Teksti suurus:

Riikliku probleemtooteregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.02.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.08.2009
Avaldamismärge:RT I 2006, 8, 44

Riikliku probleemtooteregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus1

Vastu võetud 30.01.2006 nr 28

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 261 lõike 2 alusel ning kooskõlas «Andmekogude seaduse» § 32 lõikega 1 ja § 34 lõikega 2.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Registri asutamine ja ametlik nimetus

Määrusega asutatakse riiklik register ametliku nimetusega «Riiklik probleemtooteregister» (edaspidi register). Registri nimetuse ametlik lühend on PROTO.

§ 2. Registri asutamise ja pidamise eesmärk

Registri asutamise ja pidamise eesmärk on Eestis toodetud, Eestisse sisseveetud ja Eestist väljaveetud probleemtoodete ning probleemtoodetest tekkinud jäätmete (edaspidi jäätmed) taaskasutamise üle arvestuse pidamine «Jäätmeseadusest» tulenevate ülesannete täitmiseks ja Euroopa Komisjonile jäätmealase teabe esitamiseks.

§ 3. Registri vastutav ja volitatud töötleja

(1) Registri vastutav töötleja on Keskkonnaministeerium.

(2) Registri volitatud töötleja on Keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus.

2. peatükk
REGISTRI PIDAMISE VIIS, ÜLESEHITUS NING REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED

§ 4. Registri pidamise viis ja ülesehitus

(1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

(2) Register koosneb:
1) digitaalsest andmebaasist (edaspidi andmebaas);
2) digitaalsest kanderaamatust (edaspidi kanderaamat);
3) kande alusdokumentidest;
4) arhiveeritud registriandmetest.

(3) Andmebaasi kantakse §-s 5 nimetatud andmed.

(4) Kanderaamatusse kantakse alusdokumendi number, nimetus ja väljaandmise kuupäev, saabumise kuupäev ning selle esitaja nimi ja kontaktandmed.

§ 5. Registrisse kantavad andmed

(1) Registrisse kantakse andmed «Jäätmeseaduse» § 25 lõikes 2 loetletud probleemtoodete ja nendest probleemtoodetest tekkinud jäätmete kohta.

(2) Registrisse kantakse järgmised andmed:
1) tootja nimi;
2) tootjate ühendusega liitunud isikute nimed ja kontaktandmed, kui andmebaasi esitab andmed tootjate ühendus;
3) tootja äriregistrikood;
4) postiaadress ja asukoha Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori (edaspidi EHAK) kood;
5) põhitegevusala ja sellele vastav Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (edaspidi EMTAK) kood;
6) volitatud esindaja nimi, telefoni ja faksi number, elektronpostiaadress;
7) kontaktisiku nimi, telefoni ja faksi number, elektronpostiaadress;
8) probleemtoote nimetus, kaubamärk ja selle tootega seotud tegevuse iseloomustus (probleemtoote tootmine, sissevedu, väljavedu, turule laskmine);
9) kinnitus selle kohta, et probleemtoode vastab Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 2004. a määrusega nr 158 «Probleemtoodetes keelatud ohtlike ainete täpsustav loetelu ning probleemtoodetele kehtestatud keelud ning piirangud» kehtestatud nõuetele;
10) jäätmetega seotud tegevuse iseloomustus (jäätmekäitluskava, milles on nimetatud eeldatav tekkivate või käideldavate jäätmete kogus ja näidatud üleriigiline jäätmete kogumisvõrk, andmed jäätmekäitluse rahastamise kohta, jäätmete käitlemist korraldavad muud isikud, taaskasutamise, kõrvaldamise ja väljaveo viisid);
11) kui õigusaktiga on vastava probleemtoote puhul nõutav probleemtootest tekkivate jäätmete kogumise ja käitlemise tagamiseks rahalise või muu tagatise olemasolu, andmed vastava tagatise olemasolu kohta ja andmete õigsust kinnitavad dokumendid;
12) sisseveetud probleemtoote mass;
13) valmistatud probleemtoote mass;
14) väljaveetud probleemtoote mass;
15) turule lastud probleemtoote mass;
16) kogutud jäätmete mass;
17) korduskasutatud jäätmete mass;
18) ringlusse võetud jäätmete mass;
19) energiakasutuseks taaskasutatud jäätmete mass;
20) taaskasutusse võetud jäätmete kogumass;
21) kõrvaldatud jäätmete mass;
22) Eestis käideldud jäätmete mass;
23) teise liikmesriiki käitlemiseks saadetud jäätmete mass;
24) väljapoole Euroopa Ühendust käitlemiseks saadetud jäätmete mass;
25) teise liikmesriiki väljaveetud ringlussevõetavate jäätmete mass;
26) teise liikmesriiki väljaveetud kõrvaldatavate jäätmete mass;
27) väljapoole Euroopa Ühendust väljaveetud kõrvaldatavate jäätmete mass;
28) väljapoole Euroopa Ühendust väljaveetud ringlussevõetavate jäätmete mass.

