Teksti suurus:

Mägi-kadakkaera, püstkiviriku ja aasnelgi Maarjamäe klindi püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.02.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2006, 15, 252

Mägi-kadakkaera, püstkiviriku ja aasnelgi Maarjamäe klindi püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Vastu võetud 03.02.2006 nr 9

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel.

§ 1. Kaitse alla võtmise eesmärk

Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määrus nr 195 «I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu» § 1 lõike 2 punktide 3 ja 20 ning § 5 lõike 3 punkti 39 kohaselt I ja II kaitsekategooriasse kuuluvate liikide mägi-kadakkaera (Cerastium alpinum), püstkiviriku (Saxifraga adscendens) ja aasnelgi (Dianthus superbus) väljaspool kaitsealasid asuv elupaik, mida tuleb kaitsta nende liikide soodsa seisundi tagamiseks.

§ 2. Mägi-kadakkaera, püstkiviriku ja aasnelgi püsielupaiga kaitse alla võtmine

(1) Kaitse alla võetakse mägi-kadakkaera, püstkiviriku ja aasnelgi Maarjamäe klindi püsielupaik Harju maakonnas Tallinna linnas.

(2) Püsielupaiga piir on kantud kaardile, mis on esitatud määruse lisas2.

§ 3. Püsielupaiga valitseja

Püsielupaiga valitseja on Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus.

§ 4. Kaitsekord

(1) Mägi-kadakkaera, püstkiviriku ja aasnelgi püsielupaiga maa-ala kuulub sihtkaitsevööndisse.

(2) Püsielupaigas kehtib «Looduskaitseseaduses» sätestatud kaitsekord selle määruse erisustega.

(3) Püsielupaigas on keelatud:
1) majandustegevus;
2) loodusvarade kasutamine;
3) uute ehitiste püstitamine, välja arvatud kaitseala valitseja nõusolekul rajatise rajamine kaitseala tarbeks;
4) sõidukiga sõitmine väljaspool teid, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemisega seotud tegevusel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel.

(4) Püsielupaigas on lubatud:
1) inimeste viibimine;
2) rahvaürituse korraldamine vaid selleks ettevalmistatud kohtades, mille püsielupaiga valitseja on tähistanud.

(5) Püsielupaiga valitseja nõusolekul on lubatud:
1) jalgteede ehitamine selliselt, et oleks tagatud kaitsealuste taimeliikide populatsiooni säilimine;
2) tehnovõrgu rajatise püstitamine kinnisel meetodil;
3) panga-aluse puistu harvendamine eesmärgiga parandada valgustingimusi mägi-kadakkaera kasvukohas.

(6) Püsielupaigas on kaitsealuste taimeliikide elutingimuste säilimiseks ja parandamiseks kaitseala valitseja nõusolekul vajalik murukamara purustamine taimede läheduses.


1 EÜ nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 305, 08.11.1997, lk 42-65; L 236, 23.09.2003 lk 667–702; L 284, 31.10.2003, lk 1–53).
2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 alusel ei avaldata «Riigi Teatajas» püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, asukohajärgses maakonna keskkonnateenistuses või keskkonnaregistris (Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus).

Minister Villu REILJAN

Kantsler Annika VELTHUT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json