Teksti suurus:

Reklaamimaksu kehtestamine Rae vallas

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2006, 30, 347

Reklaamimaksu kehtestamine Rae vallas

Vastu võetud 20.12.2005 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 2 ja § 36 lõike 1 ning kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 alusel.

§ 1. Reklaamimaks ja maksu objekt

(1) Reklaamimaks on Rae valla haldusterritooriumil reklaami avaldamise eest käesolevas määruses sätestatud korras, ulatuses ja tähtaegadel tasumisele kuuluv maks (edaspidi maks).

(2) Maksu objekt on reklaam, mida eksponeeritakse Rae vallas:
avalikus kohas, milleks on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa ja mis asub väljaspool ehitise siseruume;
eraomandis olevalt kinnistult või ehitiselt avalikkusele suunatult;

(3) Enesereklaam käesoleva määruse tähenduses on füüsilise või juriidilise isiku ärinimega tahvel või logo, mis asub tema valduses oleval hoonel (kujunduselement).

(4) Reklaami paigaldamisel kolmanda isiku omandis olevale hoonele, territooriumile või teekaitsevööndi alale, annab paigaldusloa Rae Vallavalitsus vastava taotluse alusel.

§ 2. Maksumaksja

Maksumaksja on füüsiline või juriidiline isik, kes paigaldab käesoleva määruse § 1 lõikes 2 nimetatud reklaami.

§ 3. Maksumäär

(1) Üldine maksumäär reklaampinna ühe ruutmeetri kohta on 100 krooni ühes kalendrikuus.

(2) Alkohoolsete jookide reklaamimisel rakendatakse kolmekordset maksumäära.

(3) Omavoliliselt paigaldatud reklaami või reklaami, mille eksponeerimise tähtaeg on möödunud, rakendatakse omavoliliselt või tähtaega ületava eksponeerimise aja eest kolmekordset määra.

(4) Enesereklaam ei kuulu maksustamisele, kui see on hoone fassaadikujundusena vallavalitsuses kooskõlastatud.

§ 4. Maksuhaldur

(1) Maksuhaldur on Rae Vallavalitsus. Vallavalitsus kinnitab ametikohtade loetelu, millel töötavad isikud on volitatud maksu kogumisel rakendama maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri õigusi täies ulatuses.

(2) Vaie maksuhalduri haldusakti või toimingu peale esitatakse vallavalitsusele.

§ 5. Reklaampinna suurus ja maksusumma arvutamine

Reklaampinna suurus määratakse:
1) tasapinnalise reklaami puhul avalikkusele suunatud reklaami pindalaga;
2) ruumilise reklaami puhul kolme iseloomuliku vaate arvutuslike pindaladega, mille moodustavad reklaami väljaulatuvaid punkte ühendavad kontuurid.

(2) Maksusumma arvutamisel võetakse aluseks reklaampinna maksumäär ühe ruutmeetri kohta

(3) Ühest ruutmeetrist väiksema reklaampinna suuruseks loetakse üks (1) ruutmeeter.

(4) Ühest ruutmeetrist suurema reklaampinna suurus näidatakse ruutmeetrites ühe komakohaga.

(5) Tasumisele kuuluv maksusumma ümardatakse täiskroonideks.

(6) Iga reklaamikandja reklaami kandev külg maksustatakse eraldi.

§ 6. Maksustamisperiood

(1) Maksustamisperiood on ajavahemik, mille jooksul on reklaam eksponeeritud. Juhul kui reklaami avalikustamise aeg on lühem kui üks kuu, rakendatakse ühe kuu maksumäära.

(2) Maksukohustus tekib reklaami paigaldamise päeval ning lõpeb reklaami mahavõtmise päeval.

§ 7. Maksudeklaratsioon

(1) Maksumaksja, kes paigaldab reklaami oma hoonele või territooriumile, on kohustatud hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast reklaami paigaldamist esitama maksuhaldurile vormikohase maksudeklaratsiooni (vorm vastavalt lisale 1).

(2) Maksuhaldur teeb maksudeklaratsioonile märke selle vastuvõtmise kohta.

(3) Maksudeklaratsiooni alusel arvutab maksuhaldur tasumisele kuuluva maksusumma ja saadab selle kohta maksumaksjale maksuteate hiljemalt 10 päeva enne maksu tasumise tähtaega.

(4) Juhul kui maksumaksja ei ole tähtaegselt esitanud deklaratsiooni, määrab tasumisele kuuluva maksusumma maksuhaldur, tehes selle kohta maksuotsuse. Kui reklaam on paigaldatud Rae vallavallavalitsuse poolt kehtestatud reklaami paigaldamise eeskirja vastaselt või ilma nõutava reklaamiloata, kus see on vajalik, ning paigaldamise aega ei ole võimalik määratleda, lähtutakse eeldusest, et reklaami on eksponeeritud 3 (kolm) kuud.