(3) Isik, kes on tootja «Jäätmeseaduse» § 23 tähenduses või tema eest tootjate ühendus (edaspidi tootja), esitab lõike 2 punktides 1–11 nimetatud andmed registrisse kandmiseks lisas 1 toodud registrikaardi vormil enne tegevuse alustamist. Tootjaks ei loeta üksnes rahastamislepingu alusel rahastatavat isikut, kui ta ei tegutse ka tootjana.

§ 6. Andmete registrisse kandmise alusdokumendid

(1) Kande alusdokumentideks (edaspidi alusdokument) on lisades 1–9 toodud registrikaardi vormidel esitatud allkirjastatud andmed.

(2) Registri volitatud töötlejal on õigus nõuda lõikes 1 nimetatud andmete esitajalt esitatud andmete õigsuse tõendamiseks täiendavalt järgmisi dokumente:
1) probleemtoote tootmist, sisse- ja väljavedu ning müüki käsitlevad raamatupidamise dokumendid;
2) probleemtoote sissevedu ja väljavedu ning müüki käsitlevad muud dokumendid;
3) jäätmeid taaskasutavate või kõrvaldavate ettevõtjate vastuvõtudokumendid ja kinnitus jäätmete taaskasutamise või kõrvaldamise kohta;
4) tolli aktsepteeritud kaubadeklaratsioonid probleemtoote ning jäätmete sisse- ja väljaveo kohta.

§ 7. Registriandmete õiguslik režiim

Registriandmetel on informatiivne tähendus, välja arvatud arvestuse pidamisel «Jäätmeseaduse» §-des 26 ja 262 sätestatud kohustuste täitmise üle.

§ 8. Andmete ristkasutus

Teiste andmekogudega toimub andmete ristkasutus vastavalt registrite vastutavate töötlejate vahelisele kokkuleppele.

3. peatükk
ANDMETE ESITAMINE REGISTRISSE

§ 9. Registrisse andmete esitaja

Registrisse esitab andmed tootja (edaspidi andmete esitaja).

§ 10. Andmete registrisse esitamise kord ja tähtaeg

(1) Registrisse kandmiseks esitatakse andmed registri volitatud töötlejale § 6 lõikes 1 nimetatud registrikaardi vormidel digitaalselt digitaalallkirjaga kinnitatult või autoriseeritud kasutajana veebipõhisesse andmebaasi, juhul kui nimetatud võimalused puuduvad, siis paberil ja võimaluse korral ka elektrooniliselt.

(2) Autoriseeritud kasutajana andmete andmebaasi kandmine on võrdsustatud andmete esitamisega digitaalallkirjaga kinnitatud registrikaardi vormidel.

(3) Registri volitatud töötleja registreerib esitatud alusdokumendid ja kannab nendes sisalduvad andmed registrisse või kinnitab autoriseeritud kasutaja poolt andmebaasi kantud andmed.

