Teksti suurus:

Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 "Riigi raamatupidamise üldeeskiri" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.02.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 11, 198

Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 "Riigi raamatupidamise üldeeskiri" muutmine

Vastu võetud 16.01.2006 nr 5

Määrus kehtestatakse «Raamatupidamise seaduse» § 36 lõike 1 alusel.

Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruses nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri» (RTL 2003, 130, 2103; 2005, 26, 366) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 35 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui konsolideerimata aruannetes kajastatud osaluse soetusmaksumus (või tuletatud soetusmaksumus) on kõrgem kui osaluse objekti netovara, mis on vähenenud dividendide väljamaksmise, kahjumi või mõnel muul põhjusel, hinnatakse osaluse soetusmaksumus (või tuletatud soetusmaksumus) alla kuni osaluse summani üksuse netovaras. Kui osaluse summa üksuse netovaras järgnevatel perioodidel suureneb, taastatakse allahindlus kuni osaluse soetusmaksumuseni (või tuletatud soetusmaksumuseni) või osaluse summani üksuse netovaras, olenevalt sellest, kumb neist on madalam.»;

2) paragrahvi 40 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestuses lähtutakse RTJ-s 5 esitatud põhimõtetest. Erinõudena ei ole avaliku sektori üksusel lubatud kapitaliseerida materiaalse ja immateriaalse põhivara maksumusse käibemaksu ja muid tagasisaamisele mittekuuluvaid makse ja lõive (välja arvatud tööjõukuludelt arvestatud maksud).»;

3) paragrahvi 43 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Parendustega seotud kulutused lisatakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele (RTJ 5 tähenduses) ja vara bilansis kajastamise kriteeriumitele ning kulutuse maksumus on vähemalt § 41 lõikes 1 esitatud põhivara kapitaliseerimise alampiirina (ilma käibemaksuta) sätestatud summa. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse tulemiaruandes perioodi kuluna.»;

4) paragrahvi 48 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

« (9) Pikaajalised intressi mittekandvad kohustused kajastatakse nüüdisväärtuses, kasutades diskontomäära 6% aastas. Intressikulu kajastatakse sel juhul kontol 650800.»;

5) paragrahvi 50 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

« (7) Museaale ja raamatuid on lubatud inventeerida kord viie aasta jooksul. Inventuuride läbiviimise tavapärasest erinev regulaarsus sätestatakse riigiraamatupidamiskohustuslase raamatupidamise sise-eeskirjas koos põhjendusega.

(8) Kaitseväe Logistikakeskuses hajutatakse ladudes olevate varude ja materiaalse põhivara aastainventuurid tervele aastale eelnevalt kinnitatud graafiku alusel. Inventuuride läbiviimiseks kehtestatakse eraldi kord, milles sätestatakse korralduslikud toimingud, varude ja varade hindamismeetodid ja koostatavad dokumendid. Vastav kord kooskõlastatakse riigiraamatupidamiskohustuslase tegevjuhtkonna poolt.»;

6) määruse lisas 1 «Kontode koodid» tehakse järgmised muudatused:
(1) pärast kontot 153250 «Järelmaksunõuete pikaajaline osa põhivara müügi eest» lisatakse uus konto 153251 järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          153251 Diskonteeritud järelmaksunõuete nominaalväärtuse vähendus nõutav      

(2) konto 912010 «Nõuded sihtfinantseerimise vahendamiseks» nimetus muudetakse ja asendatakse nimetusega «Toetuste saamise nõuded»;
pärast kontot 152090 «Trahvinõuded» lisatakse uus konto 152091 järgmiselt:
1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          152091 Kohtuotsuste alusel välja mõistetud nõuded nõutav      

(3) pärast kontot 152190 «Ebatõenäoliselt laekuvad trahvinõuded» lisatakse uus konto 152191 järgmiselt:
1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          152191 Ebatõenäoliselt laekuvad kohtuotsuste alusel välja mõistetud nõuded nõutav      

(4) konto 320120 «Arhiiviteatise väljastamise riigilõiv» muudetakse kehtetuks;
(5) konto 320660 «Turvatöötaja kaardi väljastamise riigilõiv» muudetakse kehtetuks;
(6) pärast kontot 320080 «Ettevõtteregistris muudatuste tegemise riigilõiv» lisatakse uus konto 320090 järgmiselt:
1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          320090 Majandustegevuse registri toimingute riigilõiv nõutav      

(7) pärast kontot 290080 «Kohustuslik reserv äriseadustiku alusel» lisatakse uus konto 290081 järgmiselt:
1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          290081 Kohustuslik reserv äriseadustiku alusel nõutav      

(8) pärast kontot 290090 «Muud reservid» lisatakse uus konto 290091 järgmiselt:
1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          290091 Muud reservid nõutav      

(9) pärast kontot 291000 «Aktsia- või osakapital» lisatakse uus konto 291001 järgmiselt:
1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          291001 Aktsia- või osakapital nõutav      

(10) pärast kontot 291010 «Ülekurss» lisatakse uus konto 291011 järgmiselt:
1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          291011 Ülekurss nõutav      

(11) pärast kontot 292000 «Sihtkapital» lisatakse uus konto 292001 järgmiselt:
1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          292001 Sihtkapital nõutav      

(12) pärast kontot 297000 «Riskimaandamise reserv» lisatakse uus konto 297001 järgmiselt:
1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          297001 Riskimaandamise reserv nõutav      

(13) pärast kontot 298000 «Akumuleeritud üle-/puudujääk» lisatakse uus konto 298001 järgmiselt:
1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          298001 Akumuleeritud üle-/puudujääk nõutav      

(14) pärast kontot 500247 «Hüvitised» lisatakse uus kontogrupi alamgrupp 50026 ja kontod 500260, 500261, 500263, 500264, 500265, 500267 järgmiselt:
1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
        50026   Õpetajad        
          500260 Astme- või põhipalk ja selle suurendus nõutav nõutav    
          500261 Lisatasud nõutav nõutav    
          500263 Preemiad ja tulemustasud nõutav nõutav    
          500264 Puhkusetasud nõutav nõutav    
          500265 Toetused nõutav nõutav    
          500267 Hüvitised nõutav nõutav    

