Teksti suurus:

Valga linnatuumiku muinsuskaitseala põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2006, 5, 24

Valga linnatuumiku muinsuskaitseala põhimäärus

Vastu võetud 23.01.2006 nr 15

Määrus kehtestatakse «Muinsuskaitseseaduse» § 15 lõigete 1 ja 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Valga linnatuumiku muinsuskaitseala (edaspidi muinsuskaitseala) ja selle kaitsevööndi piirid, muinsuskaitsealal ja selle kaitsevööndis kehtivad nõuded ja kitsendused ja muinsuskaitset korraldavate organite tööjaotus ning sätestatakse koostöö muinsuskaitset korraldavate organite ja kaitstava loodusobjekti valitseja vahel.

§ 2.  Muinsuskaitse alla võtmise aeg

  Valga linnatuumik võeti esmakordselt muinsuskaitse alla Vabariigi Valitsuse 27. veebruari 1995. a määrusega nr 81.

2. peatükk MUINSUSKAITSEALA JA SELLE KAITSEVÖÖNDI PIIRID, MUINSUSKAITSEALA EESMÄRK 

§ 3.  Muinsuskaitseala piirid

  (1) Muinsuskaitseala koosneb Valga linna ajaloolisest linnatuumikust, mille struktuur ja hoonestus olid välja kujunenud 1940. aastate alguseks.

  (2) Muinsuskaitseala hõlmab ala, mis piirneb J. Kuperjanovi tänavaga alates ristumisest Tähe tänavaga kuni J. Kuperjanovi 12 krundi kirdenurgani, J. Kuperjanovi 12 krundi idapiiri, linnastaadioni põhjapiiri, läänepiiri ja lõunapiiriga, Kungla 13 krundi idapiiriga Kungla tänavani, Kungla tänavaga kuni ristumiseni Turu tänavaga, Turu tänavaga kuni Turu 8/10 krundi kagunurgani, Turu 8/10 krundi lõunapiiri ning Vabaduse 35 ja 35a kruntide lõunapiiriga Laia tänava ja Vabaduse tänava ristmikuni, Laia tänavaga kuni Lai 6a krundi kagunurgani, kruntide Lai 8, 6b ja 6a ning kruntide Aia 3a, 3 ja 5 idapiiridega kuni Aia tänavani, Aia tänavaga kuni ristumiseni Puiestee tänavaga, Puiestee tänavaga kuni Puiestee 2 krundi kagunurgani, Puiestee 2 krundi lõunapiiriga, Puiestee 2 krundi ning Puiestee 2/Kesk 11 krundi läänepiiridega kuni Sepa tänavani, Sepa tänavaga kuni ristumiseni Raja tänavaga, Raja tänavaga kuni ristumiseni Riia tänavaga, Riia tänavaga kuni Riia 14 krundi edelanurgani, Riia 14 krundi lääne- ja põhjapiiriga ning selle mõttelise ühendusjoonega Riia 12 krundi loodenurgaga, kruntide Riia 12, 10, 8, 6, 4 ja 2 põhjapiiridega, kruntide Kesk 24, 22 ja 18 põhjapiiridega, kruntide Vee 1b ja 1a põhjapiiridega ning viimase mõttelise ühendusjoonega Kesk 12 krundi loodenurgaga, kruntide Kesk 12 ja 10 põhjapiiridega, Pärna puiestee 1 krundi lääne- ja põhjapiiriga, Pärna puiestee 1a krundi põhjapiiriga ning selle mõttelise ühendusjoonega Kesk 6a krundi loodenurgaga, kruntide Kesk 4 ja 6a põhjapiiridega ning viimase mõttelise ühendusjoonega J. Kuperjanovi 3a krundi loodenurgaga, kruntide J. Kuperjanovi 3a ja 9 põhjapiiridega kuni Tähe tänavani ja Tähe tänavaga kuni J. Kuperjanovi tänavani.

§ 4.  Muinsuskaitseala kaitsevööndi piirid

  Muinsuskaitseala kaitsevöönd koosneb muinsuskaitsealaga külgnevatest aladest, mis väljastpoolt piirnevad Tähe tänavaga muinsuskaitseala piirist kuni Tähe 4 krundi edelanurgani, Tähe 4 krundi põhjapiiriga, kruntide J. Kuperjanovi 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 ja 33 põhjapiiridega kuni E. Enno tänavani, E. Enno tänavaga kuni Pargi tänavani, Pargi tänava ja selle mõttelise pikendusega kuni Võru 6 krundi kirdenurgani, Võru 6 krundi lõuna- ja läänepiiriga, kruntide Võru 4 ja Lai 3 läänepiiridega kuni Laia tänavani, Laia tänavaga kuni Lai 26 krundi edelanurgani, kruntide Lai 26, Mesipuu 6 ja 4, Liiva 14 ja 16 läänepiiridega kuni Uue tänavani, Uue tänavaga kuni Puiestee 8 krundi edelanurgani, kruntide Puiestee 8, 6a, 4 ja 2 ning Kesk 11 krundi läänepiiridega kuni Sepa tänavani, Sepa tänavaga kuni Konnaoja ojani, Konnaoja ojaga kuni Riia 18 krundi loodenurgani, kruntide Riia 18, 12 ja 12b põhjapiiridega ja Riia 12b krundi idapiiriga kuni muinsuskaitseala piirini.

