Teksti suurus:

Rapla valla kaevetööde eeskirjad

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2006, 34, 411

Rapla valla kaevetööde eeskirjad

Vastu võetud 26.01.2006 nr 4

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» paragrahvi 22 lõike 1 punkti 361 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Käesolevad eeskirjad (edaspidi tekstis eeskiri) on kohustuslik kõikidele juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes teostavad Rapla vallas kaevetöid (edaspidi tekstis tööd).

(2) Eeskirjas mõeldakse tööde all avaliku maa-ala (v.a kalmistu) pinnases sügavamal kui 10 cm tehtavaid töid, kui nende käigus eemaldatakse pinna- või tänavakate (asfalt, sillutis, muru) ja selle alumine kiht.

(3) Kaevaja all mõeldakse eeskirjas:
1) füüsilist isikut, kellele on vormistatud vastav luba (edaspidi tekstis luba) ja kes vastutab tööde läbiviimise eest;
2) juriidilist isikut, kellel on vormistatud vastav luba ning kes on määranud tööde läbiviimise eest vastutava isiku.

(4) Tööde järelevalve all mõeldakse Rapla Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) määratud isikut, kellel on õigus teha kaevajale ettekirjutusi tööde käigus ja taastamisel materjalide ning tehnoloogia kohta.

(5) Luba on vastavate kaevamistööde tegemiseks eeskirjade järgi Rapla Vallavalitsuse (edaspidi tekstis vallavalitsus) poolt kaevajale väljastatud kirjalik nõusolek või ehitusluba vastavate tööde teostamise õigusega. Loas märgitakse ehitus- ja taastamistööde lõpptähtaeg.

(6) Tööd tuleb planeerida ajalises sõltuvuses tänavate ja haljasalade hooldusest ning remondist.

(7) Tööde ja teetööde omavaheliseks kooskõlastamiseks peavad tehnovõrgu ja –rajatise ( edaspidi tehnorajatis ) valdajad esitama vallavalitsusele ehitamise ja rekonstrueerimise perspektiivplaanid järgnevaks kolmeks aastaks. Iga kalendriaasta 1. veebruariks tuleb täpsustada algava aasta plaanid.

(8) Töödega lõhutud teekatte taastamise korraldab kaevaja oma kulul järelevalve kontrolli all vähemalt kümne päeva jooksul kaeviku täitetööde lõppu. Kuni teekatte täieliku taastamiseni peab kaevaja kindlustama häireteta ja ohutu liikluse.

(9) Kaevaja on vastutav tööde halvast kvaliteedist tingitud defektide ilmnemise eest teekattes või katendis 24 kuu jooksul pärast teekatte lõplikku taastamist. Defektide likvideerimise eest tasub kaevaja või taastamislepingu järgne teostaja olenevalt defektist.

§ 2. Tööde luba

(1) Tööde loa saamiseks peab loa taotleja esitama vallavalitsusele muuhulgas järgmised dokumendid:
1) taotluse vorm täidetuna kahes eksemplaris, millel on vallavalitsuse poolt nõutud kooskõlastused;
2) maksekorraldus tagatisraha tasumise kohta või sama tööd kattev ehitustööde kindlustusleping või panga garantii;
3) vallavalitsuse poolt heakskiidetud tehnorajatise ehituse või remondi projekt (tagastatakse koos väljastatava loaga), v.a avariitööd;
4) kaevamistööde asukoha skeem kahes eksemplaris, millest üks jääb avalduse juurde, teine väljastatava loa juurde;
5) õiend riigilõivu tasumise kohta ehitusloa väljaandmisel.

(2) Lubasid vormistab, annab välja ja peab registrit vallavalitsuse korraldusega määratud ametnik.

(3) Tööde ja taastamistööde järelevalvet teostab isik, kellega vallavalitsusel on sõlmitud järelevalve töövõtuleping. Järelevalve tasu maksab kaevaja, tasu suuruse määrab vallavalitsus hinnakirja alusel.

(4) Tööde tegemise korda võib muuta loa väljaandja nõusolekul, milleks tuleb taotlejal esitada põhjendatud taotlus.

