Teksti suurus:

"Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument aastateks 2004-2006" meetme nr 2.1 "Ettevõtete arengu toetamine" osa "Nõustamistoetus" tingimused

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.02.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

"Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument aastateks 2004-2006" meetme nr 2.1 "Ettevõtete arengu toetamine" osa "Nõustamistoetus" tingimused

Vastu võetud 13.04.2004 nr 74
RTL 2004, 43, 727
jõustumine 26.04.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.03.2005RTL 2005, 36, 51103.04.2005
16.01.2006RTL 2006, 8, 15524.01.2006
11.02.2008RTL 2008, 15, 21523.02.2008


Määrus kehtestatakse «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 16 lõike 1 alusel.


[RTL 2008, 15, 215 - jõust. 23.02.2008]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Kohaldamisala

  (1) Meetme osa «Nõustamistoetus» (edaspidi alameede) on «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 2 punkti 1 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud «Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004–2006» 2. prioriteedi meetme number 2.1 «Ettevõtete arengu toetamine» elluviimiseks.
[RTL 2008, 15, 215 - jõust. 23.02.2008]

  (2) Määrus kehtestab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud alameetme raames rahaliste vahendite kasutamise tingimused alameetme eesmärkide saavutamiseks.

  (3) Alameetme eesmärgiks on toetada ettevõtjate kasvu ja uute töökohtade loomist, pakkudes ettevõtluseks vajalikku oskusteavet ja aidates ettevõtjaid uute turgude leidmisel.

  (4) Alameetme rakendusüksuseks Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 2004. a määruse nr 81 «Struktuuritoetuse rakendusasutuste ja rakendusüksuste nimetamine ning riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmete kinnitamine» tähenduses on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi sihtasutus). Sihtasutus menetleb toetuse saamiseks esitatud taotlusi, sealhulgas teeb otsuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta ning ettepaneku makseasutusele toetuse väljamaksmiseks. Sihtasutusel on õigus teha otsus toetuse maksmisest osalise või täieliku keeldumise kohta.
[RTL 2006, 8, 155 - jõust. 24.01.2006]

  (5) Määruse alusel antakse toetust alameetme eesmärkide saavutamiseks. Alameetme raames antav toetus on vähese tähtsusega abi, mille andmisel järgitakse Euroopa Komisjoni määruses (EÜ) nr 1998/2006, milles käsitletakse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 379, 28.12.2006, lk 5–10), sätestatut.
[RTL 2008, 15, 215 - jõust. 23.02.2008]

  (6) Määrust ei kohaldata Euroopa Ühenduse asutamislepingu lisas I loetletud või Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoris (EMTAK 2008) avaldatud järgmiste tegevusvaldkondade projektidele:
  1) Euroopa Ühenduse asutamislepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
  2) jahindus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 01) ja metsamajandus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 02) ning neid teenindavad tegevusalad;
  3) kalapüük ja vesiviljelus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 03) ning neid teenindavad tegevusalad);
  4) joogitootmine, v.a alkoholivaba joogi, mineraalvee ja muu villitud vee tootmine (EMTAK 2008, jagu C alajagu 11, v.a alajagu 11.07);
  5) tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008 jagu C, alajagu 12);
  6) maismaaveondus, torutransport, õhutransport, veetransport (EMTAK 2008 jagu H, alajaod 49, 50 ja 51);
  7) hulgi- ja jaekaubandus, v.a mootorsõidukite hooldus ja remont (EMTAK 2008 jagu G, v.a alajagu 45.2);
  8) finants- ja kindlustustegevus (EMTAK 2008, jagu K);
  9) kinnisvaraalane tegevus (EMTAK 2008, jagu L);
  10) juriidilised toimingud ja arvepidamine; peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine; turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused (EMTAK 2008 jagu M, alajaod 69, 70 ja 73.2);
  11) hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008, jagu R, alajagu 92).
[RTL 2008, 15, 215 - jõust. 23.02.2008]

§ 2.  Mõisted

  Määruse tähenduses:
  1) väike- ja keskmise suurusega ettevõtja on väike- ja keskmise suurusega ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse 70/2001/EÜ, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes (EÜT L 10, 13.01.2001, lk 33–42), mida on muudetud Euroopa Komisjoni määrusega 364/2004/EÜ mõistes;
[RTL 2005, 36, 511 - jõust. 03.04.2005]
  2) abikõlblik kulutus ja tegevus on määruses sätestatud korra kohaselt alameetme raames toetuse ja omafinantseerimise raames kaetav kulutus ja läbiviidav tegevus;
[RTL 2005, 36, 511 - jõust. 03.04.2005]
  3) taotlus on vormikohane kirjalik avaldus ja sellele lisatud dokumendid toetuse taotlemiseks;
  4) projekt on toetuse taotluses kirjeldatud tegevus, mille kaasrahastamist taotletakse;
  5) taotleja on isik, kes on esitanud taotluse toetuse saamiseks;
  6) toetuse saaja on isik, kelle esitatud taotlus toetuse saamiseks on rahuldatud;
  7) konsultant on taotlejale nõustamisteenust osutav füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik;
  8) [Kehtetu – RTL 2005, 36, 511 - jõust. 03.04.2005]

