Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 “Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.02.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 13, 211

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 “Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri” muutmine

Vastu võetud 23.01.2006 nr 9

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» § 14 lõike 3 alusel.

§ 1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruses nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri» (RTL 2004, 27, 445; 2005, 16, 159) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 29 järgmises sõnastuses:

« 29) L kategooria sõiduk on L3, L4, L5 ja L7 kategooriasse kuuluv sõiduk.»;

2) paragrahvi 3 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Nõuded sõiduki või toote tüübikinnituseks on toodud lisades 2 kuni 9, kusjuures lisa 2 tabelites B ja C toodud E-reeglid loetakse vastavaks lisades 3 kuni 9 toodud direktiividega nende rakendusala ulatuses.»;

3) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud sõidukid pärast nende ümberehitust.»;

4) paragrahvi 4 lõiget 7 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Tunnustamise aluseks on liikmesriigi pädeva asutuse- või tunnustatud katsekoja poolt väljastatud dokumendid või sõiduki registreerimistunnistus, milles peab olema märgitud milliseid direktiive, E-reegleid või nendes nõutud piirväärtusi sõiduk täidab.»;

5) paragrahvi 4 lõike 8 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) tüübivastavuse tunnistust alla kirjutama volitatud isikute nimed ja allkirjade näidised;»;

6) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud sõidukile pärast selle ümberehitust;»;

7) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 11) M1, N1, N2, O ja L kategooria sõidukitele;»;

8) paragrahvi 7 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kui lõike 1 punktides 2–10 ja punktis 12 toodud sõiduki kohta ei ole esitatud kõiki riiklikuks tüübikinnituseks nõutud dokumente, kuid ARK on kontrollimise tulemusena teinud kindlaks, et sõiduk on teeliikluses ohutu, omistatakse sõidukile üksiksõiduki kinnitus.»;

9) paragrahvi 7 lõike 4 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) O kategooria sõiduk – lisa 5;»;

10) paragrahvi 7 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 7 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Erandkorras ja põhjendatud juhtudel võib majandus- ja kommunikatsiooniministri käskkirja alusel lubada vormistada üksiksõiduki kinnituse M2, M3, N2 ja N3 kategooria sõidukile, mis osaliselt ei vasta määruse lisas 2 toodud nõuetele, üksnes juhul, kui ARK on kontrollimise tulemusena teinud kindlaks, et sõiduk on teeliikluses ohutu.»;

12) paragrahvi 8 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) rehvid;»;

13) paragrahvi 8 lõike 4 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) rehvid;»;

14) paragrahvi 8 lõike 5 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) rehvid;»;

15) paragrahvi 9 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui kontrollimise tulemusena tehakse kindlaks, et ümberehitatud sõiduk vastab nõuetele:
1) vormistatakse enne 1. jaanuari 1998. a esmakordselt kasutusele võetud sõidukile ümberehitus;
2) omistatakse alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud sõidukile üksiksõiduki kinnitus.»;

16) lisa 2 muudetakse ja tabeli B lõppu lisatakse järgmised read:

51 Tuleohutus 118
52 Suur ühissõiduk   36
52 Väike ühissõiduk   52
52 Suured kahekordsed bussid 107

17) lisa 2 muudetakse ja tabeli C lõppu lisatakse järgmine rida:

Mootorratta valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed   53

18) lisa 3 tabeli viies rida muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

4 Tagumise registreerimismärgi koht 70/222/EMÜ C Koodi 102 nõuded 3, 4.

19) lisa 4 tabeli 13. rida muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

13 Kasutustõkis 74/61/EMÜ C Koodi 118 nõuded 2, 3, 4.

20) lisa 5 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«NÕUDED ÜKSIKSÕIDUKI KINNITUSEL O KATEGOORIA SÕIDUKILE

Üksiksõiduki kinnitusel peab arvestama E-reeglite ja direktiivide muudatuste ja parandustega, mis kehtisid sõiduki esmase kasutuselevõtu ajal.

