Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Tündre looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.01.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 14, 233

Maamaksu korrigeerimine Tündre looduskaitsealal

Vastu võetud 30.01.2006 nr 67

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Tündre looduskaitseala kaitse-eesmärki säilitada metsakooslused, kaitsealuste liikide elupaigad, elustiku mitmekesisus ja maastikuilme ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndites ja piiranguvööndis, kehtestada, et Tündre looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Atse sihtkaitsevööndilt, mis asub Valga maakonnas Helme vallas, ja Paluora sihtkaitsevööndilt, mis asub Valga maakonnas Helme vallas ning Viljandi maakonnas Karksi vallas;
2) 50% maamaksumäärast Kollaspalu piiranguvööndilt, mis asub Valga maakonnas Helme vallas ja Viljandi maakonnas Karksi vallas.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT