Teksti suurus:

“Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004-2006” meetme 3.12 “Muud kalandusega seotud meetmed” alameetme 3.12.1 “Kalanduse restruktureerimisega kaasnevad sotsiaalsed meetmed” tingimused

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

“Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004-2006” meetme 3.12 “Muud kalandusega seotud meetmed” alameetme 3.12.1 “Kalanduse restruktureerimisega kaasnevad sotsiaalsed meetmed” tingimused

Vastu võetud 04.10.2005 nr 99
RTL 2005, 104, 1581
jõustumine 16.10.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.01.2006/2RTL 2006, 7, 12621.01.2006

Määrus kehtestatakse « Struktuuritoetuse seaduse» § 16 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1. Määruse reguleerimisala

  Määruses sätestatakse «Struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud arengukava (edaspidi arengukava) kolmanda prioriteedi meetme 3.12 «Muud kalandusega seotud meetmed» alameetme 3.12.1 «Kalanduse restruktureerimisega kaasnevad sotsiaalsed meetmed» raames kalurile individuaalse ühekordse toetuse (edaspidi toetus) andmise alused, taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded, taotluse menetlemise tingimused ja kord, taotleja ja taotluse vastavaks tunnistamise alused ja kord ning toetuse väljamaksete tegemise tingimused ja kord.

§ 2. Toetus

  Toetus selle määruse tähenduses on individuaalne ja ühekordne rahaline abi kalurile, kes on laevapere liige ja kes kaotab või on kaotanud töö arengukava meetme 3.9 «Kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimine» raames kalalaevastiku püügivõimsuse vähendamise tulemusena.

2. peatükk TOETUSE ANDMISE ALUSED 

§ 3. Toetuse eesmärk

 (1) Toetuse üldine eesmärk on leevendada kalanduse restruktureerimisega kaasnevaid ebasoodsaid sotsiaalseid ja majanduslikke mõjusid.

 (2) Toetuse spetsiifiline eesmärk on toetada kalureid kalapüügi lõpetamisel.

§ 4. Maksimaalne toetussumma

  Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on 156 466 krooni. Kui nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste rahastamise summa ületab meetme taotluste vastava aasta rahastamise eelarvet, jagatakse taotlejale makstava toetussumma saamiseks meetme vastava aasta taotluste rahastamise eelarve vahendid nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste arvuga.

3. peatükk TOETUSE TAOTLEJALE JA TAOTLUSELE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 5. Taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded

 (1) Toetust võib taotleda kalur (edaspidi taotleja):
 1) kes töötab või on töötanud §-s 2 nimetatud meetme raames püügilt kõrvaldatud või kõrvaldataval kalalaeval vähemalt 12 järjestikust kuud enne taotluse esitamise tähtaja esimest päeva ja kellel on kehtiv või lõpetatud meretöö- või tööleping, mis vastab «Mereteenistuse seaduses» meretöölepingule sätestatud nõuetele (edaspidi meretööleping), ning
 2) kellega lõpetakse või on lõpetatud meretööleping koondamise tõttu «Eesti Vabariigi töölepingu seaduse» § 86 punkti 3 alusel.

 (2) Taotleja ei tohi pärast meretöölepingu lõpetamist asuda tööle kalalaeva pardal ega tegeleda kutselise püügiga «Kalapüügiseaduse» tähenduses 12 kuu jooksul arvates toetuse väljamaksmisest.

 (3) Taotlus peab vastama «Struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõikes 1 toodud nõuetele.
[RTL 2006, 7, 126 - jõust. 21.01.2006]

§ 6. Toetuse taotlemiseks esitatavad dokumendid

 (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi Amet):
 1) vormikohane taotlus (lisa 1);
 2) taotleja või taotleja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia ning esindaja puhul lisaks tema volitusi tõendav volikiri;
 3) paragrahvi 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud kalalaeval töötamist tõendava dokumendi koopia;
 4) koopia tööandja tõendist taotluse esitamise tähtaja esimesele päevale eelnenud vähemalt 10-kuulisel perioodil taotlejale makstud töötasu ja tema töötasult kinni peetud isikustatud sotsiaalmaksu kohta.

