Spordiseaduse» §-s 4 nimetatud institutsioone.

  (2) Toetust makstakse üksnes spordiorganisatsioonile, kellel on arengukava ja kes on riikliku statistilise vaatluse korraldajale tähtaegselt esitanud nõuetekohase riikliku statistilise aruande.

  (3) Spordiorganisatsiooni arengukavas nähakse ette spordiorganisatsiooni missioon ja eesmärgid ning nende täitmiseks kavandatav tegevus ja vahendid. Arengukava koostatakse vähemalt neljaks aastaks.

II. peatükk TOETUSE ERALDAMINE 

§ 3.  Noortespordi toetus

  (1) Noortespordi toetus on ette nähtud spordiklubidele, spordikoolidele ja spordialaliitudele noortega tehtava tulemusliku sporditöö eest. Toetuse eraldamisel arvestatakse alljärgnevaga:
  1) spordiala edukus viimase nelja aasta jooksul noorte (kadettide) maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel;
  2) spordiala edukus viimase nelja aasta jooksul juunioride maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel;
  3) spordialaga tegelejate arv riikliku statistika alusel;
  4) spordialal kutsekvalifikatsiooni omavate treenerite arv.

  (2) Spordialaliidud kinnitavad juhatuse või muu põhikirjas ettenähtud otsustusõigust omava organi otsusega spordiklubidele ja -koolidele toetuste eraldamise kriteeriumid, toetuste saajad ja suuruse. Spordialaliit võib enda käsutusse jätta juhatuse otsusega kuni 25% eraldatavast summast kesksete noortespordi ürituste korraldamiseks, suurematel tiitlivõistlustel osalemiseks, õppekogunemiste organiseerimiseks ja sportlaste meditsiiniliste protseduuridega seotud kulude katteks.

§ 4.  Spordialaliitude toetus

  Spordialaliitude toetus on ette nähtud spordialaliitude põhikirjaliste eesmärkide ja arengukavas kirjeldatud tegevuste elluviimiseks ning ühekordsete projektide realiseerimiseks. Toetuse eraldamisel spordialaliitudele arvestatakse alljärgnevaga:
  1) saavutused olümpiamängudel ja maailma- ning Euroopa meistrivõistlustel viimase nelja aasta jooksul;
  2) spordialaga tegelejate arv riikliku statistika alusel;
  3) rahvusvaheliste suurvõistluste korraldamine Eestis;
  4) spordialal kutsekvalifikatsiooni omavate treenerite arv;
  5) spordiala arenguperspektiiv lähtudes spordialaliidu arengukavast.

§ 5.  Harrastusspordi toetus

  (1) Harrastusspordi toetus eraldatakse harrastusspordi arendamiseks, üleriigilise ja regionaalse tähtsusega spordiprojektide ja arengukavade realiseerimiseks ning sellealaseks organisatsiooniliseks tegevuseks. Toetust võidakse eraldada ka üldise liikumisharrastuse laiendamiseks ja vastavasisuliste projektide rahastamiseks.

  (2) Harrastusspordi toetus eraldatakse spordiorganisatsioonidele, maavalitsustele ja maakonna spordiliitudele.

  (3) Spordiorganisatsioonid esitavad harrastusspordi toetuse saamiseks järgmisel eelarveaastal kirjaliku taotluse Kultuuriministeeriumile iga aasta 15. juuniks. Toetust saavad spordiorganisatsioonid, kes pakuvad harrastusspordialaseid teenuseid elanikkonna erinevatele gruppidele, propageerivad liikumisharrastuse tähtsust ja tutvustavad tegevusvõimalusi.

  (4) Maakondliku tähtsusega ja maakonna arengukavas olevate tegevuste elluviimise kindlustamiseks eraldab Kultuuriministeerium toetuse maavalitsuste kaudu. Maavalitsustele eraldatava toetuse summa kujuneb 45% võrdse eralduse ja 55% elanikkonna arvu järgi. Maavalitsus suunab toetuse edasijaotamiseks maakonna spordiliidule või jaotab nimetatud toetuse vastavalt esitatud taotlustele.

  (5) Maavalitsus või maakonna spordiliit kinnitab toetuse taotlemise ja andmise korra ning kriteeriumid ja sõlmib toetuse saajatega lepingud. Lepingus kajastatakse toetuste kasutamise eesmärk, lepingupoolte õigused ja kohustused, lepingu täitmise kohta aruandluse esitamise kord ja lepingu rikkumisest tulenevad sanktsioonid.

  (6) Maakonna spordiliidule eraldatakse toetus arengukavade realiseerimiseks, projektide läbiviimiseks ja organisatsioonilise tegevuse tugevdamiseks. Toetust võidakse eraldada ka piirkondlikul põhimõttel tegutsevale spordiühendusele.

§ 6.  Treenerite kutsekvalifikatsiooni toetus

  Treenerite kutsekvalifikatsiooni toetus on ette nähtud spordi valdkonnas treeneri kutsekvalifikatsiooni omistavale organile kutse omistamisega seotud kulude osaliseks katmiseks ning täiendkoolituse läbiviimiseks.

§ 7.  Toetus rahvuslikule olümpiakomiteele

  Toetus rahvuslikule olümpiakomiteele nähakse ette olümpialiikumise arendamiseks, ühistegevuse korraldamiseks ja teiste põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks ning spordiprojektide realiseerimiseks.

§ 8.  Toetus dopinguvastaseks tegevuseks

  Toetus Euroopa Nõukogu dopinguvastasest konventsioonist tulenevate ülesannete täitmiseks eraldatakse programmi Antidoping raames igal aastal Eesti Antidopingu Keskusele.

§ 9.  Muud toetused

  Muude spordivaldkonna arenguks vajalike spordiprogrammide ja -projektide toetamise otsustab kultuuriminister vastavalt iga-aastase eelarve võimalustele. Toetuse eraldamise põhimõtted ja juhised toetuse taotlemiseks kehtestab vastava spordiprogrammi või -projekti kohta kultuuriminister käskkirjaga.

III. peatükk TOETUSE KINNITAMINE, LEPINGUTE SÕLMIMINE JA RESERV 

§ 10.  Toetuste kinnitamine

  Käesoleva määruse alusel spordile eraldatavad toetused kinnitatakse igal aastal kultuuriministri käskkirjaga.

§ 11.  Lepingu sõlmimine

  Kultuuriministeerium sõlmib toetuse saajaga lepingu, milles kajastatakse toetuse kasutamise eesmärk, lepingupoolte õigused ja kohustused, lepingu täitmise kohta aruandluse esitamise kord ning lepingu rikkumisest tulenevad sanktsioonid.

§ 12.  Reserv

  (1) Käesoleva määruse § 1 lõike 2 alusel spordi toetuseks eraldatud vahenditest on õigus jätta reservi kuni 10%, mille kasutamise otsustab vastavalt taotlustele kultuuriminister.

  (2) Reservist võivad aasta jooksul toetust taotleda spordiorganisatsioonid uute treeninggruppide avamiseks, täiendavate ürituste korraldamiseks ja muude ettenägematute kulude katteks.

Minister Raivo PALMARU


Kantsler Siim SUKLES

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json