Teksti suurus:

Välisriigi maksukohustuslasele käibemaksu tagastamise kord ja käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm ning humanitaarabi korras kaupa eksportivale isikule käibemaksu tagastamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Välisriigi maksukohustuslasele käibemaksu tagastamise kord ja käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm ning humanitaarabi korras kaupa eksportivale isikule käibemaksu tagastamise kord

Vastu võetud 07.04.2004 nr 68
RTL 2004, 44, 751
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmise aktiga (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

06.07.2005 nr 52 (RTL 2005, 80, 1135) 22.07.2005 (rakendatakse 1.07.2005)

27.12.2005 nr 89 (RTL 2005, 126, 1996) 1.01.2006

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» § 35 lõigete 10 ja 12 alusel.

1. peatükk

Välisriigi maksukohustuslasele, sealhulgas elektrooniliselt
osutatava teenuse käibemaksuga maksustamise erikorda rakendavale ühendusevälisele maksukohustuslasele käibemaksu tagastamise kord

§1. Välisriigi maksukohustuslasele käibemaksu tagastamise tingimused

(1) Välisriigi maksukohustlasele tagatakse tema ettevõtluses kasutatava kauba, välja arvatud kinnisasi, importimisel soetamisel või teenuse saamisel Eestis tasutud käibemaks, kui:

1) ta on kohustatud oma asukohariigis maksma käibemaksu ettevõtjana;

2) tal puudub Eestis püsiv tegevuskoht, mille kaudu ta tegeleb ettevõtlusega Eestis;

3) tagastatava käibemaksu summa kalendriaastas on vähemalt 400 krooni või 3000 krooni juhul, kui taotlus esitatakse perioodi kohta, mis on pikem kui kolm kuud, kuid lühem kui kalendriaasta;

4) Eesti maksukohustuslasel on õigus samadel tingimustel kauba importimisel, soetamisel või teenuse saamisel tasutud sisendkäibemaks oma arvestatud käibemaksust maha arvestada.

(2) Kui isik on ühendusevälise riigi maksukohustuslane, tagastatakse tasutud käibemaks kui lisaks lõike 1 punktides 1, 2 ja 4 sätestatud tingimustele on täidetud järgmised tingimused:

1) välisriigi maksukohustuslase asukohariigis on Eesti residentidel käibemaksu tagasisaamise õigus;

2) tagastatava käibemaksu summa kalendriaastas on vähemalt 5000 krooni.

[RTL 2005, 126, 1996 - jõust. 1.01.2006]

§2. Taotluse esitamine

(1) Välisriigi maksukohustuslane esitab käibemaksu tagastamiseks käesoleva määruse lisa vormi kohase taotluse eelmisel kalendriaastal Eestis kaupade importimisel või soetamisel või teenuste saamisel tasutud käibemaksu tagastamiseks importimise või ostude sooritamise aastale järgneva kalendriaasta esimese poolaasta jooksul Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskusele (edaspidi maksuhaldur).

(2) Teise liikmesriigi maksukohustuslane võib esitada maksuhaldurile käesoleva määruse lisa vormi kohase taotluse Eestis kaupade importimisel või soetamisel või teenuste saamisel tasutud käibemaksu tagastamiseks importimise või ostude sooritamise aastal, kui tagastatava käibemaksu summa on vähemalt 3000 krooni ning taotlus esitatakse perioodi kohta, mis on pikem kui kolm kuud, kuid lühem kui kalendriaasta.

[RTL 2005, 80, 1135; 22.07.2005]

§3. Taotlusele esitatavad nõuded

Taotlusele kirjutab alla füüsilisest isikust käibemaksukohustuslane või juriidilisest isikust käibemaksukohustuslase juht. Taotluses märgitakse, kellele ja kuhu käibemaks tagastatakse.

§4. Taotlusele lisatavad dokumendid

Taotlusele lisatakse:
1) «Käibemaksuseaduse» §-s 37 sätestatud nõuetele vastavad loetavad arved ja imporditud kauba eest käibemaksu tasumist tõendavad dokumendid;
2) välisriigi maksuhalduri poolt väljastatud tõend selle kohta, et välisriigi maksukohustuslane on kohustatud oma asukohariigis ettevõtjana maksma käibemaksu.

§5. Käibemaksu tagastamise aeg

Maksuhaldur kontrollib taotluse ja sellele lisatud dokumentide vastavust käesoleva määruse §-s 1 nimetatud käibemaksu tagastamise tingimustele ning vastavuse korral tagastab tagasimaksmisele kuuluva summa kuue kuu jooksul taotluse ja määruse §-s 4 nimetatud dokumentide saamise päevast arvates. Kui käibemaks tagastatakse välisriigis asuvas krediidiasutuses olevale pangakontole, kannab tagastamisega seotud kulud käibemaksutagastuse saaja.

§6. Dokumentide märgistamine ja tagastamine

Maksuhaldur märgistab kõik talle esitatud arved ning imporditud kauba eest käibemaksu tasumist tõendavad dokumendid ja tagastab need välisriigi maksukohustuslasele koos taotlusest tehtud koopiaga ühe kuu jooksul arvates taotluse saamise päevast.

2. peatükk

Humanitaarabi korras kaupa eksportivale isikule käibemaksu tagastamise kord

§7. Humanitaarabi korras eksporditud kauba soetamisel tasutud käibemaksu tagastamise tingimused

Isikule, kes ekspordib kauba humanitaarabi korras rahvusvahelisele organisatsioonile, välisriigi valitsusele, välisriigi kohalikule omavalitsusele või välisriigi valitsusvälisele organisatsioonile, tagastatakse kauba soetamisel või importimisel tasutud käibemaks.

[RTL 2005, 126, 1996 - jõust. 1.01.2006]

§8. Taotluse esitamine

Humanitaarabi korras kauba eksportija esitab vabas vormis oma allkirjaga kinnitatud taotluse kauba soetamisel või importimisel tasutud käibemaksu tagastamiseks soetusest või importimisest arvates kuue kuu jooksul maksuhaldurile. Taotluses märgitakse, kellele ja kuhu käibemaks tagastatakse.

[RTL 2005, 126, 1996 - jõust. 1.01.2006]

§9. Taotlusele lisatavad dokumendid

Taotlusele tuleb lisada:
1) «Käibemaksuseaduse» § 5 lõike 5 alusel kehtestatud kauba eksporti tõendavad dokumendid;
2) «Käibemaksuseaduse» §-s 37 sätestatud nõuetele vastavad loetavad arved ja imporditud kauba eest käibemaksu tasumist tõendavad dokumendid.

§10. Käibemaksu tagastamise aeg

Maksuhaldur kontrollib taotluse ja sellele lisatud dokumentide vastavust käesoleva määruse §-s 7 nimetatud käibemaksu tagastamise tingimustele ning vastavuse korral tagastab tagasimaksmisele kuuluva summa kolme kuu jooksul taotluse ja määruse §-s 9 nimetatud dokumentide saamise päevast arvates.

§11. Dokumentide märgistamine ja tagastamine

Maksuhaldur märgistab kõik talle esitatud arved ja imporditud kauba eest käibemaksu tasumist tõendavad dokumendid ning kauba eksporti tõendavad dokumendid ja tagastab need humanitaarabi korras kauba eksportijale koos taotlusest tehtud koopiaga ühe kuu jooksul arvates taotluse saamise päevast.

§12. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Lisa (vorm)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json