(15) pärast kontot 900230 «Keskastme spetsialistid» lisatakse uus konto 900235 järgmiselt:
1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          900235 Õpetajad   nõutav    

(16) pärast kontot 901230 «Keskastme spetsialistid» lisatakse uus konto 901235 järgmiselt:
1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          901235 Õpetajad   nõutav    

7) määruse lisas 2 «Tehingupartnerite koodid» tehakse järgmised muudatused:
(1) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
006003 70004889 Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
006003 70004889 Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskus 31.12.2003 30.09.2005

(2) read
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007022 70006375 Jõhvi Ametikool 31.12.2003  
007025 70004028 Kohtla-Järve Kutsekool 31.12.2003  
007027 70003945 Kohtla-Järve Polütehnikum 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007022 70006375 Jõhvi Ametikool 31.12.2003 31.08.2005
007025 70004028 Kohtla-Järve Kutsekool 31.12.2003 31.08.2005
007027 70003945 Kohtla-Järve Polütehnikum 31.12.2003 31.08.2005

(3) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007021 70005619 H. Elleri nim Tartu Muusikakool 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007022 70007742 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus 01.09.2005  

(4) tehingupartneri 007042 «Taebla Kutsekeskkool» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Haapsalu Kutsehariduskeskus»;
(5) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007069 70004270 Viljandi Kultuuriakadeemia 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007069 70004270 Viljandi Kultuuriakadeemia 31.12.2003 28.08.2005

(6) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007091 70004229 Ajaloo Instituut 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007091 70004229 Ajaloo Instituut 31.12.2003 28.08.2005

(7) tehingupartneri 008003 «Riigiprokuratuur» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Prokuratuur»;
(8) Tallinna Ringkonnakohtu (kood 008010) registreerimisnumber «01269425» asendatakse registreerimisnumbriga «74001943»;
(9) Tallinna Linnakohtu (kood 008011) registreerimisnumber «01269483» asendatakse registreerimisnumbriga «74001937»;
(10) Tallinna Halduskohtu (kood 008012) registreerimisnumber «01269431» asendatakse registreerimisnumbriga «74001920»;
(11) Viru Ringkonnakohtu (kood 008013) registreerimisnumber «48016861» asendatakse registreerimisnumbriga «74002003»;
(12) Ida-Viru Maakohtu (kood 008014) registreerimisnumber «48020696» asendatakse registreerimisnumbriga «74001736»;
(13) Tartu Ringkonnakohtu (kood 008015) registreerimisnumber «24043422» asendatakse registreerimisnumbriga «74001972»;
(14) Tartu Maakohtu (kood 008016) registreerimisnumber «64027503» asendatakse registreerimisnumbriga «74001966»;
(15) Tartu Halduskohtu (kood 008017) registreerimisnumber «24051290» asendatakse registreerimisnumbriga «74001957»;
(16) Pärnu Halduskohtu (kood 008018) registreerimisnumber «56034057» asendatakse registreerimisnumbriga «74001877»;
(17) Narva Linnakohtu (kood 008019) registreerimisnumber «15001324» asendatakse registreerimisnumbriga «74001854»;
(18) Harju Maakohtu (kood 008020) registreerimisnumber «01365732» asendatakse registreerimisnumbriga «74001728»;
(19) Jõgeva Maakohtu (kood 008021) registreerimisnumber «41006500» asendatakse registreerimisnumbriga «74001742»;
(20) Järva Maakohtu (kood 008022) registreerimisnumber «51004376» asendatakse registreerimisnumbriga «74001825»;
(21) Lääne Maakohtu (kood 008023) registreerimisnumber «69001160» asendatakse registreerimisnumbriga «74001831»;
(22) Lääne-Viru Maakohtu (kood 008024) registreerimisnumber «59008066» asendatakse registreerimisnumbriga «74001848»;
(23) Põlva Maakohtu (kood 008025) registreerimisnumber «54004307» asendatakse registreerimisnumbriga «74001880»;
(24) Pärnu Maakohtu (kood 008026) registreerimisnumber «18005156» asendatakse registreerimisnumbriga «74001883»;
(25) Rapla Maakohtu (kood 008027) registreerimisnumber «61001918» asendatakse registreerimisnumbriga «74001892»;
(26) Saare Maakohtu (kood 008028) registreerimisnumber «45002798» asendatakse registreerimisnumbriga «74001908»;
(27) Viljandi Maakohtu (kood 008029) registreerimisnumber «35003911» asendatakse registreerimisnumbriga «74001995»;
(28) Valga Maakohtu (kood 008030) registreerimisnumber «33100389» asendatakse registreerimisnumbriga «74001989»;
(29) Võru Maakohtu (kood 008031) registreerimisnumber «38000439» asendatakse registreerimisnumbriga «74002015»;
(30) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008031 74002015 Võru Maakohus 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008032 74001759 Jõhvi Halduskohus 01.01.2005  

(31) Luurepataljoni (kood 009006) registreerimisnumber «01402692» asendatakse registreerimisnumbriga «70006903»;
(32) Kaitseväe Õhuväe Staabi (kood 009040) registreerimisnumber «01313333» asendatakse registreerimisnumbriga «70007144»;
(33) read
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
009050 70005878 Põhja Riigikaitse Osakond 31.12.2003  
009051 70005909 Kirde Riigikaitse Osakond 31.12.2003  
009052 70005890 Lõuna Riigikaitse Osakond 31.12.2003  
009053 70005884 Lääne Riigikaitse Osakond 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
009050 70005878 Põhja Riigikaitse Osakond 31.12.2003 31.07.2005
009051 70005909 Kirde Riigikaitse Osakond 31.12.2003 31.07.2005
009052 70005890 Lõuna Riigikaitse Osakond 31.12.2003 31.07.2005
009053 70005884 Lääne Riigikaitse Osakond 31.12.2003 31.07.2005

