Teksti suurus:

Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.02.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 5, 22

Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.01.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 24. jaanuari 2006. a otsusega nr 971

I. Kalandusturu korraldamise seaduses (RT I 2003, 88, 593; 2005, 39, 308) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 1:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesolevas seaduses sätestatakse kalandusturu korraldamise abinõud ja nende rakendamise kord, kalandustoodete turustusnormid, tarbija teavitamise nõuded, kalandustoodete tootjate ühenduse (edaspidi tootjaorganisatsioon) tunnustamise alused ja kord ning riikliku järelevalve teostamise alused ja ulatus.»;

2) täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Põllumajandusminister võib oma pädevuse piires kehtestada ühise kalanduspoliitika kohaldamiseks käesoleva seaduse reguleerimisala ulatuses õigusakte küsimustes, mille otsustamise õigus on vastavalt Euroopa Liidu õigusaktidele liikmesriigil.»

§ 2. Paragrahvi 2:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kalandusturu korraldamise abinõud on kalandusturu tasakaalustatud arenguks antavad riiklikud arengutoetused, turukorralduslikud toetused, looduskahju toetus, vähese tähtsusega kalamajanduslik abi ning käesoleva seaduse 51. ja 52. peatükis sätestatud kalamajanduslik riigiabi.»;

2) lõike 2 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. 2. peatükk muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2. peatükk
KALANDUSTOODETE TURUSTUSNORMID JA TARBIJA TEAVITAMISE NÕUDED

§ 9. Kalandustoodete turustusnormid

Kalandustooted peavad vastama turustusnormidele, mis on kehtestatud nõukogu määrusega (EÜ) nr 2406/96, milles sätestatakse teatavate kalandustoodete ühised turustusnormid (EÜT L 334, 23.12.1996, lk 1–15).

§ 91. Tarbija teavitamise nõuded

(1) Tarbija teavitamiseks märgistatakse kalandustooted komisjoni määruses (EÜ) nr 2065/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad tarbijate teavitamise kohta kalandus- ja akvakultuuritoodetest (EÜT L 278, 23.10.2001, lk 6–8), sätestatud nõuete kohaselt.

(2) Komisjoni määruse (EÜ) nr 2065/2001 artiklis 7 nimetatud väikesed tootekogused kehtestab põllumajandusminister. Väikestele tootekogustele ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõudeid.

(3) Nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 4 lõikes 2 nimetatud tootenimetuste loetelu kehtestab põllumajandusminister.»

§ 4. Paragrahvi 25 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Nõuandetoetus on rahaline abi, millega osaliselt hüvitatakse selle individuaalse nõuandeteenuse maksumus, mida kalandustoodete tootjale osutab isik, kellele on kutseseaduse alusel ja selles sätestatud korras omistatud konsulendi kutsekvalifikatsioon.»

§ 5. Paragrahvid 261 ja 42–46 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Paragrahv 47 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 47. Tootjaorganisatsiooni tegevuse alustamise toetus

Tootjaorganisatsiooni tegevuse alustamise toetus on rahaline abi, millega osaliselt hüvitatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 908/2000, millega kehtestatakse liikmesriikide kalandus- ja akvakultuurisektori tootjaorganisatsioonidele ettenähtud abi arvutamise üksikasjalikud eeskirjad (EÜT L 105, 02.05.2000, lk 15–17), artikli 4 lõikes 1 nimetatud asutamis- ja halduskulud.»

§ 7. Paragrahv 49 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 49. Tootjaorganisatsiooni tegevuse alustamise toetuse määr

Tootjaorganisatsiooni tegevuse alustamise toetust antakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2792/1999, millega kehtestatakse kalandussektorile ühenduse struktuuriabi andmise üksikasjalikud eeskirjad ja kord (EÜT L 337, 30.12.1999, lk 10–28), artikli 15 lõikes 1 sätestatud määras.»

§ 8. Paragrahvi 54 lõikes 3 asendatakse sõnad «Vabariigi Valitsus» sõnaga «põllumajandusminister».