 (2) Taotleja esitab Ametile avalduse «Struktuuritoetuse seaduse» § 9 lõikes 1 nimetatud struktuuritoetuste registrisse kandmiseks.

 (3) Kui taotleja andmed ei ole põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud, esitab taotleja toetuse esmakordsel taotlemisel koos lõikes 1 nimetatud dokumentidega avalduse taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

4. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE NING TAOTLEJA JA TAOTLUSE NÕUETELE VASTAVAKS TUNNISTAMISE ALUSED JA KORD 

§ 7. Taotluse esitamine ja tähtaeg

 (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse Ametile taotlus ning § 6 lõikes 1 nimetatud dokumendid (edaspidi taotlus) selleks ettenähtud tähtajal.

 (2) Lõikes 1 nimetatud dokumendid esitatakse originaaldokumentidena, kui määruses ei ole ette nähtud dokumendi koopia esitamist.

 (3) Amet teatab toetuse taotluse esitamise tähtaja väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 (4) Taotleja ja toetuse saaja teavitavad viivitamata Ametit kirjalikult § 6 lõikes 1 nimetatud dokumentides esitatud andmete muutumisest.

 (5) Taotleja võib esitada vaid ühe taotluse.

§ 8. Taotluse vastuvõtmine

 (1) Amet kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

 (2) Taotluse esitamisel tehtud kontrolli tulemused kantakse kontroll-lehele, kuhu märgitakse esitatud ja esitamata dokumendid.

 (3) Kui taotlus koos kõikide nõutavate dokumentidega on esitatud tähtajaks, registreerib Amet taotluse infosüsteemis ning teeb väljatrüki § 6 lõikes 2 nimetatud avalduse osast kahes eksemplaris, mille allkirjastavad taotleja ja taotluse vastuvõtmiseks volitatud ametnik. Volitatud ametnik avab taotlustoimiku, millele lisatakse avalduse osa väljatrükk ja kontroll-leht. Teine eksemplar avalduse osa väljatrükist väljastatakse taotlejale.

 (4) Kui taotleja ei ole esitanud taotlust tähtajaks, tagastatakse taotlus «Struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõike 6 kohaselt läbi vaatamata.

 (5) Kui taotluse vastuvõtmisel ei saa üheselt tõlgendada nõutava dokumendi vajadust ja sisulist täpsust, võtab Amet taotluse vastu ja avab taotlustoimiku.

§ 9. Esitatud andmete õigsuse kontroll

 (1) Amet kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetekohasust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja vastavust «Struktuuritoetuse seaduses» ja selles määruses sätestatud nõuetele.

 (2) Taotleja esitatud andmete kontrollimiseks ja võrdlemiseks on Ametil õigus kasutada teiste riiklike registrite andmeid ning Ameti volitatud ametnikul on taotluses esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks ametitõendi esitamisel õigus viibida taotleja tööandja juuresolekul viimase ettevõttes, sealhulgas hoones, kinnisasjal ja laeval, ning kontrollida dokumente kohapeal.

 (3) Kui taotluse nõuetekohasuse kontrollimisel avastatakse puudusi, teatatakse sellest viivitamata taotlejale ja määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Taotluse menetlemise tähtaega võib «Struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõike 2 kohaselt pikendada puuduste kõrvaldamiseks ettenähtud tähtaja võrra.

§ 10. Taotluse ja taotleja nõuetele vastavaks tunnistamine

 (1) Taotleja ja taotlus tunnistatakse nõuetele vastavaks «Struktuuritoetuse seaduse» § 18 lõike 2 ja § 19 lõike 3 alusel.

 (2) Toetuse taotleja ja taotlus vastavad toetuse saamiseks esitatud nõuetele, kui:
 1) on täidetud kõik selles määruses taotlejale ja taotlusele sätestatud nõuded;
 2) ei esine «Struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõikes 4 nimetatud asjaolusid;
 3) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased ja nende seosed samasust kinnitavad.

