Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2002. a määruse nr 89 “Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 9, 52

Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2002. a määruse nr 89 “Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 06.02.2006 nr 35

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 13 lõike 5 ja «Andmekogude seaduse» § 32 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2002. a määrust nr 89 «Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2002, 24, 141; 2004, 14, 99) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Registri vastutav ja volitatud töötleja on Põllumajandusministeerium.»;

2) paragrahvi 6 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Andmete määratlus, välja laius ja joondamine on toodud Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 26/2004 ühenduse kalalaevastiku registri kohta (ELT L 5, 9.01.2004, lk 25–35) lisas 1.»;

3) paragrahv 23 tunnistatakse kehtetuks;

4) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«1 nõukogu määrus (EÜ) nr 2371/2002 (ELT L 358, 31.12.2002, lk 59–80) ning komisjoni määrus (EÜ) nr 26/2004 (ELT L 5, 9.01.2004, lk 25–35).»

§ 2. Määrus jõustub 1. aprillil 2006. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json