(4) Lõikes 1 nimetatud registrikaardi digitaalsed vormid teeb volitatud töötleja kättesaadavaks oma ja Keskkonnaministeeriumi veebilehel.

(5) Andmete esitaja esitab §-s 5 nimetatud andmed eelmise kalendriaasta kohta registrisse kandmiseks volitatud töötlejale või lõikes 1 nimetatud autoriseeritud kasutajana kannab need andmebaasi. Andmed tuleb volitatud töötlejale esitada või registrisse kanda hiljemalt 1. märtsiks.

§ 11. Registriandmete õigsus

(1) Registrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

(2) Registri volitatud töötlejal on õigus esitada andmete esitajale järelepärimisi ning nõuda täiendavalt § 6 lõikes 2 nimetatud dokumente, kui on tekkinud kahtlus esitatud andmete õigsuses.

§ 12. Dokumendi registrisse vastuvõtmisest keeldumine

(1) Kui registrisse esitatud alusdokument ei ole nõuetekohane või esitatud andmed ei ole täielikud, määrab registri volitatud töötleja tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või täpsustatud andmete esitamiseks ja teavitab sellest andmete esitajat viivitamata pärast puuduste avastamist.

(2) Kui andmete esitaja ei ole puudusi määratud tähtajaks kõrvaldanud, keeldub registri volitatud töötleja andmete registrisse vastuvõtmisest või autoriseeritud kasutajana esitatud andmete kinnitamisest.

(3) Teate dokumendi vastuvõtmisest või andmete kinnitamisest keeldumise kohta saadab registri volitatud töötleja dokumendi esitanud isikule hiljemalt kümne tööpäeva jooksul dokumendi registrile esitamise päevast arvates.

4. peatükk
REGISTRI PIDAMINE JA JUURDEPÄÄS REGISTRIANDMETELE

§ 13. Registri ebaõigete andmete parandamine

(1) Kui andmete esitaja tuvastab, et registrile esitatud andmed ei ole õiged, peab ta viivitamata taotlema registriandmete parandamist.

(2) Registriandmete parandamiseks esitab andmete esitaja registri volitatud töötlejale teate, mis sisaldab andmete esitaja nime, kontaktandmeid ja andmeid, mida soovitakse muuta.

(3) Kui registri volitatud töötleja tuvastab registrile varem esitatud andmete vastuolu uute andmetega, teavitab ta sellest andmete esitajat viivitamata, nõuab vajaduse korral selgitusi või uute andmete esitamist lõikes 2 nimetatud teatega.

(4) Registris ebaõigete andmete ilmnemise korral suleb registri volitatud töötleja juurdepääsu ebaõigetele andmetele kuni kande parandamiseni.

(5) Andmete esitaja on kohustatud esitama õiged andmed kümne tööpäeva jooksul pärast teate saamist.

(6) Registri volitatud töötleja on pärast lõigetes 2 või 3 nimetatud teate saamist kohustatud viivitamata muutma või parandama registriandmed vastavalt teatele ning teavitama sellest registri vastutavat töötlejat ja ebaõigeid andmeid saanud isikuid.

(7) Juhul kui § 5 lõikes 2 nimetatud andmed muutuvad, peab andmete esitaja esitama registripidajale käesoleva paragrahvi lõike 2 kohase teate viie tööpäeva jooksul andmete muutumise päevast arvates.

§ 14. Registriandmete arhiveerimine

Arhiveeritud registriandmeid ja alusdokumente säilitatakse 7 aastat.

§ 15. Registriandmete väljastamine ja väljastamise üle arvestuse pidamise kord

(1) Registriandmed väljastatakse «Avaliku teabe seaduses» sätestatud korras.

(2) Registriandmeid väljastatakse registrist tasuta, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

(3) Kanderaamatusse kantakse väljastatavad andmed, väljaandmise kuupäev ning selle isiku nimi ja kontaktandmed, kelle andmed väljastati.

