Teksti suurus:

Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2009
Avaldamismärge:RT I 2006, 6, 39

Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 27.01.2006 nr 27

Määrus kehtestatakse «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 8 lõike 2 alusel ning kooskõlas «Andmekogude seaduse» § 32 lõikega 1.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Registri asutamine ja ametlik nimetus

(1) Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise register on asutatud Vabariigi Valitsuse 29. jaanuari 2002. a määrusega nr 57 «Tööotsijate ja tööturuteenuste riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus».

(2) Registri ametlik nimetus on «Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise register» (edaspidi register).

§ 2. Registri pidamise eesmärk

Registri pidamise eesmärk on tagada Tööturuametile ja Sotsiaalministeeriumile neile «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse», «Välismaalaste seaduse», «Töötuskindlustuse seaduse», «Sotsiaalmaksuseaduse» ning Euroopa Liidu õigusaktide, välislepingute ning riiklike programmide ja projektidega pandud ülesannete täitmiseks vajalike andmete olemasolu.

§ 3. Registri vastutav ja volitatud töötleja

Registri vastutav ja volitatud töötleja on Tööturuamet.

2. peatükk
REGISTRI KOOSSEIS JA PIDAMINE NING REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED JA ANDMETE TÖÖTLEMISE KORD

§ 4. Registri pidamise viis ja ülesehitus

(1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna ja registritoimikutena paberkandjal.

(2) Register koosneb:
1) andmetest töötute, tööotsijate ja tööandjate kohta;
2) andmetest Eestis töötamiseks nõusolekut taotlevate välismaalaste kohta;
3) andmetest tööturuteenuste kohta;
4) andmetest tööturuteenuste osutamiseks sõlmitud lepingute kohta;
5) andmetest riiklike programmide ja projektide kohta;
6) registritoimikutest, mis sisaldavad andmete registrisse kandmise aluseks olevaid dokumente või dokumentide koopiaid paberkandjal ja dokumente või dokumentide koopiaid, mis tõendavad registrisse kantud andmete parandamise õigsust;
7) arhiveeritud registriandmetest.

§ 5. Registrisse kantud andmete kaitse

Registri vastutav ja volitatud töötleja tagab füüsiliste, organisatsiooniliste ja infotehniliste meetmetega registri andmete käideldavuse, tervikluse ja autentsuse, samuti registri andmete arhiveerimise.

§ 6. Registrisse kantavad andmed tööotsija, töötu ja tööandja kohta

(1) Tööotsija kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) isikukood või sünniaeg;
2) perekonnanimi;
3) eesnimi;
4) sugu;
5) elukoha aadressiandmed;
6) sidevahendi liik ja number;
7) kodakondsus;
8) alaline või tähtajaline elamisluba ja selle kehtivusaeg;
9) pagulasseisund;
10) isikut tõendava dokumendi liik ja väljaandnud riik;
11) haridustase;
12) õppeasutuse nimi, õppimise ajavahemik ja õppeasutuse lõpetamise aasta;
13) eriala, kutse, ameti omandamise koht, kestus ja omandamise aasta;
14) võõrkeelteoskus, keeleoskuse tase ja põhiline suhtlemiskeel;
15) puude olemasolu, puude määratlemise alus ja selle ulatus;
16) töösoov;
17) lisatingimused, mis soodustavad töö leidmist;
18) nõusolek isikuandmete edastamiseks tööandjale (jah/ei);
19) teate saamine töölepingu lõpetamise kohta (jah/ei);
20) tööotsijana arvelevõtmise avalduse esitamise kuupäev;
21) tööotsijana arvelevõtmise ja arveloleku lõpetamise aeg ning lõpetamise põhjus.

(2) Töötu kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) lõikes 1 nimetatud andmed, välja arvatud punktides 20 ja 21 nimetatud andmed;
2) töötuna arvelevõtmise kuupäev ja aasta;
3) töötuna arveloleku lõpetamise põhjus, kuupäev ja aasta;
4) töötuna arvelevõtmiseks avalduse esitamise kuupäev;
5) töötamine töölepingu alusel või avalikus teenistuses Eestis või Eestist lähetatud töötajana välisriigis, töötamine Eestis töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel;
6) töötu eelmine amet või ametid;
7) töötu eelmise või eelmiste tööandjate nimed ja tegevusalad;
8) töökogemus;
9) töö- või teenistussuhte lõpetamise põhjus ja töötamise aeg;
10) Eestis füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud olemise või ettevõtjana tegutsemise aeg ja tegevusala vastavalt Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorile (EMTAK);
11) sotsiaalmaksuga maksustatav ühe kuu keskmine tulu.