§ 8. Maksuvabastused

Maksust on vabastatud:
1) riigi- ja omavalitsusasutuste reklaam ning erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;
2) mittetulundusühingute, teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi-, heategevuslike ja ühiskondlike ürituste reklaam;
3) kinnisel territooriumil toimuval üritusel eksponeeritav reklaam tingimusel, et see ei ole suunatud avalikkusele väljaspool kinnist territooriumi;
4) liiklusmärgi 636 standardi kohaselt paigutatud teave (vastavalt Eesti Standardi EV ST 613-2001 «Liiklusmärgid ja nende kasutamine»);
5) ehitamise ajaks paigaldatud teave ehitusseaduse § 29 lõike 2 punktis 3 sätestatud informatsiooniga;
6) krediidiasutuse nimi ja logo paigaldatuna sularahaautomaadi asukoha tähisena ja sularahaautomaadi ekraanil.

§ 9. Maksu tasumine

(1) Maksu tasumise tähtaeg on maksustamisperioodile järgneva kuu 10. kuupäev, mis tasutakse vallavalitsuse pangakontole.

(2) Maks reklaami eest, mille eksponeerimise tähtaeg on kolm (3) kuud või lühem, kuulub tasumisele kogu perioodi eest ühekorraga.

(3) Maksu tasumisel reklaami eest, mida eksponeeritakse tähtajatult või kolmest (3) kuust pikema ajavahemiku jooksul võib maksumaksja ise maksudeklaratsioonis või reklaamiloa taotluses valida maksete sageduse.

(4) Enammakstud maksusumma tagastamine toimub maksukorralduse seaduses sätestatud korras.

§ 10. Vastutus

(1) Kehtestatud tähtajast hiljem või vähem tasutud maksu summalt arvestatakse intressi 0,06 % päevas alates maksukohustuse tekkimise päevast. Intressinõuet, mis on väiksem kui 50 krooni, ei esitata.

(2) Maksualase väärteo eest kohaldatakse vastutust maksukorralduse seaduse järgi. Maksualase kuriteo eest kohaldatakse vastutust karistusseadustiku järgi.

§ 11. Lõppsätted

(1) Tunnistada kehtetuks Rae vallavolikogu 27. aprilli 2000. a määruse nr 12 «Reklaami- ja kuulutusemaksu kehtestamine» punktid 1 ja 2 ning Rae vallavolikogu 24. oktoobri 2000 määrus nr 33 «Reklaami- ja kuulutusemaksu täiendamine».

(2) Rae Vallavalitsusel kehtestada reklaami paigaldamise ja maksumääruse rakendamise kord hiljemalt 01. jaanuariks 2006.a.

(3) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2006. a.

Volikogu esimees Veigo GUTMANN

Rae Vallavolikogu 20.12.2005 määruse nr 4
lisa 1

Rae vallavalitsus

Aruküla tee 9

Jüri alevik

75301 Harjumaa

 

REKLAAMIMAKSU DEKLARATSIOON

1. Maksumaksja
1.1. Ärinimi või ees- ja perekonnanimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2. Registrikood või isikukood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Aadress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4. Sidevahendid (telefon, e-post, faks) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Maksuobjekt

  Reklaami asukoht Loa nr ja kuupäev Eksponeerimise aeg (algus- ja lõppkuupäev) Reklaampinna suurus (m2) Maksumäär
1 m2 kohta (kroonides)
1          
2          
3          
           
           

Reklaampindade suuruste kogusumma   . . . . . . . .   . . . . . . . .

Taotletav maksu tasumise sagedus (kui reklaami eksponeeritakse kauem kui 3 kuud)………………

3. Deklaratsiooni koostanud maksumaksja, tema seadusliku või volitatud esindaja andmed
3.1. Nimi
3.2.Ametikoht
3.3. Kontaktandmed

Käesolevas minu poolt koostatud deklaratsioonis esitatud andmed on mulle teadaolevalt õiged, mida kinnitan oma allkirjaga *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                            (allkiri ja kuupäev)

* Maksukorralduse seaduses § 87 kohaselt kirjutab deklaratsioonile alla maksukohustuslane või tema seaduslik esindaja. Kui deklaratsioonile kirjutab alla volitatud esindaja, esitatakse maksuhaldurile ka volitust tõendav dokument.

Laekunud maksuhaldurile « . . . . .» . . . . . . . . . . . . . . . 200 . . .a.

Maksuhalduri nimi, ametikoht ja allkiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .