Teksti suurus:

“2006. aasta riigieelarve seaduses” kohaliku omavalitsuse üksustele jooksvateks kuludeks tasandusfondi määratud eraldiste jaotamise tingimused, kord ja jaotus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 9, 59

“2006. aasta riigieelarve seaduses” kohaliku omavalitsuse üksustele jooksvateks kuludeks tasandusfondi määratud eraldiste jaotamise tingimused, kord ja jaotus

Vastu võetud 09.02.2006 nr 43

Määrus kehtestatakse «2006. aasta riigieelarve seaduse» § 1 (osa 6, artikkel 452.01 «Eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele jooksvateks kuludeks tasandusfondi») ja § 11 lõike 2 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 11 lõikega 3 ja §-ga 22 ja «Riigieelarve seaduse» § 9 lõike 6 ning «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 321 lõike 3 alusel.

§ 1. Tasandusfondi vahendite jaotamine

(1) Kohaliku omavalitsuse üksustele eelarvete tasandusfondi määratud vahendid kogusummas 1 143 826 000 krooni jaotatakse kooskõlas «2006. aasta riigieelarve seaduse» § 11 lõikega 1 vastavalt määruse lisale.

(2) Kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi hariduskuludeks, haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamiseks, koolilõuna kuludeks, toimetulekutoetuseks ja hinnatõusu kompensatsiooniks, täiendavaks toetuseks saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele ning kuni 20-aastaste metsanoorendike maamaksu laekumise vähenemise kompenseerimiseks määratud vahendid summas 3 178 056 750 krooni jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt määruse lisale.

§ 2. Hariduskuludeks määratud eraldiste jaotamine

(1) Paragrahvi 1 lõike 2 alusel on kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi hariduskuludeks määratud eraldiste summa 2 468 087 500 krooni, mis jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt lõigetele 2–4.

(2) Hariduskuludeks määratud eraldiste summast 2 376 517 655 krooni jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel lähtuvalt lõikes 10 kehtestatud kohaliku omavalitsuse üksuste personalikulu jaotamise koefitsientidest ning lõikega 11 kehtestatud põhimõttest. Lõikes 10 kehtestatud kohaliku omavalitsuse üksuste personalikulu jaotamise koefitsiente ei arvestata õpikute soetamiseks arvestatud vahendite jaotamisel. Lõikes nimetatud vahendid jaotatakse vastavalt määruse lisale.

(3) Lõikes 2 nimetatud hariduskuludest eraldatakse 25 080 345 krooni muudeks hariduskorralduslikeks kuludeks, milleks on ühistegevuse (sealhulgas maakondlikud õpilas- ja noorteüritused, ainesektsioonide töö) kulud ja lasteasutuste pedagoogide täiendusõppe ja koolituse kulud. Vahendid jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt määruse lisale.

(4) Hariduskuludeks määratud vahenditest jaotatakse 66 489 500 krooni kohaliku omavalitsuse üksuste vahel täiendavalt koolivõrgu korrastamiseks, pedagoogide palga alammäära kindlustamiseks, piirkondlikult oluliste koolide säilitamiseks ja muudeks õppeaasta jooksul ilmnevateks hariduskorralduslikeks kuludeks vastavalt lõigetele 5–9.

(5) Lõikes 4 nimetatud vahenditest üldhariduskoolide majanduskuludeks (välja arvatud õpikud ja koolitoit) täiendavaid vahendeid ei eraldata. Investeeringuteks eraldatakse kohaliku omavalitsuse üksustele täiendavaid vahendeid ainult 2006/2007. õppeaastal esmakordselt õppetööga alustavatele üldhariduskoolidele. Koolilõunaks, õpikuteks ning õpilaste arvu suurenemisest tingitud palgavahendite vajaduse kasvuks eraldatakse täiendavaid vahendeid kohaliku omavalitsuse üksuse koolides kokku klassikomplektide arvu suurenemisel või õpilaste arvu suurenemisel vähemalt 12 õpilase võrra võrreldes lõikes 2 toodud eraldise arvutamise aluseks oleva õpilaste arvuga. Eriõppesse või eriõppe klassidesse õpilaste lisandumisel eraldatakse täiendavaid vahendeid alates 3. õpilase lisandumisest. Vahendid eraldatakse arvestades juurde tulnud õpilaste arvu.

(6) Lõigete 4 ja 5 alusel jaotatavatest hariduskuludeks määratud täiendavatest vahenditest palgavahendite taotlemisel näidatakse iga kooli kohta kooliastmeti õpilaste arvu muutus lähtuvalt «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 44 lõikest 32, klassikomplektide arvu muutus ja klassikomplektide täituvus, arvestades «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses» klassi täituvusele seatud piirnorme, ning põhjendused eraldatud vahendite ebapiisavuse kohta. Kohaliku omavalitsuse üksused esitavad taotlused asukohajärgsele maavalitsusele 11. märtsiks ja 23. septembriks 2006. a.

