Teksti suurus:

Maksustatava ja maksuvaba käibe, arvestatud käibemaksu ning teistelt registreeritud maksukohustuslastelt saadud maksustatava käibe või «Käibemaksuseaduse» § 4 lõikes 2 nimetatud ettevõtluses kasutatava kauba või teenuse eest tasumisele kuuluva ning «Käibemaksuseaduse» § 3 lõike 4 punktides 2–5 nimetatud saadud teenuse või soetatud kauba maksustatavalt väärtuselt arvestatud või imporditud kauba eest tasutud või tasumisele kuuluva sisendkäibemaksu kohta igapäevase arvestuse pidamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.01.2009
Avaldamismärge:

Maksustatava ja maksuvaba käibe, arvestatud käibemaksu ning teistelt registreeritud maksukohustuslastelt saadud maksustatava käibe või «Käibemaksuseaduse» § 4 lõikes 2 nimetatud ettevõtluses kasutatava kauba või teenuse eest tasumisele kuuluva ning «Käibemaksuseaduse» § 3 lõike 4 punktides 2–5 nimetatud saadud teenuse või soetatud kauba maksustatavalt väärtuselt arvestatud või imporditud kauba eest tasutud või tasumisele kuuluva sisendkäibemaksu kohta igapäevase arvestuse pidamise kord
[RTL 2005, 126, 1996 - jõust. 01.01.2006]

Vastu võetud 30.03.2004 nr 40
RTL 2004, 39, 655
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäeva, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumine):

27.12.2005 nr 89 (RTL 2005, 126, 1996) 1.01.2006

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» § 36 lõike 5 alusel.

§ 1. Igapäevase arvestuse pidamine

(1) Maksukohustuslane on kohustatud pidama igapäevast arvestust oma maksustatava ja maksuvaba käibe, kauba impordi ning kauba ühendusesisese soetamise, «Käibemaksuseaduse» § 4 lõikes 2 nimetatud tehingu ja toimingu, millest käivet ei teki, § 7 lõikes 2 ja § 8 lõikes 3 nimetatud kauba ning § 3 lõike 4 punktides 2–5 nimetatud tehingult arvestatud käibemaksu ning sisendkäibemaksu kohta (edaspidi arvestus).

(2) Ühe maksukohustuslasena registreeritud isikud peavad arvestust eraldi.

(3) Maksukohustuslane on kohustatud kirjendama arvestuses eraldi iga tehingu või toimingu.

§ 2. Eraldi kirjendamine

(1) Eraldi kirjendatakse:
1) määruse § 1 lõikes 1 nimetatud tehingud ja toimingud käibemaksumäärade lõikes (18%, 5%, 0%);
2) maksuvaba käive;
3) «Käibemaksuseaduse» § 4 lõikes 2 nimetatud tehing ja toiming, millest käivet ei teki.

(2) Sealhulgas kirjendatakse eraldi:
1) maksuvaba kauba ja teenuse käive, mille maksustatavale väärtusele on maksukohustuslane vastavalt «Käibemaksuseaduse» § 16 lõikele 3 lisanud käibemaksu;
2) «Käibemaksuseaduse» § 3 lõike 4 punktides 2–5 nimetatud tehing;
3) «Käibemaksuseaduse» § 7 lõikes 2 ja § 8 lõikes 3 nimetatud kaup;
4) kauba ühendusesisene käive;
5) kaugmüügi käive liikmesriikide kaupa;
6) kauba eksport;
7) kauba käive, mida käsitatakse ekspordina vastavalt «Käibemaksuseaduse» § 5 lõikele 2 (käibemaksutagastusega müük).

§ 3. Sisendkäibemaksu kirjendamine

(1) Maksukohustuslane on kohustatud kirjendama sisendkäibemaksu, mis on lubatud tema maksustamisperioodil arvestatud käibemaksust maha arvata.