(3) Töötutoetuse saaja kohta kantakse registrisse lisaks lõikes 2 loetletud andmetele järgmised andmed:
1) ühe vanemana või eestkostjana kuni 18-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse, alla 8-aastase lapse või 8-aastast last kuni esimese klassi lõpetamiseni kasvatamise või selle eest hooldajatoetuse saamise ajavahemik;
2) haiglaravil viibimise ajavahemik;
3) haige, püsivalt töövõimetu isiku või vanuri hooldamise või selle eest hooldajatoetuse saamise ajavahemik;
4) ajavahemik, mille jooksul isik ei töötanud püsivalt töövõimetuks tunnistamise tõttu;
5) vahi all, vanglas või arestimajas viibimise ajavahemik;
6) õppimise ajavahemik õppeasutuse päevases õppevormis või täiskoormusega õppes;
7) kaitseväes või asendusteenistuses teenimise ajavahemik;
8) töötutoetuse saamiseks avalduse esitamise kuupäev;
9) otsus töötutoetuse määramise kohta ja otsuse kuupäev;
10) ajavahemik, mille jooksul on töötul õigus saada töötutoetust;
11) töötutoetuse saamise ooteaja kestus;
12) töötutoetuse arvutamise kuupäev ning ajavahemik, mille eest on töötutoetust arvutatud ja töötutoetuse suurus;
13) töötutoetuse maksmise peatamise põhjus ja kuupäev;
14) töötutoetuse maksmise lõpetamise põhjus ja kuupäev.

(4) Töötuskindlustushüvitist taotleva töötu kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) avalduse esitamise aeg;
2) andmed töötuskindlustushüvitise määramise või määramata jätmise otsuse kohta (määramata jätmise korral ka põhjus);
3) määratud töötuskindlustushüvitise päevamäär;
4) ajavahemik ja päevade arv, mille jooksul töötul on õigus töötuskindlustushüvitist saada ja hüvitise maksmise aeg.

(5) Stipendiumi saava töötu kohta kantakse registrisse lisaks lõikes 2 nimetatud andmetele järgmised andmed:
1) koolitusel, tööpraktikal või tööharjutusel osaletud tundide arv;
2) stipendiumi arvutamise kuupäev, ajavahemik ja summa.

(6) Sõidu- ja majutustoetust saava töötu kohta kantakse registrisse lisaks lõikes 2 nimetatud andmetele toetuse arvutamise kuupäev, ajavahemik ja summa.

(7) Tööandja kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) registrikood;
2) ettevõtja nimetus;
3) ettevõtte liik;
4) tegevusalad vastavalt Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorile (EMTAK);
5) aadress;
6) kontaktandmed.

(8) Eestis töötamiseks nõusolekut taotleva välismaalase kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) isikukood;
2) perekonnanimi;
3) eesnimi;
4) sünniaeg;
5) sugu;
6) kodakondsus;
7) haridustase;
8) eriala, kutse, amet;
9) isikut tõendava dokumendi liik ja dokumendi väljaandnud riik;
10) välismaalase soov tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana ning tegevusala, millel välismaalane füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsema hakkab;
11) töökoht, millele välismaalast soovitakse tööle võtta, töökoha asukoht, tööandja tegevusala ning tööandja nimi;
12) taotluse number ja esitamise kuupäev;
13) otsus töötamiseks nõusoleku andmise või sellest keeldumise kohta (keeldumise korral ka põhjus), otsuse kuupäev.

§ 7. Registrisse kantavad andmed tööturuteenuste, riiklike programmide ja projektide kohta

(1) Töövahenduse kohta kantakse registrisse lisaks § 6 lõikes 7 sätestatule:
1) vaba töökoha nimetus, töökoha asukoht, vaba töökoha avalikustamise viis;
2) vabal töökohal makstav palk, kui tööandja on palga suuruse teatanud, tööaja kestus, töösuhte kestus, muud vabale töökohale esitatud nõuded ja lisatingimused;
3) tööotsija või töötu tööle suunamine ja suunamise tulemus.