(7) Maavalitsus kontrollib esitatud taotluste põhjendatust ja nende vastavust lõigetes 4–6 nimetatud tingimustele ning, lähtudes maakonna koolivõrgu arengukavast, esitab maakonna omavalitsusliidu ettepanekul kohaliku omavalitsuse üksuste taotluste koondi koos omapoolse arvamusega ning põhjendustega vahendite ebapiisavuse kohta Haridus- ja Teadusministeeriumile 25. märtsiks ja 1. oktoobriks 2006. a.

(8) Haridus- ja Teadusministeerium esitab hariduskulude täiendavate vahendite jaotamise ettepanekud, seletuskirja vahendite eraldamise ja taotluste rahuldamata jätmise põhjendustega ning Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Rahandusministeeriumi seisukohtadega Vabariigi Valitsusele otsustamiseks 20. aprilliks ja 26. oktoobriks 2006. a.

(9) Lõikes 4 nimetatud hariduskulude vahendite vaba jääk jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel lähtuvalt lõikes 10 kehtestatud kohaliku omavalitsuse üksuste personalikulu jaotamise koefitsientidest.

(10) Lõikes 2 nimetatud hariduskulude jaotamiseks kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuste personalikulu jaotamise koefitsiendid punktidega 1–7:
1) personalikulu koefitsiendid kohaliku omavalitsuse üksusele on järgmised:

– üle 5000 õpilasega linnad 0,89
– 701–5000 õpilasega linnad ja alevi staatuses vallad 0,9
– kuni 700 õpilasega linnad ja alevi staatuses vallad ning üle 500 õpilasega vallad 1,0
– 351–500 õpilasega vallad 1,1
– 251–350 õpilasega vallad 1,2
– 181–250 õpilasega vallad 1,3
– 121–180 õpilasega vallad 1,4
– kuni 120 õpilasega vallad 1,5

2) Prangli, Ruhnu ja Vormsi saarel asuvate koolide punktiga 1 määratud koefitsiendile lisanduv koefitsient on 1,2
3) Kihnu saarel asuva kooli punktiga 1 määratud koefitsiendile lisanduv koefitsient on 0,7
4) Kaugõppes ja õhtuses õppevormis on koefitsient 0,8
5) Eriõppeklassides on personalikulu koefitsiendid ühe õpilase kohta järgmised:
– keha-, kõne- ja meelepuuetega laste klassid 2,6
– keskmise vaimupuudega laste klassid 2,2
– raske ja sügava vaimupuudega ning liitpuudega laste klassid 3,8
– õpiraskustega laste klassid 1,4
– kasvatusraskustega laste klassid 2,2
– õpe sanatoorses koolis 1,2
– munitsipaalkooli korraldatav üldhariduslik õpe vanglas 1,6

6) Täiendavad personalikulu koefitsiendid ühe eriõppel õpilase kohta on järgmised:
– koduõpe tervislikel põhjustel elukohas 4,0
– koduõpe psühhiaatriahaiglas 1,3
– koduõpe lastehaiglas 0,6
– parandusõpe 0,2
– lihtsustatud riikliku õppekava alusel õppivad õpilased tavaklassis 1,2
– toimetuleku riikliku õppekava alusel õppivad õpilased tavaklassis 2,8

7) Punktides 5 ja 6 esitatud personalikulu koefitsiente ei korrutata läbi punktides 1–4 toodud personalikulude koefitsientidega.

(11) Pedagoog-metoodiku ametijärgu saanud pedagoogi töö tasustamiseks arvestatakse täiendavad summad õpetaja ametijärgule vastava palgamäära ja õpetaja-metoodiku ametijärgule vastava palgamäära vahe ulatuses.

§ 3. Haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamiseks arvestatud vahendid

Paragrahvi 1 lõike 2 alusel on kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud 100 000 000 krooni kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvest tasustatavate haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamiseks riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksustele hariduskuludeks eraldatavatest vahenditest töötasu saavate munitsipaalkoolide pedagoogide palkadega. Nimetatud vahendite jaotus on toodud määruse lisas.

§ 4. Toimetulekutoetuseks ja hinnatõusu kompensatsiooniks arvestatud vahendite jaotamine

(1) Paragrahvi 1 lõike 2 alusel ja kooskõlas «Sotsiaalhoolekande seaduse» §-ga 224 ning § 42 lõigetega 3 ja 4 on kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi toimetulekutoetuseks, täiendavateks sotsiaaltoetusteks, isikute toimetuleku soodustamiseks sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise korraldamisega seotud kuludeks, sotsiaalteenuste arendamiseks ning kodutarbijate kaugkütte hinna tõusust tulenevate suurenenud soojusenergiakulude kompensatsiooniks määratud 350 262 000 krooni, mis jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt lõigetele 2, 4 ja 6.

