Teksti suurus:

Kütusekäitleja aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2008
Avaldamismärge:

Kütusekäitleja aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord
[RTL 2005, 126, 1993 - jõust. 01.01.2006]

Vastu võetud 19.02.2003 nr 25
RTL 2003, 30, 445
jõustumine 01.04.2003

Muudetud järgmise aktiga (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

07.04.2004 nr 52 (RTL 2004, 44, 735) 1.05.2004

04.01.2005 nr 1 (RTL 2005, 9, 77) 21.01.2005 (rakendatakse alates 1.01.2005)

06.07.2005 nr 52 (RTL 2005, 80, 1135) 22.07.2005 (rakendatakse alates 01.07.2005)

20.12.2005 nr 81 (RTL 2005, 126, 1993) 1.01.2006

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 77 lõike 4 alusel.

§1. Loa vorm

Kütusekäitleja aktsiisivabastuse loa (edaspidi luba) vorm kehtestatakse käesoleva määruse lisaga. (õ) 5.04.2006 15:10

§2. Loa täitmine

(1) Loa, välja arvatud tabel nr 2, täidab aktsiisivaba kütuse soetamisõiguse taotleja elu- või asukohajärgne Maksu- ja Tolliameti piirkondlik struktuuriüksus. Loa tabeli nr 2 täidab asutus või isik (edaspidi kütuse saaja), kellel on õigus soetada aktsiisivaba kütust või kütusesarnast toodet (edaspidi kütus).

[RTL 2005, 126, 1993 - jõust. 1.01.2006]

(2) Loa reale «Kütusekäitleja aktsiisivabastuse luba nr» märgitakse loa number, mis koosneb loe väljastanud väljastava Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse koodist, aktsiisivabastuse loa liiki tähistavatest tähtedest, aktsiisivabastuse loa väljastamise aasta viimasest numbrist, aktsiisivabastuse loa väljastamise kuu numbrist ja aktsiisivabastuse loa järjekorranumbrist.

[RTL 2005, 126, 1993 - jõust. 1.01.2006]

(3) Loa reale «Kütuse saaja» märgitakse kütuse saaja nimi.

(4) Loa reale «Kütuse saaja tegevuskohajärgne aadress» märgitakse aadressid, kus kütust ladustatakse ja kasutatakse.

(5) Loa tabelisse nr 1 “Kütuse kogus 12 kalendrikuuks” esimesse veergu märgitakse kütuse kombineeritud nomenklatuuri (edaspidi KN) alamrubriigile vastav kirjeldus vastavalt “Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusele", teise veergu kütuse KN alamrubriik vastavalt "Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusele" ning kolmandasse veergu selle kütuse kogus vastavalt "Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse" §-s 66 nimetatud ühikule, mida aktsiisivabastuse loa omanik võib aktsiisivabalt soetada.

[RTL 2005, 126, 1993 - jõust. 1.01.2006]

(6) Loa reale «Allkiri» märgib kütuse saaja elu- või asukohajärgse Maksu- ja Tolliameti piirkondlik struktuuriüksuse juhataja oma allkirja. (õ) 5.04.2006 15:10

(7) Loa tabelisse nr 2 märgitakse järgmised andmed:
1) veerg 1: kütuse soetamise tehingu kuupäev;
2) veerg 2: kütuse KN alamrubriigile vastav kirjeldus vastavalt "Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusele";
3) veerg 3: kütuse KN alamrubriik vastavalt "Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusele"
4) veerg 4: kütuse kogus vastavalt “Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse” §-s 66 nimetatud ühikule;
5) veerg 5: kütuse väljastanud aktsiisilaopidaja number või registreeritud kaupleja number või selle tollideklaratsiooni number, millega on deklareeritud imporditud kütus.

[RTL 2005, 126, 1993 - jõust. 1.01.2006]

(8) Loa reale «Kehtib alates» märgitakse kuupäev (päev, kuu, aasta), millest alates võib selle loa alusel kütust soetada.

(9) Loa reale «MTA juhataja nimi ja allkiri» märgitakse loa väljastanud Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse juhataja ees- ja perekonnanimi ning tema allkiri.

[RTL 2005, 126, 1993 - jõust. 1.01.2006]

(10) Loa reale “MTA” märgitakse loa väljastanud Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuurüksuse nimi, aadress ja telefoninumber.

[RTL 2005, 126, 1993 - jõust. 1.01.2006]

(11) Loa reale «Kuupäev» märgitakse loa väljastamise kuupäev (päev, kuu, aasta).

[RTL 2005, 80. 1135; 22.07.2005]

§3. Loa asendamine

Kütuse saaja elu- või asukohajärgne Maksu- ja Tolliameti piirkondlik struktuuriüksus asendab loa, kui loa tabelis nr 2 toodud ridade arvust ei piisa kütuse soetamise tehingute märkimiseks ja kütuse saaja pole loale märgitud 12 kalendrikuu kütuse kogust täies ulatuses soetanud. Loa asendamiseks ei pea loa saaja esitama «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 76 lõikes 1 nimetatud dokumente. Asendatud loa väljastaja märgib tabelisse nr 1 «Kütuse kogus 12 kalendrikuuks" analoogselt käesoleva määruse § 2 lõikele 5 soetamata jäänud kütuse KN alamrubriigi, sellele vastava kirjelduse ja kütuse koguse.

[RTL 2005, 126, 1993 - jõust. 1.01.2006]

§4. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2003. aasta 1. aprillil.

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 25 «Kütusekäitleja aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord»
lisa (õ) 5.04.2006 15:10

KÜTUSEKÄITLEJA AKTSIISIVABASTUSE LUBA NR ...

Kütuse saaja: ___________________________________________________

Kütuse saaja tegevuskohajärgne aadress: _____________________________

Tabel nr 1. Kütuse kogus 12 kalendrikuuks:

Kütus / Kütuse-
sarnane toode

KN

Kogus

Allkiri .................................

Tabel nr 2

Kuupäev

Kütus / kütusesarnane toode

KN

Kogus

ALP, RK või
tollideklaratsiooni
nr

Kehtib alates: _______________

MTA juhataja nimi ja allkiri: ______________________________

MTA: ___________________________

Kuupäev: __________________

[RTL 2005, 126, 1993 - jõust. 1.01.2006]

Õiend

19. veebruari 2003. a määruse nr 25 "Kütusekäitleja aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord" terviktekstis ei olnud sisse viidud kõiki rahandusministri 20. detsembri 2005. a määruse nr 81 ""Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse" alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine" §3 punktidega 1 ja 2 tehtud muutusi.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json