Teksti suurus:

Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruse nr 79 "Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 9, 170

Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruse nr 79 "Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 12.01.2006 nr 7

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 12 lõike 2 ja § 46 lõike 2 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruses nr 79 «Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord» (RTL 2000, 136, 2156; 2004, 11, 151) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) isikud, kellel on rinnavähi tagajärjel eemaldatud rind.»;

2) paragrahvi 2 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) 20 000 krooni ja rohkem maksva abivahendi kompenseerimise aluseks on lastel ja tööealistel isikutel rehabilitatsiooniplaan või eriarsti tõend ning vanaduspensionieas olevatel isikutel eriarsti tõend või kohaliku ekspertkomisjoni nõudmisel rehabilitatsiooniplaan.»;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Isikliku abivahendi kaart väljastatakse isikutele, kellel on rinnavähi tagajärjel eemaldatud rind, rinnaproteesi ostmiseks.»;

4) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) isik vajab abivahendit maksumusega alates 20 000 kroonist, mis sisaldab abivahendi maksumust koos pakutava kasutus- ja hooldusõpetuse teenusega;»;

5) paragrahvi 8 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Ettevõtted peavad eraldi arvestust soodustingimustel laenutatud tehniliste abivahendite üle.»;

6) paragrahvi 10 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Maavalitsustel on õigus jätta riigieelarvest maavalitsustele tehniliste abivahendite soodustingimustel ostmise ja laenutamise kuludeks määratud vahendeid reservi kuni 25% ulatuses. Reservi kasutamiseks teeb maavanemale ettepaneku kohalik ekspertkomisjon.»;

7) paragrahvi 10 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 10 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Abivahendi eest tasumisel kaetakse abivahendi maksumusest riigi osaluse protsent pärast isiku omaosaluse protsendi tasumist või ettevõtte poolt maavalitsusele esitatud isiku ning ettevõtte vahel koostatud kirjaliku maksegraafiku esitamist koos ettevõttepoolse kirjaliku kinnitusega vähemalt ühe osamakse tasumise kohta.»;

9) paragrahvi 10 täiendatakse lõigetega 7–9 järgmises sõnastuses:

« (7) Isiku omaosalus on abivahendi maksumuse ja käesoleva määruse lisa 1 või lisa 2 kindlaks määratud riigi osaluse vahe, kuid mitte väiksem kui 200 krooni. Erandkorras võib kohaliku ekspertkomisjoni otsusega abivahendi omaosalust vähendada 5 protsendini abivahendi kogumaksumusest.

(8) Lõikes 7 sätestatut ei kohaldata määruse lisas 1 toodud naha kaitse ja puhastamise vahendite, uriini suunavate abivahendite, uriinikogujate ja uriini absorbeerivate abivahendite kohta ning abivahendite laenutuse teenuse kohta.

(9) Lisas 1 ja 2 nimetatud abivahendite puhul moodustab riigi osalus laenutuse ja müügi korral:
1) 50 protsenti, kui abivahendit taotletakse kuni 18-aastasele lapsele eriarsti tõendi alusel;
2) 90 protsenti, kui abivahendit taotletakse kuni 18-aastasele lapsele, kellele on määratud puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 tähenduses või kellel on kuulmislangus alates 30 detsibellist;
3) 90 protsenti, kui abivahendit taotletakse kuni 24-aastasele isikule, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või kõrgkoolis ning kes vastab käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 2 sätestatud nõuetele.»;

10) paragrahvi 11 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

« (2) Maavalitsused esitavad Sotsiaalministeeriumile iga kvartali järgneva kuu 20. kuupäevaks aruanded nendega lepingulistes suhetes olevate ettevõtete poolt soodustingimustel müüdud ja laenutatud abivahendite kohta käesoleva määruse lisas 5 toodud vormi kohaselt ja aruanded taotlejate registri kohta, mis sisaldab § 8 lg 3 toodud andmeid.»;

11) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«Paragrahvi 10 lõikes 7 nimetatud isiku omaosaluse minimaalset piirmäära 200 krooni ei kohaldata nendele § 2 lõigetes 3–5 nimetatud taotlustele, mis on esitatud maavanemale või abivahendeid väljastavale ettevõttele enne 1. veebruari 2006. a.»;

12) lisa 1 «Lastele, puuetega inimestele ja vanuritele soodustingimustel eraldatavate tehniliste väikeabivahendite loetelu», lisa 2 «Lastele, puuetega inimestele ja vanuritele soodustingimustel eraldatavate keerulisemate tehniliste abivahendite loetelu» ja lisa 6 «Piirhinnad inkontinentsitoodetele» kehtestatakse uues sõnastuses (käesoleva määruse vastavad lisad 1, 2 ja 3).»

§ 2. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 1. veebruaril 2006. a.

(2) Määruse § 1 punkti 6 kohaldatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2006. a.

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 20.01.2006. a resolutsioon nr 17-1/0600523.)

Lisa 983425 Lisa 1

Lisa 983426 Lisa 2

Lisa 983427 Lisa 3

/otsingu_soovitused.json