§ 9. 51. peatükk muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«51. peatükk
MUUD KALAMAJANDUSLIKUD TOETUSED

§ 541. Muud kalamajanduslikud toetused

Muud kalamajanduslikku toetust võib anda, kui see vastab Euroopa Ühenduse kalanduse riigiabi suunistele (ELT C 229, 14.09.2004, lk 5–12) või nõukogu määruse (EÜ) nr 994/98, milles käsitletakse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 92 ja 93 kohaldamist teatavate horisontaalse riigiabi liikide suhtes (EÜT L 142, 14.05.1998, lk 1–4), artikli 1 kohaselt Euroopa Komisjoni vastuvõetud grupierandit käsitlevates määrustes sätestatud nõuetele ning kui toetus on vajalik EÜ asutamislepingu artiklis 33 ning artikli 87 lõigetes 2 ja 3 nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

§ 542. Loa taotlemine

Käesoleva seaduse §-s 541 nimetatud kalamajanduslikku toetust võib anda üksnes Euroopa Komisjoni eelneval kirjalikul loal või grupierandiga hõlmatud riigiabi puhul teate esitamise korral. Loataotluse koos vajaliku teabega või teate esitab Euroopa Komisjonile Põllumajandusministeerium.

§ 543. Muu kalamajandusliku toetuse määramise ja maksmise kord

(1) Käesoleva seaduse §-s 541 nimetatud kalamajandusliku toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise korra ning taotluse vormi kehtestab põllumajandusminister. Nimetatud korras nähakse ette toetuse saamiseks esitatavad nõuded, määratud tähtpäevaks esitatava taotluse esitamise tähtpäev ning taotluse läbivaatamise ja kontrollimise ning toetuse määramise ja maksmise tähtajad ja kord.

(2) Muu kalamajandusliku toetuse määramise ja maksmise ning taotluse rahuldamata jätmise otsuse ning muud toetuse andmisega seotud otsused teeb Amet.

(3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud otsus piirab isiku õigusi või paneb talle kohustusi, saadetakse isikule otsuse ärakiri või väljavõte otsusest otsuse tegemisest arvates 10 tööpäeva jooksul posti teel tähtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.

(4) Muuks kalamajanduslikuks toetuseks ettenähtud rahalised vahendid eraldatakse riigieelarves Ametile.»

§ 10. Seadust täiendatakse 52. ja 53. peatükiga järgmises sõnastuses:

«52. peatükk
SIHTASUTUSE ANTAVAD KALAMAJANDUSLIKUD TOETUSED, LAENUD JA TAGATISED

§ 544. Sihtasutuse antavad kalamajanduslikud toetused, laenud ja tagatised

Maaelu Edendamise Sihtasutus ja teised riigi asutatud sihtasutused (edaspidi sihtasutus) võivad anda kalamajanduslikku toetust, laenu ja tagatist, kui see vastab Euroopa Ühenduse kalanduse riigiabi suunistele või nõukogu määruse (EÜ) nr 994/98 artikli 1 kohaselt Euroopa Komisjoni vastuvõetud grupierandit käsitlevates määrustes sätestatud nõuetele ning kui toetus on vajalik EÜ asutamislepingu artiklis 33 ning artikli 87 lõigetes 2 ja 3 sätestatud eesmärkide saavutamiseks.

§ 545. Loa taotlemine

(1) Käesoleva seaduse §-s 544 nimetatud kalamajanduslikku toetust, laenu ja tagatist võib anda üksnes Euroopa Komisjoni kirjalikul loal või grupierandiga hõlmatud riigiabi puhul teate esitamise korral. Loataotluse eelnõu koos vajaliku teabega või teate eelnõu esitab sihtasutus Põllumajandusministeeriumile, kes edastab loataotluse või teate Euroopa Komisjonile.

(2) Põllumajandusministeerium vaatab loataotluse ja teate eelnõu läbi ühe kuu jooksul loataotluse või teate eelnõu esitamisest arvates. Põllumajandusministeerium võib keelduda loataotluse või teate edastamisest Euroopa Komisjonile, kui loataotluse või teate eelnõus toodud andmed ei vasta Euroopa Liidu asjakohastes määrustes või Euroopa Ühenduse kalanduse riigiabi suunistes esitatud nõuetele.

§ 546. Sihtasutuse antavate kalamajanduslike toetuste, laenude ja tagatiste määramise ja maksmise kord

(1) Käesoleva seaduse §-s 544 nimetatud kalamajandusliku toetuse, laenu ja tagatise taotlemise ja taotluse menetlemise korra ning taotluse vormi kehtestab sihtasutuse nõukogu. Nimetatud korras nähakse ette toetuse, laenu ja tagatise saamiseks esitatavad nõuded, taotluse esitamise tähtpäev ning taotluse läbivaatamise ja kontrollimise ning toetuse määramise ja maksmise tähtajad ja kord. Toetuse, laenu ja tagatise taotlemise ja taotluse menetlemise korra võib kehtestada iga toetuse, laenu või tagatise liigi kohta eraldi. Nimetatud kord avalikustatakse sihtasutuse veebilehel.