(2) Toimetulekutoetuseks määratud summast 259 337 000 krooni jaotus kohaliku omavalitsuse üksuste vahel on toodud määruse lisas.

(3) Lõikes 2 nimetatud vahenditest 7,5% on arvestatud sotsiaalteenuste arendamise kuludeks (v.a investeeringuteks) ja 5% lõikes 1 nimetatud sotsiaaltoetuste maksmise või sotsiaalteenuste osutamise korraldamisega seotud kuludeks.

(4) Kodutarbijate kaugkütte hinna tõusust tulenevate 2006. aasta jaanuari-mai suurenenud soojusenergiakulude kompensatsiooniks ettenähtud 22 262 000 krooni jaotus kohaliku omavalitsuse üksuste vahel on toodud määruse lisas.

(5) Lõikes 4 nimetatud vahenditest 5,8% on arvestatud kodutarbijate kaugkütte hinna tõusust suurenenud soojusenergiakulude kompenseerimise administreerimise kulude katmiseks.

(6) Toimetulekutoetuseks määratud vahenditest 68 663 000 krooni jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel teisel poolaastal vastavalt lõigetele 7–14.

(7) Kohaliku omavalitsuse üksusel tekib õigus lõike 6 alusel jaotatavate toimetulekutoetuse täiendavate vahendite saamiseks, kui kohaliku omavalitsuse üksusele ei piisa käesoleva määruse alusel tasandusfondi toimetulekutoetuseks eraldatud vahenditest toimetulekutoetuse väljamaksmiseks või toimetulekutoetuse väljamaksmiseks tehtud kulude suurenemise tõttu ei piisa vahenditest lõikes 3 nimetatud ulatuses sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise korraldamisega seotud kuludeks ning sotsiaalteenuste arendamiseks tingimusel, et toimetulekutoetuse väljamaksmiseks, sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks ettenähtud kulude tegemisel on lähtutud «Sotsiaalhoolekande seaduses» kehtestatud tingimustest.

(8) Toimetulekutoetuse täiendavate vahendite taotlemiseks esitab kohaliku omavalitsuse üksus vastava taotluse koos seletuskirjaga asukohajärgsele maavalitsusele 5. septembriks 2006. a. Seletuskirjas näidatakse ära vahendite (sealhulgas kahel eelneval aastal kasutamata jäänud vahendite) kasutamine jooksval eelarveaastal, muudatused rahuldatud taotluste arvus ja kuludes taotluse kohta ning tuuakse ära vahendite ebapiisavuse põhjendused. Seletuskirjale lisatakse ülevaade vahendite kasutamisest vastavalt lõikele 3.

(9) Maavalitsus kontrollib esitatud taotluste põhjendatust ja vastavust lõikes 7 nimetatud tingimustele ning analüüsib toimetulekutoetuse vahendite kasutamist jooksval eelarveaastal võrrelduna kahe eelneva aastaga. Maavalitsus esitab kohaliku omavalitsuse üksuste koondtaotluse koos omapoolse arvamusega Sotsiaalministeeriumile hiljemalt 18. septembriks 2006. a.

(10) Sotsiaalministeerium analüüsib maavalitsuste taotluste põhjendatust ning esitab lähtuvalt lõikes 2 sätestatud toimetulekutoetuse täiendavate vahendite kogusummast maakondade koondtaotluste põhjal ettepaneku toimetulekutoetuse täiendavate vahendite jaotamiseks kohaliku omavalitsuse üksuste vahel Rahandusministeeriumile hiljemalt 1. oktoobriks 2006. a, lisades seletuskirja vahendite eraldamise ja taotluste rahuldamata jätmise põhjendustega.

(11) Rahandusministeerium vaatab esitatud taotlused koos lisatud dokumentidega läbi, kontrollib taotluste põhjendatust ning esitab ettepaneku kohaliku omavalitsuse üksustele toimetulekutoetuse täiendavate vahendite jaotamiseks koos Omavalitsusliitude Koostöökogu seisukohtadega Vabariigi Valitsusele otsustamiseks hiljemalt 15. oktoobriks 2006. a.

(12) Kui ilmneb, et kohaliku omavalitsuse üksusele käesoleva määrusega eraldatavatest toimetulekutoetuse vahenditest (koos eelmistel aastatel kasutamata jäänud vahenditega) lõikes 11 nimetatud tähtajani ei piisa ja vahendite puudujääk seab ohtu toetuste väljamaksmise, siis on Vabariigi Valitsusel õigus kohaliku omavalitsuse üksuse põhjendatud taotluse alusel otsustada vahendite eraldamine, ootamata ära lõikes 8 sätestatud tähtaega. Vahendite ebapiisavuse hindamisel võetakse arvesse lõike 3 alusel tehtavad sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise korraldamisega seotud kulud ning sotsiaalteenuste arendamise kulud.

(13) Lõikes 12 nimetatud juhul esitab kohaliku omavalitsuse üksus vastava taotluse koos seletuskirja ja asukohajärgse maavalitsuse arvamusega Rahandusministeeriumile. Rahandusministeerium esitab Vabariigi Valitsusele otsustamiseks Sotsiaalministeeriumi ja Omavalitsusliitude Koostöökoguga kooskõlastatud taotluse.

(14) Lõikes 6 nimetatud toimetulekutoetuse vahendite vaba jäägi jaotamisel sotsiaalteenuste arendamiseks lähtutakse toimetulekutoetust ning toimetulekutoetuse vahenditest muid sotsiaaltoetusi saanud perekondade arvust. Selleks kehtestatakse summa suurus ühe perekonna kohta, lähtudes toimetulekutoetuse vahendite vabast jäägist. Vabast jäägist eraldatakse vahendeid käesoleva lõikega ettenähtud ulatuses neile kohaliku omavalitsuse üksustele, kellele ei piisa lõigete 2, 11 ja 12 alusel eraldatud vahenditest käesoleva lõike alusel arvestatud sotsiaalteenuste arendamise kulude tegemiseks.

(15) Toimetulekutoetuseks määratud vahendite ülejäägi korral ning lõikes 4 nimetatud vahenditest võib valla- või linnavalitsus maksta abivajavatele isikutele toimetuleku soodustamiseks sotsiaaltoetusi või osutada sotsiaalteenuseid kohaliku omavalitsuse kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 5. Saarvaldade ja saarelise osaga valdade täiendav toetus

(1) Paragrahvi 1 lõike 2 alusel ja kooskõlas «Püsiasustusega väikesaarte seaduse» § 12 alusel kehtestatud korraga on kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud saarvaldade ja saarelise osaga valdade täiendavaks toetuseks 6 000 000 krooni, mis jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt lõikele 2.

(2) Saarvaldade ja saarelise osaga valdade täiendav toetus arvutatakse järgmise valemi alusel:

Si – konkreetse saarvalla või saarelise osaga valla (i) täiendav toetus
Ciy – konkreetse väikesaare elanike arv rahvastikuregistri andmetel (y=1), arvestuslik teede pikkus (regulaarseks ühenduseks kasutatava laevatatava veetee pikkus kilomeetrites 0,8 osakaaluga ning maismaatee pikkus kilomeetrites saarvalla korral maavalitsuseni ja saarelise osaga valla korral vallamajani 0,2 osakaaluga, y=2) kilomeetrites ning saare pindala ruutkilomeetrites (y=3)
Piy – parameetri väärtus kroonides ühe elaniku (y=1), arvestusliku teede pikkuse ühe kilomeetri (y=2) ja pindalaühiku kohta kroonides (y=3)

(3) Saarvaldade ja saarelise osaga valdade täiendava toetuse jaotus kohaliku omavalitsuse üksuste vahel on toodud määruse lisas.

§ 6. Koolilõuna toetus

(1) Paragrahvi 1 lõike 2 alusel ning kooskõlas «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 321 lõigetega 1–3 on kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud 233 707 250 krooni põhiharidust omandavate õpilaste, välja arvatud riigikoolide õpilaste, kelle toitlustuskulud kaetakse riigieelarvest, koolilõuna toetuseks.

(2) Koolilõuna arvestuslikuks maksumuseks ühe õpilase kohta kehtestatakse 10,27 krooni.

(3) Koolilõuna toetus jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel järgmise valemi alusel:

Ki – konkreetsele kohaliku omavalitsuse üksusele eraldatav koolilõuna toetus
Õi1 – õpilaste arv 1. klassis päevases õppes konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses
Õi2–8 – õpilaste arv 2.–8. klassis päevases õppes konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses
Õi9 – õpilaste arv 9. klassis päevases õppes konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses
Õi+ – õpilaste arv põhiõppes pikendatud klassides (HEV +1, +2, +3 klassid) konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses
T – koolilõuna arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta

(4) Koolilõuna toetuse jaotus on toodud määruse lisas.

§ 7. Maamaksu laekumise vähenemise kompensatsioon

Paragrahvi 1 lõike 2 alusel on kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi arvestatud 20 000 000 krooni kuni 20-aastaste metsanoorendike maamaksu vabastusest tingitud maamaksu laekumise vähenemise kompenseerimiseks.

§ 8. Eraldiste ülekandmine

(1) Määruse lisas kohaliku omavalitsuse üksuste vahel «2006. aasta riigieelarve seaduse» § 11 lõigete 1 ja 2 alusel jaotatud tasandusfondi määratud vahendid kantakse kohaliku omavalitsuse üksustele üle vahendite liike eristamata ühes summas.