§ 5.  Muinsuskaitseala plaan

  (1) Muinsuskaitseala ning muinsuskaitseala kaitsevööndi territoorium ja piirid on fikseeritud muinsuskaitseala plaanil (edaspidi plaan)1. Muinsuskaitseala piiriks on plaanil muinsuskaitseala piirina tähistatud tänavate muinsuskaitsealast kaugemale jäävate tänavaäärsete hoonete esiseinad või nende mõttelised pikendused kohtades, kus tänavaäärsed hooned puuduvad.

  (2) Plaani ja §-des 3 ja 4 sätestatu vastuolu korral juhindutakse plaanil fikseeritud muinsuskaitseala ja selle kaitsevööndi territooriumist ja piiridest.

§ 6.  Muinsuskaitseala eesmärk

  (1) Muinsuskaitseala eesmärk on Valga linnatuumiku muinsuskaitseala kui ajalooliselt 1940. aastateks väljakujunenud linnaehitusliku terviku ja muinsuskaitseala kujundavate ehitiste, plaanistruktuuri, maastikuelementide, miljöölise eripära ning muinsuskaitsealale avanevate kaug- ja sisevaadete säilitamine.

  (2) Kaitse-eesmärgid, millest juhindutakse muinsuskaitsealal, on:
  1) ajalooliselt väljakujunenud hoonestusstruktuuri ning linnaruumi elementide (tänavaruumid, väljakud, pargid ja puiesteed jms) säilitamine ja linnaruumi hävinud oluliste osade taastamine;
  2) ajalooliselt väljakujunenud arhitektuuritraditsioonide (kinnistustruktuur ja selle hoonestustavad, ehitusmaterjalid, katusekatted, fassaadide viimistlus, arhitektuursed detailid ja elemendid, tänavasillutised jms) järgimine ehitiste hooldamisel, konserveerimisel, restaureerimisel ja remontimisel;
  3) ajalooliselt väljakujunenud linnaehitusliku struktuuri, tänavatevõrgu, stiililise ja ajastulise mitmekesisuse, hoonestuse üldise ja kohaliku mastaabi, perspektiivvaadete ja muu Valga linnatuumikule iseloomuliku järgimine ehitiste püstitamisel ning ehitiste laiendamisel juurde-, peale- või allaehitamise teel;
  4) muinsuskaitsealale ja sellel paiknevatele ehitistele kahjulike ja sobimatute kasutusviiside väljatõrjumine;
  5) ajaloolises linnatuumikus elamisvõimaluste maksimaalne säilitamine;
  6) arhitektuurselt väärtuslike interjööride, detailide, elementide ja ajalooliste ehituskonstruktsioonide säilitamine ja eksponeerimine;
  7) väärtuslike loodusobjektide ja haljasalade säilitamine;
  8) säilitamist väärivate ehituskonstruktsioonide, -detailide või -elementide eksponeerimine;
  9) Valga linnatuumiku ja selle elementide tekke- ja arengulugu käsitlevate teaduslike uuringute jätkamine ja süvendamine;
  10) ehitusajalooliselt väärtusetute ning keskkonda esteetiliselt risustavate väikeehitiste (kuurid, garaažid, trafoalajaamad jne) lammutamine või nende muinsuskaitsealalt väljaviimine;
  11) ajaloolisse keskkonda mittesobivate rajatiste (piirdeaiad, telefonikabiinid, laternapostid jne) ja muude objektide (reklaamistendid, skulptuurid, tehnovõrkude maapealsed elemendid jne) püstitamise vältimine või nende muinsuskaitsealalt väljaviimine.

3. peatükk MUINSUSKAITSEALAL JA SELLE KAITSEVÖÖNDIS KEHTIVAD NÕUDED JA KITSENDUSED 

§ 7.  Muinsuskaitsealal kehtivad kitsendused

  (1) Muinsuskaitseameti ja Valga Linnavalitsuse loata on muinsuskaitsealal keelatud «Muinsuskaitseseaduse» § 24 lõike 1 punktides 1–9 ja 12 sätestatud tegevused.

  (2) Muinsuskaitsealal ehitades, konserveerides ja restaureerides ning selleks ehitusmaterjale valides tuleb arvestada nii ehitise kui ka muinsuskaitseala arhitektuurilist ja ajaloolist väärtust.