(2) Tööturukoolituse kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) koolitaja registrikood, nimetus, liik, tegevusala vastavalt Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorile (EMTAK), aadress ja kontaktandmed;
2) koolituse nimetus, liik, läbiviimise ajavahemik ja koht, kestus tundides, õppekohtade arv, õppekeel, ühe õppekoha maksumus, ühe õppetunni hind ja koolituse kogumaksumus;
3) tööturukoolituse taotleja õppesoov, otsus koolitusele suunamise või mittesuunamise kohta, koolituse liik, koolitusest osavõtu periood ja tunnid, koolituse katkestamine (kuupäev ja katkestamise põhjus) või lõpetamine (kuupäev).

(3) Karjäärinõustamise kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) kutsesobivustesti nimetus ja testi tulemused;
2) soovitused töö ja koolituse valimiseks.

(4) Ettevõtluse alustamise toetuse kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) avalduse ja äriplaani esitamise kuupäev;
2) otsus ettevõtluse alustamise toetuse andmise või sellest keeldumise kohta (keeldumise korral põhjus) ja kuupäev;
3) ettevõtluse alustamise toetuse saaja tegevusala;
4) ettevõtluse alustamise toetuse suurus;
5) ettevõtluse alustamise toetuse kasutamise kontrolli tulemused ja kuupäevad;
6) ettevõtluse alustamise toetusega töölerakendatavate töötajate arv;
7) ettevõtluse alustamise toetuse tagasinõudmise põhjus ja kuupäev.

(5) Palgatoetuse kohta kantakse registrisse lisaks § 6 lõikes 7 sätestatule:
1) vaba töökoha nimetus, töökoha asukoht, vaba töökoha avalikustamise viis;
2) tööandjaga sõlmitud lepingu number, kuupäev ja kehtivusaeg;
3) töökohal makstav töötasu kuus;
4) palgatoetuse suurus, maksmise alguse ja lõpu kuupäev;
5) töölerakendatud töötu ees- ja perekonnanimi, isikukood;
6) töölerakendatud töötu töötamise aeg kuus (tundides);
7) palgatoetuse maksmise katkestamise kuupäev ja põhjus;
8) palgatoetuse tagasinõudmise kuupäev ja põhjus.

(6) Avaliku töö kohta kantakse registrisse lisaks § 6 lõikes 7 sätestatule:
1) töökoha nimetus, töö tegemise koht, töö kestus ja rakendatavate töötute arv;
2) tööandjaga sõlmitud lepingu number, kuupäev ja kehtivusaeg;
3) töötu avalikule tööle suunamise kuupäev, töös osalemise ajavahemik, osaletud tunnid ja tulemus.

(7) Tööpraktika kohta kantakse registrisse lisaks § 6 lõikes 7 sätestatule:
1) praktikakohtade nimetused, praktikakohtade asukohad, praktikal osalevate isikute arv;
2) tööandjaga sõlmitud lepingu number, kuupäev ja kehtivusaeg;
3) praktikale rakendunud töötu ees- ja perekonnanimi, isikukood;
4) praktikale rakendunud töötu praktikal osalemise aeg tundides ja osalemise ajavahemik;
5) juhendamistasu suurus, maksmise alguse ja lõpu kuupäev;
6) tööpraktika taotleja praktikasoov, otsus praktikale suunamise või mittesuunamise kohta, praktika katkestamine või lõpetamine, katkestamise või lõpetamise kuupäev, katkestamise või lõpetamise põhjus.

(8) Tööturu olukorrast ning tööturuteenustest ja toetustest teavitamise kohta kantakse registrisse teenuse osutamise kuupäev.

(9) Tööharjutuse kohta kantakse registrisse lisaks § 6 lõikes 7 sätestatule:
1) töökoha nimetus, töö tegemise koht, töö kestus ja rakendatavate töötute arv;
2) tööandjaga sõlmitud lepingu number, kuupäev ja kehtivusaeg;
3) tööharjutusele rakendunud töötu ees- ja perekonnanimi, isikukood;
4) tööharjutusele rakendunud töötu tööharjutusel osalemise aeg tundides ja osalemise ajavahemik;
5) tööharjutuse taotleja osalemise soov, otsus tööharjutusele suunamise või mittesuunamise kohta;
6) tööharjutuse katkestamine või lõpetamine (katkestamise korral põhjus), katkestamise või lõpetamise kuupäev.

