Teksti suurus:

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 “Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” ning rahandusministri 3. jaanuari 2003. a määruse nr 2 “Sotsiaalmaksu arvestamise kord sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhtudel” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.05.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 11, 199

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 “Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” ning rahandusministri 3. jaanuari 2003. a määruse nr 2 “Sotsiaalmaksu arvestamise kord sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhtudel” muutmine

Vastu võetud 16.01.2006 nr 6

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 4 ja § 9 lõike 7 alusel.

§ 1. Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 «Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel» muutmine

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruses nr 113 «Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel» (RTL 2004, 3, 34; 2005, 80, 1133) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 preambulis ja paragrahvi 2 lõikes 31 asendatakse sõnad «isiku elukohajärgne pensioniamet» ja «elukohajärgne pensioniamet» sõnaga «Sotsiaalkindlustusamet»;

2) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) sotsiaalministri koostatud nimekirja kantud äriühingu, mittetulundusühingu või sihtasutuse töötaja, kelle töövõime kaotus on 40% või enam.»;

3) paragrahvi 2 lõike 2 punktid 2, 3 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 6) töötutoetust saava isiku kohta Tööturuamet;»;

5) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktidega 9 ja 10 järgmises sõnastuses:

« 9) «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» §-s 13 sätestatud vähemalt 80 tundi kestvas tööturukoolituses osaleva isiku kohta Tööturuamet;
10) «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» §-s 15 sätestatud tööpraktikas osaleva isiku kohta Tööturuamet.»;

6) paragrahvi 2 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 1 või 11 nimetatud isik vastab samaaegselt mõnele «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktides 2–9, 11 või 12 või lõikes 11 sätestatud tingimusele, peab tema osas sotsiaalmaksu arvestust Sotsiaalkindlustusamet «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punkti 1 või 11 alusel.»;

7) paragrahvi 2 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kui «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 6, 11 või 12 nimetatud isik vastab samaaegselt mõnele «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktides 2, 21, 4, 7 või 8 või lõikes 11 sätestatud tingimusele, peab tema osas sotsiaalmaksu arvestust Tööturuamet «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punkti 6, 11 või 12 alusel.»;

8) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse tekst «§ 2 lõike 2 punktis 5» tekstiga «§ 2 lõike 1 punktis 7»;

9) paragrahvi 6 lõike 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Paragrahvi 2 lõike 1 punktis 7 nimetatud nimekirja kantud äriühing, mittetulundusühing või sihtasutus esitab Sotsiaalkindlustusametile igal kuul riigipoolse sotsiaalmaksu ülekandmise taotluse, kus näidatakse töötajate, kelle töövõime kaotus on 40% või enam, ees- ja perekonnanimed, isikukoodid, töösuhte tekkimise või lõppemise kuupäev ning riigi poolt makstava sotsiaalmaksu summa.»;

10) paragrahvi 6 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Lõikes 3 nimetatud andmete alusel esitab Sotsiaalkindlustusamet vormi ESD iga käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 7 nimetatud nimekirja kantud äriühingu, mittetulundusühingu või sihtasutuse töötaja, kelle töövõime kaotus on 40% või enam, kohta.»;

11) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Sotsiaalkindlustusamet, Välisministeerium, Tööturuamet, Kaitsejõudude Peastaap ning valla- ja linnavalitsus kannavad Maksu- ja Tolliameti kontole üle deklaratsiooni järgi tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.»;

12) paragrahvi 7 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Taotluse deklaratsiooni alusel tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu summa ülekandmiseks esitab kaitseväeosa Kaitsejõudude Peastaabile hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 2. kuupäevaks.»;

13) määruses asendatakse sõnad «isiku elukohajärgne tööhõiveamet», «elukohajärgne tööhõiveamet» ja «tööhõiveamet» vastavas käändes sõnadega «Tööturuameti piirkondlik struktuuriüksus» vastavas käändes.

§ 2. Rahandusministri 3. jaanuari 2003. a määruse nr 2 «Sotsiaalmaksu arvestamise kord sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhtudel» muutmine

Rahandusministri 3. jaanuari 2003. a määruses nr 2 «Sotsiaalmaksu arvestamise kord sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhtudel» (RTL 2003, 7, 60) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Üldjuhul arvestatakse sotsiaalmaks töötajale või teenistujale rahas makstud tasult, kuid mitte vähem kui «Sotsiaalmaksuseaduse» §-s 21 sätestatud kuumääralt (edaspidi kuumäär) iga töötaja või teenistuja kohta iga tasu väljamaksmise tähtpäeva sisaldava kuu (edaspidi tasu väljamaksmise kuu) eest.»;

2) paragrahvi 7 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud töötatud aja proportsioon arvestatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 3 punktides 1 ja 2 nimetatud töövabastusele sellel kuul eelnenud ja järgnenud kalendripäevade summa jagamisel 30-ga või sama lõike punktis 3 nimetatud juhul sellel kuul tööle asumisele järgnenud või töölt lahkumisele eelnenud kalendripäevade arvu jagamisel 30-ga.»

§ 3. Määruse jõustumine

(1) Määruse § 1 punkte 1, 4–7, 12 ja 13 ning § 2 rakendatakse 1. jaanuarist 2006. a.

(2) Määruse § 1 punktid 2, 3 ja 8–11 jõustuvad 2006. aasta 1. juunil.

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Aare JÄRVAN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json