§ 16. Rahvusvahelistest kohustustest tulenev andmete edastamine

Rahvusvahelistest kohustustest tulenevad andmed edastab vastutav töötleja vastavalt esitatavatele nõuetele ja ettenähtud tähtajal.

§ 17. Registri vastutava töötleja õigused ja kohustused

Registri vastutav töötleja:
1) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
2) koordineerib registri pidamist;
3) lahendab registri pidamisel tekkinud vaidlusi.

§ 18. Registri volitatud töötleja kohustused

Registri volitatud töötleja on kohustatud:
1) vajaduse korral andma andmete esitajatele selgitusi registrikaardi vormide täitmise kohta;
2) pidama andmete registrisse esitamise ja sealt väljastamise arvestust. Arvestust peetakse kalendriaastate kaupa;
3) esitama registri pidamisega seotud dokumente järelevalve õigust omavatele või muudele nendega tutvumiseks õigustatud isikutele.

5. peatükk
JÄRELEVALVE REGISTRI PIDAMISE ÜLE, REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE JA REGISTRI LIKVIDEERIMINE

§ 19. Järelevalvet teostama õigustatud isikud ja järelevalve teostamise kord

(1) Järelevalvet registri pidamise üle teostab registri vastutav töötleja. Andmekaitsealast järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon.

(2) Järelevalve teostajal on õigus:
1) tutvuda registrisse kantud andmetega ja neid tõendavate dokumentidega;
2) siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse ja kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed;
3) saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

(3) Registri pidamise juures puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalve teostaja ettekirjutuses nimetatud puudused järelevalve teostaja määratud tähtajaks.

§ 20. Registri finantseerimine

Registrit finantseeritakse riigieelarvest registri volitatud töötleja eelarve kaudu.

§ 21. Registri likvideerimine

(1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus.

(2) Registri likvideerimine toimub kooskõlas «Andmekogude seadusega» ja «Arhiiviseadusega» sätestatud nõuetega.

§ 22. Rakendussätted

(1) Enne käesoleva määruse jõustumist tegutsev tootja esitab § 5 lõike 2 punktides 1–11 nimetatud andmed registrisse kandmiseks 20. veebruariks 2006. a.

(2) Lõikes 1 nimetatud andmete registrisse kandmisel esitab elektri- ja elektroonikaseadmete tootja lisas 2 nimetatud andmed 2005. aasta kohta alates 13. augustist 2005. a.

(3) Tootja esitab 2006. aastal iga kvartali viimaseks kuupäevaks registrisse kandmiseks lisas 2 nimetatud andmed.

1 Euroopa Komisjoni otsus 2005/293/EÜ, milles sätestatakse kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid käsitlevas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2000/53/EÜ seoses korduvkasutusega/taaskasutusega ja korduvkasutusega/ringlussevõtuga ettenähtud eesmärkide järelevalve üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 94, 13.04. 2005, lk 30–33); Euroopa Komisjoni otsus 2005/369/EÜ, millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitleva direktiivi 2002/96/EÜ järgimise kontrollimiseks liikmesriikides ning selle direktiiviga ettenähtud andmete esitamise viis (ELT L 119, 11.05.2005, lk 13).

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 30. jaanuari 2006. a määruse nr 28 «Riikliku probleemtooteregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus»
lisa 1

TOOTJA ANDMED

1. Tootja ärinimi (nimi) või tootjate ühenduse nimi ..............................................

2. Tootjate ühendusega liitunud isikute nimed (nimekirja võib esitada eraldi lehel)

3. Äriegistrikood ..........................................................................................................

41. Postiaadress ja asukoha EHAKi kood ..................................................................

51. Põhitegevusala ja sellele vastav EMTAKi kood ..................................................

61. Volitatud esindaja: nimi ........................................................................................

     telefoni nr .........................................................................................................

     faksi nr ..............................................................................................................

     elektronpostiaadress .......................................................................................

7. Kontaktisik: nimi .....................................................................................................

     telefoni nr .........................................................................................................

     faksi nr ..............................................................................................................

     elektronpostiaadress .......................................................................................