 (3) Taotleja ja taotluse nõuetele mittevastavaks tunnistamise korral tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus «Struktuuritoetuse seaduse» § 18 lõike 3 või § 19 lõike 5 alusel.

5. peatükk TAOTLUSE RAHULDAMINE VÕI RAHULDAMATA JÄTMINE 

§ 11. Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

 (1) Ameti peadirektor teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse «Struktuuritoetuse seaduse» § 20 lõike 1 alusel hiljemalt 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest. Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus vormistatakse Ameti peadirektori käskkirjaga.

 (2) Taotluse menetlemine lõpetatakse, kui taotleja on esitanud Ametile enne lõikes 1 nimetatud otsuse tegemist kirjaliku avalduse taotluse edasise menetlemise lõpetamiseks.

 (3) Amet saadab taotlejale taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse käskkirja koopia otsuse tegemisest arvates viie tööpäeva jooksul posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

 (4) Ameti peadirektor võib «Struktuuritoetuse seaduse» § 20 2 kohaselt taotluse rahuldamise otsust muuta ja selle kehtetuks tunnistada.

 (5) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsustab Ameti peadirektor 20 tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise taotluse saamist.

§ 12. Toetuse vastuvõtmise kinnitamine

 (1) «Struktuuritoetuse seaduse» § 201 lõike 2 kohaselt saadab Amet toetuse saajale koos taotluse rahuldamise otsuse käskkirja koopiaga Ameti peadirektori või tema volitatud ametniku allakirjutatud kinnituskirja kahes eksemplaris, mille allkirjastamisega kinnitab toetuse saaja oma valmisolekut kasutada toetust vastavalt taotluse rahuldamise otsuses sätestatule.

 (2) Toetuse kasutamise tingimusteks taotluse rahuldamise otsuse kohaselt on eelkõige:
 1) toetuse vastuvõtmine;
 2) saadud raha Ameti nõudmisel tagasi maksmine juhul, kui toetuse saaja asub tööle kalalaeva pardal või hakkab tegelema kutselise püügiga 12 kuu jooksul arvates toetuse väljamaksmisest;
 3) «Struktuuritoetuse seaduse» § 4 1 lõikes 3 nimetatud muude kohustuste täitmine.

 (3) Kui toetuse saaja on nõus taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tingimustega, kirjutab ta kinnituskirjale alla, märgib allakirjutamise kuupäeva ja tagastab kinnituskirja ühe eksemplari Ametile posti teel väljastusteatega tähtkirjaga 15 kalendripäeva jooksul arvates kinnituskirja saamisest.
[RTL 2006, 7, 126 - jõust. 21.01.2006]

6. peatükk TOETUSE VÄLJAMAKSETE TEGEMISE TINGIMUSED 

§ 13. Järelevalve

 (1) Amet kontrollib enne toetuse väljamaksmist toetuse saaja esitatud andmete õigsust ja toetuse saamiseks esitatud nõuete täitmist «Struktuuritoetuse seaduse» § 25 lõike 2 alusel.

 (2) Ameti järelevalveametnikul on õigus esitatud nõuete täitmise kontrollimiseks nõuda, et toetuse saaja esitab talle töölepingu, mis on sõlmitud tööandjaga, kes on maksnud toetuse saaja eest isikustatud sotsiaalmaksu 12 kuu jooksul arvates toetuse väljamaksmisest.

 (3) Ameti järelevalveametnik koostab järelevalvetoimingu tulemuste kohta kontrollakti, mille allkirjastavad järelevalveametnik ja toetuse saaja.

§ 14. Ameti ettekirjutus

  Ameti järelevalveametnikul on õigus teha toetuse saajale järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutus «Struktuuritoetuse seaduse» § 25 lõike 2 punkti 5 alusel.

