Teksti suurus:

Omavoliliselt tarbitud maagaasikoguse ja võrguteenuse ning selle maksumuse määramise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.07.2007
Avaldamismärge:

Omavoliliselt tarbitud maagaasikoguse ja võrguteenuse ning selle maksumuse määramise kord
[RTL 2006, 5, 80 - jõust. 14.01.2006]

Vastu võetud 16.06.2003 nr 105
RTL 2003, 74, 1089
jõustumine 30.06.2003

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

29.12.2005/161 (RTL 2006, 5, 80) 14.01.2006

Määrus kehtestatakse « Maagaasiseaduse» § 25 lõike 3 alusel.

§1. Reguleerimisala

(1) Käesolev kord reguleerib omavoliliselt tarbitud maagaasi (edaspidi gaas) koguse ja kasutatud võrguteenuse (edaspidi gaasi omavoliline tarbimine) ning nende maksumuse määramist.

[RTL 2006, 5, 80 - jõust. 14.01.2006]

(2) Korra täitmine on kohustuslik kõigile gaasi edastamise, jaotamise või müügiga tegelevatele gaasiettevõtjatele (edaspidi ettevõtja).

§2. Akti koostamine gaasi omavolilise tarbimise kohta

Gaasi omavolilise tarbimise tuvastamisel koostab ettevõtja esindaja akti omavolilise tarbija või tema esindaja juuresolekul.Kui omavoliliselt gaasi tarbinud isik või tema esindaja ei viibi akti koostamise juures või keeldub aktile alla kirjutamisest, koostatakse akt erapooletu tunnistaja juuresolekul.

§3. Aktis sisalduvad andmed

(1) Akt peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) akti koostamise aeg ja koht ning ettevõtja nimi ja aadress, kelle esindaja poolt akt koostatakse;
2) akti koostanud isiku ametinimetus ning ees- ja perekonnanimi;
3) gaasi omavoliliselt tarbinud isiku nimi (juriidilise isiku nimetus) ja kontaktandmed või tema esindaja nimi, kontaktandmed ning andmed tema volitusi tõendava dokumendi kohta;
4) tunnistaja olemasolul nimi ja kontaktandmed;
5) gaasi omavolilises kasutamises osalenud gaasiseadmete asukoht, omavolilise tarbimise iseloomustus (kirjeldus ja/või skeem), nimivõimsused ning omavoliliselt tarbitud gaasikoguse arvutamiseks vajalikud muud andmed;
6) informatsioon gaasi müügilepingu tingimuste rikkumise ning omavolilise tarbija gaasivarustuse katkestamise ja taastamise kohta.

[RTL 2006, 5, 80 - jõust. 14.01.2006]

(2) Aktile lisatakse gaasi omavoliliselt tarbinud isiku või tema esindaja seletuskiri.

(3) Aktile kirjutavad alla selle koostaja, gaasi omavoliliselt tarbinud isik või tema esindaja või nende puudumisel tunnistaja.

(4) Gaasi omavoliliselt tarbinud isiku või tema esindaja aktile allakirjutamisest keeldumisel nõutakse temalt kirjalik seletus allakirjutamisest keeldumise kohta. Kui gaasi omavoliliselt tarbinud isik või tema esindaja keeldub kirjaliku seletuse andmisest, teeb akti koostaja aktile sellekohase märke.

(5) Akti koostaja võib kohe katkestada omavoliliselt gaasi tarbinud isiku võrguühenduse.

§4. Omavoliliselt tarbitud gaasikoguse ja maksumuse ning võrguteenuse maksumuse määramine

[RTL 2006, 5, 80 - jõust. 14.01.2006]

(1) Omavoliliselt tarbitud gaasikoguse määramisel arvestatakse tarbija juures paigaldatud gaasiseadmete nimivõimsust ja nende ööpäevast tarbimisaega ning omavolilise tarbimise perioodi.

(2) Gaasiseadmete nimivõimsus määratakse nende müügisertifikaatide ning muu tehnilise dokumentatsiooni alusel, nende puudumisel analoogsete seadmete alusel.

(3) Gaasi omavolilisel tarbimisel loetakse ööpäevaseks tarbimisajaks sõltuvalt gaasiseadmest:
1) gaasipliit – 4 tundi ööpäevas;
2) gaasiveesoojendi võimsusega kuni 25 kW – 4 tundi;
3) gaasikütteseadmed võimsusega kuni 1 MW – 16 tundi;
4) gaasikütteseadmed võimsusega üle 1 MW ja tehnoloogilised gaasiseadmed – 24 tundi.

(4) Omavolilise gaasitarbimise arvestusperioodiks loetakse perioodi alates gaasiseadmete või gaasiarvesti eelmisest tehnilise kontrollimise päevast kuni omavolilise tarbimise akti koostamise päevani, kuid mitte üle ühe aasta tagasiulatuvalt. Arvestusperiood määratakse täisööpäevades ja -kuudes.

(5) Omavoliliselt tarbitud gaasi maksumuse määramisel rakendatakse akti koostamise ajal vastavale tarbijale kehtivat gaasi müügihinda ning kehtivat võrguteenuse tasu.

[RTL 2006, 5, 80 - jõust. 14.01.2006]

/otsingu_soovitused.json