8. Probleemtoote nimetus, kaubamärk, kinnitus, et toode vastab Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 2004. a määrusega nr 158 kehtestatud nõuetele ja tootega seotud tegevuse iseloomustus (probleemtoote tootmine, sissevedu, väljavedu, turule laskmine, andmed rahalise tagatise kohta, kui seda nõuab õigusakt)

........................................................................................................................................

9. Jäätmetega seotud tegevuse iseloomustus (jäätmekäitluskava, milles on nimetatud eeldatav tekkivate või käideldavate jäätmete kogus ja näidatud üleriigiline jäätmete kogumisvõrk, andmed jäätmekäitluse rahastamise kohta, jäätmete käitlemist korraldavad muud isikud, taaskasutamise, kõrvaldamise ja väljaveo viisid)

........................................................................................................................................

1 Punktid 4, 5 ja 6 täidab registri volitatud töötleja.

Kuupäev ...............................

Allkiri ...................................

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Vabariigi Valitsuse 30. jaanuari 2006. a määruse nr 28 «Riikliku probleemtooteregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus»
lisa 2

.......... AASTAL EESTIS TOODETUD, EESTIST VÄLJAVEETUD, EESTISSE SISSEVEETUD JA TURULE LASTUD PROBLEEMTOODETE KOGUSED

Tootja ärinimi (nimi) või tootjate ühenduse nimi

Äriregistrikood ..............................

Tooteliigid

Toodetud

Välja-veetud

Sisse-veetud

Turule lastud

t tükki t tükki t tükki t tükki
Elektri- ja elektroonikaseadmed1                                
1. Suured kodumasinad                
2. Väikesed kodumasinad                
3. Infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmed                
4. Tavatarbijatele määratud seadmed                
5. Valgustusseadmed                
5a. Gaaslahenduslambid                
6. Elektri- ja elektrontööriistad (välja arvatud suured paiksed tööstuslikud tööriistad)                
7. Mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid                
8. Meditsiiniseadmed (välja arvatud kõik implantaadid ja nakatunud tooted)                
9. Seire- ja valveseadmed                
10. Automaadid                
Patareid2                
Akud2                
Rehvid                
1. M1 ja N13 kategooria mootorsõidukite                
2. Muud                
Mootorsõidukid kokku                
sh mudelite kaupa:                
1.                
2.                
3.                
4.                
5.                
Mootorsõidukiosad kokku4                
1. Suured plastosad                
2. Vedelikud (v.a kütus)                
3. Metallosad                
                 
                 

1 Vastavalt Vabariigi Valitsuse 24. detsembri 2004. a määruse nr 376 «Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord ning elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad» lisale 1.
2 Patarei ja aku vastavalt «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 2 punktile 1, liigitades need nendes sisalduvate ohtlike ainete alusel.
3 Vastavalt teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» lisandusele B.
4 Liigitada materjalipõhiselt.

Kuupäev ...............................

Allkiri ...................................

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Vabariigi Valitsuse 30. jaanuari 2006. a määruse nr 28 «Riikliku probleemtooteregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus»
lisa 3

......... AASTAL EESTIS ROMUSÕIDUKITE DEMONTEERIMISEL SAADUD OSADE JA MATERJALIDE KÄITLUS (TONNIDES)

Tootja ärinimi (nimi) või tootjate ühenduse nimi

Äriregistrikood ..............................

Demonteerimisel saadud osad ja materjalid

Kordus-kasutus

Ringlusse-võtt

Energia-kasutus

Kogu taas-kasutamine

Kõrvalda-mine

(A) (B1) (C1) (D1=B1+C1) E1
Akud          
Vedelikud (v.a kütus)          
Õlifiltrid          
Muud probleemtoodete saastest vabastamisel saadud materjalid
(v.a kütus)
         
Katalüsaatorid          
Metallosad          
Rehvid          
Suured plastosad          
Klaas          
Muud demonteerimisel saadud materjalid          
Kokku          

Kuupäev ............................

