Teksti suurus:

Vedelkütusevaru moodustamiseks ja hoidmiseks korraldatavate hangete läbiviimise põhimõtted ja vedelkütusevaruga seotud lepingute üldtingimused

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2006, 7, 125

Vedelkütusevaru moodustamiseks ja hoidmiseks korraldatavate hangete läbiviimise põhimõtted ja vedelkütusevaruga seotud lepingute üldtingimused

Vastu võetud 12.01.2006 nr 5

Määrus kehtestatakse «Vedelkütusevaru seaduse» § 16 lõike 2 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

(1) Määrusega kehtestatakse vedelkütusevaru (edaspidi varu) haldaja poolt sõlmitavate varu moodustamise ja haldamisega seotud lepingute üldtingimused ning lepingute sõlmimiseks korraldatavate hangete (edaspidi varu hanked) läbiviimise põhimõtted.

(2) Varu moodustamise ja haldamisega seotud lepingud on vedelkütuse (edaspidi kütus) ostu-, müügi-, hoiu- ja delegeeritud varu lepingud.

§ 2. Varu hangete teostamise põhimõtted

(1) Varu hangete teostamisel peab varu haldaja tagama kasutatavate rahaliste vahendite ratsionaalse ja säästliku kasutamise.

(2) Varu hangete teostamisel esitab varu haldaja vastavad pakkumise kutse dokumendid üheaegselt vähemalt kolmele pakkujale.

(3) Varu haldaja nõukogu moodustab vähemalt kolmeliikmelise hangete hindamiskomisjoni, kuhu ei tohi kuuluda varu haldaja nõukogus vedelkütuse importijaid esindavad nõukogu liikmed.

(4) Pakkumise kutse dokumendid ja edukaks tunnistatud pakkumise esitanud pakkuja nimi avaldatakse varu haldaja veebilehel.

§ 3. Lepingute üldtingimused

(1) Kütuse ostu- ja müügilepingus peab olema sätestatud:
1) ostetava või müüdava kütuse liik, kogus ja nõuded kütusele;
2) kütuse tarne- või hanketingimused;
3) kütuse omandi ülemineku tingimused ja kord;
4) kütuse eest makstava hinna kujunemise metoodika;
5) kütuse eest tasumise tingimused ja kord;
6) kütuse koguse ning nõuetele vastavuse määramise tingimused ja kord;
7) lepingupoolte õigused ja kohustused kütuse koguse või nõuete lepingutingimustele mittevastavuse korral.

(2) Hoiulepingus peab olema sätestatud:
1) varu hoidmise tingimused ja kord;
2) kütuse liik ja kogus;
3) varu asukoht;
4) varu omandiõigust reguleerivad tingimused nii varu hoidmisel kui ka varu uuendamisel hoiulepingu kehtivuse ajal;
5) varu hoidmiseks vastuvõtmise ja varu tagastamise tingimused;
6) varu kontrollimise, identifitseerimise ja hoidja arvepidamises kajastamise kord;
7) hoiustamiseks vastuvõetava, hoiustatava ja tagasivõetava varu koguste ning nõuetele vastavuse määramise kord;
8) lepingupoolte vastutus lepingu rikkumise korral ning tekitatud kahju hüvitamise kord;
9) lepingutasude maksmise ning arveldamise kord;
10) lepingu tähtaeg ning lepingu muutmise, pikendamise ja lõpetamise tingimused ja kord;
11) nõue, et varustamisraskuste ajal ei saa lepingut ühepoolselt lõpetada.

(3) Delegeeritud varu lepingus peab olema sätestatud:
1) delegeeritud varu hoidmise tingimused ja kord;
2) kütuse liik ja kogus;
3) delegeeritud varu väljastamise tingimused ja kord;
4) õigused delegeeritud varu suhtes;
5) delegeeritud varu omandiõigust reguleerivad tingimused;
6) delegeeritud varu kontrollimise, identifitseerimise ja hoidja arvepidamises kajastamise kord;
7) lepingupoolte vastutus lepingu rikkumise korral ning tekitatud kahju hüvitamise kord;
8) lepingutasude maksmise ning arveldamise kord;
9) lepingu tähtaeg ning lepingu muutmise, pikendamise ja lõpetamise tingimused ja kord;
10) nõue, et varustamisraskuste ajal ei saa lepingut ühepoolselt lõpetada;
11) varu haldaja õigus varu omandamiseks igal ajahetkel kogu lepingu kehtivusaja jooksul;
12) delegeeritud varu omandamisel varu eest makstava hinna kujunemise metoodika;
13) varu asukoht;
14) lepingu kehtivusaeg, mis peab olema vähemalt 90 päeva.

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json