(10) Tööruumide ja -vahendite kohandamise kohta kantakse registrisse lisaks § 6 lõikes 7 ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule:
1) teenuse osutamise otsuse kuupäev;
2) puudega töötu töökohale rakendumise kuupäev;
3) tööandjaga sõlmitud lepingu number, kuupäev ja kehtivusaeg;
4) kohanduse kirjeldus.

(11) Töötamiseks vajaliku tehnilise abivahendi tasuta kasutamiseks andmise kohta kantakse registrisse lisaks lõikes 1 sätestatule:
1) teenuse osutamise otsuse kuupäev;
2) abivahendi kasutusse andmise alguskuupäev;
3) abivahendi nimetus;
4) abivahendi tagastamise kuupäev;
5) lepingu number, kuupäev ja kehtivusaeg.

(12) Tööintervjuul abistamise kohta kantakse registrisse lisaks lõikes 1 sätestatule:
1) teenuse osutamise otsuse kuupäev;
2) teenuse osutamise kuupäev.

(13) Tugiisikuga töötamise kohta kantakse registrisse lisaks lõikes 1 sätestatule:
1) teenuse osutamise otsuse kuupäev;
2) puudega töötu töökohale rakendumise kuupäev;
3) lepingu number, kuupäev ja kehtivusaeg.

(14) Individuaalse tööotsimiskava kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) tööotsimiskava alustamise ja lõpetamise kuupäev;
2) tööotsimiskava raames planeeritavad tegevused ning tulemused.

(15) Riiklike programmide ning projektide kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) programmi või projekti nimetus, tunnusnumber, liik, kestus;
2) programmis või projektis osalejate nimed, isikukoodid ning osalemise perioodid.

§ 8. Registrisse kantud andmete õiguslik režiim

Registrisse kantud andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.

§ 9. Andmete registrisse kandmise alusdokumendid

(1) Andmete registrisse kandmise aluseks olevateks dokumentideks (edaspidi alusdokument) isiku tööotsijana või töötuna arvelevõtmisel ning tööturutoetuste ja -teenuste saamisel on:
1) «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 sätestatud isikut tõendav dokument;
2) avaldus töötuna või tööotsijana arvelevõtmiseks;
3) avaldus töötutoetuse saamiseks;
4) avaldus ettevõtluse alustamise toetuse saamiseks;
5) avaldus töötuskindlustushüvitise saamiseks;
6) töötamist ja töösuhte lõpetamist tõendavad dokumendid;
7) Maksu- ja Tolliameti teatis füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise ja tegutsemise peatamise ajavahemiku kohta;
8) õppeasutuse lõputunnistus või diplom ja õppeasutuse õiend, millel on märgitud isiku õpilaste nimekirjast kustutamise või eksmatrikuleerimise aeg;
9) haridust, eriala, ametit või kutset tõendav dokument;
10) kaitseväeteenistuse tunnistus või õiend ajateenistuskohustuse täitmise aja kohta;
11) õiend vahi all, vanglas või arestimajas viibimise ajavahemiku kohta;
12) lapse sünnitunnistus;
13) õppeasutuse tõend 8-aastase lapse esimeses klassis õppimise kohta;
14) lapse puude raskusastet tõendav dokument;
15) eestkostja määramise otsus;
16) valla- või linnavalitsuse õiend hooldajatoetuse saamise ajavahemiku kohta;
17) Sotsiaalkindlustusameti õiend hooldajatoetuse saamise ajavahemiku kohta;
18) vanemate kirjalik kokkulepe selle kohta, kumb vanematest taotleb töötutoetust, või kirjalik põhjendus selle kohta, miks vanemate kokkulepet ei ole võimalik sõlmida;
19) raviasutuse tõend haiglaravil viibimise kohta;
20) perekonnas hooldamise leping;
21) tõend töövõime kaotuse kohta;
22) rehabilitatsiooniplaan;
23) tõend puudeastme kohta;
24) arstitõend tervislike vastunäidustuste või piirangute kohta teatud töö tegemiseks või koolituses osalemiseks;
25) muud dokumendid, mida tööotsija ja töötu esitavad või mida Tööturuameti piirkondlikul struktuuriüksusel on vajaduse korral õigus nõuda.

