Teksti suurus:

Erastamisväärtpaberite väljaandmise ja kasutamisega seonduvate seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.02.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 7, 40

Erastamisväärtpaberite väljaandmise ja kasutamisega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 26.01.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 31. jaanuari 2006. a otsusega nr 973

§ 1. Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse (RT I 1993, 30, 509; 2005, 12, 51) §-s 14 tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kui õigustatud subjektile ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtpäevaks hüvitusväärtpaberit välja antud, makstakse talle määratud kompensatsioon välja rahas Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist, selles vahendite puudumisel aga muudest riigieelarve vahenditest. Kuni 3000 krooni suurune kompensatsioon makstakse õigustatud subjekti näidatud pangakontole ühekordse maksega järgmisel aastal pärast kompensatsiooni määramise aastat, sellest suurem kompensatsioon makstakse mitmekordse maksega võrdsete osadena kuni viie aasta jooksul pärast kompensatsiooni määramise aastat. Enne käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtpäeva määratud kompensatsioon makstakse samas korras välja alates 2007. aastast.»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Hüvitusväärtpaberite väljaandmise ja kasutamise ning kompensatsiooni rahas väljamaksmise korra ja osadena väljamaksmise korral osa suuruse määramise reeglid kehtestab Vabariigi Valitsus. Rahandusministril on õigus kehtestada väljamaksmise korraldamiseks juhendeid ja vorme.»

§ 2. Erastamisseaduses (RT I 1993, 45, 639; 2002, 28, 157) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 161 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Muus osas kohaldatakse pankrotiseaduse sätteid.»;

2) paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Erastamisväärtpabereid antakse välja 2005. aasta 31. detsembrini.»;

3) paragrahvi 29 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Erastamisväärtpabereid saab kasutada eluruumide erastamise seaduse, kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamise seaduse, maareformi seaduse ja mitteeluruumide erastamise seaduse alusel omandatava vara eest tasumiseks 2006. aasta 31. detsembrini.»;

4) seadust täiendatakse §-ga 291 järgmises sõnastuses:

« § 291. Kasutamata erastamisväärtpaberite hüvitamine

(1) Käesoleva seaduse § 29 lõikes 1 nimetatud tähtpäevaks kasutamata jäänud erastamisväärtpaber kustutatakse. Erastamisväärtpaberite Keskregistris või Eesti Väärtpaberite Keskregistris registreeritud andmeid kustutatud erastamisväärtpaberite kohta säilitatakse nimetatud tähtpäevast arvates 20 aastat.

(2) Käesoleva seaduse § 29 lõikes 1 nimetatud tähtpäevaks kasutamata jäänud erastamisväärtpaberid, samuti selleks tähtpäevaks rahuldamata jäänud õigustatud subjektide nõuded, mis kuulusid hüvitamisele erastamisväärtpaberites enammakstud summa tagastamise või ebaseaduslikult välja antud erastamisväärtpaberite nimiväärtuse muutmise teel, hüvitatakse rahas erastamisväärtpaberi nimiväärtuses Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist, selles vahendite puudumisel aga muudest riigieelarve vahenditest. Kuni 3000 krooni suurune hüvitis makstakse õigustatud subjekti näidatud pangakontole ühekordse maksega ühe aasta jooksul, sellest suurem hüvitis aga mitmekordse maksega võrdsete osadena kuni viie aasta jooksul eelnimetatud tähtpäevast või hüvitise määramise päevast arvates, juhul kui viimane on hilisem. Alla 250 kroonise nimiväärtusega erastamisväärtpabereid ei hüvitata.

(3) Õigustatud subjektil on õigus kuni 2007. aasta 1. juulini esitada avaldus krediidiasutusele kasutamata jäänud erastamisväärtpaberi eest makstava hüvitise kandmiseks tema näidatud pangakontole. Kui õigustatud subjekt ei esita tähtaegselt avaldust hüvitise kandmiseks tema näidatud pangakontole, siis erastamisväärtpaberit ei hüvitata. Rahandusminister võib õigustatud subjekti taotlusel avalduse esitamise tähtaja ennistada, kui see on mõjuvatel põhjustel mööda lastud.