Allkiri ................................

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Vabariigi Valitsuse 30. jaanuari 2006. a määruse nr 28 «Riikliku probleemtooteregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus»
lisa 4

......... AASTAL EESTIS TEKKINUD JA ROMUSÕIDUKITE PURUSTAMISEL SAADUD JÄÄTMETE KÄITLUS (TONNIDES)

Tootja ärinimi (nimi) või tootjate ühenduse nimi

Äriregistrikood ..............................

Purustamisel saadud jäätmed

Ringlusse-võtt

Energia-kasutus

Kogu
taas-kasutamine

Kõrvalda-mine

(B2) (C2) (D2=B2+C2) E2
Mustmetallijäätmed
(malm, teras)
       
Värvilise metalli (alumiinium, vask, tsink, plii jm) jäätmed        
Purustamisel tekkiv kergfraktsioon (SLF)        
Muud jäätmed        
Kokku        

Kuupäev ............................

Allkiri ................................

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Vabariigi Valitsuse 30. jaanuari 2006. a määruse nr 28 «Riikliku probleemtooteregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus»
lisa 5

......... AASTAL EESTIS TEKKINUD JA EDASISEKS KÄITLEMISEKS VÄLJAVEETUD ROMUSÕIDUKID JA NENDE OSAD (TONNIDES)

Tootja ärinimi (nimi) või tootjate ühenduse nimi

Äriregistrikood ..............................

Väljaveetud romusõidukite
(osade) kogumass

Väljaveetud romusõidukite (osade) kogu ringlussevõtt Väljaveetud romusõidukite (osade) kogu taaskasutamine Väljaveetud romusõidukite (osade) kogu kõrvaldamine
(F1) (F2) (F3)
Romusõidukid                      
Romusõidukiosad        

Kuupäev ............................

Allkiri ................................

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Vabariigi Valitsuse 30. jaanuari 2006. a määruse nr 28 «Riikliku probleemtooteregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus»
lisa 6

........... AASTAL EESTIS TEKKINUD JA EESTIS VÕI MUJAL KÄIDELDUD ROMUSÕIDUKITE KOGU KORDUS- JA TAASKASUTAMINE NING RINGLUSSEVÕTT (TONNIDES)

Tootja ärinimi (nimi) või tootjate ühenduse nimi

Äriregistrikood ..............................

Kordus-kasutus Ringlusse võetud üldkogus Taas-
kasutatud kogus
Korduskasutatud ja ringlusse võetud kogus Korduskasutatud ja taaskasutatud üldkogus
(A) (B1+B2+F1) (D1+D2+F2) (X1=A+B1+B2+F1) (X2=A+D1+D2+F2)
         
         
         
      Romusõidukite korduskasutus- ja ringlussevõtumäär (%)

X1/W1

Romusõidukite korduskasutus- ja taaskasutamismäär (%)

X2/W1

W (romusõidukite koguarv) = ... tk

   

W1 (romusõidukite kogumass) = ...

   

Kuupäev ............................

Allkiri ................................

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Vabariigi Valitsuse 30. jaanuari 2006. a määruse nr 28 «Riikliku probleemtooteregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus»
lisa 7

ENNE 13. AUGUSTIT 2005. A EESTIS TURULE LASTUD ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMED NING NENDEST TEKKINUD JÄÄTMETE KOGUMINE, TÖÖTLEMINE JA VÄLJAVEDU ........... AASTAL

Tootja ärinimi (nimi) või tootjate ühenduse nimi ja äriregistrikood ..........................................................................................