(34) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
009042 70006694 Õhuseiredivisjon 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
009050 70007647 Kaitseressursside Amet 01.08.2005  

(35) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011042 70004554 Eesti Riiklik Vene Draamateater 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011042 70004554 Eesti Riiklik Vene Draamateater 31.12.2003 01.03.2005

(36) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011044 70000993 Rakvere Teater 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011044 70000993 Rakvere Teater 31.12.2003 01.03.2005

(37) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011050 70000964 Eesti Olümpia Õppetreeningkeskus Tehvandi 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011050 70000964 Eesti Olümpia Õppetreeningkeskus Tehvandi 31.12.2003 01.03.2005

(38) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012020 70001515 Harju Teedevalitsus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012020 70001515 Harju Teedevalitsus 31.12.2003 31.12.2004

(39) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012014 70006317 Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012020 70007541 Põhja Regionaalne Maanteeamet 01.01.2005  

(40) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015009 70006441 Eesti Tuletõrjemuuseum 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015009 70006441 Eesti Tuletõrjemuuseum 31.12.2003 31.12.2004

(41) tehingupartneri 015033 «Ida-Viru Piirivalvepiirkond» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Kirde Piirivalvepiirkond»;
(42) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015034 70005223 Peipsi Piirivalvepiirkond 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015034 70005223 Peipsi Piirivalvepiirkond 31.12.2003 31.05.2005

(43) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015042 70005335 Narva-Jõesuu Piirivalve Õppekeskus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015042 70005335 Narva-Jõesuu Piirivalve Õppekeskus 31.12.2003 30.06.2005

(44) read
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015064 70000912 Tallinna Üksik-Päästekompanii 31.12.2003  
015065 70000935 Jõhvi Üksik-Päästekompanii 31.12.2003  
015066 70000929 Tartu Üksik-Päästekompanii 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015064 70000912 Tallinna Üksik-Päästekompanii 31.12.2003 30.09.2005
015065 70000935 Jõhvi Üksik-Päästekompanii 31.12.2003 30.09.2005
015066 70000929 Tartu Üksik-Päästekompanii 31.12.2003 30.09.2005

(45) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
031002 70003075 Aarike Hooldekodu 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
031002 70003075 Aarike Hooldekodu 31.12.2003 28.02.2005

(46) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
031010 70000639 Uderna Krooniliste Haigete Kodu 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
031010 70000639 Uderna Krooniliste Haigete Kodu 31.12.2003 30.09.2005

(47) tehingupartneri 034004 «Vastseliina Sanatoorne Internaatkool» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Vastseliina Internaatkool»;
(48) tehingupartneri 104117 «Tallinna Kadrioru Põhikool» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Tallinna Lasnamäe Põhikool»;
(49) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
104151 75016970 Tallinna Tondiraba Keskkool 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
104151 75016970 Tallinna Tondiraba Keskkool 31.12.2003 31.08.2005

(50) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
104157 75016846 Tallinna Katleri Põhikool 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
104157 75016846 Tallinna Katleri Põhikool 31.12.2003 31.08.2005

(51) tehingupartneri 104184 «Tallinna Kurtide Kool» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Tallinna Heleni Kool»;
(52) tehingupartneri 104190 «Kari Gümnaasium» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Tallinna Ranniku Gümnaasium»;
(53) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
1041B7 75018259 Tallinna 47. Lasteaed 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
1041B7 75018259 Tallinna 47. Lasteaed 31.12.2003 25.08.2005

(54) tehingupartneri 1041C0 «Tallinna 53. Lasteaed» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Tallinna Kaisukaru Lasteaed»;
(55) tehingupartneri 1041C3 «Tallinna 64. Lasteaed» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Tallinna Liivalossi Lasteaed»;
(56) tehingupartneri 1041D3 «Tallinna 142. Lasteaed» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Tallinna Unistuse Lasteaed»;
(57) tehingupartneri 1041E1 «Tallinna 91. Lasteaed» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Tallinna Muinasjutu Lasteaed»;
(58) tehingupartneri 1041H1 «Tallinna 28. Lasteaed» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Tallinna Sõbrakese Lasteaed»;
(59) tehingupartneri 1041I1 «Tallinna 133. Lasteaed» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Tallinna Lehola Lasteaed»;
(60) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
1041M2 75031739 Lasnamäe Lastekeskus 01.09.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
1041M3 75032940 Tallinna Lauliku Lasteaed 16.06.2005  

(61) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
105102 75008953 Kadrioru Park 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
105102 75008953 Kadrioru Park 31.12.2003 31.12.2004

(62) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
105103 75027896 Tallinna Kalmistud 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
105103 75027896 Tallinna Kalmistud 31.12.2003 31.12.2004

(63) tehingupartneri 111105 «Tallinna Avatud Noortekeskus» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Tallinna Noorsootöö Keskus»;
(64) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
111105 75007652 Tallinna Noorsootöö Keskus 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
111106 75016332 Kristiine Sport 01.01.2005  

(65) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
112102 75021244 Tallinna Botaanikaed 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
112102 75021244 Tallinna Botaanikaaed 31.12.2003 31.12.2004

(66) tehingupartneri 113101 «Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaamet» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Tallinna Transpordiamet»;
(67) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
117104 75016332 Kristiine Sport 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
117104 75016332 Kristiine Sport 31.12.2003 31.12.2004

(68) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
122103 75018839 Paljassaare Sotsiaalmaja 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
123101 75032325 Tallinna Keskkonnaamet 01.01.2005  
123102 75008953 Kadrioru Park 01.01.2005  
123103 75027896 Tallinna Kalmistud 01.01.2005  
123104 75021244 Tallinna Botaanikaaed 01.01.2005  

(69) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
149103 75026218 Jüri Gümnaasium 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
149103 75026218 Jüri Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2004

(70) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
179115 75006121 Elanike register 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
179115 75006121 Elanike register 31.12.2003 31.12.2004

(71) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
185104 75008386 Narva Linnaarhiiv 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
185104 75008386 Narva Linnaarhiiv 31.12.2003 31.01.2005

