Teksti suurus:

Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 147 "Töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm, avaldusele kantavate andmete loetelu ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.02.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 13, 215

Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 147 "Töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm, avaldusele kantavate andmete loetelu ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu" muutmine

Vastu võetud 27.01.2006 nr 15

Määrus kehtestatakse «Töötuskindlustuse seaduse» § 10 alusel.

Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruses nr 147 «Töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm, avaldusele kantavate andmete loetelu ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu» (RTL 2002, 144, 2118; 2004, 17, 272) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga;

2) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõnad «töötu abiraha» sõnaga «töötutoetuse»;

3) paragrahvi 3 lõike 2 teises lauses asendatakse sõna «Tööhõiveamet» sõnadega «Tööturuameti piirkondlik osakond».

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 27. jaanuari 2006. a määruse nr 15 «Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 147 «Töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm, avaldusele kantavate andmete loetelu ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu» muutmine»
lisa

Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 147 «Töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm, avaldusele kantavate andmete loetelu ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu»
lisa

AVALDUS TÖÖTUSKINDLUSTUSHÜVITISE TAOTLEMISEKS

Tööturuameti _______________ osakonnale esitamiseks Eesti Töötukassale

TÄIDAB TAOTLEJA

Eesnimi Perekonnanimi Isikukood

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Elukoht

__________________

(maakond, linn/ vald)

 

______________________

(tänav/küla, maja ja krt nr)

 

__ __ __ __ __

(postiindeks)

___________________________________      ____________________________________
  (töö- või teenistussuhte lõpetamise alus)          (töö- või teenistussuhte lõpetamise kuupäev)  

Palun määrata ja maksta mulle töötuskindlustushüvitis

Panka: pank ___________________          konto nr ____________________________

Posti teel elukoha aadressil

Palun mulle makstavalt hüvitiselt tulumaksu kinnipidamisel võtta arvesse maksuvaba tulu.

________________________________________________________________________

Avaldusele on lisatud järgmised dokumendid:

tööandja(te) tõend(id) kindlustatule makstud tasude ja tasudelt kinni peetud töötuskindlustusmakse kohta

dokument töölepingu lõpetamise või teenistusest vabastamise aluse ja aja kohta

tööandja tõendi puudumisel muu dokument

______________________________________________________ (dokumendi nimetus)

KUUPÄEV                                                      ALLKIRI
_______________________                           _____________________________

TÄIDAB TÖÖTURUAMETI PIIRKONDLIK OSAKOND

Avaldus on Tööturuameti piirkondlikus osakonnas vastu võetud _____________ 200__ a

Taotleja on töötuna arvele võetud alates __________________ 200__ a

Viimane taotlejale töötutoetuse maksmise juhtum _________________________________
                                                                      (periood: alguse kuupäev–lõpetamise kuupäev)

KONSULTANDI NIMI ________________            ALLKIRI_____________________

/otsingu_soovitused.json