§ 8.  Muinsuskaitseala kaitsevööndis kehtivad kitsendused

  (1) Muinsuskaitseala kaitsevööndi hoonestamisel tuleb vältida järske kontraste hoonestuse mastaapsuses muinsuskaitsealal ja vahetult selle piiri ääres ning tagada linnatuumiku silueti vaadeldavus olulistest vaatepunktidest linnas ja linnatuumikusuunalistelt tänavatelt.

  (2) Muinsuskaitseameti loata on muinsuskaitseala kaitsevööndis keelatud:
  1) püstitada välismõõtmete tõttu muinsuskaitseala oluliste vertikaalsete dominantide vaadeldavust häirivaid või olulisi kaugvaateid muinsuskaitsealale varjavaid ehitisi;
  2) püstitada muinsuskaitseala välispiirile välismõõtmetelt või ehitusmahult muinsuskaitseala või tema välispiiriga vahetult külgneva hoonestuse suhtes mastaapidelt mittesobivaid ehitisi;
  3) paigaldada olulistele vaatesuundadele linnatuumikule avanevaid vaateid katvaid või oluliselt varjavaid reklaame, tehnilisi rajatisi või muid konstruktsioone.

§ 9.  Nõuded muinsuskaitsealal tehtavatele töödele

  (1) Muinsuskaitsealal paiknevat ehitist võib konserveerida, restaureerida või remontida ainult muinsuskaitse eritingimusi järgiva projekti alusel ja erialaspetsialisti muinsuskaitselise järelevalve all «Muinsuskaitseseaduse» §-s 35 sätestatud tingimustel ja korras.

  (2) Ehitus-, maaparandus- ja teetöid ning mälestist ohustada võivaid muid töid tehakse Muinsuskaitseameti loal tingimustel, mis tagavad mälestise säilimise.

  (3) Kui muinsuskaitsealal tööd tehes avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurkiht, sealhulgas inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on tööde tegija kohustatud töö seiskama, säilitama leiukoha muutumatul kujul ning viivitamatult teatama sellest Muinsuskaitseametile ja Valga Linnavalitsusele.

§ 10.  Ehitise püstitamine muinsuskaitsealal

  (1) Ehitise püstitamise all mõistetakse ehitise püstitamist «Ehitusseaduse» tähenduses.

  (2) Ehitise püstitamine muinsuskaitsealale on lubatud pärast Muinsuskaitseametilt ja Valga Linnavalitsuselt loa saamist.

  (3) Ehitise püstitamise loa andmise otsustamisel lähtub Muinsuskaitseamet järgmisest:
  1) Teises maailmasõjas hävinud Valga linnatuumikule ainuomaste tänavate võrgustiku, väljakute ning tähtsamatele ehitistele avanevate vaadete taastamise vajadusest kohtades, kus seda ei takista sõjajärgne uushoonestus;
  2) Teise maailmasõja järgse hoonestuse ja säilinud ajaloolise hoonestuse linnaruumilise koosmõju parandamise vajadusest sõjas hävinud hoonestusest tekkinud vabadel aladel;
  3) Teise maailmasõja eelse tänavaäärse ehitusjoone järgimisest kohtades, kus puuduvad Teise maailmasõja järgsed ehitised;
  4) tänavaäärsete ehitiste püstitamisest ehitusmahult ja välismõõtmetelt võimalikult sarnastena samas kohas asunud ja Teises maailmasõjas hävinud hoonetega;
  5) Valga linnatuumikule ajalooliselt mitteomaste, mitmeid Teise maailmasõja eelseid kinnistuid haaravate suurte ehituskomplekside vältimisest.

4. peatükk MUINSUSKAITSET KORRALDAVATE ORGANITE TÖÖJAOTUS JA KOOSTÖÖ NING JÄRELEVALVE MUINSUSKAITSEALA KAITSE KORRALDAMISEL 

§ 11.  Muinsuskaitset korraldavad organid

  Muinsuskaitseala kaitset korraldavad Muinsuskaitseamet ja Valga Linnavalitsus vastavalt «Muinsuskaitseseaduses» sätestatud pädevusele.

§ 12.  Koostöö muinsuskaitset korraldavate organite ja kaitstavate loodusobjektide valitseja vahel

  Muinsuskaitsealal asuvate kaitstavate loodusobjektide kaitset ja muinsuskaitseala kaitset korraldavad koostöös kaitstavate loodusobjektide valitseja ja muinsuskaitset korraldavad organid.

§ 13.  Järelevalve

  Riiklikku järelevalvet muinsuskaitseala üle teostab Muinsuskaitseamet.


1 Muinsuskaitseala plaaniga saab tutvuda Valga Linnavalitsuses ja Muinsuskaitseametis.

Andrus ANSIP
Peaminister

Raivo PALMARU
Kultuuriminister

Heiki LOOT
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json