Teksti suurus:

Põllumajandusministri 3. veebruari 2005. a määruse nr 11 "Põllumajanduslooma kasvatamise täiendava otsetoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.02.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 14, 226

Põllumajandusministri 3. veebruari 2005. a määruse nr 11 "Põllumajanduslooma kasvatamise täiendava otsetoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord" muutmine

Vastu võetud 31.01.2006 nr 13

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 12 lõike 5, § 15 lõike 3 ja § 16 lõike 2 ning Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1782/2003/EÜ, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid 2019/93/EMÜ, 1452/2001/EÜ, 1453/2001/EÜ, 1454/2001/EÜ, 1868/94/EÜ, 1251/1999/EÜ, 1254/1999/EÜ, 1673/2000/EÜ, 2358/1971/EMÜ ja 2529/2001/EÜ (ELT L 270, 21.10.2003, lk 1–69), artikli 143c alusel.

Põllumajandusministri 3. veebruari 2005. a määruses nr 11 «Põllumajanduslooma kasvatamise täiendava otsetoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» (RTL 2005, 19, 209) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 12 lõike 5, § 15 lõike 3 ja § 16 lõike 2 ning nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001, (EÜ) nr 1454/2001, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) nr 1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 1673/2000, (EMÜ) nr 2358/1971 ja (EÜ) nr 2529/2001 (ELT L 270, 21.10.2003, lk 1–69), artikli 143c alusel.»;

2) paragrahvi 2 lõike 2 esimene taane sõnastatakse järgmiselt:

«Veise ja ammlehma kasvatamise täiendavat otsetoetust võib taotleda veise kohta, kelle suhtes on täidetud kõik veiste identifitseerimise ja registreerimise nõuded Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1760/2000 veiste identifitseerimise ja registreerimise süsteemi loomise, veiseliha ja veiselihatoodete märgistamise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 820/1997 kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 204, 11.08.2000, lk 1–10) ning komisjoni määruse (EÜ) nr 911/2004, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1760/2000 kõrvamärkide, loomapasside ja põllumajandusettevõtete registrite kohta (ELT L 163, 30.04.2004, lk 65–70), kohaselt.»;

3) paragrahvi 2 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Piimalehma kasvatamise täiendavat otsetoetust võib toetuse taotlemise aasta 14. veebruari seisuga piima tootmiskvooti omav isik taotleda lehma kohta.»;

4) paragrahvi 2 lõike 5 punktis 1 asendatakse sõnad «Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1782/2003/EÜ» sõnadega «nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003»;

5) paragrahvi 3 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «ja piimalehma»;

6) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Taotlusel märgitud looma ei tohi taotleja asendada loomaga, kes on tema karjast välja viidud enne 24. aprilli.»;

7) paragrahvi 3 lõike 5 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) loomal on diagnoositud haigus või trauma või loom on hukkunud ja taotleja on PRIA-le viivitamata saatnud sellekohase taotluse põllumajandusloomade registrisse kantud andmete muutmiseks ning taotlejal on selle tõendamiseks veterinaartõendi vormi 2T koopia või selle puudumise korral piirkonda teenindava volitatud veterinaararsti kirjalik kinnitus;»;

8) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Põllumajanduslooma kasvatamise täiendavat otsetoetust võib taotleda isik, kes on taotluse esitamisele eelnenud 12 kuu jooksul säilitanud või suurendanud taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal ühtse pindalatoetuse ja põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse taotlusel märgitud püsirohumaa pindala põllumajandusministri 6. aprilli 2005. a määruse nr 39 «Ühtse pindalatoetuse ja põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» § 4 kohaselt.»;

9) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Põllumajanduslooma kasvatamise täiendava otsetoetuse taotluste vastuvõtmist alustatakse 14. veebruaril. Taotleja esitab PRIA-le lisas toodud vormi kohase taotluse 10. märtsiks.

(2) Veise, piimalehma ja ammlehma kasvatamise täiendava otsetoetuse taotleja märgib lõikes 1 nimetatud taotlusele nende veiste arvu, kelle kohta ta toetust taotleb, ning täidab vormi kohase veiste loendi, kuhu märgib, millise registrinumbriga veise kohta ta millist toetust taotleb.

(3) Piimalehma kasvatamise täiendava otsetoetuse taotleja märgib lõikes 1 nimetatud taotlusele, et ta on jooksval kvoodiaastal 14. veebruarini tootnud ja turustanud piima toetuse taotlemise aasta 14. veebruariks temale määratud piima tootmiskvoodi alusel.

(4) Ute kasvatamise täiendavat otsetoetust taotleja märgib lõikes 1 nimetatud taotlusele nende uttede arvu, kelle kohta ta toetust taotleb.

(5) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab taotleja koos taotlusega avalduse PRIA-le taotleja andmete kandmiseks registrisse.

(6) Taotleja võib taotlemise aastal esitada PRIA-le kirjaliku avalduse taotluse menetlemise täielikuks või osaliseks lõpetamiseks komisjoni määruse (EÜ) nr 796/2004, millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) ettenähtud nõuetele vastavuse, toetuse ümbersuunamise ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi rakendamise üksikasjalikud reeglid (ELT L 141, 30.04.2004, lk 18–58), artikli 22 kohaselt või taotluses esinevate vigade parandamiseks, kuid mitte hiljem kui toetuse taotlemise aasta 30. mail.»;

10) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) PRIA kontrollib vähemalt 5% veise, ammlehma ja ute ning 2% piimalehma kasvatamise täiendava otsetoetuse taotlejaid komisjoni määruse (EÜ) nr 796/2004 artikli 27 kohaselt kohapeal.