(72) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
185110 75008373 Narva Linna Haridusosakond 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
185110 75008373 Narva Linna Haridusosakond 31.12.2003 30.06.2003

(73) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
192102 75026483 Vaivara Lasteaed 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
192102 75026483 Vaivara Lasteaed 31.12.2003 31.12.2004

(74) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
192103 75015893 Vaivara Põhikool 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
192103 75015893 Vaivara Põhikool 31.12.2003 31.12.2004

(75) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
192104 75010223 Vaivara Huvikeskus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
192104 75010223 Vaivara Huvikeskus 31.12.2003 21.12.2004

(76) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
378101 75027749 Kodila Põhikool 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
378101 75032029 Rapla Varahaldus 25.10.2004  

(77) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
379102 75024128 Vana-Vigala Apteek 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
379102 75024128 Vana-Vigala Apteek 31.12.2003 31.12.2004

(78) tunnistatakse kehtetuks järgmised read:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
401101 75022095 Kihelkonna Põhikool 31.12.2003  
401101 75022083 Kihelkonna Lasteaed 31.12.2003  
401101 75022077 Kihelkonna Valla Hooldekodu 31.12.2003  

(79) read
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
402108 75023326 Kuressaare Põhikool 31.12.2003  
402102 75023295 Kuressaare 1. Lasteaed 31.12.2003  
402103 75023303 Kuressaare 2. Lasteaed 31.12.2003  
402104 75023289 Kuressaare 5. Lasteaed 31.12.2003  
402106 75023272 Kuressaare 7. Lasteaed 31.12.2003  
402107 75023332 Ida-Niidu Lasteaed 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
402108 75023326 Kuressaare Põhikool 31.12.2003 01.06.2005
402102 75023295 Kuressaare 1. Lasteaed 31.12.2003 29.06.2005
402103 75023303 Kuressaare 2. Lasteaed 31.12.2003 29.06.2005
402104 75023289 Kuressaare 5. Lasteaed 31.12.2003 29.06.2005
402106 75023272 Kuressaare 7. Lasteaed 31.12.2003 29.06.2005
402107 75023332 Ida-Niidu Lasteaed 31.12.2003 29.06.2005

(80) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
438102 75016409 Mehikoorma Huvikool 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
438102 75016409 Mehikoorma Huvikool 31.12.2003 30.06.2005

(81) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446121 75006902 Tartu Annemõisa Kool 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446121 75006902 Tartu Annemõisa Kool 31.12.2003 31.12.2004

(82) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
44614A 75006612 Tartu Teatrilabor 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
44614A 75006612 Tartu Teatrilabor 31.12.2003 31.12.2004

(83) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
545102 75025012 Viiratsi Valla MA Viikom 31.12.2004  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
545102 75025012 Viiratsi Valla MA Viikom 31.12.2004 31.12.2004

(84) tehingupartneri 603201 (registreerimisnumber 74000122) «Tallinna Pedagoogikaülikool» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Tallinna Ülikool»;
(85) tehingupartneri 603201 (registreerimisnumber 74001021) «Tallinna Pedagoogikaülikooli Rahvusvahelise ja Sotsiaaluuringute Instituut» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Tallinna Ülikooli Rahvusvahelise ja Sotsiaaluuringute Instituut»;
(86) tehingupartneri 603201 (registreerimisnumber 74001044) «Tallinna Pedagoogikaülikooli Eesti Demograafia Instituut» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituut»;
(87) tehingupartneri 603201 (registreerimisnumber 74001050) «Tallinna Pedagoogikaülikooli Ökoloogia Instituut» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut»;
(88) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
603201 74001050 Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
603202 74002026 Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut 29.08.2005  

(89) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
604203 74000369 TTÜ Eesti Majanduse Instituut 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
604203 74000369 TTÜ Eesti Majanduse Instituut 31.12.2003 31.03.2005

(90) read
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
620201 74000820 Kaitseliidu Alutaguse Malev 31.12.2003  
620201 74000843 Kaitseliidu Harju Malev 31.12.2003  
620201 74000866 Kaitseliidu Jõgeva Malev 31.12.2003  
620201 74000853 Kaitseliidu Järva Malev 31.12.2003  
620201 74000895 Kaitseliidu Lääne Malev 31.12.2003  
620201 74000889 Kaitseliidu Põlva Malev 31.12.2003  
620201 74000872 Kaitseliidu Pärnumaa Malev 31.12.2003  
620201 74000903 Kaitseliidu Rapla Malev 31.12.2003  
620201 74000918 Kaitseliidu Saaremaa Malev 31.12.2003  
620201 74000926 Kaitseliidu Sakala Malev 31.12.2003  
620201 74000837 Kaitseliidu Tallinna Malev 31.12.2003  
620201 74000932 Kaitseliidu Tartu Malev 31.12.2003  
620201 74000949 Kaitseliidu Valgamaa Malev 31.12.2003  
620201 74000955 Kaitseliidu Viru Malev 31.12.2003  
620201 74000961 Kaitseliidu Võrumaa Malev 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
620201 74000820 Kaitseliidu Alutaguse Malev 31.12.2003 31.12.2004
620201 74000843 Kaitseliidu Harju Malev 31.12.2003 31.12.2004
620201 74000866 Kaitseliidu Jõgeva Malev 31.12.2003 31.12.2004
620201 74000853 Kaitseliidu Järva Malev 31.12.2003 31.12.2004
620201 74000895 Kaitseliidu Lääne Malev 31.12.2003 31.12.2004
620201 74000889 Kaitseliidu Põlva Malev 31.12.2003 31.12.2004
620201 74000872 Kaitseliidu Pärnumaa Malev 31.12.2003 31.12.2004
620201 74000903 Kaitseliidu Rapla Malev 31.12.2003 31.12.2004
620201 74000918 Kaitseliidu Saaremaa Malev 31.12.2003 31.12.2004
620201 74000926 Kaitseliidu Sakala Malev 31.12.2003 31.12.2004
620201 74000837 Kaitseliidu Tallinna Malev 31.12.2003 31.12.2004
620201 74000932 Kaitseliidu Tartu Malev 31.12.2003 31.12.2004
620201 74000949 Kaitseliidu Valgamaa Malev 31.12.2003 31.12.2004
620201 74000955 Kaitseliidu Viru Malev 31.12.2003 31.12.2004
620201 74000961 Kaitseliidu Võrumaa Malev 31.12.2003 31.12.2004