(2) Alusdokumendid Eestis töötamiseks nõusoleku taotlemisel on:
1) välismaalase reisidokument või selle ärakiri;
2) taotlus Eestis töötamiseks nõusoleku saamiseks;
3) haridust, eriala ja töökogemust tõendavad dokumendid või nende ärakirjad;
4) välismaalase eesti keele oskust tõendav dokument, kui tulenevalt «Keeleseadusest» on eesti keele oskus vastaval töökohal töötamiseks vajalik.

§ 10. Registrisse andmete esitamise ja kandmise kord

(1) Registrisse kantavate andmete esitajateks on:
1) paragrahvi 6 lõike 1 punktides 1–21, lõike 2 punktides 4–10, lõike 3 punktides 1–8 ja lõike 4 punktis 1 nimetatud andmete osas tööotsija või töötu;
2) paragrahvi 6 lõike 7, § 7 lõike 1 punktides 1 ja 2, lõike 5 punktides 1, 3, 5 ja 6, lõike 6 punktis 1, lõike 7 punktides 1, 3 ja 4 ning lõike 9 punktides 1, 3 ja 4 nimetatud andmete osas tööandja;
3) paragrahvi 6 lõike 5 punktis 1 ning § 7 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud andmete osas koolitaja, kellelt tellitakse tööturukoolitust;
4) paragrahvi 6 lõike 2 punktides 2 ja 3, lõike 3 punktides 9–14, lõike 5 punktis 2, lõikes 6, lõike 8 punktides 12 ja 13, § 7 lõike 1 punktis 3, lõike 2 punktis 3, lõigetes 3 ja 4, lõike 5 punktides 2, 4 ning 7 ja 8, lõike 6 punktides 2 ja 3, lõike 7 punktides 2, 5 ja 6, lõikes 8, lõike 9 punktides 2, 5 ja 6 ning lõigetes 10–15 nimetatud andmete osas Tööturuamet;
5) paragrahvi 6 lõike 8 punktides 1–11 nimetatud andmete osas Eestis töötamiseks nõusolekut taotlev välismaalane või tema töölevõtmist taotlev tööandja;
6) paragrahvi 6 lõike 4 punktides 2–4 nimetatud andmete osas Töötukassa.

(2) Andmed esitatakse alusdokumentidel. Volitatud töötleja kinnitab § 9 lõike 1 punktides 9, 19 ja 22 ning lõike 2 punktides 1, 3 ja 4 nimetatud alusdokumentide originaalide koopiad ja tagastab originaaldokumendid.

(3) Andmed kantakse registrisse kahe tööpäeva jooksul, arvates:
1) isiku tööotsijana või töötuna arvelevõtmisest, Tööturuameti piirkondlikku struktuuriüksusesse pöördumisest, töötule toetuste määramisest ja maksmisest;
2) volitatud töötlejale tööotsija ja töötu poolt §-s 9 nimetatud dokumentide esitamisest;
3) tööturuteenuste osutamisest;
4) Eestis töötamiseks nõusoleku andmisest või sellest keeldumisest.

§ 11. Andmete ristkasutus

(1) Registri volitatud töötlejal on lubatud seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid teistest riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest andmekaitse järelevalveasutuse loal.

(2) Paragrahvi 6 lõike 1 punktides 2–5 ja 7–8 loetletud andmete osas toimub ristkasutus Eesti rahvastikuregistriga.

(3) Paragrahvi 6 lõike 1 punktis 9 nimetatud andmete osas toimub ristkasutus «Riikliku pagulaste registriga».

(4) Paragrahvi 6 lõike 2 punktis 11 nimetatud andmete osas toimub ristkasutus «Maksukohustuslaste registriga».

(5) Paragrahvi 6 lõike 2 punktis 10 ja lõike 7 punktides 1–6 loetletud andmete osas toimub ristkasutus «Äriregistriga» ja «Maksukohustuslaste registriga».

(6) Paragrahvi 6 lõike 3 punktides 3 ja 4 loetletud andmete osas toimub ristkasutus «Riikliku pensionikindlustuse registriga».