Nimetus

Direktiiv

Sõiduki kategooriad

Märkused

O1 O2 O3 O4
3 Tagant allasõidutõke 70/221/EMÜ D D D D  
4 Tagumise registreerimismärgi koht 70/222/EMÜ C C C C Koodi 102 nõuded 3, 4
5 Rooliseade 70/311/EMÜ D D D D  
6 Uste lukud ja hinged 70/387/EMÜ D D D D  
9 Pidurdamine 71/320/EMÜ C C B/C B/C B – Alates 01.01.2006. a

C – Koodide 403 ja 405 nõuded

18 Andmesilt 76/114/EMÜ C C C C Koodi 101 nõue 2
20 Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmete paigaldus 76/756/EMÜ D D D D  
21 Helkurid 76/757/EMÜ B B B B  
22 Eesmise, külgmise ja tagumise ääretule ning piduri- ja päevasõidulaternad 76/758/EMÜ B B B B  
23 Suunatule laternad 76/759/EMÜ B B B B  
24 Registreerimismärgi laternad 76/760/EMÜ B B B B  
28 Tagumised udulaternad 77/538/EMÜ B B B B  
29 Tagurdustule laternad 77/539/EMÜ   B B B Alates 16.07.2006. a
42 Külgmised allasõidutõkked 89/297/EMÜ     C C Koodi 616 nõuded 2–9
43 Ratta poripõlled 91/226/EMÜ     C C Koodi 637 nõue 1
45 Ohutu klaas 92/22/EMÜ C C C C Koodi 607 nõuded 1, 2, 4
46 Rehvid 92/23/EMÜ B B B B  
48 Massid ja mõõtmed 97/27/EÜ D D D D  
50 Haakeseade 94/20/EÜ B B B B  
55 Ohtlike veoste veokid 98/91/EÜ B B B B  

Tunnustähtede tähendus:

B – nõutud direktiivi, E-reegli või muu normdokumendi kohase sertifikaadi, katseprotokolli või valmistaja tunnistuse esitamine või vastava tähistuse olemasolu, mis kinnitab nõuete täitmist;

C – rakendatakse märkustes toodud siseriiklikke tehnonõudeid. Koodide all mõistetakse kehtivate tehnonõuete lisa 1 koode;

D – direktiivi nõuetele vastavuse kontroll toimub kohapeal.»;

21) lisa 6 tabelile järgnevad märkused muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Märkused
1) Elektrooniline seade
2) Komponent
3) Sõiduk
4) Paigaldusnõuded
5) Sõiduk, mille täismass ei ületa 2,5 tonni
6) Sõiduk, mis on ehitatud M1 kategooria sõiduki baasil

Tunnustähtede tähendus:

X – täielik vastavus direktiiviga nõutud; e- või E-sertifikaadi olemasolu nõutud; toodangu vastavus peab olema tagatud;

A – eranditeta, v.a direktiivis määratletud erandid. Tüübikinnitussertifikaadi või vastava tähise olemasolu ei ole nõutud. Katseprotokollid peavad olema väljastatud tunnustatud katsekoja poolt. M2 ja M3 kategooria sõidukitele ei ole direktiivi 2001/85/EÜ lisa 7 nõuded kohustuslikud ja kere tugevuse määramiseks võib alternatiivse meetodina kasutada E-reeglis nr 36 toodud katuse koormamist, mida võib sõiduki valmistaja, kokkuleppel pädeva asutusega, teostada ise;

B – direktiivis toodud tehnilised tingimused peavad olema täidetud. Direktiiviga nõutud katsetused peavad olema täielikult läbi viidud. Kokkuleppel pädeva asutusega võib katsetused läbi viia valmistaja ise. Pädev asutus võib lubada valmistajal endal väljastada katseprotokolli. Tüübikinnitussertifikaadi olemasolu ei ole nõutud;

C – valmistaja peab tõestama pädevale asutusele piisava kindlusega, et direktiivi põhinõuded on täidetud;

N/A – Seda direktiivi ei rakendata.»;

22) lisa 7 tabelile järgnev lause tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrus jõustub 10. veebruaril 2006. aastal.

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json