Teksti suurus:

Kütuse käitlemise aruande vorm, selle täitmise ja esitamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.04.2015, 16

Kütuse käitlemise aruande vorm, selle täitmise ja esitamise kord

Vastu võetud 23.01.2006 nr 7
RTL 2006, 10, 190
jõustumine 01.02.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.11.2012RT I, 28.11.2012, 101.12.2012
12.12.2014RT I, 18.12.2014, 101.01.2015
02.04.2015RT I, 08.04.2015, 501.05.2015

Määrus kehtestatakse vedelkütuse seaduse § 7 lõike 3 alusel.
[RT I, 18.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse kütuse müügiks tegevusluba omava isiku (edaspidi kütusemüüja) poolt käideldud vedelkütuste ja nende jääkide kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava aruande vorm ning aruande täitmise ja esitamise kord.
[RT I, 18.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

 (2) Käesolevat määrust ei kohaldata aktsiisilaopidaja suhtes.

 (3) Biokütus käesoleva määruse mõistes on alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 19 lõikes 14 nimetatud kütus.
[RT I, 18.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 2.  Aruande vorm

  Kütuse käitlemise aruanne (edaspidi aruanne) esitatakse tegevuskohtade lõikes määruse lisa kohasel vormil.
[RT I, 18.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 3.  Aruande täitmine

 (1) Aruanne peab olema täidetud loetavalt ja sellisel viisil, et kandeid ei oleks võimalik kustutada.

 (2) Aruande täidab kütusemüüja. Aruanne täidetakse eelneval kalendrikuul (edaspidi aruandeperiood) käideldud kütuste ja nende jääkide kohta.

 (3) Aruande tabel 3 täidetakse erimärgistatud kütuse soetamisel tehingute lõikes.

 (4) Aruande tabel 4 täidetakse erimärgistatud kütuse müümisel tehingute lõikes.

 (5) [Kehtetu - RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]

 (6) Reale «Aruandeperiood» märgitakse kuu nimetus ja aasta, mille kohta aruanne esitatakse.

 (7) Aruande elektroonilise esitamise korral ei täideta lahtrit «Allkiri».

 (8) Käesolevas määruses nimetatud kaubakoodid põhinevad nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1–675) kehtestatud kombineeritud nomenklatuuril (edaspidi KN) seisuga 2012. aasta 1. jaanuar.
[RT I, 18.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 4.  Aruande tabelite 1 A ja 1 B täitmine

 (1) Reale «Algjääk» märgitakse kütuse kogus aruandeperioodi alguse seisuga.

 (2) Reale «Soetatud kogus» märgitakse aruandeperioodi jooksul soetatud kütuse kogus summaarselt.

 (3) Reale «Müüdud kogus» märgitakse aruandeperioodi jooksul müüdud kütuse kogus summaarselt.

 (4) Reale «Lõppjääk» märgitakse kütuse kogus aruandeperioodi lõpu seisuga.

§ 5.  Aruande tabeli 2 täitmine

 (1) Reale „KN alamrubriik” märgitakse aruandeperioodil käideldud biokütuse ja fossiilse kütuse segu (edaspidi segu) või puhta biokütuse (edaspidi biokütus) KN alamrubriik.
[RT I, 18.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

 (2) Reale «Algjääk» märgitakse segu või biokütuse kogus aruandeperioodi alguse seisuga.

 (3) Reale «Soetatud kogus» märgitakse aruandeperioodi jooksul soetatud segu või biokütuse kogus summaarselt.

 (4) Reale «Müüdud kogus» märgitakse aruandeperioodi jooksul müüdud segu või biokütuse kogus summaarselt.

 (5) Reale «Lõppjääk» märgitakse segu või biokütuse kogus aruandeperioodi lõpu seisuga.

§ 6.  Aruande tabeli 3 täitmine

 (1) Veergu «Käibe kuupäev» märgitakse erimärgistatud kütuse soetamise kuupäev.

 (2) Veergu «Rea nr» märgitakse rea number.

 (3) Veergu «Müüja nimi või tollideklaratsiooni aktsepteerimise number» märgitakse isiku nimi, kellelt aruandeperioodi jooksul erimärgistatud kütust soetati. Kui aruandeperioodil imporditi erimärgistatud kütus kütusemüüja enda poolt, siis märgitakse vastava tollideklaratsiooni aktsepteerimise number ning veergu «Müüja identifitseerimisnumber» ettevõtte enda vedelkütuse seaduses nimetatud tegevusloa number või registrikood.
[RT I, 18.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

 (4) Veergu «Müüja identifitseerimisnumber» märgitakse erimärgistatud kütuse soetamisel isiku, kellelt erimärgistatud kütust soetati, tegevusloa number või registrikood.
[RT I, 18.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

 (5) Veergu „Eriotstarbeline diislikütus” märgitakse soetatud kütuse kogus.
[RT I, 18.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

 (6) Tabeli viimase rea (üldkogus) veergudesse 5–7 märgitakse soetatud erimärgistatud kütuse kogus kokku.
[RT I, 18.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 7.  Aruande tabeli 4 täitmine

 (1) Veergu «Käibe kuupäev» märgitakse erimärgistatud kütuse müümise kuupäev.

 (2) Veergu «Rea nr» märgitakse rea number.

 (3) Veergu «Ostja» märgitakse isiku nimi, kellele aruandeperioodi jooksul erimärgistatud kütust müüdi.

 (4) Veergu «Ostja identifitseerimisnumber» märgitakse erimärgistatud kütuse müümisel isiku, kellele erimärgistatud kütust müüdi, tegevusloa number, selle puudumisel registrikood või füüsilise isiku korral isikukood.
[RT I, 18.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

 (41) Veergu „Kasutusotstarbeks põllumajandus“ või veergu „Kasutusotstarbeks kutseline kalapüük“ märgitakse ostja deklareeritud eriotstarbelise diislikütuse kasutusotstarve, tehes vastavasse lahtrisse märke „x”.
[RT I, 08.04.2015, 5 - jõust. 01.05.2015]

 (5) Veergu „Eriotstarbeline diislikütus” märgitakse müüdud kütuse kogus.
[RT I, 18.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

 (6) Tabeli viimase rea (üldkogus) veergudesse 6–8 märgitakse müüdud erimärgistatud kütuse kogus kokku.
[RT I, 08.04.2015, 5 - jõust. 01.05.2015]

§ 8.  Aruande esitamine

  Kütusemüüja esitab Maksu- ja Tolliametile aruandeperioodile järgneva kuu 15. kuupäevaks Microsoft Excel’i tarkvaraga töödeldavas formaadis aruande e-maksuameti kaudu või digitaalselt allkirjastatult.
[RT I, 18.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 81.  Rakendussäte

  2015. aasta mai on esimene kalendrikuu, mille kohta esitatakse uue vormi kohane aruanne.
[RT I, 08.04.2015, 5 - jõust. 01.05.2015]

§ 9.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2006. aasta 1. veebruaril.

Lisa Kütuse käitlemise aruanne
[RT I, 08.04.2015, 5 - jõust. 01.05.2015]