§ 15. Toetuse väljamaksete tegemise tingimused ja toetuse maksmisest keeldumine

 (1) Amet teatab toetuse saajale arengukava meetme 3.9 raames toetust saava kalalaeva, millel ta töötab või on töötanud, kalalaevade riiklikust registrist kustutamise järel toetuse väljamaksmiseks ettenähtud dokumentide esitamise tähtaja posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

 (2) Toetust makstakse «Struktuuritoetuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud tingimustel ja korras.

 (3) Toetuse väljamaksmise taotlemiseks peab toetuse saaja ja tema tööandja vaheline meretööleping olema lõpetatud.

 (4) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja Ametile väljamaksetaotluse (lisa 2) koos § 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud kalalaeval töötamise lõpetamist tõendava dokumendi koopiaga.

 (5) Ameti peadirektor teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse. Toetuse maksmisest keeldumise otsus tehakse 20 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest. Maksmisest keeldumise otsust tuleb põhjendada.

 (6) Ameti peadirektor teeb toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et oleks võimalik toetuse summa toetuse saaja arvelduskontole kanda kahe kuu jooksul arvates lõigetes 3 ja 4 nimetatud dokumentide saamisest.

 (7) Toetust ei maksta, kui:
 1) toetuse saaja või tema tegevus ei vasta «Struktuuritoetuse seaduses», selles määruses või arengukavas sätestatud nõuetele;
 2) toetuse saaja on jätnud kinnituskirja § 12 lõikes 3 ettenähtud tähtajaks tagastamata või kalalaev, millel toetuse saaja töötas, on kalalaevade riiklikust registrist kustutamata;
 3) tööandja ja toetuse saaja vaheline meretööleping ei ole toetuse väljamaksetaotluse esitamise tähtpäevaks lõpetatud;
 4) toetuse saaja, kellele järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks on tehtud ettekirjutus, on jätnud ettekirjutuse tähtpäevaks täitmata.

 (8) Amet saadab toetuse saajale toetuse maksmisest keeldumise otsuse käskkirja koopia posti teel väljastusteatega tähtkirjaga kolme tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

§ 16. Toetuse tagasinõudmine

  Kui toetuse saaja, kellega on lõpetatud meretööleping, asub tööle kalalaeva pardal või hakkab tegelema kutselise püügiga 12 kuu jooksul arvates toetuse väljamaksmisest, nõutakse toetus tagasi iga kalendripäeva eest, mille võrra eespool nimetatud tähtaeg lühenes.
[RTL 2006, 7, 126 - jõust. 21.01.2006]

§ 17. Dokumentide säilitamine

  Amet ja toetuse saaja säilitavad toetusega seotud dokumente ja lepinguid vähemalt 2015. aasta 31. detsembrini. Amet säilitab nimetatud dokumente «Arhiiviseaduse» kohaselt. Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata.

 

Põllumajandusministri 4. oktoobri 2005. a määruse nr 99 ««Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006» meetme 3.12 «Muud kalandusega seotud meetmed» alameetme 3.12.1 «Kalanduse restruktureerimisega kaasnevad sotsiaalsed meetmed» tingimused»
lisa 1KALANDUSE RESTRUKTUREERIMISEGA KAASNEVATE SOTSIAALSETE MEETMETE TOETUSE TAOTLUS1

A osa

1.

Taotleja ees- ja perekonnanimi2

Eesnimi

Perekonnanimi

1.1.

Taotleja esindaja ees- ja perekonnanimi

 

 2.

Taotleja isikukood3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Taotleja esindaja isikukood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Arvelduskonto number4

 

4.

Arvelduskonto omaniku nimi

 5.

Taotleja postiaadress ja kontaktandmed

5.1.

Maakond

 

5.2.

Vald või linn

 

5.3

Küla, alev, alevik

 

5.4.

Tänav/maja ja postiindeks

 

5.5.

Telefon, faks, e-post

 6.

Kood

Taotletava toetuse nimetus

Taotletav toetuse summa, EEK

6.1.