(4) Õigustatud subjekti avalduse esitamise ja erastamisväärtpaberi eest hüvitise väljamaksmise korra ning osadena väljamaksmise korral osa suuruse määramise reeglid kehtestab Vabariigi Valitsus. Rahandusministril on õigus kehtestada väljamaksmise korraldamiseks juhendeid ja vorme.

(5) Hüvitise pangakontole kandmise kulud kannab õigustatud subjekt.»

§ 3. Maareformi seaduses (RT 1991, 34, 426; RT I 2005, 61, 476) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõikest 3 jäetakse välja muinsuskaitseseaduse avaldamismärge;

2) paragrahvi 21 lõikest 4 jäetakse välja kirikute ja koguduste seaduse avaldamismärge;

3) paragrahvi 223 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (12) Käesoleva paragrahvi 9. ja 10. lõikes nimetatud enammakstud summa tagastatakse erastamisväärtpaberites. Avaldus enammakstud summa tagastamiseks erastamisväärtpaberites esitatakse erastamise korraldajale hiljemalt 2006. aasta 1. oktoobriks. Pärast erastamisväärtpaberite kasutamise tähtaja lõppu tagastatakse enammakstud summa rahas.»;

4) paragrahvi 224 lõiget 5 täiendatakse järgmise lausega:

«Pärast erastamisväärtpaberite kasutamise tähtaja lõppu tagastatakse erastamisväärtpaberites tasutud ettemaks kooskõlas erastamisseaduse §-ga 291

§ 4. Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduses (RT I 1996, 26, 529; 2003, 88, 594) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 7. Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfond»;

2) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Alates 2006. aasta 1. märtsist kantakse riigimaa erastamisest laekuvast rahast, millest on maha arvatud käesoleva seaduse § 2 lõikes 2 nimetatud võlad ja kulud, 50% Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondi ja 50% stabiliseerimisreservi.»

§ 5. Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduses (RT 1991, 21, 257; RT I 2004, 85, 577) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõike 10 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Ehitise väärtuse hindamisel ei hinnata ehitise uusi osi, mis ehitusseaduse § 3 nõuetele mittevastavuse tõttu kuuluvad lammutamisele.»;

2) paragrahvi 13 lõike 7 kolmas lause asendatakse lausetega järgmises sõnastuses:

«Kui õigustatud subjekt ei esita mõjuva põhjuseta kuue kuu jooksul pärast kompenseerimise otsustamist avaldust kompensatsiooni kandmiseks erastamisväärtpaberiarvele, kompensatsiooni rahas väljamaksmise korral aga õigustatud subjekti näidatud pangakontole, siis kompenseerimise menetlus lõpetatakse ja kompenseerimise otsus tühistatakse. Kui õigustatud subjekt on õigeaegselt esitanud avalduse kompensatsiooni kandmiseks erastamisväärtpaberiarvele, kuid seda ei ole rahuldatud erastamisväärtpaberite väljaandmise tähtaja jooksul, siis peab ta kuue kuu jooksul nimetatud tähtpäevast arvates esitama avalduse kompensatsiooni maksmiseks pangakontole. Kui õigustatud subjekt nimetatud avaldust mõjuva põhjuseta tähtaegselt ei esita, siis kompenseerimise menetlus lõpetatakse ja kompenseerimise otsus tühistatakse.»

§ 6. Tulumaksuseaduse (RT I 1999, 101, 903; 2005, 57, 451) § 15 lõiget 4 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:

« 81) omandireformi õigustatud subjektile makstud kompensatsiooni õigusvastaselt võõrandatud vara eest, samuti talle välja antud, kuid kasutamata jäänud erastamisväärtpaberite eest makstud hüvitist;».

§ 7. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json