(91) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
620201 74000731 Kaitseliidu Peastaap 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
620202 74000820 Kaitseliidu Alutaguse Malev 01.01.2005  
620203 74000843 Kaitseliidu Harju Malev 01.01.2005  
620204 74000866 Kaitseliidu Jõgeva Malev 01.01.2005  
620205 74000853 Kaitseliidu Järva Malev 01.01.2005  
620206 74000895 Kaitseliidu Lääne Malev 01.01.2005  
620207 74000889 Kaitseliidu Põlva Malev 01.01.2005  
620208 74000872 Kaitseliidu Pärnumaa Malev 01.01.2005  
620209 74000903 Kaitseliidu Rapla Malev 01.01.2005  
620210 74000918 Kaitseliidu Saaremaa Malev 01.01.2005  
620211 74000926 Kaitseliidu Sakala Malev 01.01.2005  
620212 74000837 Kaitseliidu Tallinna Malev 01.01.2005  
620213 74000932 Kaitseliidu Tartu Malev 01.01.2005  
620214 74000949 Kaitseliidu Valgamaa Malev 01.01.2005  
620215 74000955 Kaitseliidu Viru Malev 01.01.2005  
620216 74000961 Kaitseliidu Võrumaa Malev 01.01.2005  

(92) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
641201 74000085 Eesti Töötukassa 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
002301 90007081 Ühiskondliku Leppe SA 31.12.2003  

(93) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007302 90000759 SA Eesti Teadusfond 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007303 90005872 Eesti Infotehnoloogia SA 01.01.2005  
007304 90008287 Elukestva Õppe Arendamise SA Innove 01.01.2005  
007305 90006414 Kutsekvalifikatsiooni SA 31.12.2003  

(94) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011303 90003278 SA Virumaa Muuseumid 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011303 90003278 SA Virumaa Muuseumid 31.12.2003 31.12.2004

(95) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011304 90001380 SA Tartu Jaani Kirik 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011305 90006360 Kunstimuuseumi Ehituse SA 01.01.2005  

(96) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
016301 90000145 SA Eesti Puuetega Inimeste Fond 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
016302 90003545 SA Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus 11.07.2005  

(97) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
029301 80028194 SA Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
100301 90005573 SA Lutreola 31.12.2003  
100302 90006271 SA Õpilasmalev 31.12.2003  
100303 90006747 Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA 31.12.2003  
137301 90005414 Haiba Lastekodu SA 01.01.2005  
137302 90006124 Kernu Staadioni SA 01.01.2005  
137303 90007052 Kernu Noorsootöö SA 01.01.2005  

(98) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
137303 90007052 Kernu Noorsootöö SA 01.01.2005  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
138301 90008614 Kiili Varahalduse SA 27.10.2004  
147301 90005403 SA Paldiski Rehabilitatsioonikeskus 01.01.2004  

(99) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
154302 90000512 SA Viimsi Arengufond 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
154303 90008459 Naissaare Merekindluse Raudtee SA 01.01.2004  
154304 90006880 SA Rohuneeme Puhkekeskus 01.01.2004  

(100) tehingupartneri 175301 «Jõhvi Vanurite Hooldekodu SA» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «SA Jõhvi Hooldekeskus»;
(101) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
185301 90003404 Narva Linnaelamu SA 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
187301 80197655 MTÜ Püssi Avatud Noortekeskus 01.01.2004  
187302 80197710 MTÜ Püssi Päevakeskus 01.01.2004  

(102) tehingupartneri 228301 «SA Põltsamaa Lossi Fond» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «SA Põltsamaa Lossi Arendus»;
(103) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
228302 90001960 Põltsamaa Sõpruse Pargi SA 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
228303 90007786 SA Põltsamaa Sport 20.09.2005  
230301 80169291 SA Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskus 31.12.2003  
230302 90007603 SA Kalevipoja Koda 31.12.2003  
240301 90008962 SA Haapsalu Piiskopilinnus 11.10.2005  
243302 90008944 SA Lihula Vara 21.09.2005  
310301 90004875 Pärnu Ühisgümnaasiumi SA 18.10.2005  
310302 90004869 Pärnu Koidula Gümnaasiumi SA 17.10.2005  

(104) tunnistatakse kehtetuks järgmised read:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
243301 90006561 SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu- ja Sotsiaalhoolekande Keskus 31.12.2003  
446301 90001090 SA Tartu Eluasemefond 31.12.2003  
553302 90001977 SA Otepää Tervisekeskus 01.01.2004  
596312 90007448 SA Peipsiveere Hooldusravikeskus 01.01.2004  

(105) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
312301 90004289 Sauga Valla Põllumeeste SA 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
312302 80073757 MTÜ Sauga Valla Spordiklubi 01.01.2004  

(106) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
319301 90004533 SA Kihnu Väina Merepark 31.12.2003  

(107) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
319303 90004604 Tõstamaa Korrakaitse SA 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
359301 90001761 SA Räpina Inkubatsioonikeskus 31.12.2004  
359302 90001606 SA Räpina Kultuurkapital 01.01.2005  
362301 90007477 SA Veriora Noortekas 31.12.2003  

(108) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
402304 90004711 SA Kuressaare Spordibaasid 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
402305 80047470 Kuressaare Vanalinna SA 31.12.2003  
409301 90004800 SA Orissaare Spordihoone 15.03.2005  
434301 90007709 SA Aarike Hooldekodu 01.01.2005  
445301 90007773 SA Uderna Hooldekodu 01.10.2005  

(109) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446304 90007307 SA Tähtvere Puhkepark 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446305 90001701 SA Tartumaa Turism 31.12.2003  
447301 90007810 SA Vooremaa Järved 25.10.2005  