2. peatükk TOETUSE ANDMISE ALUSED 

§ 3.  Alameetme raames toetatavad tegevused

  (1) Alameetme raames toetatakse nõustamisteenuse kasutamist järgmistel taotleja äritegevusega seotud teemadel:
  1) [Kehtetu – RTL 2008, 15, 215 - jõust. 23.02.2008]
  2) [Kehtetu – RTL 2008, 15, 215 - jõust. 23.02.2008]
  3) [Kehtetu – RTL 2008, 15, 215 - jõust. 23.02.2008]
  4) strateegiline nõustamine ja strateegiate juurutamine;
[RTL 2008, 15, 215 - jõust. 23.02.2008]
  41) restruktureerimise ja saneerimise läbiviimine;
  5) [kehtetu]
  6) personaliarendus;
  7) tööohutus ja töötervishoid;
  8) kvaliteedijuhtimine;
  9) keskkonnajuhtimine;
  10) turu- ja turundusuuringud;
  11) tasuvusuuringud;
  12) patendiuuringud;
  13) tootmis- ja tehnoloogiaalane nõustamine;
  14) ettevõtja või valdkonna diagnostiline audit (tegevusanalüüs);
  15) Euroopa Komisjoni poolt rahastatud ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate teadus- ja arendus- ning uuendustegevuse toetamiseks ellukutsutud programmides osalemise ettevalmistamisega seotud nõustamine, välja arvatud nende programmide osas, mille abikõlblike kulude hulka kuulub selliste tegevuste toetamine.
[RTL 2008, 15, 215 - jõust. 23.02.2008]

  (2) Alameetme raames ei toetata nõustamisteenuse kasutamist järgmistel teemadel:
  1) kommertslaenutaotluste koostamine;
  2) juriidiline konsultatsioon;
  3) maksundusega seonduv konsultatsioon;
  4) audiitor- ja raamatupidamisteenused;
  5) tarkvara väljatöötamine ja juurutamine;
  6) personaliotsingud;
  7) suhtekorraldusteenused;
  71) edasimüügi eesmärgil tellitud nõustamisteenus;
  8) muud pidevad või perioodilised tegevused ning ettevõtja põhitegevusega seotud tegevused.

  (3) Abikõlbulike tegevuste hulka ei arvata neid tegevusi, mida finantseeritakse mõnest teisest riiklikust toetusprogrammist või Euroopa Liidu institutsiooni või fondi poolt.
[RTL 2005, 36, 511 - jõust. 03.04.2005]

§ 4.  Abikõlblikud kulutused

  (1) Alameetme raames on võimalik taotleda toetust järgmiste kulutuste katmiseks vastavalt §-s 16 sätestatud piirmääradele ja §-s 17 sätestatud tingimustele:
  1) konsultandi teenustasu päeva- või tunnitasu alusel;
  2) Eesti riiklikule arengukavale ja Euroopa Liidu kaasfinantseerimisele viitamisega seonduvad kulud.

 (2) Alameetme raames ei ole abikõlblikud järgmised kulutused:
  1) kulutused, mis on tehingud taotleja ja taotlejas osalust omavate isikute ja tarnijate või tarnijas osalust omavate isikute vahel, kes on «Tulumaksuseaduse» §-s 8 sätestatud tähenduses seotud isikud.
  2) mitterahalised sissemaksed;
  3) ettevõtja üldkulud;
  4) pangagarantiid (välja arvatud juhul, kui pangagarantii on nõutud seadusega);
  5) finants- ja pangakulud (välja arvatud teenustasud eraldi kontode avamise eest ning nende kontode pidamiskulud juhul, kui toetuse andja nõuab toetuse või laenu kasutamiseks eraldi kontosid);
  6) trahvid;
  7) käibemaks;

  (3) Kõik toetatavad kulutused peavad olema põhjendatud, läbipaistvad ja taotluses detailselt kirjeldatud. Toetatavad on abikõlblikud kulutused, mis on tehtud projekti alguskuupäeva ja lõppkuupäeva vahel. Projekti alguskuupäev ei tohi olla varasem, kui taotluse sihtasutusele esitamise kuupäev. Juhul kui sihtasutuse juhatus teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse, ei kata sihtasutus taotleja poolt tehtud kulutusi.
[RTL 2005, 36, 511 - jõust. 03.04.2005]

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE, NÕUDED TAOTLEJALE JA TAOTLUSELE 

§ 5.  Toetuse taotlemine ja nõuded taotlejale

  (1) Taotlus toetuse saamiseks esitatakse sihtasutusele paberkandjal või elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult või kasutades elektroonilist andmesidet, mille puhul toimub isikusamasuse tuvastamine (autentimine) läbi sihtasutuse poolt aktsepteeritud autentimisteenuse pakkujate ning mille kohustuslikud lisatingimused on taotlejale kättesaadavaks tehtud sihtasutuse «eTaotlus» keskkonnas. Taotlus tuleb sihtasutusele esitada määruse lisas toodud taotlusvormil.
[RTL 2006, 8, 155 - jõust. 24.01.2006]

  (2) Taotlejaks võib olla füüsilisest isikust ettevõtja või Eestis äriregistrisse kantud väike- ja keskmise suurusega ettevõtja, milles riik või kohalik omavalitsus ei oma üle 25%-list osalust.