(2) Määruse lisas toodud tabeli veerus «Tasandusfond kokku» nimetatud vahendid jaotatakse kvartalite lõikes järgmiselt: 2006. aasta I kvartal 28%, II kvartal 34%, III kvartal 18% ja IV kvartal 20% kohaliku omavalitsuse üksusele määratud vahendite kogusummast. Kohaliku omavalitsuse üksus taotleb iga kuu 12. ja 25. kuupäevaks kvartaliks ettenähtud summast ühe kuuendiku ülekandmist Riigikassalt «Riigieelarve seaduse» § 32 lõike 1 alusel rahandusministri kehtestatud riigieelarve kassalise teenindamise eeskirjas sätestatud korras.

(3) Kooskõlas «Riigieelarve seaduse» § 9 lõikega 7 võib rahandusministri nõusolekul kohaliku omavalitsuse üksuse põhjendatud taotluse alusel avansiliselt üle kanda taotluse esitanud kohaliku omavalitsuse üksusele määruse lisas jaotatud vahendid eelarveaasta eelseisvate perioodide arvel summas, mis ületab lõikes 2 toodud kvartaalset jaotust.

(4) Lõike 2 alusel kohaliku omavalitsuse üksusele kuude lõikes ülekantavate summade kasutamise käesoleva määruse lisas toodud tasandusfondi määratud eraldiste vahel otsustab kohaliku omavalitsuse üksus.

§ 9. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2006. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Põllumajandusminister
rahandusministri ülesannetes Ester TUIKSOO

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

Vabariigi Valitsuse 9. veebruari 2006. a määruse nr 43 ««2006. aasta riigieelarve seaduses» kohaliku omavalitsuse üksustele jooksvateks kuludeks tasandusfondi määratud eraldiste jaotamise tingimused, kord ja jaotus»
lisa

«2006. AASTA RIIGIEELARVE SEADUSES» ERALDISTEKS KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜKSUSTELE JOOKSVATEKS KULUDEKS TASANDUSFONDI MÄÄRATUD VAHENDITE JAOTUS (KROONIDES)

Oma-
valitsus-
üksused

«2006. aasta riigieelarve seaduse» § 11 lõike 1 alusel jaotatavad tasandus-
fondi eraldised

«2006. aasta riigieelarve seaduse» § 11 lõike 2 alusel tasandusfondi määratud vahendite jaotus