(110) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
546301 90002043 Viljandi Linna Energeetika SA 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
546302 80117035 MTÜ Viljandimaa Noortekeskus 31.12.2003  
546303 80138861 MTÜ Viljandi Maagümnaasiumi Kunstistuudio 31.12.2003  

(111) tehingupartneri 553303 «SA Valgamaa Äriinfokeskus» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «SA Valgamaa Arenguagentuur»;
(112) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
561303 90001351 SA Valgamaa Turism 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
561304 90007655 SA Valga Sport 09.08.2004  
561305 80190747 MTÜ Valga Hoolekandekeskus 31.12.2003  
576301 90007201 SA Rõuge Energiakeskus 31.12.2003  
581301 90007649 SA Võru Spordikeskus 01.01.2004  

(113) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
585311 80213342 MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus 27.09.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
585312 90000831 SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus 31.12.2004  

(114) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
588311 80140258 MTÜ Lõuna-Järvamaa Arendusühing 01.01.2004  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
588312 80140235 MTÜ Südamaa Vabavald 01.01.2004  
588313 80135725 MTÜ Järvamaa Ühistranspordikeskus 01.01.2004  
588314 90005923 SA Kesk-Eesti Noortekeskus 01.01.2004  

(115) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
589302 80165318 Omavalitsuste IT Keskus MTÜ 01.01.2004  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
589302 80165318 Omavalitsuste IT Keskus MTÜ 01.01.2004 29.08.2005

(116) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
589303 80134157 MTÜ Lustivere Hooldekodu 01.01.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
589304 90007796 SA Kuremaa Spordikool 27.09.2005  

(117) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
592302 90004065 SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus 01.01.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
592311 90004533 SA Kihnu Väina Merepark 31.12.2003  

(118) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
595301 80193473 MTÜ Saaremaa Omavalitsuste Liit 01.01.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
595311 90004119 SA Turvaline Saaremaa 01.01.2005  

(119) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
596311 90001552 Vapramäe–Vellavere–Vitipalu SA 01.01.2004  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
596313 90001262 Peipsiveere Arengu SA 01.01.2004  
596314 90001256 SA Lõuna-Eesti Turism 01.01.2004  

(120) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
597301 80179941 MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit 01.01.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
597311 90001813 Võrtsjärve SA 01.01.2004  

(121) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
598301 80194188 MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit 01.01.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
598311 90007299 SA Tõrva–Helme Turism 01.01.2004  

(122) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
599301 80194583 MTÜ Võrumaa Omavalitsuste Liit 01.01.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
599311 80190842 MTÜ Võru Noortekeskus 01.01.2004  

(123) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
010407 10363353 OÜ Eesti Metsakorralduskeskus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
010407 10363353 OÜ Eesti Metsakorralduskeskus 31.12.2003 31.12.2004

(124) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011402 10223787 Perioodika AS 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011402 10223787 Perioodika AS 31.12.2003 30.12.2004

(125) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011403 10328440 AS Tallinnfilm 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011404 10060026 OÜ Eesti Näitemänguagentuur 31.03.2005  

(126) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012405 10328799 AS Eesti Post 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012405 10147632 AS Eesti Elektronpost 31.12.2004  

(127) read
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012410 10352869 AS Tartu Lennujaam 31.12.2003  
012411 10348796 AS Kärdla Lennujaam 31.12.2003  
012412 10336698 AS Pärnu Lennujaam 31.12.2003  
012413 10356608 AS Kuressaare Lennujaam 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012410 10352869 AS Tartu Lennujaam 31.12.2003 30.06.2005
012411 10348796 AS Kärdla Lennujaam 31.12.2003 30.06.2005
012412 10336698 AS Pärnu Lennujaam 31.12.2003 30.06.2005
012413 10356608 AS Kuressaare Lennujaam 31.12.2003 30.06.2005

(128) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012420 10140133 AS Cybernetica 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012421 11021057 Green Marine AS 31.12.2004  
012422 10706362 Edi Vektor AS 31.12.2004  
012423 11086973 Tallinna Sadama Elektrovõrk OÜ 31.12.2004  
012424 11124171 AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur 15.04.2005  
012425 11163254 OÜ Tallinna Sadama Veevõrk 08.09.2005  

(129) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
014403 10788733 Riigi Kinnisvara AS 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
014405 10963751 OÜ Puhas Tuba 01.01.2004  

(130) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
100405 10422802 Signaal AS 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
100405 10422802 Signaal AS 31.12.2003 31.12.2004

(131) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
100412 11066456 AS Lasnamäe Tööstuspark 03.09.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
100413 10890526 AS Tallinna Diagnostikakeskus 30.12.2004  

(132) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
131401 10397808 Kehra Kermot OÜ 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
131401 10397808 Kehra Kermot OÜ 31.12.2003 31.12.2004

(133) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
133401 10342753 Loo Elamuhooldus OÜ 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
133401 10342753 Loo Elamuhooldus OÜ 31.12.2003 31.03.2005

(134) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
144401 10955734 AS Kallavere Haigla 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
144401 10955734 AS Kallavere Haigla 31.12.2003 17.09.2004

(135) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
144402 10092428 AS Maardu Elamu 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
144403 10807888 AS Maardu Vesi 31.12.2004  
144404 10743375 AS Maardu Soojus 31.12.2004  
144405 10859373 Maardu Linnahoolduse OÜ 31.12.2004  

(136) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
154404 10618178 Viimsi Haldus OÜ 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
154405 10942009 OÜ Viimsi Tehnoabi 01.01.2004  

(137) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
177402 10245033 Kiviõli Kinnisvarahoolduse OÜ 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
178401 11001534 OÜ Kohtla Valla Elamu 28.01.2004  

(138) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
180401 10369054 Kohtla-Nõmme Olmemajandus OÜ 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
180401 10369054 Kohtla-Nõmme Olmemajandus OÜ 31.12.2003 31.12.2004

(139) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
185401 10176349 Narva Joala Keskus AS 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
185401 10176349 Narva Joala Keskus AS 31.12.2003 19.04.2004

