Teksti suurus:

Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse, tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja Vabariigi Presidendi töökorra seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.02.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 7, 41

Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse, tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja Vabariigi Presidendi töökorra seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 26.01.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 31. jaanuari 2006. a otsusega nr 974

§ 1. Vabariigi Presidendi ametihüve seaduses (RT I 1996, 51, 966; 2001, 43, 240) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Statistikaamet esitab Vabariigi Presidendi Kantseleile iga aasta 26. veebruariks eelmise aasta neljanda kvartali keskmise palga suuruse, mille alusel arvutatakse presidendi ametipalk ning muud käesolevas seaduses sätestatud hüved jooksva aasta 1. märtsist järgnevaks 12 kuuks.»;

2) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Presidendi ametipalka makstakse presidendi volituste tekkimisest volituste lõppemiseni üks kord kuus.»;

3) paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 4. Presidendi töö-, elu- ja esindusruumid ning ametiauto

Ametivolituste ajal on presidendil õigus kasutada riigi kulul töö-, elu- ja esindusruume ning ametiautot koos nende korrashoiu ja kasutamisega seotud teenustega.»;

4) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Ametivolituste lõppemise korral on presidendil õigus saada kasutamata jäänud puhkuse eest rahalist hüvitist.»;

5) paragrahvi 6 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Käesolevas seaduses sätestatud lähetuskulude hüvitamise kord kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega.»;

6) paragrahv 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 8. Presidendi kaitse

Presidendi ametivolituste ajal kaitseb presidenti ning tagab tema perekonna ja elukoha turvalisuse vastav politseiasutus.»;

7) seadust täiendatakse §-ga 81 järgmises sõnastuses:

« § 81. Presidendi abikaasaga seotud hüved

(1) Presidendi abikaasal on õigus presidendi ametivolituste ajal:
1) saada oma käsutusse sekretär, kes on Vabariigi Presidendi Kantselei teenistuja;
2) kasutada riigi kulul ametiautot ning selle korrashoiu ja kasutamisega seotud teenuseid;
3) saada esinduskulude katteks igakuist esindustasu, mille suurus on 30 protsenti presidendi ametipalgast;
4) saada käesoleva seaduse §-s 6 nimetatud korras hüvitist lähetuskulude ja muude põhjendatud kulutuste eest.

(2) Pärast presidendi ametivolituste lõppemist makstakse presidendi abikaasale käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud tasu, mille suurus on 20 protsenti presidendi ametipalgast kuni abikaasa surmani.

(3) Vabariigi Valitsus võib korraldusega pikendada presidendiks valitud isiku lese soovil riigi kulul ametiauto ning selle korrashoiu ja kasutamisega seotud teenuste kasutamise õigust.

(4) Presidendi abikaasa võib saada riigilt muudes seadustes käsitletud hüvesid.»;

8) paragrahvi 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Pärast ametivolituste lõppemist makstakse presidendile ametipensioni, mille määr on 75 protsenti presidendi ametipalga määrast.»;

9) paragrahv 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 10. Presidendi pereliikme pension

(1) Presidendi surma korral makstakse igale presidendi töövõimetule pereliikmele toitjakaotuspensioni, mille suurus on pool presidendi ametipensionist.

(2) Presidendi pereliikme pensionid ei tohi kogusummas ületada presidendi ametipensioni määra.

(3) Toitjakaotuspension määratakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 20 alusel.

(4) Käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 3 piirangutest sõltumata on presidendi ametis olnud isiku lesel õigus saada toitjakaotuspensioni, kui ta oli presidendi abikaasa presidendi ametivolituste ajal.

