RIIGIÕIGUSVabariigi President

HALDUSÕIGUSPensionide eriregulatsioonid

Teksti suurus:

Vabariigi Presidendi ametihüve seadus (lühend - VPAS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.02.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.10.2008
Avaldamismärge:

Vabariigi Presidendi ametihüve seadus

Vastu võetud 26.06.1996
RT I 1996, 51, 966
jõustumine 01.10.1996

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.06.2000RT I 2000, 55, 35901.01.2001
17.04.2001RT I 2001, 43, 24001.09.2001
26.01.2006RT I 2006, 7, 4113.02.2006

§ 1. Vabariigi Presidendi ametihüve

 (1) Vabariigi Presidendi (edaspidi president) ametihüve on ametipalk ja ametipension ning muu presidendiks valitud isiku riiklik soodustus.

 (2) President ei või oma ametivolituste kestel saada riigilt selles seaduses käsitlemata hüvesid.

§ 2. Presidendi ametipalk

 (1) Presidendi ametipalk on Eesti keskmise palga ja käesoleva seadusega kehtestatud koefitsiendi korrutis. Statistikaamet esitab Vabariigi Presidendi Kantseleile iga aasta 26. veebruariks eelmise aasta neljanda kvartali keskmise palga suuruse, mille alusel arvutatakse presidendi ametipalk ning muud käesolevas seaduses sätestatud hüved jooksva aasta 1. märtsist järgnevaks 12 kuuks.

 (11) Presidendi ametipalga koefitsient on 7,0.

 (2) Presidendi ametipalka makstakse ka Riigikogu esimehele presidendi ülesannetes.

 (3) Presidendi ametipalka makstakse presidendi volituste tekkimisest volituste lõppemiseni üks kord kuus.
[RT I 2006, 7, 41 - jõust. 13.02.2006]

§ 3. Presidendi esindustasu

 (1) President saab esinduskulude katteks esindustasu, mille suurus on 20 protsenti ametipalgast.

 (2) [kehtetu]

 (3) Esindustasu makstakse ka Riigikogu esimehele presidendi ülesannetes.

§ 4. Presidendi töö-, elu- ja esindusruumid ning ametiauto

  Ametivolituste ajal on presidendil õigus kasutada riigi kulul töö-, elu- ja esindusruume ning ametiautot koos nende korrashoiu ja kasutamisega seotud teenustega.
[RT I 2006, 7, 41 - jõust. 13.02.2006]

§ 5. Presidendi puhkus

 (1) Ametivolituste ajal on presidendil õigus saada aastas kuni 35 kalendripäeva puhkust.

 (2) Puhkuse aja ja kestuse määrab president.

 (3) President saab kasutatud puhkuseaja eest puhkusetasu, mis on võrdne ametipalgaga.

 (4) Ametivolituste lõppemise korral on presidendil õigus saada kasutamata jäänud puhkuse eest rahalist hüvitist.
[RT I 2006, 7, 41 - jõust. 13.02.2006]

§ 6. Presidendi lähetuskulud

  Käesolevas seaduses sätestatud lähetuskulude hüvitamise kord kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega .
[RT I 2006, 7, 41 - jõust. 13.02.2006]

§ 7. Presidendi muude ametikulude hüvitamine

  Presidendi ametivolituste ajal tekkivad muud ametikulud hüvitab Vabariigi Presidendi Kantselei.

§ 8. Presidendi kaitse

  Presidendi ametivolituste ajal kaitseb presidenti ning tagab tema perekonna ja elukoha turvalisuse vastav politseiasutus.
[RT I 2006, 7, 41 - jõust. 13.02.2006]

§ 81. Presidendi abikaasaga seotud hüved

 (1) Presidendi abikaasal on õigus presidendi ametivolituste ajal:
 1) saada oma käsutusse sekretär, kes on Vabariigi Presidendi Kantselei teenistuja;
 2) kasutada riigi kulul ametiautot ning selle korrashoiu ja kasutamisega seotud teenuseid;
 3) saada esinduskulude katteks igakuist esindustasu, mille suurus on 30 protsenti presidendi ametipalgast;
 4) saada käesoleva seaduse §-s 6 nimetatud korras hüvitist lähetuskulude ja muude põhjendatud kulutuste eest.

 (2) Pärast presidendi ametivolituste lõppemist makstakse presidendi abikaasale käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud tasu, mille suurus on 20 protsenti presidendi ametipalgast kuni abikaasa surmani.

 (3) Vabariigi Valitsus võib korraldusega pikendada presidendiks valitud isiku lese soovil riigi kulul ametiauto ning selle korrashoiu ja kasutamisega seotud teenuste kasutamise õigust.

 (4) Presidendi abikaasa võib saada riigilt muudes seadustes käsitletud hüvesid.
[RT I 2006, 7, 41 - jõust. 13.02.2006]

§ 9. Presidendi ametipension

 (1) Pärast ametivolituste lõppemist makstakse presidendile ametipensioni, mille määr on 75 protsenti presidendi ametipalga määrast.

 (2) Kui presidendi ametivolitused on kestnud vähem kui viis aastat, vähendatakse pensioni määra 2 protsenti iga viieaastasest ametivolituste kestusest puudu jäänud kuu eest, kuid mitte alla poole käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ametipensioni määra.

 (3) Kui president on ametivolituste ajal kaotanud täielikult või osaliselt töövõime, suurendatakse tema ametipensioni 25 protsendi võrra.

 (4) Muid riiklikke pensione presidendile ei maksta.

 (5) Pensioni maksmine lõpetatakse, kui president loobub ametipensionist, valitakse presidendi ametisse tagasi või sureb.