(5) Kaevajale võidakse uut luba mitte väljastada, kui tööde järelvalvel on olulisi pretensioone seoses eelneva loaga.

(6) Tööde alustamine (va avariitööd) ja teostamine on ilma loata keelatud.

(7) Loa kehtivust võib peatada kuni tööde või taastamistööde viimiseni vastavusse kehtivate õigusaktidega.

§ 3. Tööde teostamise üldtingimused

(1) Tööde tegemisel peavad luba ja projektdokumentatsioon olema objektil. Kui töid teostatakse rohkem kui 5 päeva peab töökohal olema tahvel, kuhu on märgitud kaevaja nimi, telefon, tööde tähtajad ja vastutava isiku nimi. Pimedal ajal peab üldkasutatav tööde piirkond olema valgustatud. Vähemalt kolm päeva enne tööde alustamist avalikes kohtades peab kaevaja teavitama kohalikke elanikke kohalike teabevahendite kaudu ning esitama vallavalitsusele tööde alustamise teatise.

(2) Kaevamistsoon tuleb tõkestada piiretega ja tähistada liiklusmärkidega. Liiklusmärgid peavad pimedal ajal olema valgustatud, kui ei kasutata helenduva kattega märke ja need paigaldatakse vastavalt liikluse ümberkorralduse skeemile.

(3) Kaeviku täitmiseks ja katendi taastamiseks vajalikud materjalid (liiv, killustik, äärekivid jne) peavad olema ladustatud kohtadesse, kus nad ei sega liiklust. Taastamiseks mittekõlblik materjal tuleb kohe ära vedada.

(4) Jalakäijatele ja sõidukitele vajalikud läbipääsud tuleb tagada ajutiste sildade või läbipääsudega ja kindlustada ohutuspiiretega.

§ 4. Taastamistööde üldtingimused

(1) Pärast tööde lõpetamist peab vastav piirkond olema kaevamiseelses ja pinnasekatend tehniliste tingimustega nõutud seisundis.

(2) Tänavakate taastatakse kohe pärast aluse tihendamist.

(3) Erandjuhul, kui on vaja liiklust kiiresti läbi lasta või kui tööd toimuvad talvel, taastatakse kate ajutiselt. Loas märgitud lõpliku taastamiseni hoiab kaevaja katet korras jooksva hooldusega, lähtudes tingimusest, et ebatasasuste kõrguste vahe ei oleks suurem kui 4 cm.

(4) Maa-aluste tehnorajatiste remondi ja rajamise kohta tuleb teha teostusjoonis enne kaeviku kinniajamist. Teostusjoonise peab tegema litsentseeritud ettevõtja (äriühing) ja selle eest tasub kaevaja. Teostusjoonise peab tegema kahes eksemplaris, millest üks edastatakse tehnorajatise valdajale, teine vallavalitsusele. Uute rajatise korral peab teostusjoonise esitama ka digitaalselt.

(5) Loa lõpetamiseks võtab töö vastu maa-ala omanik või valdaja. Tänava ja valla maa puhul võtab töö vastu tehniline järelevalve, tehes selleks märkuse loale. Töö tegija esitab loa väljaandjale ja tehnorajatise valdajale töö vastuvõtuakti. Tehnorajatise valdajale esitab töö tegija lisaks maa-aluste tehnorajatiste teostusjoonised (sh digitaalselt).

§ 5. Avariitööd

(1) Avariilised kaevamistööd (edaspidi tekstis avariitööd) tehakse eeskirjade kohaselt, arvestades sätestatud erinevusi.

(2) Tehnorajatiste avarii korral võib avariitöid alustada juhul, kui:
1) on saadetud teade maa-ala valdajale, vallavalitsusele ja vajadusel ka liiklusohutusametile koos avariikoha, põhjuste ning avariitööde alguse äranäitamisega;
2) kohale on kutsutud kõikide avariikoha läheduses asuvate tehnorajatiste valdajad.