(5) Toitjakaotuspensioni maksmine õigustatud isikule peatatakse vabadusekaotuse kandmise või meditsiinilise iseloomuga sunnivahendi kohaldamise ajaks.»;

10) paragrahv 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 11. Presidendi hüved pärast ametivolituste lõppemist

(1) Pärast ametivolituste lõppemist on presidendil, kelle ametivolitused ei ole lõppenud ametist tagasiastumise või süüdimõistva kohtuotsuse jõustumise tõttu, õigus:
1) saada oma kasutusse elu-, esindus- ja tööruumid ruumide üüri- ja korrashoiukulude hüvitamisega riigi poolt või saada riigilt hüvitist presidendi elukoha korrashoiuga seotud mõistlike kulude eest;
2) saada oma käsutusse nõunik ja sekretär, kes on Vabariigi Presidendi Kantselei teenistujad;
3) saada ühekordset hüvitist ühe aasta ametipalga ulatuses;
4) kasutada riigi kulul ametiautot ning selle korrashoiu ja kasutamisega seotud teenuseid;
5) saada käesoleva seaduse §-s 6 nimetatud korras hüvitist lähetuskulude ja muude põhjendatud kulutuste eest.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud hüvede vahel otsustab Vabariigi Valitsus korraldusega ühe aasta jooksul alates presidendi ametivolituste lõppemisest, arvestades presidendi ühiskondlikku positsiooni ja funktsioone, mida president täidab pärast ametivolituste lõppemist, Eesti Vabariigi rahalisi võimalusi ning presidendi arvamust. Elu-, esindus- ja tööruumide kasutusse andmisel ei kohaldata riigivaraseaduse sätteid.

(3) Presidendi surma korral ametivolituste või lõikes 2 sätestatud ajal otsustab Vabariigi Valitsus korraldusega elu-, esindus- ja tööruumide kasutusse andmise presidendi lesele või presidendi elukoha korrashoiuga seotud mõistlike kulude kandmise kuni lese surmani.

(4) Pärast ametivolituste lõppemist jätkub presidendi kaitse vastavalt §-le 8. Vabariigi Valitsus võib korraldusega otsustada presidendi lese soovil elukoha valve pikendamise kuni lese surmani.»;

11) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Ametihüvede rakendamist presidendi suhtes, kelle ametivolitused on lõppenud, korraldab Vabariigi Presidendi Kantselei selleks otstarbeks riigieelarves ettenähtud summadest. Paragrahvi 11 lõike 1 punktis 1 nimetatud ametihüve rakendamist korraldab Vabariigi Valitsus oma reservi summadest.»;

12) paragrahv 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kui presidendi ametivolitused on lõppenud teda kuriteos süüdimõistva kohtuotsuse jõustumise tõttu või kui pärast presidendi ametivolituste lõppemist on jõustunud tema kohta kuriteos süüdimõistev kohtuotsus, kaotab ta õiguse saada käesoleva seaduse §-des 11 ja 12 määratud ametihüvesid.»;

13) paragrahvi 15 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesoleva seaduse § 11 lõike 1 punkti 1 rakendatakse ka presidendi suhtes, kelle ametivolitused on lõppenud käesoleva sätte jõustumise ajaks, ning tema lese suhtes.»

§ 2. Tulumaksuseaduse (RT I 1999, 101, 903; 2005, 57, 451) § 13 lõike 3 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse alusel Vabariigi Presidendile ja tema abikaasale, samuti presidendile pärast ametivolituste lõppemist ja tema abikaasale tehtavad väljamaksed esinduskulude ja muude kulutuste katteks;».

§ 3. Sotsiaalmaksuseaduse (RT I 2000, 102, 675; 2005, 57, 451) § 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 22 järgmises sõnastuses:

« 22) Vabariigi Presidendi mittetöötav abikaasa Vabariigi Presidendi ametivolituste ajal ja pärast ametivolituste lõppemist kuni abikaasa vanaduspensioniikka jõudmiseni;».

§ 4. Vabariigi Presidendi töökorra seaduse (RT I 2001, 43, 240; 2003, 20, 119) § 22 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) korraldab Vabariigi Presidendi ja tema abikaasa ametihüvede rakendamist;».

Riigikogu aseesimees Taavi VESKIMÄGI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json