Teksti suurus:

Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2013
Avaldamismärge:RTL 2006, 13, 208

Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid

Vastu võetud 20.01.2006 nr 6

Määrus kehtestatakse «Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse» § 17 lõike 7 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse keskkonnakompleksloa (edaspidi kompleksluba) sisu täpsustavad nõuded ja kompleksloa vormid.

§ 2. Mõisted

Määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:
1) toore – materjalid, ained või valmistised, mida kasutatakse toote valmistamiseks ja mis sisalduvad tootes: metall, puit, plastmass, mineraalid, õlid, tõrvad, orgaanilised ja anorgaanilised kemikaalid, taimsed ja loomsed toorained ja muud materjalide, ainete või valmististe liigid;
2) abimaterjalid – materjalid, ained või valmistised, mis ei sisaldu tootes, kuid on kasutusel tootmisprotsessis: määrded, õlid, puhastusvahendid, pesu- ja muud hooldusained ning muud materjalide, ainete või valmististe tüübid;
3) pooltoode – tootmisel tekkiv ja edasi töödeldav materjal, aine või valmistis;
4) tahke kütus – tahked kütteained: kivisüsi, turvas, turbabrikett, koks, põlevkivi, küttepuit, saepuru, muud puidujäätmed või muud kütusena kasutatavad jäätmed, mis on võimaluse korral varustatud kombineeritud nomenklatuuri koodi ja nimetusega vastavalt Euroopa nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2658/87 (edaspidi KN kaubakood)1;
5) gaasikütus – gaasilised kütteained: generaatorigaas, veeldatud ja gaasilises olekus maagaas või muud gaasid, mis on võimaluse korral varustatud KN kaubakoodiga;
6) vedelkütus – vedelad kütteained: nafta- ja mineraalõlide kerged destillaadid (mootoribensiinid, muud kerged fraktsioonid), nafta- ja mineraalõlide keskmised destillaadid (petrool, reaktiivkütus, diislikütus, muud kütused, sealhulgas kerge kütteõli), nafta- ja mineraalõlide rasked destillaadid ja destillatsioonijäägid (gaasiõlid väävlisisaldusega kuni 0,05% massist ja üle 0,05% kuid mitte üle 0,2% massist; põlevkivikütteõli; muud kütteõlid väävlisisaldusega kuni 1% massist), lisakütusena kasutatavad vedelad jäätmed, mis on võimaluse korral varustatud KN kaubakoodiga;
7) äkkheide – käitise või seadme tehnoloogiliselt põhjendatud käivitamisel või seiskamisel keskkonda eralduv heide (edaspidi tehnoloogiline äkkheide) või avarii, lekke või planeerimata äkkseiskamise korral keskkonda eralduv heide (edaspidi avariiline äkkheide);
8) omaseire – käitises toimiv juhtimissüsteem käitise töö, loodusvarade kasutamise, saasteheite ja jäätmetekke jälgimiseks, saasteheite puhastamiseks ja jäätmete käitlemiseks ning õnnetuste vältimiseks.

§ 3. Kompleksloa koosseis

(1) Kompleksluba koosneb:
1) määruse lisas 1 esitatud vormi kohasest tiitellehest;
2) paragrahvides 4–21 sätestatust ja määruse lisades 2–14 esitatud tabelivormidest, mis on lähtudes käitise tegevuse laadist järjestatud ja vajaduse korral varustatud seletava tekstiga.

(2) Loa andja kaalutleb, arvestades alltegevusvaldkonna ja käitise asukoha iseärasustega ning avalikustamise asjaoludega, millised käesoleva määruse §-des 4–21 mainitud andmed, materjalid, kirjeldused, teave ja tabelivormid on vajalikud loa nõuete sätestamiseks ning otsustab loa koosseisu.

§ 4. Käitise asukoht

(1) Käitise asukoha kirjelduses märgitakse järgmised andmed:
1) asukoha üldiseloomustus, kliimatingimused, muud käitise tegevusest või kohalikest oludest tingitud olulised keskkonnategurid, näiteks geoloogilised ja hüdrogeoloogilised tingimused;
2) käitise tegevuse mõjupiirkonnas asuvate oluliste geograafiliste, looduslike ja tehnogeensete objektide iseloomustus, kauguseni, kus saasteainete sisaldus maapinnalähedases õhukihis küünib 10% tasemeni nende ainete ühe tunni keskmisest saasteheite piirväärtusest või mis võrdub selle tootmisterritooriumi kõrgeima õhusaasteallika 50-kordse kõrgusega maapinnast.