TASANDUS-
FOND KOKKU

Eraldised hariduskuludeks

Toimetulekutoetus ja hinnatõusu kompensatsioon

Vahendid palkade ühtlus-
tamiseks

Vahendid koolilõuna toetuseks

Saar-
valdade ja saarelise
osaga valdade täiendav toetus

KOKKU sh muud haridus-
korraldus-
likud kulud
KOKKU sh kodu-
tarbijate kaugkütte hinnatõusu kompen-
satsioon
TALLINN 0 612 232 000 8 069 373 28 667 000 0 26 449 000 60 853 320 0 728 201 320
HARJU MAAKOND 
Keila linn 0 27 252 000 211 962 563 000 0 779 000 2 186 080 0 30 780 080
Loksa linn 1 248 000 7 405 000 58 617 576 000 350 000 226 000 686 340 0 10 141 340
Maardu linn 0 21 439 000 258 132 2 422 000 0 1 171 000 2 237 160 0 27 269 160
Paldiski linn 4 213 000 8 824 000 80 003 3 245 000 812 000 321 000 778 750 0 17 381 750
Saue linn 0 11 676 000 124 574 42 000 0 447 000 1 242 550 0 13 407 550
Aegviidu vald 153 000 1 417 000 15 952 15 000 0 58 000 114 220 0 1 757 220
Anija vald 1 544 000 10 522 000 126 541 144 000 0 515 000 1 084 960 0 13 809 960
Harku vald 0 10 436 000 188 739 68 000 0 804 000 1 246 150 0 12 554 150
Jõelähtme vald 0 7 225 000 109 105 531 000 0 419 000 773 360 0 8 948 360
Keila vald 143 000 2 210 000 53 453 448 000 332 000 308 000 213 550 0 3 322 550
Kernu vald 1 512 000 3 773 000 25 902 28 000 0 158 000 376 800 0 5 847 800
Kiili vald 129 000 5 524 000 51 835 328 000 326 000 297 000 551 590 0 6 829 590
Kose vald 2 775 000 11 628 000 121 887 1 157 000 595 000 481 000 1 227 150 0 17 268 150
Kuusalu vald 1 018 000 12 393 000 110 571 691 000 480 000 515 000 1 078 030 0 15 695 030
Kõue vald 1 417 000 3 694 000 31 103 507 000 166 000 158 000 381 160 0 6 157 160
Nissi vald 2 486 000 6 150 000 58 751 1 569 000 1 092 000 262 000 653 750 0 11 120 750
Padise vald 96 000 3 962 000 31 752 129 000 0 162 000 387 060 0 4 736 060
Raasiku vald 693 000 7 464 000 82 834 270 000 168 000 378 000 997 170 0 9 802 170
Rae vald 94 000 13 008 000 161 663 404 000 386 000 707 000 1 416 580 0 15 629 580
Saku vald 32 000 14 862 000 183 401 178 000 99 000 731 000 1 581 880 0 17 384 880
Saue vald 46 000 6 283 000 105 798 279 000 0 668 000 739 730 0 8 015 730
Vasalemma vald 3 308 000 4 118 000 47 896 1 168 000 338 000 217 000 451 490 0 9 262 490
Viimsi vald 0 15 234 000 221 492 127 000 68 000 1 112 000 1 684 290 583 000 18 740 290
KOKKU 20 907 000 216 499 000 2 461 963 14 889 000 5 212 000 10 894 000 22 089 800 583 000 285 861 800
HIIU MAAKOND 
Kärdla linn 2 306 000 10 037 000 75 899 973 000 0 309 000 881 160 0 14 506 160
Emmaste vald 171 000 3 115 000 25 819 320 000 0 104 000 271 050 0 3 981 050
Kõrgessaare vald 834 000 2 370 000 21 698 585 000 0 100 000 196 100 0 4 085 100
Käina vald 1 905 000 5 340 000 41 666 615 000 0 190 000 466 630 0 8 516 630
Pühalepa vald 1 219 000 3 682 000 22 458 732 000 0 135 000 297 480 0 6 065 480
KOKKU 6 435 000 24 544 000 187 540 3 225 000 0 838 000 2 112 420 0 37 154 420
IDA-VIRU MAAKOND 
Kiviõli linn 13 622 000 10 601 000 103 800 3 584 000 0 415 000 1 106 770 0 29 328 770
Kohtla-Järve linn 81 039 000 63 132 000 704 744 31 774 000 272 000 2 873 000 6 637 820 0 185 455 820
Narva linn 131 229 000 89 948 000 1 224 250 26 771 000 0 4 533 000 9 511 790 0 261 992 790
Narva-Jõesuu linn 6 905 000 2 813 000 36 195 1 207 000 0 169 000 258 730 0 11 352 730
Püssi linn 1 775 000 22 000 21 805 695 000 0 119 000 0 0 2 611 000
Sillamäe linn 30 355 000 23 149 000 288 776 8 624 000 0 1 057 000 2 373 970 0 65 558 970
Alajõe vald 1 163 000 2 000 1 508 204 000 0 13 000 0 0 1 382 000
Aseri vald 2 807 000 3 947 000 30 150 553 000 0 139 000 303 130 0 7 749 130
Avinurme vald 3 646 000 4 613 000 27 742 151 000 0 129 000 390 660 0 8 929 660
Iisaku vald 2 810 000 4 100 000 26 284 560 000 97 000 117 000 327 000 0 7 914 000
Illuka vald 0 1 855 000 11 755 395 000 0 70 000 161 450 0 2 481 450
Jõhvi vald 18 463 000 20 613 000 200 312 5 927 000 0 861 000 1 881 160 0 47 745 160