  (3) Nõuded taotlejale:
  1) taotlejal ei tohi riiklike maksude osas olla maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt;
  2) äriühingust taotleja omanikud, kelle summaarne osalus ületab 5% aktsia- või osakapitalist, välja arvatud avalikult noteeritud ettevõtjad, peavad olema registreeritud kas Eestis või territooriumil, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumiks «Tulumaksuseaduse» tähenduses või Euroopa Liidu liikmesriigis või riigis, millel on kehtiv assotsieerumisleping Euroopa Liiduga;
  3) taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust;
  4) taotlejal peavad olema nõutavad vahendid toetuse omafinantseerimiseks vastavalt §-le 17;
  5) taotlejale viimase kolme aasta jooksul eraldatud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos alameetme raames taotletava toetusega 100 000 eurot.

  (4) Juhul kui taotleja on sihtasutuselt varem saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest või «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduses» sätestatud korras, mis on kuulunud tagasimaksmisele, peavad tagasimaksed olema tehtud tähtaegselt ja nõutud summas.
[RTL 2008, 15, 215 - jõust. 23.02.2008]

§ 6.  Taotleja kohustused

  Taotleja on kohustatud:
  1) vastama taotleja ja taotluse kohta esitatud küsimustele;
  2) võimaldama teostada taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrolli ja kohapealset kontrolli ning esitatud andmete õigsuse kontrolli;
  3) esitama ettenähtud vormil, viisil ja tähtaja jooksul nõutud informatsiooni;
  31) viivitamatult teavitama sihtasutust kirjalikult projektis nimetatud konsultandi või konsultandi nimel nõustamisteenust osutama hakkava füüsilise isiku muutumisest;
  32) viivitamatult teavitama sihtasutust kirjalikult konsultandi tööplaani muutusest;
  4) viivitamatult kirjalikult informeerima kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada sihtasutuse või taotleja poolt oma kohustuste täitmist, sealhulgas nime, aadressi ja seaduslike või volitatud esindajate muutumisest, ümberkujundamisest, pankrotiavalduse esitamisest või likvideerija määramisest, tegevuse lõpetamisest ka siis, kui eelnimetatud muudatused on registreeritud avalikus registris või avalikustatud massiteabevahendite kaudu;
  5) viivitamatult kirjalikult informeerima projekti teostamise baasiks oleva ettevõtte või selle osa ja nendega seonduvate asjade või õiguste üleandmise otsuse vastuvõtmisest;
  51) esitama sihtasutuse esimesel nõudmisel Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgnevuste puudumise või nende ajatatuse kohta, mis ei tohi olla väljastatud varem kui 10 tööpäeva alates taotluse sihtasutuses registreerimise kuupäevast;
  52) äriregistris registreerimata füüsilisest isikust ettevõtja korral esitama sihtasutuse esimesel nõudmisel Maksu- ja Tolliameti tõendi selle kohta, et ettevõtja on Maksu- ja Tolliametis registreeritud;
[RTL 2006, 8, 155 - jõust. 24.01.2006]
  6) täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi ja esitama sihtasutusele informatsiooni, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist.
[RTL 2005, 36, 511 - jõust. 03.04.2005]

§ 7.  Nõuded taotlusele

  (1) Taotluses sisalduv projekt peab vastama alameetme eesmärkidele. Projekti tulemused peavad olema rakendatavad taotleja juures.

  (11) Taotluses sisalduv projekt ei tohi olla suunatud paragrahvi 1 lõikes 6 nimetatud tegevusvaldkondadele.