(2) Käitise asukoha kirjeldusele lisatakse järgmised materjalid:
1) käitise asukohakaart (edaspidi kaart) sobivas, kuid mitte väiksemas kui 1:20000 mõõtkavas. Kaardile kantakse käitise territoorium, märgitakse sellega piirnevate alade maakasutuse sihtotstarbe liigid, kaardi piirkonnas asuvate teiste käitiste ja saasteallikate territooriumide piirid ning lähimad olulised hooned ja rajatised; olemasolevad või kavandatavad veehaarded koos sanitaarkaitsealadega ning veekogud, mida käitise tegevus võib mõjutada;
2) käitise koordinaadistatud asendiplaan (edaspidi plaan) sobivas, kuid mitte väiksemas kui 1:5000 mõõtkavas. Plaanile kantakse põhja–lõuna suund ning kõikide hoonete, rajatiste ja väljaspool neid toimuva tootmisega seotud tegevuse kohad;
3) käitise planeerimise, projekteerimise ning ehitamisega seotud asutuste andmed (nimi, aadress, telefon, faks ja e-posti aadress).

(3) Kaardile või plaanile kantavad andmed, mis on selles määruses nõutud, võib otstarbekusest lähtuvalt paigutada sama kaardi või plaani vabale pinnale.

§ 5. Käitise tegevus

Käitise ja selle tegevuse kirjelduses esitatakse:
1) alltegevusvaldkonnad, mille jaoks luba taotletakse ja loend peamistest tootmisetappidest, tehnoloogiaprotsesside plokkskeemid, kestus, ainevood ja muu asjakohane informatsioon;
2) töötajate arv olemasolevates ja kavandatavates tootmisüksustes;
3) tavapärane tööaeg;
4) ülesseatud tootmisvõimsused alltegevusvaldkondade ja tehnoloogiaprotsesside kaupa ning planeeritud aastatoodangu maht;
5) kompleksloa taotlemisel tähtsust omavate kehtivate «Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse» § 7 lõikes 2 nimetatud seaduste kohaste lubade ja keskkonnaalaste lepingute loend.

§ 6. Uue käitise kavandamise või olemasoleva käitise rekonstrueerimise erisused

(1) Uue käitise kavandamisel esitatakse loas määruse lisas 1 sätestatud vormi kohase tiitellehe andmed, käitise ehitustööde kavandatav algus- ja lõpptähtaeg ning kogu muu teave, mis on nõutud selle määruse §-des 4–21, selles ulatuses, mida võimaldab projektdokumentatsioon.

(2) Olemasoleva käitise korral esitatakse loas enne olulise keskkonnamõjuga ehitus- või rekonstrueerimistööde alustamist teave, mis on nõutud selle määruse §-des 4–21, selles ulatuses, mida võimaldab projektdokumentatsioon.

§ 7. Parim võimalik tehnika ja saasteheite vältimiseks või vähendamiseks kavandatav tehnika

(1) Andmed kasutusel oleva keskkonnajuhtimissüsteemi (edaspidi KKJS), seadmete ja tehnoloogia vastavuse kohta parimale võimalikule tehnikale (edaspidi PVT) esitatakse määruse lisa 2 tabelis 1 esitatud vormi kohaselt.

(2) Kui määruse lisa 2 tabeli 1 võrdlusest selgub, et parimat võimalikku tehnikat veel ei rakendata või kui kohalikud keskkonnatingimused nõuavad enamat, lisatakse:
1) määruse lisa 2 tabelis 2 esitatud vormi kohane tegevuskava, milles on selgitatud, kuidas ja millal kavatsetakse parimat võimalikku tehnikat rakendada;
2) heite- ja jäätmetekke vältimise või vähendamise ning pinnasekaitse meetmete ja kavandatava tehnika loend ja kirjeldus määruse lisa 2 tabeli 3 vormi kohaselt.

§ 8. Toorme, abimaterjalide, pooltoodete ja kemikaalide säilitamine ja kasutamine

(1) Andmed tootmisprotsessis kasutatavate ohtlikke aineid mittesisaldavate toorme, abimaterjalide või pooltoodete kohta esitatakse määruse lisa 3 tabeli 1 vormi kohaselt.

(2) Andmed tootmisprotsessis kasutatavate ohtlikke aineid sisaldavate toorme, abimaterjalide või pooltoodete kohta esitatakse määruse lisa 3 tabeli 2 vormi kohaselt.

(3) Andmed ohtlikke aineid sisaldava toote säilitamise kohta esitatakse määruse lisa 3 tabeli 3 vormi kohaselt.

(4) Kemikaale ja tooret sisaldavate mahutite ja hoidlate kirjeldus ning kaitsemeetmed esitatakse määruse lisa 3 tabeli 4 vormi kohaselt.

(5) Selgitusena lisatakse meetmed toorme, abimaterjalide, pooltoodete ja kemikaalide säästliku kasutamise kohta määruse lisa 2 tabeli 3 vormi kohaselt.

§ 9. Käitise veekasutust, veeheidet, välisõhu saastamist ja jäätmehooldust käsitlevad andmed

(1) Käitise veekasutust ja veeheidet käsitlevad andmed esitatakse keskkonnaministri 26. märtsi 2002. aasta määruse nr 18 «Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid» nõuete kohaselt.

(2) Välisõhu saastamist käsitlevad andmed esitatakse keskkonnaministri 22. septembri 2004. a määruse nr 119 «Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid, loataotluse sisule esitatavad nõuded» nõuete kohaselt.

(3) Käitise jäätmehooldust käsitlevad andmed esitatakse keskkonnaministri 26. aprilli 2004. aasta määruse nr 26 «Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm» nõuete kohaselt.

(4) Lõigetes 1–3 nimetatud määruste nõuete kohaste andmete esitamisel ei korrata andmeid, mille esitamine on käesoleva määruse kohaselt nõutud.

(5) Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul esitatakse määruse lisa 4 tabeli 1 vormi kohaselt.

(6) Andmed vette suunatava äkkheite kohta esitatakse määruse lisa 4 tabeli 2 vormi kohaselt.

(7) Selgitusena lisatakse meetmed vee kasutamise, välisõhusaaste vältimise või vähendamise, jäätmetekke vältimise, minimeerimise, jäätmete taaskasutamise, kõrvaldamise, reovee tekke vähendamise ning pinnase, pinna- ja põhjavee kaitse kohta määruse lisa 2 tabeli 3 vormi kohaselt.

§ 10. Kütuse kasutamine, energia tootmine ja tarbimine

(1) Andmed kütuse kasutamise ja energia tootmise kohta kütuseliikide kaupa esitatakse määruse lisa 5 tabeli 1 vormi kohaselt.

(2) Andmed energia tarbimise kohta tootmisetappide või kasutusalade kaupa esitatakse määruse lisa 5 tabelis 2 antud vormi kohaselt.

(3) Selgitusena lisatakse:
1) meetmed energia ja kütuse kasutamise vähendamise, tõhusama kasutamise kohta määruse lisa 2 tabeli 3 vormi kohaselt;
2) andmed energiakulu arvestite tüüpide, paigutuse, kontrollimise mooduse ja sageduse kohta.

§ 11. Vibratsioon ning välisõhus leviv lõhn ja müra

(1) Andmed lõhna välisõhus esinemise ja lõhna vähendamise meetmete kohta esitatakse määruse lisa 6 tabeli 1 vormi kohaselt.

(2) Andmed vibratsiooni ja välisõhus leviva müra kohta esitatakse määruse lisa 6 tabeli 2 vormi kohaselt.

(3) Lisaks lõikes 2 nimetatud andmetele märgitakse vibratsiooni ja välisõhus leviva müra allikate paiknemine käitise asendiplaanile.

(4) Selgitusena lisatakse meetmed lõhna, vibratsiooni ja müra vältimise või vähendamise kohta määruse lisa 2 tabeli 3 vormi kohaselt.

§ 12. Käitise omaseire

(1) Käitise omaseire kirjelduses esitatakse:
1) käitaja organisatsioonilise ülesehituse kirjeldus või skeem, millel on eristatavad käitises keskkonnajuhtimisega seotud ametikohad;
2) keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamise ülevaade või juhul, kui kasutatakse rahvusvahelisi standardiseeritud keskkonnajuhtimissüsteeme, asendatakse kirjeldus asjaomaste sertifikaatide või tunnistuste koopiatega;
3) andmed vastutuse ja volituste kohta õnnetuste või õnnetuse ohu käsitlemisel ja põhjuste uurimisel;
4) andmed korraldatud ja kavandatud keskkonnaalase koolituse kohta.

(2) Andmed veesaaste omaseire kohta esitatakse määruse lisa 7 tabeli 1 vormi kohaselt.

(3) Andmed saastuse vähendamise tehnoloogiaseadmete ja püüde- või puhastusseadmete hoolduse ja kontrolli kohta esitatakse määruse lisa 7 tabeli 2 vormi kohaselt.

(4) Tootmise, jäätme- ja heitetekke ning heite keskkonnamõju omaseire tõhustamiseks kavandatavad meetmed esitatakse määruse lisa 7 tabeli 3 vormi kohaselt.

(5) Andmetele lisatakse:
1) omaseire punktide asukohad kaardil või plaanil või tekstiline seletus, kui need paiknevad väljaspool kaarti või plaani;
2) pideva seire korral või samalaadsete saasteallikate koosmõju hindamisel saadud saastetaseme fooniandmed ning saastetaseme muutumise hinnang;
3) lisaandmed veekogu ja põhjavee seisundile avaldatava mõju kohta.