01

Individuaalne ja ühekordne toetus kalurile, kes kaotab või on kaotanud töö arengukava meetme 3.9 «Kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimine» raames kalalaevastiku püügivõimsuse vähendamise tulemusena

Kuni 156 466 krooni5Kalanduse restruktureerimisega kaasnevate sotsiaalsete meetmete toetuse taotlus

B osa7.

Kalalaev, millel töötati või töötatakse 6

 

7.1.

Kalalaeva registri sisenumber7

 

8.

Kalalaeval töötatud aeg päevades8

 

9.

Kinnitan, et asudes tööle kalalaeva pardal või hakates tegelema kutselise püügiga 12 kuu jooksul arvates toetuse väljamaksmisest, kohustun toetuse tagasi maksma määruse §-s 16 sätestatud tingimuste kohaselt.

 Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik toetuse taotlusele kehtestatud nõuetest ja vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele.

Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.

Kohustun toetuse saamisele järgneval viiel aastal vastama järelepärimistele ning küsitluslehtedele.

Annan nõusoleku kanda minu isikuandmed struktuuritoetuste registrisse ning kasutada neid toetuse määramisel ja maksmisel.

Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik, et toetus kuulub tulumaksuga maksustamisele «Tulumaksuseaduse» § 19 lõike 2 alusel.

________________________________

 

(allkiri)

 

________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

(taotleja ees- ja perekonnanimi)

(taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta)

 

 

Vastuvõtja allkiri ..........................................

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Kalanduse restruktureerimisega kaasnevate sotsiaalsete meetmete toetuse taotlus ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid esitatakse Ametile. Avaldus täidetakse trükitähtedega. Kui taotleja ei pea mõnda rida täitma, siis märgitakse sellele reale sümbol «×».
2 Reale 1 märgitakse taotleja ees- ja perekonnanimi.
3 Reale 2 märgitakse reale 1 märgitud isiku isikukood.
4 Reale 3 märgitakse selle arvelduskonto number, millele soovitakse väljamakstava toetusraha kandmist. Arvelduskonto number peab olema kantud Ameti kliendiregistri andmebaasi.
5 Vastavalt määruse §-s 4 sätestatule.
6 Reale 7 märgitakse meetme 3.9 raames selle püügilt kõrvaldatud kalalaeva nimi, millel taotleja töötab või on töötanud.
7 Reale 7.1 märgitakse selle kalalaeva registri sisenumber, millel kalur töötab või on töötanud. Number algab suurtähtedega EST ja sellele järgneb üheksakohaline arv (kajastatud laeva kalalaevatunnistusel).
8 Reale 8 märgitakse real 7 nimetatud kalalaeval töötamise aeg päevades alates töölepingu sõlmimise päevast kuni töölepingu lõpetamise päevani.
[RTL 2006, 7, 126 - jõust. 21.01.2006]

 

Põllumajandusministri 4. oktoobri 2005. a määruse nr 99 ««Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006» meetme 3.12 «Muud kalandusega seotud meetmed» alameetme 3.12.1 «Kalanduse restruktureerimisega kaasnevad sotsiaalsed meetmed» tingimused»
lisa 2VÄLJAMAKSETAOTLUS NR1 _________

 

Vorm RV.F119Taotleja nimi

 

Taotleja isikukood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taotluse viitenumber2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kinnitan, et vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele.

Lisan järgmised dokumendid:

 

Dokumendi nimetus

Jrk nr

Dokumentide arv

Dokumentide number või numbrid

1

Tööandja kinnitus töölepingu lõpetamise kohta

1

 

 Kinnitan kõigi esitatud andmete õigsust.

______________________________
 (allkiri)

Taotleja ees- ja perekonnanimi

 

 

___________________

 

             (kuupäev)Täidab AMET

    Märkused

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

    Dokumentide olemasolu kontrollinud:
    Nimi ja allkiri__________________________________________________
    Kuupäev      __________________________________________________
1 Täidab Amet.
2 Väljamaksetaotlusele märgitakse kinnituskirjas näidatud taotluse viitenumber.