Teksti suurus:

Töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm, avaldusele kantavate andmete loetelu ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:

Töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm, avaldusele kantavate andmete loetelu ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu

Vastu võetud 16.12.2002 nr 147
RTL 2002, 144, 2118
jõustumine 01.01.2003

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

06.02.2003/16 ( RTL 2003, 22, 321) 16.02.2003

05.02.2004/11 ( RTL 2004, 17, 272) 21.02.2004

27.01.2006/15 (RTL 2006, 13, 215) 6.02.2006

 

Määrus kehtestatakse “Töötuskindlustuse seaduse” §10 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse töötuskindlustushüvitise (edaspidi hüvitis) taotlemiseks vajalik avalduse vorm (lisa), sellele kantavate andmete loetelu ja avaldusele lisatavate dokumentide loetelu.

§ 2. Avaldusele kantavad andmed

(1) Hüvitise taotlemise avaldusele kantakse isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress, pangakonto number, andmed hüvitiselt tulumaksu kinnipidamisel maksuvaba tulu arvesse võtmise ja viimase taotlejale makstud töötutoetuse juhtumi kohta.

[RTL 2006, 13, 215 – jõust. 6.02.2006]

(2) Avaldusel peab olema avalduse esitamise kuupäev ja esitanud isiku allkiri.

[RTL 2003, 22, 321 – jõust. 16.02.2003]

§ 3. Avaldusele lisatavad dokumendid

(1) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:

1) tööandja(te) tõend(id) kindlustatule viimasel 12 töötatud kalendrikuul makstud tasude ja tasudelt kinni peetud töötuskindlustusmakse kohta;

2) dokument töölepingu lõpetamise või teenistusest vabastamise aluse ja aja kohta.

(2) Hüvitise taotlemiseks esitatakse originaaldokumendid või nende ametlikult kinnitatud koopiad või väljavõtted. Tööturuameti piirkondlik osakond kinnitab avaldusele lisatavate originaaldokumentide koopiad. Kõik originaaldokumendid tagastatakse.

[RTL 2006, 13, 215 – jõust. 6.02.2006]

(3) Kui hüvitise taotlejal ei ole mõjuvatel põhjustel võimalik lõike 1 punktis 1 nimetatud tõendit esitada, lisatakse võimalusel avaldusele muu dokument, mille alusel saab kindlaks teha taotleja õigust hüvitisele ja hüvitise suurust.

[RTL 2004, 17, 272 – jõust. 21.02.2004]

§ 4. Määruse jõustumine

[käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 5. Kehtetuks tunnistamine

[käesolevast tekstist välja jäetud]

 

Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 147 «Töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm, avaldusele kantavate andmete loetelu ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu»
lisa

[RTL 2006, 13, 215 – jõust. 6.02.2006]

 

 

 

 

AVALDUS TÖÖTUSKINDLUSTUSHÜVITISE TAOTLEMISEKS

Tööturuameti _______________ osakonnale esitamiseks Eesti Töötukassale

TÄIDAB TAOTLEJA

Eesnimi

Perekonnanimi

Isikukood

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Elukoht

__________________

(maakond, linn/ vald)

 

______________________

(tänav/küla, maja ja krt nr)

 

__ __ __ __ __

(postiindeks)

 

___________________________________      ____________________________________
  (töö- või teenistussuhte lõpetamise alus)          (töö- või teenistussuhte lõpetamise kuupäev)  

Palun määrata ja maksta mulle töötuskindlustushüvitis

Panka: pank ___________________          konto nr ____________________________

Posti teel elukoha aadressil

Palun mulle makstavalt hüvitiselt tulumaksu kinnipidamisel võtta arvesse maksuvaba tulu.

________________________________________________________________________

Avaldusele on lisatud järgmised dokumendid:

tööandja(te) tõend(id) kindlustatule makstud tasude ja tasudelt kinni peetud töötuskindlustusmakse kohta

dokument töölepingu lõpetamise või teenistusest vabastamise aluse ja aja kohta

tööandja tõendi puudumisel muu dokument

______________________________________________________ (dokumendi nimetus)

KUUPÄEV                                                      ALLKIRI
_______________________                           _____________________________

TÄIDAB TÖÖTURUAMETI PIIRKONDLIK OSAKOND

Avaldus on Tööturuameti piirkondlikus osakonnas vastu võetud _____________ 200__ a

Taotleja on töötuna arvele võetud alates __________________ 200__ a

Viimane taotlejale töötutoetuse maksmise juhtum _________________________________
                                                                      (periood: alguse kuupäev–lõpetamise kuupäev)

KONSULTANDI NIMI ________________            ALLKIRI_____________________/otsingu_soovitused.json