(140) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
185405 10339768 Narva Televisioon AS 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
185405 10339768 Narva Televisioon AS 31.12.2003 31.12.2004

(141) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
229401 10288456 Esku Soojus OÜ 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
229401 10288456 Esku Soojus OÜ 31.12.2003 31.12.2004

(142) tehingupartneri 229402 «Avesoo OÜ» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Põltsamaa Vallavara OÜ»;
(143) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
240403 10464516 Läänemaa Apteek AS 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
240403 10464516 Läänemaa Apteek AS 31.12.2003 08.11.2004

(144) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
240405 10178041 Haapsalu Kuurort AS 01.01.2004  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
240405 10178041 Haapsalu Kuurort AS 01.01.2004 04.04.2005

(145) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
270401 10266578 Sõmeru Komel AS 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
270401 10266578 Sõmeru Komel AS 31.12.2003 31.12.2004

(146) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
275402 10445714 Vinni Spordikompleks AS 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
277401 10054126 Pandivere Vesi OÜ 01.10.2005  

(147) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
310404 10249249 Pärnu Mudaravila AS 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
310404 10249249 Pärnu Mudaravila AS 31.12.2003 31.03.2005

(148) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
311401 10276016 Tihka OÜ 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
311401 10276016 Tihka OÜ 31.12.2003 26.02.2004

(149) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
312402 10374279 Sauga Vara AS 31.12.2004  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
312402 10374279 Sauga Vara AS 31.12.2004 11.02.2005

(150) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
359401 10085960 Ruusa Teenus OÜ 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
359401 10085960 Ruusa Teenus OÜ 31.12.2003 31.12.2004

(151) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
359401 10136967 Linte Teenus OÜ 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
359401 10136967 Linte Teenus OÜ 31.12.2003 31.12.2004

(152) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446401 10802597 AS Anne Turg 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446401 10802597 AS Anne Turg 31.12.2003 06.01.2005

(153) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446419 10466194 Rapla Vesi AS 01.01.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446420 10058064 OÜ Veka Inseneribüroo 06.12.2004  

(154) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
447402 11043550 OÜ Raadi Arendus 16.06.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
447403 10244111 OÜ Carsell 19.07.2005  

(155) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
531401 10106834 Õisu Elamu OÜ 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
531401 10106834 Õisu Elamu OÜ 31.12.2003 31.12.2004

(156) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
539401 10356324 Päri Vesi OÜ 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
539401 10356324 Päri Vesi OÜ 31.12.2003 31.05.2005

(157) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
542401 10816889 Suure-Jaani Ravikeskus AS 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
542402 10206795 OÜ Inselia 28.10.2004  

(158) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
543401 10414412 Mustla Soojus OÜ 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
545401 11062274 OÜ Viiratsi Veevärk 26.11.2004  

(159) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
546403 10815759 Viljandi Tervisekeskus AS 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
546404 11062725 OÜ Spordikuppel 01.06.2005  

(160) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
561402 10351752 Valga Haigla AS 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
561403 10770518 Valga Haigla Apteek OÜ 31.12.2004  

(161) tehingupartneri 580403 «Vastseliina Ambulatoorium OÜ» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Vastseliina Hambaravi OÜ»;
(162) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
588401 10672746 Väätsa Prügila AS 01.01.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
588402 10220275 Järvamaa Haigla AS 31.12.2004  

(163) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
594401 11055659 AS Matsalu Veevärk 15.07.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
595401 11103588 Maasi Jäätmehoolduse OÜ 21.04.2005  

(164) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
596412 10288769 AS Raadi Lennujaam 01.01.2004  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
596412 10288769 AS Raadi Lennujaam 01.01.2004 31.07.2004

(165) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
596411 10944729 Kagu-Eesti Jäätmekeskuse AS 01.01.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
596413 11044696 AS Emajõe Veevärk 02.07.2004  

(166) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
599401 10833853 AS Lõuna-Eesti Haigla 01.01.2004  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
599402 11076176 Lõuna-Eesti Haigla Apteek OÜ 31.12.2004  
599403 11005420 Metsakohvik OÜ 31.12.2004  

(167) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
602402 10739410 OÜ Eerika Farm 01.01.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
602403 11136278 OÜ Torni Hostell 06.05.2005  

(168) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
604403 10475135 OÜ Majaks 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
604403 10475135 OÜ Majaks 31.12.2003 16.02.2005

(169) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
633401 10522260 Rahvusooperi Teeninduse OÜ 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
002501 90005780 SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu 31.12.2003  

(170) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007502 90005872 Eesti Infotehnoloogia SA 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007502 90005872 Eesti Infotehnoloogia SA 31.12.2003 31.12.2004

(171) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007504 90008287 Elukestva Õppe Arendamise SA Innove 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007504 90008287 Elukestva Õppe Arendamise SA Innove 31.12.2003 31.12.2004

(172) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011505 90006360 Kunstimuuseumi Ehituse SA 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011505 90006360 Kunstimuuseumi Ehituse SA 31.12.2003 31.12.2004

(173) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011508 90003491 SA Rakvere Teatrimaja 09.11.2004  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011509 90008666 SA Vene Teater 30.11.2004  
011510 90007715 SA Tehvandi Spordikeskus 21.12.2004  
011511 90003278 SA Virumaa Muuseumid 01.01.2005  

(174) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012502 90000794 SA Tallinna Tehnikaülikooli Innovatsioonikeskus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012502 90000794 SA Tallinna Tehnikaülikooli Innovatsioonikeskus 31.12.2003 30.04.2004

(175) tunnistatakse kehtetuks järgmised read:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
016504 90006414 Kutsekvalifikatsiooni SA 31.12.2003  
016507 90004527 SA Pärnu Haigla 31.12.2003  