(7) Paragrahvi 6 lõike 3 punktis 5 nimetatud andmete osas toimub ristkasutus «Karistusregistriga».

(8) Paragrahvi 6 lõike 4 punktis 2–4 loetletud andmete osas toimub ristkasutus «Töötuskindlustuse andmekoguga».

§ 12. Andmete õigsuse tagamine

(1) Registrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

(2) Volitatud töötleja vastutab andmete õigeaegse registrisse kandmise eest ja registri digitaalsesse andmebaasi kantud andmete vastavuse eest alusdokumentidele.

(3) Ebaõigete ja vastuoluliste andmete registrisse kandmise tõkestamine tagatakse registri tarkvara abil. Andmeandjale esitatakse järelepärimine andmete õigsuse kohta, kui:
1) isik on vaidlustanud tema kohta registrisse kantud isikuandmete õigsuse;
2) andmed on ebaõiged;
3) esitatud andmed ja varem registrisse kantud andmed on loogilises vastuolus.

§ 13. Registrisse kantud andmete muutmine ja parandamine

(1) Registrisse kantud andmete muutmiseks esitab andmete esitaja uued andmed kas paberkandjal või digitaalselt.

(2) Kui volitatud töötleja avastab registris ebaõigeid andmeid või teda teavitatakse registris olevatest ebaõigetest andmetest, on volitatud töötleja kohustatud kontrollima alusdokumente ja mittevastavuse korral parandama andmed 5 tööpäeva jooksul ebaõigetest andmetest teadasaamise päevast arvates.

(3) Volitatud töötleja on kohustatud teavitama ebaõigeid andmeid saanuid ja teatama õiged andmed 5 tööpäeva jooksul, alates ebaõigete andmete parandamisest.

(4) Andmete parandamine registris fikseeritakse automaatselt, näidates ära paranduse sisu, paranduse tegemise kuupäeva ja paranduste tegija.

§ 14. Juurdepääs registrisse kantud andmetele ja registrist andmete saamiseks õigustatud isikud

(1) Registrisse kantud andmed on piiratud juurdepääsuga. Registrisse kantud andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas «Isikuandmete kaitse seaduse» ja «Avaliku teabe seadusega».

(2) Juurdepääs registri andmetele on Tööturuameti ja andmekaitse järelevalveasutuse poolt selleks volitatud isikutel nende tööülesannetega määratud ulatuses ning asutustel ja isikutel, kellel on selleks seadusest või seaduse alusel antud õigusaktist tulenev õigus.

(3) Lõikes 2 nimetatud töötajad registreerib vastutav töötleja, määrates seejuures nende pädevuse andmetele juurdepääsu osas.

(4) Isikutel on õigus saada kõiki nende kohta registrisse kantud andmeid.

(5) Alusdokumentide andmeid, millele on kehtestatud juurdepääsupiirangud, väljastatakse vaid õigustatud isikutele kirjaliku taotluse alusel digitaalselt või väljatrükina paberkandjal.

(6) Statistilistel ja teaduslikel eesmärkidel kasutamiseks võib registrisse kantud andmeid väljastada vastutava töötleja loal andmesaajatele, kelle selline tegevus on ette nähtud seaduses või seaduse alusel kehtestatud õigusaktis. Sellisel eesmärgil väljastatakse andmed kujul, mis ei võimalda isiku identifitseerimist, kui seadusest ei tulene teisiti.

§ 15. Registrisse kantud andmete väljastamise kord ja viis

(1) Registrist väljastatakse andmeid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele, avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele ja eraõiguslikele juriidilistele isikutele, kes on riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogude volitatud töötlejad, kui see on vajalik neile seaduse või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks.

(2) Teistele andmesaajatele väljastatakse registrist andmeid nende taotluse alusel juhul, kui see pole vastuolus seaduste, teiste õigusaktide ja käesoleva määruse sätetega. Taotlused registreeritakse ja iga taotluse kohta teeb vastutav töötleja otsuse, millest teavitatakse taotlejat. Keeldumise korral lisatakse põhjendus.

(3) Vajaduse korral sõlmivad registri vastutav töötleja ja andmete saaja väljastatavate andmete kaitseks lepingu, kus sätestatakse väljastatavate andmete koosseis, andmete väljastamise eesmärk, tingimused, kord ja viis.