(2) PRIA kontrollib veise, ammlehma ja ute kasvatamise täiendava otsetoetuse taotlusel loomade kohta esitatud andmete vastavust põllumajandusloomade registrisse kantud andmetele 14. veebruari ja 24. aprilli seisuga ning lõike 1 kohaselt kohapeal.

(3) PRIA kontrollib piimalehma kasvatamise täiendava otsetoetuse taotlejatele määratud piima tootmiskvoodi olemasolu ja suurust 14. veebruari seisuga ning piima tootmist ja turustamist lõike 1 kohaselt kohapeal.

(4) Jõudluskontrolli andmete kontrollimiseks esitab PRIA Jõudluskontrolli Keskusele andmed taotlejate esitatud § 2 lõike 5 punktis 2 nimetatud lehmade kohta. Jõudluskontrolli Keskus kontrollib § 2 lõike 5 punktis 2 nimetatud lehmade kuulumist lihaveiste jõudluskontrolli alla ning § 2 lõike 5 punktis 2 nimetatud vasika sündimist ja veresust. Kontrolli tulemused edastatakse PRIA-le kümne tööpäeva jooksul andmete saamise päevast arvates.

(5) Kui taotlejale on Euroopa Komisjoni määruse 796/2004/EÜ artikli 25 kohaselt kohapealsest kontrollist ette teatatud, teeb ta kontrolli toimumise ajaks järelevalveametniku nõudmisel järgmised toimingud:
1) ajab veised kokku või hoiab neid selliselt, et oleks võimalik kontrollida veiste kõrvamärkide olemasolu ja veiste registrinumbrit;
2) ajab uted kokku või hoiab neid selliselt, et oleks võimalik kontrollida uttede kõrvamärkide olemasolu ja uttede registrinumbrit.»;

11) paragrahvi 8 lõikes 1 lisatakse pärast sõna «alusel» sõna «lehma ja»;

12) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Piimalehma kasvatamise täiendavat otsetoetust makstakse kehtestatud ühikumäära alusel taotlejale toetuse taotlemise aasta 14. veebruariks määratud piima tootmiskvoodi kilogrammi kohta.»;

13) paragrahvi 9 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Lõikeid 1–5 ei kohaldata piimalehma kasvatamise täiendava otsetoetuse suhtes.»;

14) paragrahv 12 sõnastatakse järgmiselt:

« § 12. Rakendussäte

Paragrahvi 2 lõike 5 punkti 2 ning § 6 lõiget 4 kohaldatakse 31. detsembrini 2006. a.»;

15) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 3. veebruari 2005. a määruse nr 11 «Põllumajanduslooma kasvatamise täiendava otsetoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord»
lisa
(Põllumajandusministri 31. jaanuari 2006. a määruse nr 13 sõnastuses)
PÕLLUMAJANDUSLOOMA KASVATAMISE TÄIENDAVA OTSETOETUSE TAOTLUS  
 vorm
 PT51  1.1. Taotleja üldandmed 1.2. Täidab PRIA

Eesnimi:

Perekonnanimi:

Taotleja isikukood:

 

Nimi või ärinimi:


Registrikood:

Taotluse number:

Kinnitan, et olen teinud enne taotluse
registreerimist kõik tööeeskirjades
ettenähtud kontrollid.

Esindaja nimi:

Taotluse lehtede arv:

 Taotluse vastuvõtja allkiri:

Kontakttelefon:

Esmasisestaja nimi:

 Topeltsisestaja nimi:

2. Põllumajanduslooma kasvatamise täiendav otsetoetus

2.1. Taotlen ute kasvatamise täiendavat otsetoetust (märkida arv) .................. ute kohta ning kohustun hoidma siin märgitud arvul toetuse nõuetele vastavaid uttesid oma karjas 24. aprillini (kaasa arvatud).

2.2. Taotlen veise kasvatamise täiendavat otsetoetust kokku (märkida arv) .................. loetelu veerus 6 tähega V tähistatud veise kohta ning kohustun hoidma siin märgitud arvul toetuse nõuetele vastavaid veiseid oma karjas 24. aprillini (kaasa arvatud).

2.3. Taotlen ammlehma kasvatamise täiendavat otsetoetust kokku (märkida arv) .................. veise kohta ning kohustun hoidma veiste loetelu veerus 6 tähega A tähistatud veiseid oma karjas 24. aprillini (kaasa arvatud).

2.4. Taotlen piimalehma kasvatamise täiendavat otsetoetust kokku (märkida arv) .................. veiste loetelu veerus 6 tähega P tähistatud lehma kohta ning kinnitan, et olen jooksval kvoodiaastal 14. veebruarini tootnud ja turustanud piima toetuse taotlemise aasta 14. veebruariks mulle määratud piima tootmiskvoodi alusel
(märkida JAH) ..................

3. Veiste loetelu (NB! 6. veergu märkige veise kasvatamise toetuse taotlemiseks V, piimalehma
kasvatamise toetuse taotlemiseks P, ammlehma kasvatamise toetuse taotlemiseks A)

 1.
 jrk
nr
 2.
 ISO 
kood

 3.
registreerimise number

 4.
sugu
 5.
tõug
 6.
taotlen toetust
1                                
..                                

4. Taotleja kinnitus

Kinnitan oma allkirjaga, et vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele, kinnitan taotlusel esitatud andmete õigsust ning võimaldan esitatud andmeid kontrollida. Annan nõusoleku kasutada minu isikuandmeid toetuse määramisel ja maksmisel.


 Kuupäev:  Allkiri:
Lk nr
 

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json