(2) Kalamajandusliku toetuse, laenu ja tagatise taotlemise ja taotluse menetlemise korra ning taotluse vormi kehtestamisel arvestab sihtasutuse nõukogu käesolevas seaduses sätestatud nõudeid ning Euroopa Komisjoni otsuses või grupierandiga hõlmatud riigiabi puhul teates esitatud tingimusi.

(3) Kalamajandusliku toetuse, laenu ja tagatise määramise ja maksmise otsuse, taotluse rahuldamata jätmise otsuse ning muud toetuse, laenu ja tagatise andmisega seotud otsused taotleja suhtes teeb sihtasutus.

(4) Kui käesoleva seaduse alusel tehtud otsus piirab isiku õigusi või paneb talle kohustusi, saadetakse isikule otsuse ärakiri või väljavõte otsusest otsuse tegemisest arvates 10 tööpäeva jooksul tähtkirjaga, väljastusteatega tähtkirjaga või taotleja nõusolekul taotluses näidatud elektronposti aadressil. Muu otsuse kohta avaldatakse teave otsuse tegemisest arvates 10 tööpäeva jooksul sihtasutuse veebilehel.

53. peatükk
VÄHESE TÄHTSUSEGA KALAMAJANDUSLIK ABI

§ 547. Vähese tähtsusega kalamajanduslik abi

Vähese tähtsusega kalamajanduslikku abi võib anda, kui see vastab komisjoni määruses (EÜ) nr 1860/2004, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandus- ja kalandussektoris (ELT L 325, 28.10.2004, lk 4–9), sätestatud tingimustele.

§ 548. Vähese tähtsusega abi andmise kord

(1) Käesoleva seaduse §-s 547 nimetatud vähese tähtsusega abi andmise korral riigi poolt kehtestab vähese tähtsusega abi taotlemise ja taotluse menetlemise korra ning taotluse vormi põllumajandusminister.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud vähese tähtsusega abi andmise korral teeb abi määramise, maksmise ja taotluse rahuldamata jätmise otsuse ning muud abi andmisega seotud otsused Amet.

(3) Käesoleva seaduse §-s 547 nimetatud vähese tähtsusega abi andmise korral sihtasutuse poolt kehtestab vähese tähtsusega abi taotlemise ja taotluse menetlemise korra ning taotluse vormi sihtasutuse nõukogu.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud vähese tähtsusega abi andmise korral teeb vähese tähtsusega abi määramise ja maksmise otsuse, taotluse rahuldamata jätmise otsuse ning muud abi andmisega seotud otsused sihtasutus.»

§ 11. Paragrahvi 56 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 12. Paragrahvi 68:

1) lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Käesoleva seaduse 2. peatükis nimetatud turustusnormide ja tarbija teavitamise nõuete täitmise üle teostavad järelevalvet:
1) Veterinaar- ja Toiduamet;
2) Tarbijakaitseamet vastavalt toiduseaduses sätestatud pädevusele;
3) Keskkonnainspektsioon vastavalt kalapüügiseaduses sätestatud pädevusele.»;

2) täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud riiklikku järelevalvet teostavad Veterinaar- ja Toiduamet ning Tarbijakaitseamet toiduseaduses sätestatud alusel ja korras ning Keskkonnainspektsioon kalapüügiseaduses sätestatud alusel ja korras.»

§ 13. Seadust täiendatakse §-ga 701 järgmises sõnastuses:

« § 701. Riigiabi tagastamine

(1) Kui Euroopa Komisjon või Euroopa Kohus on Eesti Vabariigile edastanud otsuse, et ebaseaduslik või väärkasutatud kalamajanduslik riigiabi tuleb riigiabi saajal tagastada, edastab põllumajandusminister nimetatud otsuse ebaseadusliku või väärkasutatud riigiabi andjale. Riigiabi andja on kohustatud riigiabi saajalt Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu otsuse kohaselt riigiabi tagasi nõudma.

(2) Ebaseaduslikuks riigiabiks loetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks (EÜT L 83, 27.03.1999, lk 1–9), artikli 1 punktis f nimetatud abi.

(3) Riigiabi väärkasutamiseks loetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 659/1999 artikli 1 punktis g sätestatu.»

§ 14. Paragrahvi 71 lõikes 4 asendatakse sõna «viie» numbriga «10».

§ 15. Seadust täiendatakse §-ga 711 järgmises sõnastuses:

« § 711. Sihtasutuse antud toetuse, laenu ja tagatise tagasinõudmine

(1) Sihtasutus määrab toetuse, laenu või tagatise andmise lepingus kindlaks toetuse, laenu või tagatise kasutamise sihtotstarbe ning määrab kindlaks sihipäratult kasutatud toetuse, laenu või tagatise tagasinõudmise alused ja tingimused. Sihtasutus kontrollib, et tema antud toetust, laenu ja tagatist kasutatakse sihipäraselt.

(2) Sihtasutus:
1) ütleb toetuse, laenu või tagatise andmise lepingu üles enne toetuse üleandmist, kui toetuse, laenu või tagatise saaja majanduslik olukord on halvenenud selliselt, et see ohustab toetuse, laenu või tagatise sihipärast kasutamist;
2) otsustab sihipäratult kasutatud toetuse, laenu või tagatise tagasinõudmise hiljemalt ühe kuu jooksul toetuse, laenu või tagatise sihipäratust kasutamisest teadasaamisest arvates.

(3) Alusetult saadud või sihipäratult kasutatud toetus, laen või tagatis tuleb sihtasutusele tagastada tagastamise otsuses ettenähtud aja jooksul sellekohasest otsusest teadasaamisest arvates.»

§ 16. Seadust täiendatakse 101. peatükiga järgmises sõnastuses:

«101. peatükk
RIIGIABI JA VÄHESE TÄHTSUSEGA KALAMAJANDUSLIKU ABI ARUANDLUS

§ 712. Riigiabi aruandlus

(1) Sihtasutus esitab Põllumajandusministeeriumile iga aasta 1. aprilliks aruande käesoleva seaduse §-s 544 nimetatud kalamajandusliku riigiabi andmise kohta eelmise aasta jooksul, välja arvatud nõukogu määruse (EÜ) nr 994/98 artikli 1 kohaselt Euroopa Komisjoni vastuvõetud grupierandi korral, mille puhul esitatakse aruanne iga aasta 1. märtsiks.

(2) Põllumajandusministeerium koostab Ametilt saadud andmete alusel aruanded käesoleva seaduse § 2 lõikes 2 nimetatud riiklike arengutoetuste, looduskahju toetuse ja muude kalamajanduslike toetuste andmise kohta ning edastab need koos käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruandega komisjoni määruses (EÜ) nr 794/2004, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks (ELT L 140, 30.04.2004, lk 1–134), sätestatud korras Euroopa Komisjonile.

§ 713. Vähese tähtsusega kalamajandusliku abi üle arvestuse pidamine ja aruandlus

Amet ja sihtasutus peavad arvestust vähese tähtsusega kalamajandusliku abi saajate ja neile antud abi suuruse üle ning esitavad eelmisel aastal abi saanute andmed iga aasta 1. aprilliks Põllumajandusministeeriumile, kes säilitab ja edastab saadud andmed komisjoni määruses (EÜ) nr 1860/2004 sätestatud korras.

§ 714. Andmete registrisse kandmine

Käesoleva seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud toetuste taotlejate ja taotluste, §-s 541 nimetatud toetuste taotlejate ja taotluste, §-s 547 nimetatud vähese tähtsusega abi taotlejate ja taotluste ning struktuuritoetuse seaduse alusel Ameti antavate toetuste, toetuste taotlejate ja toetuste saajate andmed kantakse põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.»

§ 17. Paragrahv 72 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 72. Kalandustoodete turustusnormide ja tarbija teavitamise nõuete rikkumine

(1) Kalandustoodete turustusnormide või tarbija teavitamise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»

§ 18. Paragrahvi 74 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva seaduse §-s 72 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on Veterinaar- ja Toiduamet, Tarbijakaitseamet või Keskkonnainspektsioon vastavalt oma pädevusele ning §-s 73 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.»

§ 19. Paragrahvi 76 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesoleva seaduse 53. peatükki ja § 713 rakendatakse alates 2005. aasta 1. jaanuarist.»

II. § 20. Vabariigi Valitsus korraldab kalandusturu korraldamise seaduse tervikteksti avaldamise Riigi Teatajas kahe kuu jooksul pärast käesoleva seaduse väljakuulutamist.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json