  (2) Taotlus peab muuhulgas sisaldama järgmisi dokumente:
  1) [Kehtetu – RTL 2006, 8, 155 - jõust. 24.01.2006]
  11) [Kehtetu – RTL 2006, 8, 155 - jõust. 24.01.2006]
  2) taotlejaga kooskõlastatud konsultandi tööplaan, milles on ära näidatud tööde teostamise ajavahemik päevade ja tundide lõikes;
  3) konsultandi nimel vahetult nõustamisteenust osutama hakkava füüsilise isiku personaalne elulookirjeldus ning tema kompetentsi tõendavad dokumendid, sealhulgas eelnevate tööde loetelu;
  31) konsultandi töö lähteülesande kirjeldus;
[RTL 2006, 8, 155 - jõust. 24.01.2006]
  4) 90 000 Eesti krooni ja suurema taotluse puhul kolme omavahel sõltumatu pakkuja poolt väljastatud sisu poolest võrreldavat nõustamisteenuse hinnapakkumist. Hinnapakkumised peavad sisaldama punktides 2–31 nimetatud dokumente. Nõustamisteenust teostama hakkava konsultandi kohta punktides 2–31 nimetatud dokumente täiendavalt ei esitata;
[RTL 2006, 8, 155 - jõust. 24.01.2006]
  41) äriühing ja tekkepõhise raamatupidamisega füüsilisest isikust ettevõtja esitab 15 000 Eesti krooni ja suurema taotluse puhul viimase majandusaasta aruande ning jooksva majandusaasta bilansi ja kasumiaruande, mis ei ole taotluse esitamise hetkel vanemad kui kolm kuud;
  42) kassapõhise raamatupidamisega füüsilisest isikust ettevõtja esitab 15 000 Eesti krooni ja suurema taotluse puhul viimase majandusaasta tulude ja kulude koondi ning jooksva majandusaasta tulude ja kulude koondi, mis ei ole taotluse esitamise hetkel vanemad kui kolm kuud;
  5) volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel;
  6) [Kehtetu – RTL 2006, 8, 155 - jõust. 24.01.2006]

4. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 8.  Taotluse menetlemine

  (1) Sihtasutus teostab taotleja ja tema poolt esitatud taotluse suhtes järgmisi toiminguid: taotluse registreerimine, läbivaatamine või läbivaatamata tagastamine, selgituste ja lisainformatsiooni või taotluse täienduste või muudatuste küsimine, taotluse ja taotleja vastavaks või mittevastavaks tunnistamine, vastavaks tunnistatud taotluse ja taotleja hindamine ning taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine.

  (2) Sihtasutus võib taotluse menetlemise käigus nõuda taotlejalt selgitusi ja lisainformatsiooni taotluses esitatud andmete kohta või taotluse täiendamist, kui ta leiab, et isiku taotlus ei ole piisavalt selge, näidates ühtlasi, millised asjaolud vajavad täiendavat selgitamist, täiendamist või lisainformatsiooni. Sihtasutusel on õigus teha taotlejale ettepanek muuta taotletud toetuse summat ja projekti tegevusi tingimusel, et saavutatakse taotluses sisalduva projekti eesmärgid ning toetuse summa ei suurene. Sihtasutuse poolt määratud selgituste ja lisainformatsiooni, taotluse täiendamise või muudatuste esitamise tähtajaks menetlus peatub.
[RTL 2006, 8, 155 - jõust. 24.01.2006]

  (3) Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 21 tööpäeva alates taotluse registreerimisest. Juhul kui registreeritud taotluste, mille kohta ei ole tehtud taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsust, rahaline summa saab võrdseks või ületab alameetme rahastamise eelarve vaba jääki, menetletakse taotlusi nende esitamise järjekorras.

  (4) Taotluste vastuvõtmine peatatakse sihtasutuse juhatuse otsusega, kui esitatud taotluste maht saab võrdseks alameetme taotluste rahastamise eelarvega. Otsusest teavitatakse vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes.
[RTL 2008, 15, 215 - jõust. 23.02.2008]

  (5) Taotluste vastuvõtmine avatakse sihtasutuse juhatuse otsusega juhul, kui taotluste rahastamise eelarvesse laekuvad täiendavad vahendid taotluste rahastamiseks. Otsusest teavitatakse vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes.
[RTL 2005, 36, 511 - jõust. 03.04.2005]

§ 9.  Taotluse registreerimine ja läbivaatamine

  (1) Taotlus registreeritakse ja vaadatakse läbi sihtasutuses. Taotluse läbivaatamise tähtaeg on kolm tööpäeva. Taotluse läbivaatamise käigus kontrollitakse, kas taotlus on laekunud koos kõigi lisadega. Juhul kui taotlus ei vaja täpsustamist või kui ilmneb § 8 lõike 3 teises lauses nimetatud asjaolu, teatakse taotlejale taotluse registreerimisest ja § 8 lõike 3 teises lauses nimetatud asjaolust kolme tööpäeva jooksul pärast taotluse läbivaatamist.

  (2) Kui taotluse läbivaatamisel avastatakse selles esinevaid ebatäpsusi, teatatakse sellest viivitamatult taotlejale ja antakse puuduste kõrvaldamiseks kuni 10 kalendripäeva, mille võrra pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg.


 (3) Sihtasutuse juhatus teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata, kui taotleja ei ole esitanud toetuse taotlemiseks käesoleva paragrahvi lõikes 2 esitatud tähtaja jooksul kõiki «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» ja määruse alusel nõutavaid dokumente.
[RTL 2008, 15, 215 - jõust. 23.02.2008]

§ 10.  Taotleja vastavaks tunnistamise tingimused

  (1) Taotleja nõuetele vastavust kontrollib sihtasutus.