Kohtla vald 0 10 000 9 975 444 000 0 128 000 0 0 582 000
Kohtla-Nõmme vald 2 542 000 2 031 000 14 133 195 000 0 79 000 175 310 0 5 022 310
Lohusuu vald 2 069 000 1 189 000 6 497 388 000 0 54 000 97 790 0 3 797 790
Lüganuse vald 2 414 000 4 005 000 16 384 331 000 37 000 97 000 368 330 0 7 215 330
Maidla vald 19 000 1 977 000 8 661 66 000 0 71 000 171 970 0 2 304 970
Mäetaguse vald 189 000 2 890 000 32 708 975 000 193 000 129 000 274 130 0 4 457 130
Sonda vald 0 1 171 000 11 574 232 000 0 63 000 100 360 0 1 566 360
Toila vald 0 4 564 000 45 901 689 000 0 185 000 390 660 0 5 828 660
Tudulinna vald 568 000 931 000 6 244 123 000 43 000 51 000 84 700 0 1 757 700
Vaivara vald 0 1 396 000 28 680 826 000 0 138 000 127 570 0 2 487 570
KOKKU 301 615 000 244 959 000 2 858 078 84 714 000 642 000 11 490 000 24 743 300 0 667 521 300
JÕGEVA MAAKOND 
Jõgeva linn 10 088 000 19 858 000 161 961 3 042 000 0 503 000 1 994 610 0 35 485 610
Mustvee linn 4 699 000 5 966 000 34 933 840 000 0 118 000 579 050 0 12 202 050
Põltsamaa linn 9 261 000 14 175 000 121 015 623 000 166 000 361 000 1 427 620 0 25 847 620
Jõgeva vald 9 503 000 4 559 000 87 122 785 000 0 444 000 508 210 0 15 799 210
Kasepää vald 4 300 000 50 000 11 335 311 000 0 92 000 4 360 0 4 757 360
Pajusi vald 1 501 000 1 153 000 20 204 196 000 0 131 000 113 450 0 3 094 450
Pala vald 3 247 000 3 018 000 16 881 283 000 0 98 000 256 160 0 6 902 160
Palamuse vald 4 834 000 5 853 000 39 684 448 000 0 203 000 581 880 0 11 919 880
Puurmani vald 3 634 000 4 523 000 29 842 315 000 0 151 000 398 610 0 9 021 610
Põltsamaa vald 8 846 000 5 161 000 52 028 476 000 0 367 000 571 100 0 15 421 100
Saare vald 3 823 000 2 359 000 14 293 560 000 78 000 109 000 203 290 0 7 054 290
Tabivere vald 4 505 000 5 079 000 34 338 703 000 0 188 000 472 530 0 10 947 530
Torma vald 5 940 000 4 546 000 41 959 965 000 186 000 198 000 490 760 0 12 139 760
KOKKU 74 181 000 76 300 000 665 595 9 547 000 430 000 2 963 000 7 601 630 0 170 592 630
JÄRVA MAAKOND 
Paide linn 4 697 000 20 827 000 228 529 2 801 000 0 747 000 2 114 220 0 31 186 220
Albu vald 2 332 000 2 794 000 23 849 357 000 103 000 125 000 238 710 0 5 846 710
Ambla vald 2 982 000 5 698 000 35 088 512 000 399 000 174 000 530 290 0 9 896 290
Imavere vald 873 000 2 426 000 19 664 67 000 0 97 000 213 040 0 3 676 040
Järva-Jaani vald 1 896 000 5 375 000 34 711 502 000 142 000 140 000 358 320 0 8 271 320
Kareda vald 1 120 000 1 470 000 9 602 72 000 7 000 58 000 129 360 0 2 849 360
Koeru vald 3 478 000 5 651 000 44 049 1 081 000 267 000 198 000 522 840 0 10 930 840
Koigi vald 1 255 000 2 540 000 14 849 155 000 134 000 89 000 235 630 0 4 274 630
Paide vald 1 972 000 1 359 000 19 825 302 000 253 000 149 000 123 720 0 3 905 720
Roosna-Alliku vald 2 052 000 2 276 000 19 783 386 000 0 102 000 191 730 0 5 007 730
Türi vald 12 067 000 22 330 000 194 180 2 796 000 293 000 869 000 2 072 890 0 40 134 890
Väätsa vald 958 000 3 019 000 25 394 525 000 384 000 126 000 272 330 0 4 900 330
KOKKU 35 682 000 75 765 000 669 523 9 556 000 1 982 000 2 874 000 7 003 080 0 130 880 080
LÄÄNE MAAKOND 
Haapsalu linn 4 744 000 24 447 000 230 330 5 391 000 1 500 000 875 000 2 339 830 0 37 796 830
Hanila vald 1 116 000 2 559 000 21 833 584 000 0 113 000 243 330 0 4 615 330
Kullamaa vald 2 561 000 3 964 000 20 663 235 000 0 90 000 297 740 0 7 147 740
Lihula vald 5 305 000 6 748 000 50 008 658 000 106 000 233 000 648 360 0 13 592 360
Martna vald 1 814 000 1 557 000 12 523 512 000 21 000 72 000 135 270 0 4 090 270
Noarootsi vald 128 000 2 301 000 12 919 148 000 0 63 000 201 740 202 000 3 043 740
Nõva vald 320 000 1 005 000 4 241 84 000 0 29 000 84 960 0 1 522 960
Oru vald 666 000 1 652 000 15 367 206 000 0 79 000 148 870 0 2 751 870
Ridala vald 3 795 000 4 378 000 38 690 841 000 0 277 000 512 320 0 9 803 320
Risti vald 834 000 1 964 000 13 145 152 000 0 69 000 171 710 0 3 190 710