(4) Registrist väljastatud andmeid on lubatud kasutada vaid seaduses või seaduse alusel antud õigusaktis ettenähtud korras, asutustel vaid seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga neile pandud ülesande täitmiseks. Väljastatud andmete kasutamisel tuleb tagada andmekaitsenõuete täitmine.

(5) Volitatud töötleja väljastab registrist andmeid vastavalt andmesaaja soovile ja tehnilistele võimalustele:
1) andmesidevõrgu kaudu siduspöörduse korras;
2) registri väljavõttena digitaalsel andmekandjal;
3) registri väljavõttena paberkandjal.

(6) Registrisse kantud andmete põhjal koostatud statistilistele aruannetele tagatakse juurdepääs veebilehe kaudu.

(7) Registris olevate andmetega tutvumine ja registrist andmete väljastamine on tasuta.

(8) Registrist andmete väljastamise aja, andmete saajate ja andmete väljastamise viisi üle peetakse arvestust elektroonilises kanderaamatus.

(9) Registrist andmete väljastamisel on volitatud töötleja kohustatud:
1) peatama isiku vastaval nõudel tema kohta andmete väljastamise lõikes 2 nimetatud andmesaajatele;
2) sulgema juurdepääsu ebaõigetele andmetele, välja arvatud volitatud töötlejale ja andmeandjale andmete parandamise eesmärgil ja andmekaitse järelevalvet teostavale isikule järelevalve eesmärgil.

§ 16. Andmete saladuses hoidmise kohustus

Andmete töötlemises osalevad isikud on kohustatud hoidma saladuses neile tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid, mida pole antud avalikuks kasutamiseks.

§ 17. Arhiveeritud registriandmed

(1) Arhiveeritud registriandmed on:
1) andmed tööotsijate, töötute ja osutatud tööturuteenuste kohta, kui isiku arvelolek lõpetatakse;
2) andmed Eestis töötamiseks nõusolekut taotlenud välismaalase kohta töötamiseks nõusoleku andmisel või sellest keeldumisel;
3) andmed isiku või osutatud tööturuteenuse kohta andmebaasis olevates andmetes muudatuse või täienduse tegemise kohta.

(2) Andmeid ja andmete alusdokumente säilitatakse 50 aastat. Lõike 1 punktis 2 nimetatud andmeid ja andmete alusdokumente säilitatakse 10 aastat.

§ 18. Arhiivile esitatavad turvanõuded

Volitatud töötleja on kohustatud rakendama füüsilisi, organisatsioonilisi ja tehnilisi abinõusid arhiivi andmete ja dokumentide kaitsmiseks loata töötlemise ja hävimise eest.

3. peatükk
JÄRELEVALVE REGISTRI PIDAMISE ÜLE, REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE JA REGISTRI LIKVIDEERIMINE

§ 19. Järelevalve teostamine registri pidamise üle

(1) Registri pidamise üle teostavad järelevalvet vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

(2) Järelevalvet teostama õigustatud isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid hoitakse, töödeldakse või kus paiknevad töötlemisel kasutatavad seadmed, ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

(3) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused tema poolt määratud tähtajaks.

§ 20. Registri pidamise finantseerimise kord

Registri pidamise kulud kaetakse riigieelarvest registri vastutava töötleja ja Sotsiaalministeeriumi eelarve kaudu.

§ 21. Registri likvideerimise kord

(1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus «Andmekogude seadusega» sätestatud korras.

(2) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete teise registrisse või avalikku arhiivi üleandmine või andmete hävitamine ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.

(3) Andmed annab üle volitatud töötleja vastutava töötleja vastutusel ning riikliku andmekaitse järelevalveasutuse volitatud ametiisiku ja riigi infosüsteemide alaseid töid koordineeriva asutuse volitatud ametiisiku juuresolekul. Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 22. «Tööotsijate ja tööturuteenuste riikliku registri» andmed

«Tööturuteenuse seaduse» § 8 lõigete 3 ja 4 alusel peetud «Tööotsijate ja tööturuteenuste riiklikku registrisse» kantud andmed loetakse kantuks «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 8 lõike 2 alusel peetavasse «Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise registrisse».

Peaminister Andrus ANSIP

Sotsiaalminister Jaak AAB

Riigisekretär Heiki LOOT