  (2) Taotleja vastavuse kontrollimiseks hinnatakse tema nõuetele vastavust. Taotleja tunnistatakse vastavaks juhul, kui on täidetud kõik «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» ja määruse §-s 5 taotlejale esitatud nõuded.
[RTL 2008, 15, 215 - jõust. 23.02.2008]

  (3) Taotleja vastavaks tunnistamise korral teeb sihtasutuse juhatus või juhatuse poolt volitatud isik taotleja vastavaks tunnistamise otsuse. Taotleja mittevastavaks tunnistamise korral teeb sihtasutuse juhatus taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata.
[RTL 2006, 8, 155 - jõust. 24.01.2006]

§ 11.  Taotluse vastavaks tunnistamise tingimused

  (1) Menetlusse võetud taotluse vastavust hindab sihtasutus. Taotlust ei tunnistata vastavaks, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest asjaoludest:
  1) taotluses on esitatud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid või kui taotleja mõjutab pettuse või ähvardusega või muul viisil õigusvastaselt otsuse tegemist (edaspidi valeandmed );
  2) taotleja ei võimalda teostada taotluse nõuetele vastavuse kontrolli;
  3) kui määruses taotlusele esitatud nõuded ei ole täidetud.

  (2) Taotluse vastavaks tunnistamise korral teeb sihtasutuse juhatus või juhatuse poolt volitatud isik taotluse vastavaks tunnistamise otsuse. Taotluse mittevastavaks tunnistamise korral teeb sihtasutuse juhatus taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata.
[RTL 2006, 8, 155 - jõust. 24.01.2006]

§ 12.  Taotluse hindamiskriteeriumid ja hindamise kord

  (1) Vastavaks tunnistatud taotlust hinnatakse. Sihtasutuse juhatusel on õigus moodustada taotluse hindamiseks nõuandvaid valiku- või hindamiskomisjone ning kaasata taotluse hindamiseks eksperte. Valiku- või hindamiskomisjonide moodustamine ja vastavad koosseisunimestikud peab eelnevalt kooskõlastama Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nõusolekuta valiku- või hindamiskomisjone ei moodustata.

  (2) Rahuldamisele kuuluvad parimad vastavaks tunnistatud taotlused, milleks loetakse käesoleva paragrahvi lõikes 4 loetletud hindamiskriteeriumite alusel vähemalt koondhindega 2 hinnatud taotlused, mille rahastamise summa ei ületa alameetme rahastamise eelarvet.

  (3) Taotlust hinnatakse skaalal 0–4. Taotluse hindamisel antud maksimaalne koondhinne moodustub lõikes 4 loetletud hindamiskriteeriumide hinnete kaalutud keskmisest. Taotlus ei kuulu rahuldamisele juhul, kui selle hindamisel antud koondhinne jääb alla 2 või kui vähemalt üks käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 1–5 toodud hindamiskriteeriumidest hinnatakse hindega 0.

  (4) Taotluste hindamiskriteeriumid on:
  1) projekti mõju ettevõtja arengule 20% maksimaalsest koondhindest;
  2) projekti ettevalmistamise kvaliteet 20% maksimaalsest koondhindest;
  3) konsultandi nimel vahetult nõustamisteenust osutama hakkava füüsilise isiku kvalifikatsioon 20% maksimaalsest koondhindest;
  4) taotleja võimekus tulemuste ellurakendamisel 15% maksimaalsest koondhindest;
  5) taotleja juhtkonna toetus projekti elluviimisele 15% koondhindest;
  6) projekti kuuluvus alameetme eelistuste hulka 10% maksimaalsest koondhindest.

  (5) Alameetme eelistusteks on taotlused, mis on seotud:
  1) ettevõtja käibe kasvuga väljaspool Eestit;
  2) suurema lisandväärtuse loomisega;
  3) uuendusliku ja nüüdisaegse tehnoloogia väljatöötamise või juurutamisega;
  4) kvaliteedijuhtimise alaste tegevuste juurutamisega.
[RTL 2005, 36, 511 - jõust. 03.04.2005]

§ 13.  Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus ja otsusest teavitamine

  (1) Taotluse rahuldamise kohta teeb sihtasutuse juhatus taotluse rahuldamise otsuse. Taotluse rahuldamata jätmise korral teeb sihtasutuse juhatus taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (11) Taotlus kuulub rahuldamisele osaliselt või täielikult. Taotluse osaline rahuldamine on lubatud üksnes põhjendatud juhtudel ning tingimusel, et projekti eesmärk on taotluse osalise rahuldamise korral saavutatav. Taotluse osalisel rahuldamisel võib sihtasutus taotleja nõusolekul vähendada taotletud toetuse mahtu ning muuta toetatavaid tegevusi. Kui taotleja ei ole osalise rahuldamise otsusega nõus ja taotluse täieliku rahuldamise otsust ei ole võimalik teha, siis jäetakse taotlus rahuldamata.