§ 13. Õnnetuste vältimine

(1) Juhul kui käitaja ei ole kohustatud lisama nõutavaid andmeid «Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse» § 9 lõike 3 alusel, esitatakse järgmised andmed:
1) käitise tegevuse tagajärjel tekkida võivate õnnetuste või õnnetuse ohu kirjeldus ning käitises võimaliku õnnetuse ohu vältimiseks kehtestatud kord ja tegutsemisjuhised, kasutades selleks määruse lisa 8 vormi;
2) «Kemikaaliseaduse» peatükkides 2, 3 ja 5 esitatud nõuete kohane teave.

§ 14. Tegevushälbed

Puhastustöödel, tootmis- või puhastusseadmete rikete korral, tehnoloogiaseadmete töö alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad meetmed esitatakse lisa 9 vormi kohaselt.

§ 15. Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise sulgemise korral ja järelhoolde meetmed

Käitise või selle osa sulgemiseks kavandatavate keskkonnamõju vältimise või vähendamise meetmete ja järelhoolde abinõude kohta esitatakse järgmine teave tekstina või vabas vormis koostatavate tabelite kujul:
1) tootmistegevuse või selle osa likvideerimise ajal ja pärast tegevuse lõpetamist kasutusele võetavate keskkonnamõju vältimise või vähendamise meetmete loend ja kirjeldus;
2) kava tegevuse lõpetamise järgseks perioodiks, sealhulgas järelhoolde ja võimalikust jääksaastest lähtuva ohu vältimiseks rakendatavad meetmed.

§ 16. Kirjandus ja sisu üldarusaadav lühikokkuvõte

Loas esitatakse kasutatud kirjanduse ja metoodikate loetelu ning tehniliste üksikasjadeta kokkuvõte, mis sisaldab:
1) tegevuse, millele kompleksluba taotletakse, lühikirjeldust;
2) lühiülevaadet käitise peamistest tootmisprotsessidest lihtsustatud plokkskeemi kujul koos vastavate selgitustega;
3) lühikokkuvõtet kasutatava tehnika võrdlusest parima võimaliku tehnikaga ja käitise vastavusest keskkonnakvaliteedi normidele ning keskkonnamõju eri liikidest;
4) viidet selle määruse § 4 lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud kaardile ja plaanile.

§ 17. Kompleksloa nõuete ajutised erandid

Kompleksloa nõuete ajutised erandid määratakse vajaduse korral, kasutades selleks määruse lisa 10 vormi.

§ 18. Kompleksloa andmise otsustamise ajal esitatud kirjalike ettepanekute ja seisukohtade arvestamine ning otsuse põhjendamine

Andmed kompleksloa andmise otsustamise ajal esitatud kirjalike ettepanekute ja seisukohtade arvestamise kohta või arvestamata jätmise põhjendus esitatakse määruse lisa 11 vormi kohaselt.

§ 19. Loa andjale käitise andmete esitamise viis, sagedus ja ulatus

Nõuded loa andjale käitise andmete esitamise viisi, sageduse ja ulatuse kohta määratakse määruse lisa 12 vormi kohaselt.

§ 20. Kompleksloa nõuete iga-aastase ülevaatuse tulemused

Kompleksloa nõuete iga-aastase ülevaatuse tulemused esitatakse määruse lisa 13 vormi kohaselt.

§ 21. Kompleksloa vaidlustamine ja kompleksloa andmise põhjendus

Andmed kompleksloa vaidlustamise ja kompleksloa andmise põhjendamise kohta esitatakse määruse lisa 14 vormi kohaselt.

§ 22. Määruse rakendamine

(1) Enne määruse jõustumist esitatud kompleksloa taotluste menetlus viiakse lõpule taotluse esitamise ajal kehtinud õigusaktide kohaselt.

(2) Väljastatud kompleksload viiakse määruse nõuetega vastavusse järk-järgult iga-aastaste ülevaatuste käigus, kuid mitte hiljem, kui 2007. aasta 30. oktoobriks ning arvestades «Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse» § 25 lõikes 3 sätestatut.

§ 23. Keskkonnaministri määruse kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 23. detsembri 2002. aasta määrus nr 77 «Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid» (RTL 2003, 5, 47) tunnistatakse kehtetuks.


1 KN kaubakoode käsitlev teave on kättesaadav Eesti Statistikaameti veebilehel http://www.stat.ee/.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Annika VELTHUT

Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 25.01.2006. a resolutsioon nr 17-1/0600673.)

Lisad 

/otsingu_soovitused.json