(2) Muust sisendkäibemaksust kirjendatakse eraldi:
1) kauba importimisel tasutud või tasumisele kuuluv käibemaks;
[RTL 2005, 126, 1996 - jõust. 1.01.2006]
2) kauba ühendusesiseselt soetamiselt arvestatud käibemaks;
3) tollile tollideklaratsioonide muutmisel täiendavalt tasutud käibemaks;
4) tolli poolt tollideklaratsioonide muutmisel või kehtetuks tunnistamisel tagastatud käibemaks;
5) põhivara, sh kinnisasja, ning selle tarbeks kauba soetamisel ja teenuse saamisel, mis suurendavad põhivara soetusmaksumust või kinnisasja raamatupidamislikku väärtust, tasumisele kuuluv, samuti põhivara tarbeks imporditud kauba eest tasutud käibemaks;
6) soetatud paigaldatavalt või kokkupandavalt kaubalt arvestatud käibemaks, kolmnurktehingu tingimustel soetatud kaubalt arvestatud käibemaks, välisriigi maksukohustuslaselt, kes ei ole Eestis registreeritud maksukohustuslasena, soetatud kaubalt või saadud teenuselt arvestatud käibemaks.

(3) Sisendkäibemaksu osalisel mahaarvamisel kasutatava otsearvestuse ja proportsionaalse mahaarvamise segameetodi puhul peab maksukohustuslane pidama eraldi arvestust maksustatava ja maksuvaba käibe tarbeks kauba soetamisel ja teenuse saamisel tasumisele kuuluva ning imporditud kauba eest tasutud sisendkäibemaksu kohta. Samuti peab maksukohustuslane pidama eraldi arvestust ettevõtluse ja mitteettevõtluse tarbeks kauba soetamisel ja teenuse saamisel tasumisele kuuluva ning imporditud kauba eest tasutud sisendkäibemaksu kohta.

§ 4. Kande sisu

(1) Kanne peab lisaks kauba või teenuse maksumusele sisaldama viiteid vastavale arvele ja kauba ekspordi või impordiga seotud tehingu puhul ka ekspordi tollideklaratsioonile või impordi tollideklaratsioonile.

(2) Kui arve väljastatakse või saadakse kätte tehingu toimumise kuule järgneval kuul, lisatakse arve rekvisiidid kandesse pärast arve väljastamist või kättesaamist. Maksukohustuslane, kes mõne tehingu puhul ei esita ostjale arvet, lähtudes «Käibemaksuseaduse» § 37 lõikes 3 sätestatust, ei kirjenda vastava tehingu puhul arve rekvisiite.

§ 5. Sisendkäibemaksu osalise mahaarvamise õiendi koostamine

(1) Kui maksukohustuslane kasutab sisendkäibemaksu mahaarvamisel proportsiooni, koostab isik maksustamisperioodi lõpul õiendi, kus märgitakse:
1) sisendkäibemaksu summa kokku;
2) kasutatav proportsioon või proportsioonid;
3) mahaarvatav sisendkäibemaks, arvestades proportsiooni.

(2) Õiendis märgitakse ära ka käibemaksu osalise mahaarvamise meetod.

§ 6. Sissekannetele kehtestatavad tingimused

Arvestuses kirjendatud summasid ei ole lubatud kustutada ega teha õienditeta parandusi.

§ 7. Kokkuvõtte tegemine maksustamisperioodi lõpul

Maksustamisperioodi lõpul tehakse arvestuse kokkuvõte ning arvutatakse «Käibemaksuseaduse» §-s 29 sätestatud korras tasumisele kuuluv käibemaksusumma. Summad märgitakse käibedeklaratsiooni vastavatesse lahtritesse.

§ 8. Piiratud maksukohustuslase arvepidamine

Piiratud maksukohustuslane on kohustatud pidama igapäevast arvestust kauba ühendusesisese soetamise, välja arvatud maksuvaba soetamise, ja kauba impordi, välja arvatud maksuvaba impordi, ning «Käibemaksuseaduse» § 3 lõike 4 punktides 2–5 nimetatud tehingult või toimingult arvestatud käibemaksu kohta. Samuti tema poolt või tema eest teise liikmesriiki toimetatud kaupade kohta, mille toimetamist või võõrandamist ei käsitata kauba ühendusesisese käibena vastavalt «Käibemaksuseaduse» § 7 lõikele 2 ning teisest liikmesriigist Eestisse temale toimetatud «Käibemaksuseaduse» § 8 lõike 3 punktis 3 nimetatud kaupade kohta, mille toimetamist või soetamist ei käsitata kauba ühendusesisese soetamisena.

[RTL 2005, 126, 1996 - jõust. 1.01.2006]

§ 9. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

/otsingu_soovitused.json