  (12) Taotluse osaline rahuldamine on põhjendatud juhul kui:
  1) taotluse rahaline maht ületab alameetme rahastamise eelarve vaba jäägi;
  2) alameetme eelarvesse laekub täiendavaid vabasid vahendeid;
  3) toetust on taotletud osaliselt ka tegevustele või kulutustele, mis ei ole abikõlblikud või projekti elluviimise sisukohast olulised, asjakohased või põhjendatud.
[RTL 2006, 8, 155 - jõust. 24.01.2006]

  (2) Kui taotluse hindamisel selgub, et taotluses on esitatud valeandmeid või esinevad asjaolud, mille tõttu taotlejat või taotlust ei saa vastavaks tunnistada või taotlust rahuldada, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

  (3) Taotluse rahuldamise otsuses täpsustatakse toetuse saaja õigusi ja kohustusi ning kehtestatakse tingimusi. Otsuses sätestatakse muuhulgas:
  1) toetuse saaja;
  2) toetuse suurus;
  3) omafinantseeringu määr;
  4) projekti alguskuupäev ja projekti tegevuste elluviimise lõppkuupäev;
  5) toetuse väljamaksmise tingimused;
  6) aruannete esitamine.

  (4) Menetluses olevate taotluste kohta, mille rahaline maht ületab alameetme taotluste rahastamise eelarve vaba jäägi, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

  (5) Otsus taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta toimetatakse toetuse saajani või taotlejani lihtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga kaheksa tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.

  (6) Otsuse peale võib esitada vaide «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» §-s 22 sätestatud alusel ning vaie vaadatakse läbi «Haldusmenetluse seaduses» sätestatud korras.
[RTL 2008, 15, 215 - jõust. 23.02.2008]

§ 14.  Toetuse saaja kinnitus toetuse kasutamiseks ja toetusest loobumine

  (1) Toetuse saaja on kohustatud 20 tööpäeva jooksul taotluse rahuldamise otsuse vastuvõtmisest esitama sihtasutusele kinnituskirja, millega ta kinnitab, et talle on otsuses sätestatud õigused ja kohustused arusaadavad ning kinnitab oma valmisolekut toetuse kasutamiseks vastavalt otsuses sätestatud tingimustele.

  (2) Juhul kui toetuse saaja esitab avalduse toetuse kasutamisest loobumiseks või ei esita tähtaegselt käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kinnituskirja, tunnistab sihtasutuse juhatus taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks.
[RTL 2006, 8, 155 - jõust. 24.01.2006]

§ 15.  Taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine
[RTL 2006, 8, 155 - jõust. 24.01.2006]

  (1) Toetuse saaja on kohustatud taotlema sihtasutuselt taotluse rahuldamise otsuse muutmist juhul, kui toetuse saaja soovib muuta:
  1) projekti konkreetse tegevuse eelarvet juhul, kui samale tegevusele ettenähtud eelarve muutub rohkem kui 10%;
  2) projekti tegevuste elluviimise lõppkuupäeva, kuid mitte hilisemaks kui 31. august 2008. a;
[RTL 2006, 8, 155 - jõust. 24.01.2006]
  3) projektis ettenähtud tegevusi või eesmärke.
  31) projektis nimetatud konsultanti või konsultandi nimel nõustamisteenust osutama hakkavat füüsilist isikut.

  (2) Sihtasutusel on õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest juhul, kui soovitav muudatus mõjutab oluliselt projekti oodatavaid tulemusi ja mõju.

  (3) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsustab sihtasutuse juhatus 20 tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise taotluse saamist.

  (4) Taotluse rahuldamise otsuse võib kehtetuks tunnistada, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest asjaoludest:
  1) ilmneb asjaolu, mille varasema teadmise korral ei oleks sihtasutuse juhatus taotluse rahuldamise otsust teinud;
  2) toetuse saaja ei ole esitanud allkirjastatud kinnituskirja käesoleva määruse § 14 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul;
  3) toetuse saaja ei ole taotluse rahuldamise otsuses määratud tähtajaks alustanud toetuse kasutamist;
  4) toetuse saaja ei täida taotluse rahuldamise otsuses sätestatut või ei kasuta toetust ettenähtud tingimustel;
  5) projekti ei ole võimalik lõpetada 31. augustiks 2008. a;
  6) toetuse saaja avaldust taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta ei rahuldata ja toetuse saajal ei ole võimalik jätkata toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel;
  7) toetuse saaja esitab avalduse tunnistada taotluse rahuldamise otsus kehtetuks.
[RTL 2006, 8, 155 - jõust. 24.01.2006]

5. peatükk TOETUSE VÄLJAMAKSETE TEOSTAMISE TINGIMUSED, TOETUSE SAAJA KOHUSTUSED JA SIHTASUTUSE ÕIGUSED 

§ 16.  Taotluse finantseerimise piirmäärad ja tingimused

  Taotletava toetuse finantseerimise piirmäärad on:
  1) maksimaalselt 200 000 Eesti krooni taotleja kohta aastas;
  2) kuni 50% abikõlblikest kulutustest.
  21) minimaalselt 5000 Eesti krooni projekti kohta;
[RTL 2005, 36, 511 - jõust. 03.04.2005]

§ 17.  Taotlejapoolne omafinantseerimine

  (1) Alameetme raames toetatavate projektide minimaalne omafinantseerimise määr taotlejale on vähemalt 50% abikõlblikest kulutustest.

