Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 5. mai 1997. a määruse nr 94 «Matsalu looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.08.2006
Avaldamismärge:

Vabariigi Valitsuse 5. mai 1997. a määruse nr 94 «Matsalu looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 14.10.1999 nr 310
RT I 1999, 78, 727
jõustumine 25.10.1999

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

22.12.2005 nr 321 (RT I 2005, 71, 556) 1.01.2006

Kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõike 4 ja paragrahvi 6 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. [käesolevast tekstist välja jäetud]

2. [Kehtetu – RT I 2005, 71, 556 – jõust. 1.01.2006]

3. [käesolevast tekstist välja jäetud]

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json