 (6) Pensioni maksmine presidendile peatatakse vabadusekaotuse kandmise või meditsiinilise iseloomuga sunnivahendi kohaldamise ajaks.
[RT I 2006, 7, 41 - jõust. 13.02.2006]

§ 10. Presidendi pereliikme pension

 (1) Presidendi surma korral makstakse igale presidendi töövõimetule pereliikmele toitjakaotuspensioni, mille suurus on pool presidendi ametipensionist.

 (2) Presidendi pereliikme pensionid ei tohi kogusummas ületada presidendi ametipensioni määra.

 (3) Toitjakaotuspension määratakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 20 alusel.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 3 piirangutest sõltumata on presidendi ametis olnud isiku lesel õigus saada toitjakaotuspensioni, kui ta oli presidendi abikaasa presidendi ametivolituste ajal.

 (5) Toitjakaotuspensioni maksmine õigustatud isikule peatatakse vabadusekaotuse kandmise või meditsiinilise iseloomuga sunnivahendi kohaldamise ajaks.
[RT I 2006, 7, 41 - jõust. 13.02.2006]

§ 11. Presidendi hüved pärast ametivolituste lõppemist

 (1) Pärast ametivolituste lõppemist on presidendil, kelle ametivolitused ei ole lõppenud ametist tagasiastumise või süüdimõistva kohtuotsuse jõustumise tõttu, õigus:
 1) saada oma kasutusse elu-, esindus- ja tööruumid ruumide üüri- ja korrashoiukulude hüvitamisega riigi poolt või saada riigilt hüvitist presidendi elukoha korrashoiuga seotud mõistlike kulude eest;
 2) saada oma käsutusse nõunik ja sekretär, kes on Vabariigi Presidendi Kantselei teenistujad;
 3) saada ühekordset hüvitist ühe aasta ametipalga ulatuses;
 4) kasutada riigi kulul ametiautot ning selle korrashoiu ja kasutamisega seotud teenuseid;
 5) saada käesoleva seaduse §-s 6 nimetatud korras hüvitist lähetuskulude ja muude põhjendatud kulutuste eest.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud hüvede vahel otsustab Vabariigi Valitsus korraldusega ühe aasta jooksul alates presidendi ametivolituste lõppemisest, arvestades presidendi ühiskondlikku positsiooni ja funktsioone, mida president täidab pärast ametivolituste lõppemist, Eesti Vabariigi rahalisi võimalusi ning presidendi arvamust. Elu-, esindus- ja tööruumide kasutusse andmisel ei kohaldata riigivaraseaduse sätteid.

 (3) Presidendi surma korral ametivolituste või lõikes 2 sätestatud ajal otsustab Vabariigi Valitsus korraldusega elu-, esindus- ja tööruumide kasutusse andmise presidendi lesele või presidendi elukoha korrashoiuga seotud mõistlike kulude kandmise kuni lese surmani.

 (4) Pärast ametivolituste lõppemist jätkub presidendi kaitse vastavalt §-le 8. Vabariigi Valitsus võib korraldusega otsustada presidendi lese soovil elukoha valve pikendamise kuni lese surmani.
[RT I 2006, 7, 41 - jõust. 13.02.2006]

§ 12. Presidendi matused

  Presidendiks valitud isikule korraldatakse riigi kulul austusavaldustega matused.

§ 13. Ametihüvede rakendamine

 (1) Käesolevast seadusest tulenevate presidendi ametihüvede rakendamist korraldab Vabariigi Presidendi Kantselei riigieelarve summadest.

 (11) Ametihüvede rakendamist presidendi suhtes, kelle ametivolitused on lõppenud, korraldab Vabariigi Presidendi Kantselei selleks otstarbeks riigieelarves ettenähtud summadest. Paragrahvi 11 lõike 1 punktis 1 nimetatud ametihüve rakendamist korraldab Vabariigi Valitsus oma reservi summadest.

 (2) Presidendi ametipensioni ja presidendi pereliikme pensioni määramisel kohaldatakse käesolevas seaduses määramata juhtudel riiklike elatusrahade seadust ja muid pensioni määramist sätestavaid seadusi.
[RT I 2006, 7, 41 - jõust. 13.02.2006]

§ 14. Ametihüvede kaotamine

  Kui presidendi ametivolitused on lõppenud teda kuriteos süüdimõistva kohtuotsuse jõustumise tõttu või kui pärast presidendi ametivolituste lõppemist on jõustunud tema kohta kuriteos süüdimõistev kohtuotsus, kaotab ta õiguse saada käesoleva seaduse §-des 11 ja 12 määratud ametihüvesid.
[RT I 2006, 7, 41 - jõust. 13.02.2006]

§ 15. Seaduse rakendamise erisused

 (1) Käesoleva seaduse § 9 lõiget 2 ei rakendata presidendi suhtes, kes on valitud vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seaduse § 4 sätetele, ja Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimehe suhtes.

 (2) Käesoleva seaduse § 11 lõike 1 punkti 1 rakendatakse ka presidendi suhtes, kelle ametivolitused on lõppenud käesoleva sätte jõustumise ajaks, ning tema lese suhtes.
[RT I 2006, 7, 41 - jõust. 13.02.2006]

§ 16. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 17. Seaduse laienemine

  Käesolev seadus laieneb §-de 9-14 osas Eesti Vabariigi ülemnõukogu esimehe suhtes.
[RT I 2001, 43, 240 - jõust. 01.09.2001]

§ 18. Seaduse jõustumine

  Seadus jõustub 1996. aasta 1. oktoobril.