  (2) Omafinantseeringuna ei käsitleta teisi riigi või kohalike omavalitsuste poolt antud tagastamatuid toetusi ja muudelt Euroopa Liidu institutsioonidelt või fondidelt saadud tagastamatut abi.

§ 18.  Taotluse finantseerimise kord

  (1) Toetuse väljamaksed tehakse toetuse saajale vastavalt «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud õigusaktile ja taotluse rahuldamise otsuses toodud tingimustele. Toetuse saaja esitab toetuse väljamaksmiseks vastavasisulise taotluse ja toetuse saaja esindusõigusliku isiku poolt kinnitatud raamatupidamise algdokumentide koopiad ning maksete toimumist tõendavad dokumendid (edaspidi väljamakse taotlus).
[RTL 2008, 15, 215 - jõust. 23.02.2008]

  (2) Toetuse väljamakse tegemise eelduseks on toetuse saaja poolt:
  1) eelnevalt teostatud maksed konsultandile (sealhulgas käibemaks ja mitteabikõlblikud kulud, kui need sisalduvad esitatud algdokumentides);
  2) teostatud omafinantseering.

  (3) Toetuse väljamaksete aluseks olevate kulutuste ning omafinantseeringu tõendamisel arvestatakse ainult raamatupidamise algdokumentide alusel ja pangaülekande teel tasutud kulutustega.

  (4) Sihtasutus teeb ettepaneku makseasutusele toetuse väljamaksmiseks hiljemalt 20 tööpäeva jooksul pärast lõpparuande heakskiitmist sihtasutuse poolt ja toetuse saajalt väljamakse taotluse saamist.

  (41) Sihtasutus võib teha toetuse maksmisest osalise või täieliku keeldumise otsuse juhul, kui:
  1) esitatud väljamakse taotlus või kuludokumendid ei vasta ettenähtud nõuetele;
  2) esitatud kuludokumendid ei vasta projekti taotluses esitatud projekti perioodile, tegevustele või eesmärkidele.
[RTL 2006, 8, 155 - jõust. 24.01.2006]

§ 19.  Toetatava projekti ajaline kestus ja aruandlus

  (1) Alameetme raames toetatava projekti tegevused viiakse ellu 12 kuu jooksul, kuid mitte hiljem kui 31. augustiks 2008. Projekti kestust on võimalik pikendada vastavalt §-s 15 sätestatud tingimustele.
[RTL 2006, 8, 155 - jõust. 24.01.2006]

  (2) Projekti ajalise kestuse arvestus algab taotluse registreerimise hetkest või taotluses sisalduvast hilisemast tähtajast. Projekti ajalise kestuse arvestus lõpeb taotluses märgitud kuupäeval.

  (3) Projekti lõpp- ja elluviimise järgsed aruanded esitatakse sihtasutuse poolt välja töötatud aruandlusvormidel, mis on kättesaadavad sihtasutuse veebilehel, vastavalt taotluse rahuldamise otsuses sätestatule.

  (4) Toetuse saaja esitab projekti lõpparuande vastavalt taotluse rahuldamise otsuses sätestatule, kuid mitte hiljem kui üks kuu pärast projekti tegevuste lõppu. Lõpparuandele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) toetuse saaja esindusõigusliku isiku kinnitatud raamatupidamise algdokumentide ning maksete toimumist tõendavate dokumentide koopiad või üks originaalidest;
[RTL 2006, 8, 155 - jõust. 24.01.2006]
  2) [Kehtetu – RTL 2006, 8, 155 - jõust. 24.01.2006]
  3) tööde üleandmise-vastuvõtmise akti koopia;
  4) omafinantseeringu tõendamiseks maksekorralduste kinnitatud koopiad;
  5) teostatud kirjalike tööde koopiad.
[RTL 2006, 8, 155 - jõust. 24.01.2006]