(176) tunnistatakse kehtetuks järgmised read:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
100502 90005573 SA Lutreola 31.12.2003  
100503 90006271 SA Õpilasmalev 31.12.2003  
100504 90006747 Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA 31.12.2003  
147501 90005403 SA Paldiski Rehabilitatsioonikeskus 01.01.2004  
154501 90006880 SA Rohuneeme Puhkekeskus 01.01.2004  
187501 80197655 MTÜ Püssi Avatud Noortekeskus 01.01.2004  
187502 80197710 MTÜ Püssi Päevakeskus 01.01.2004  
230501 80169291 SA Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskus 31.12.2003  
230502 90007603 SA Kalevipoja Koda 31.12.2003  
312501 80073757 MTÜ Sauga Valla Spordiklubi 01.01.2004  
362501 90007477 SA Veriora Noortekas 31.12.2003  
402504 80047470 Kuressaare Vanalinna SA 31.12.2003  
546502 80117035 MTÜ Viljandimaa Noortekeskus 31.12.2003  
561501 80190747 MTÜ Valga Hoolekandekeskus 31.12.2003  
576501 90007201 SA Rõuge Energiakeskus 31.12.2003  
581501 90007649 SA Võru Spordikeskus 01.01.2004  
588501 90005923 SA Kesk-Eesti Noortekeskus 01.01.2004  
588502 80135725 MTÜ Järvamaa Ühistranspordikeskus 01.01.2004  
588503 80140235 MTÜ Südamaa Vabavald 01.01.2004  
596502 90001262 Peipsiveere Arengu SA 01.01.2004  
596503 90001256 SA Lõuna-Eesti Turism 01.01.2004  
597501 90001813 Võrtsjärve SA 01.01.2004  
598501 90007299 SA Tõrva–Helme Turism 01.01.2004  
599512 80190842 MTÜ Võru Noortekeskus 01.01.2004  
546501 80138861 MTÜ Viljandi Maagümnaasiumi Kunstistuudio 31.12.2003  

(177) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
100509 90008436 SA Tallinna Lauluväljak 30.03.2004  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
175501 90003315 SA Jõhvi Haigla 31.12.2003  
175502 90003446 SA Jõhvi Tööstuspark 01.01.2004  

(178) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
192501 90003060 Vaivara Sinimägede SA 01.01.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
228501 90007738 SA Põltsamaa Tervis 05.08.2005  

(179) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
240501 90005917 Läänemaa Haigla SA 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
243501 90006561 SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu- ja Sotsiaalhoolekande Keskus 31.12.2003  

(180) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
276501 90003120 Viru-Nigula Ühismajandi Vara- ja Tööosakute Kompensatsiooni SA 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
306501 90004616 SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus 01.01.2004  
310501 90004527 SA Pärnu Haigla 31.12.2003  

(181) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
409501 90004036 SA Orissaare Kiirabi 01.01.2004  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
445501 90007454 SA Rõngu Hooldusravikeskus 31.12.2004  
446502 90007135 SA Tartu Rahvaülikool 01.01.2005  
446503 90001090 SA Tartu Eluasemefond 31.12.2003  

(182) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
500501 90007394 SA Võnnu Haigla 22.11.2004  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
553501 90001977 SA Otepää Tervisekeskus 01.01.2004  
581503 90001687 SA Eesti Orelikeskus 01.01.2005  

(183) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
550501 90001836 SA Balti Turismifond 01.01.2004  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
550501 90001836 SA Balti Turismifond 01.01.2004 31.12.2004

(184) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
587501 90003195 SA Ida-Virumaa Kiirabi 01.01.2004  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
587502 90003479 SA Püssi Tööstusala Arendus 31.12.2004  
587503 90003338 SA Kiviõli Tervisekeskus 01.01.2005  

(185) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
591502 80009009 MTÜ Mõedaku Spordibaas 01.01.2004  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
591502 80009009 MTÜ Mõedaku Spordibaas 01.01.2004 03.11.2004

(186) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
592501 90004616 SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus 01.01.2004  

(187) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
596501 90001121 SA Tartu Teaduspark 01.01.2004  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
596504 90007572 SA Teaduskeskus AHHAA 16.01.2004  
596505 90007448 SA Peipsiveere Hooldusravikeskus 01.01.2004  

(188) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
605501 90001138 Tartu Ülikooli SA 01.01.2004  

(189) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
651501 74000116 Eesti Liikluskindlustuse Fond 01.01.2004  

sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
651501 74000116 Eesti Liikluskindlustuse Fond 01.01.2004 31.12.2004

(190) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012605 10186632 Orica Eesti OÜ 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012606 1908655-03 NEL Finland OY 25.04.2005  

(191) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
014601 10096418 Mobile Wholesale AS 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
014602 10864457 AS FCF Lilleküla Jalgpallistaadion 10.02.2005  

(192) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
100601 10363229 Rocca-Al-Mare Tivoli AS 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
100601 10363229 Rocca-Al-Mare Tivoli AS 31.12.2003 31.12.2004

(193) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
100605 10890526 AS Tallinna Diagnostikakeskus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
100605 10890526 AS Tallinna Diagnostikakeskus 31.12.2003 30.12.2004

(194) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
210602 10220275 Järvamaa Haigla AS 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
210602 10220275 Järvamaa Haigla AS 31.12.2003 30.12.2004

(195) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
277601 10054126 Pandivere Vesi OÜ 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
277601 10054126 Pandivere Vesi OÜ 31.12.2003 30.09.2005

(196) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446603 10852419 OÜ Tampere Maja 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
447601 11139391 OÜ Raadi Golf 29.08.2005  

(197) rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
542601 10206795 OÜ Inselia 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
542601 10206795 OÜ Inselia 31.12.2003 28.10.2004

(198) pärast rida
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007701 90007023 Eesti Spordikoolituse Arendamise SA 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:
Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
009701 90008494 Riigikaitse Edendamise SA 05.07.2004  

8) määruse lisas 4 «Allika koodid» lisatakse peale koodi 30 EQUAL uus kood 31 järgmiselt:

Kood Nimetus
31 Transition Facility

9) määruse lisas 5 «Rahavoo koodid» lisatakse peale koodi 25 «Tasuta rendile andmine (üleandmine)» uus kood 28 järgmiselt:

Kood Nimetus
28 Arvestuspõhimõtte muutus

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Aare JÄRVAN

/otsingu_soovitused.json