Tooteliigid

Turule-laskmine

Elektroonikaromude kogumine

Käitlemine Eestis

Väljavedu töötlemiseks

 

Kodumaja-pidamises tekkinud

Väljaspool kodu-maja-pidamist tekkinud

Taaskasutamine

Ringlussevõtt

Teise
liikmesriiki

Väljapoole ühendust

Taas-kasuta-mine Ringlusse-võtt Taas-kasuta-mine Ringlusse-võtt

Kogus

Kogus

Kogus

Kogus

Taas-kasutamis-määr

Kogus

Ringlusse-võtu-
määr
Kogus Kogus Kogus Kogus
(t) (tk) (t) (tk) (t) (tk) (t) (tk) % (t) (tk) % (t) (t) (t) (t)
1. Suured kodumasinad                                
2. Väikesed kodumasinad                                
3. Infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooni-
seadmed
                               
4. Tavatarbijatele määratud seadmed                                
5. Valgustusseadmed                                
6. Elektri- ja elektrontööriistad (välja arvatud suured paiksed tööstuslikud tööriistad)                                
7. Mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid                                
8. Meditsiiniseadmed (välja arvatud kõik implantaadid ja nakatunud tooted)                                
9. Seire- ja valveseadmed                                
10. Automaadid                                

Kuupäev ........................

Allkiri ............................

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Vabariigi Valitsuse 30. jaanuari 2006. a määruse nr 28 «Riikliku probleemtooteregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus»
lisa 8

PÄRAST 13. AUGUSTIT 2005. A EESTIS TURULE LASTUD ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMED NING NENDEST TEKKINUD JÄÄTMETE KOGUMINE, TÖÖTLEMINE JA VÄLJAVEDU ........... AASTAL

Tootja ärinimi (nimi) või tootjate ühenduse nimi ja äriregistrikood ............................................................................................

Tooteliigid

Turule-laskmine

Elektroonikaromude kogumine

Käitlemine Eestis

Väljavedu töötlemiseks

 

Kodu-majapida-
mises tekkinud

Väljaspool kodu-majapidamist

tekkinud

Taaskasutamine

Ringlussevõtt

Teise liikmesriiki

Väljapoole ühendust

Taas-
kasuta-
mine
Ringlusse-
võtt
Taas-
kasuta-
mine
Ringlusse-
võtt

Kogus

Kogus

Kogus

Kogus

Taas-kasutamis-määr

Kogus

Ringlusse-
võtu-
määr
Kogus Kogus Kogus Kogus
(t) (tk) (t) (tk) (t) (tk) (t) (tk) % (t) (tk) % (t) (t) (t) (t)
1. Suured kodumasinad                                
2. Väikesed kodumasinad                                
3. Infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooni-seadmed                                
4. Tavatarbijatele määratud seadmed                                
5. Valgustusseadmed                                
6. Elektri- ja elektrontööriistad (välja arvatud suured paiksed tööstuslikud tööriistad)                                
7. Mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid                                
8. Meditsiiniseadmed (välja arvatud kõik implantaadid ja nakatunud tooted)                                
9. Seire- ja valveseadmed                                
10. Automaadid                                

Kuupäev ........................

Allkiri ............................

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Vabariigi Valitsuse 30. jaanuari 2006. a määruse nr 28 «Riikliku probleemtooteregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus»
lisa 9

VANAREHVIDE1 VÕI KASUTATUD AKUDE2 VÕI KASUTATUD PATAREIDE2 EESTISSE SISSEVEDU, KOGUMINE, TAASKASUTAMINE JA EESTIST VÄLJAVEDU ........... AASTAL (TONNIDES)

Tootja ärinimi (nimi) või tootjate ühenduse nimi

Äriregistrikood ..............................

Probleem-toode Sisse-vedu Kogutud Kordus-kasutamine Ringlusse-võtt

(R)

Energia-kasutus

(E)

Kogu taaskasuta-mine

(R+E)

Kõrvalda-mine Välja-vedu
                 
                 
                 
                 

1 Vanarehvide puhul liigitada M1 ja N1 kategooria mootorsõidukite vanarehvid ja muud.
2 Kasutatud akud või kasutatud patareid liigitada neis sisalduvate ohtlike ainete alusel.

Kuupäev ............................

Allkiri ................................

Keskkonnaminister Villu REILJAN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json