§ 20.  Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja on kohustatud:
  1) vastama toetuse saaja ja projekti teostamise kohta esitatud küsimustele;
  2) tagama ettenähtud omafinantseeringu;
  3) viima taotluses sisalduva projekti ellu taotluse rahuldamise otsuses fikseeritud tähtaegade ja tingimuste kohaselt;
  4) kasutama toetust vastavuses esitatud taotluse ja taotluse rahuldamise otsusega;
  5) esitama sihtasutusele tähtaegselt nõutud informatsiooni ja aruandeid;
  51) viivitamatult teavitama sihtasutust kirjalikult projektis nimetatud konsultandi või konsultandi nimel nõustamisteenust osutama hakkava füüsilise isiku muutmisest;
  52) viivitamatult teavitama sihtasutust kirjalikult konsultandi tööplaani muutumisest;
  6) tagama, et toetuse saaja raamatupidamises on toetatava projekti kulutused ja neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest toetuse saaja kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatavad;
  7) säilitama taotlusega, toetusega ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni 31. detsembrini 2015. a;
  8) kasutama toetuse eest soetatud vara (nii asju kui õigusi) sihtotstarbeliselt projekti teostamise ajal ja viie aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates;
  9) säilitama samas ettevõttes ja projekti teostamise kohas toetuse eest soetatud vara vähemalt viie aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates;
  10) võimaldama teostada kuludokumentide auditit ja järelevalve toiminguid (edaspidi järelevalve) vastavalt «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» sätetele;
[RTL 2008, 15, 215 - jõust. 23.02.2008]
  11) andma audiitori ja järelevalvet teostava isiku kasutusse kõik projekti teostamisega seotud andmed ja dokumendid kolme tööpäeva jooksul nõudmisest arvates;
  12) võimaldama järelevalvet teostavale isikule juurdepääsu projekti teostamisega seotud ruumidesse ja territooriumidele, mida toetuse saaja omab, rendib või mis tahes muul moel kasutab;
  13) osutama auditi ja järelevalve läbiviimiseks igakülgset abi;
[RTL 2006, 8, 155 - jõust. 24.01.2006]
  14) jälgima projektiga seotud hangete läbiviimisel «Riigihangete seaduses» kehtestatud nõudeid, kui toetuse saaja on ostja «Riigihangete seaduse» § 5 mõistes;
  15) vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele 1159/2000/EÜ, mis käsitleb liikmesriikide järgitavaid teavitamis- ja avalikustamismeetmeid seoses struktuurifondide antava abiga (EÜT L 130, 31.05.2000, lk 30–36) näitama toetuse kasutamisel, et tegemist on struktuuritoetusega, kasutades selleks ettenähtud sümboolikat;
  16) hoidma talle kasutamiseks antud sümboolikat heaperemehelikult ja tagastama selle vastavasisulise nõude esitamisel;
  17) viivitamatult kirjalikult informeerima kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja poolt oma kohustuste täitmist, sealhulgas nime, aadressi ja seaduslike või volitatud esindajate muutumisest, ümberkujundamisest, pankroti väljakuulutamisest või likvideerija määramisest, tegevuse lõpetamisest jms ka siis, kui eelnimetatud muudatused on registreeritud avalikus registris või avalikustatud massiteabevahendite kaudu.
  18) viivitamatult kirjalikult informeerima projekti teostamise käigus ilmnenud projekti negatiivse tulemuse suurest tõenäosusest või vältimatusest ning projekti edasise jätkamise kaheldavast otstarbekusest;
  19) viivitamatult kirjalikult informeerima projekti teostamise ajal projekti teostamise baasiks oleva ettevõtte või ettevõtte osa ja nendega seonduvate asjade või õiguste üleandmise otsuse vastuvõtmisest;
  20) viivitamatult kirjalikult informeerima projekti teostamise ajal toetuse saaja omanike muutusest üle 5%, välja arvatud avalikult noteeritud ettevõtjad;
  21) täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi.
[RTL 2005, 36, 511 - jõust. 03.04.2005]

§ 21.  Sihtasutuse õigused

  Sihtasutusel on õigus:
  1) teostada kuludokumentide auditit ja riikliku järelevalve toiminguid;
  2) kontrollida toetuse ning omafinantseeringute kasutamist;
  3) nõuda taotluses sisaldunud projekti kestuse, tegevuste, eesmärkide ja kulutuste kohta täiendavate andmete ja dokumentide esitamist, mis tõendavad projekti nõuetekohast teostamist ja toetuse saaja kohustuste nõuetekohast täitmist;
  31) õigus tellida vajadusel ekspertiisi osutatud nõustamisteenusele ja ekspertiisi tulemuste alusel otsustada, kas toetus välja maksta, keelduda väljamaksmisest, väljamakstud toetus tagasi nõuda või maksta välja osalises mahus tuginedes taotluses toodud projekti finantseerimise kavale;
  4) lõpetada toetuse väljamaksmine ning nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui toetuse saaja rikub «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduses» või määruses sätestatud tingimusi või kaldub muul viisil kõrvale taotluses või taotluse rahuldamise otsuses sätestatust;
[RTL 2008, 15, 215 - jõust. 23.02.2008]
  5) vähendada väljamakstava toetuse suurust proportsionaalselt toetuse saaja omafinantseeringu vähenemisel alla taotluse rahuldamise otsuses sätestatud määra;
  6) keelduda toetuse väljamaksmisest, kui toetuse saaja majanduslik olukord on selliselt halvenenud, et toetuse kasutamine või projekti teostamine on ohustatud;
  7) teostada muid õigusaktidega kehtestatud toiminguid.
[RTL 2005, 36, 511 - jõust. 03.04.2005]

lisa 1

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json