(3) Avarii korral tuleb avariitööde alustamisest järgneval tööpäeval taotleda luba kui avariitööd kestavad üle kolme ööpäeva. Loa taotlemisest olenemata on kohustuslik esitada nõuetekohane avariiakt peale avariitööde alustamist 1 tööpäeva jooksul vallavalitsusele.

§ 6. Tööde teostamise eritingimused

(1) Olemasolevate tehnorajatiste läheduses tuleb töid teha neid valdavate asutuste juhendite järgi. Valdajad kutsutakse kohale enne tööde algust kirjalikult. Tehnorajatisi võib ümber paigutada üksnes valdaja loal.

(2) Rajatise vigastamisest tuleb süüdlasel viivitamatult sellest teatada valdajale. Vigastus parandatakse süüdlase kulul. Sõltuvalt tehnorajatise liigist, vigastuse suurusest ja põhjusest kannab süüdlane vastutust seadusega ettenähtud korras.

(3) Ettenägematute asjaolude (tundmatu rajatis, arheoloogiline leid, lõhkekeha jms) avastamisel tuleb tööd katkestada kuni olukorra selgitamiseni.

(4) Töödel avastatud arheoloogilistest leidudest peab teatama kohalikule muinsuskaitseametnikule, lõhkekehadest päästeteenistusele, kindlustades eelnevalt leiukoha säilivuse ning puutumatuse.

(5) Kaevikutest väljapumbatava vee juhtimine kanalisatsiooni või kaevamiskoha ümbrusse tuleb eelnevalt kooskõlastada kanalisatsiooni valdava ettevõtjaga või maa-ala valdajaga.

(6) Keelatud on hävitada, vigastada või ümber paigutada geodeetilisi märke. Hävitatud või vigastatud märgid taastatakse kaevamistöid teinud ettevõtte kulul.

§ 7. Taastamistööde tagatised

(1) Loa saamiseks vajalike kooskõlastatuste käigus saab taotleja vastavalt tööde mahtudele vallavalitsusest õiendi tagatisraha suuruse kohta, vastavad määrad kinnitab vallavalitsus. Tagatisraha tuleb taotlejal enne loa saamist tasuda vallavalitsuse arvele.

(2) Mõjuvaks loetletud asjaoludel võib vallavalitsuse korraldusega isiku vabastada tagatisraha maksmisest või selle määra vähendada. Sama võib otsustada ka teiste § 2 lg 1 p-s 2 märgitud tagatiste osas.

(3) Tähtaegse taastamistööde lõpetamise korral makstakse loa hankijale tagasi 100% tasutud tagatisrahast, millest arvestatakse maha järelevalvetasud.

(4) Tagatisraha makstakse tagasi 14 päeva jooksul pärast katenditaastamise vastuvõtuakti allakirjutamist.

(5) Töödejärgse katenditaastamise lõpetamine fikseeritakse järelevalvetöötaja poolt allkirjastatud aktis.

(6) Eeskirjade või taastamistööde tehnoloogia rikkumisel ning taastamistööde ebakvaliteetsel tegemisel on loa väljaandjal õigus tekitatud kahju tagatisrahast kinni pidada. Tehnoloogia rikkumine tuvastatakse järelevalve koostatud akti alusel.

(7) Tööde lõpetamiseks ja katendi taastamiseks loas märgitud tähtaegade ületamisel ei kuulu tagatisraha tagastamisele. Märgitud juhul korraldab ja kannab taastamistööde kulud vallavalitsus. Tagatisraha mittetagastamine ei välista vastutust eeskirjade rikkumise eest.

§ 8. Vastutus

Eeskirjade nõuete rikkuja kannab vastutust kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ettenähtud ulatuses. Enne eeskirjade kehtestamist alustatud tööde või taastamistööde teostamisel võib rikkuja suhtes samuti käesolevas paragrahvis märgitud vastutust kohaldada hoiatades sellest eelnevalt rikkujat või andes rikkumiste kõrvaldamiseks tähtaja.

§ 9. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 06. veebruaril 2006. a.

Volikogu esimees Väino SASSI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json