Taebla vald 2 183 000 7 040 000 59 293 801 000 258 000 238 000 669 400 0 10 931 400
Vormsi vald 0 728 000 4 747 132 000 0 15 000 37 730 1 236 000 2 148 730
KOKKU 23 466 000 58 343 000 483 759 9 744 000 1 885 000 2 153 000 5 491 260 1 438 000 100 635 260
LÄÄNE-VIRU MAAKOND 
Kunda linn 4 662 000 7 634 000 72 250 653 000 0 302 000 848 560 0 14 099 560
Rakvere linn 14 861 000 39 996 000 323 837 1 661 000 0 1 366 000 3 804 150 0 61 688 150
Haljala vald 3 388 000 6 835 000 52 751 65 000 0 254 000 685 570 0 11 227 570
Kadrina vald 6 534 000 12 302 000 101 274 764 000 0 465 000 1 152 210 0 21 217 210
Laekvere vald 3 558 000 3 904 000 25 318 377 000 102 000 149 000 378 590 0 8 366 590
Rakke vald 4 260 000 4 405 000 30 078 594 000 0 162 000 417 610 0 9 838 610
Rakvere vald 3 583 000 2 358 000 31 491 140 000 0 188 000 200 970 0 6 469 970
Rägavere vald 1 833 000 2 008 000 13 775 67 000 0 85 000 169 920 0 4 162 920
Sõmeru vald 0 5 608 000 60 915 287 000 0 298 000 597 280 0 6 790 280
Tamsalu vald 7 788 000 7 803 000 88 580 4 204 000 493 000 372 000 811 090 0 20 978 090
Tapa vald 14 288 000 19 646 000 156 660 3 680 000 524 000 704 000 1 813 140 0 40 131 140
Vihula vald 673 000 2 451 000 18 667 27 000 0 135 000 203 800 0 3 489 800
Vinni vald 8 253 000 10 369 000 90 748 534 000 0 437 000 1 077 770 0 20 670 770
Viru-Nigula vald 961 000 1 945 000 15 417 90 000 0 106 000 161 450 0 3 263 450
Väike-Maarja vald 9 760 000 10 875 000 85 619 1 229 000 0 428 000 1 043 120 0 23 335 120
KOKKU 84 402 000 138 139 000 1 167 380 14 372 000 1 119 000 5 451 000 13 365 230 0 255 729 230
PÕLVA MAAKOND 
Põlva linn 6 448 000 19 851 000 163 827 1 859 000 0 514 000 1 747 170 0 30 419 170
Ahja vald 2 825 000 3 216 000 16 199 293 000 0 90 000 256 420 0 6 680 420
Kanepi vald 6 936 000 5 194 000 37 917 668 000 0 187 000 466 120 0 13 451 120
Kõlleste vald 1 919 000 2 202 000 11 366 157 000 22 000 69 000 161 960 0 4 508 960
Laheda vald 3 704 000 3 748 000 19 402 598 000 72 000 117 000 303 640 0 8 470 640
Mikitamäe vald 3 109 000 2 045 000 11 821 364 000 0 64 000 154 000 0 5 736 000
Mooste vald 4 347 000 4 069 000 22 524 671 000 99 000 121 000 361 140 0 9 569 140
Orava vald 2 672 000 2 207 000 12 455 573 000 54 000 67 000 165 550 0 5 684 550
Põlva vald 8 696 000 5 078 000 65 422 1 050 000 0 344 000 438 400 0 15 606 400
Räpina vald 15 073 000 10 497 000 91 731 1 269 000 0 432 000 1 062 110 0 28 333 110
Valgjärve vald 3 197 000 2 587 000 16 317 289 000 0 121 000 245 380 0 6 439 380
Vastse-Kuuste vald 2 461 000 2 901 000 17 631 298 000 0 95 000 241 530 0 5 996 530
Veriora vald 4 545 000 3 245 000 18 112 442 000 0 125 000 290 300 0 8 647 300
Värska vald 3 681 000 4 229 000 22 203 501 000 0 106 000 274 130 0 8 791 130
KOKKU 69 613 000 71 069 000 526 927 9 032 000 247 000 2 452 000 6 167 850 0 158 333 850
PÄRNU MAAKOND 
Pärnu linn 16 594 000 97 107 000 953 147 4 088 000 20 000 3 095 000 9 235 860 0 130 119 860
Sindi linn 5 739 000 5 941 000 77 660 467 000 0 310 000 500 510 0 12 957 510
Are vald 3 096 000 3 413 000 15 971 96 000 0 119 000 307 240 0 7 031 240
Audru vald 8 426 000 9 046 000 83 118 2 068 000 44 000 450 000 887 580 0 20 877 580
Halinga vald 3 088 000 7 034 000 70 266 334 000 0 265 000 606 000 0 11 327 000
Häädemeeste vald 5 496 000 6 878 000 50 037 250 000 0 268 000 698 920 0 13 590 920
Kaisma vald 487 000 1 198 000 6 769 17 000 0 43 000 94 710 0 1 839 710
Kihnu vald 1 368 000 1 524 000 5 045 91 000 0 42 000 97 790 1 890 000 5 012 790
Koonga vald 2 696 000 2 649 000 19 307 601 000 0 110 000 228 700 0 6 284 700
Lavassaare vald 945 000 486 000 11 686 89 000 0 47 000 44 400 0 1 611 400
Paikuse vald 1 839 000 5 969 000 58 478 465 000 357 000 316 000 741 270 0 9 330 270
Saarde vald 10 602 000 12 398 000 86 922 1 496 000 99 000 396 000 1 031 310 0 25 923 310
Sauga vald 3 479 000 3 965 000 45 614 65 000 0 255 000 263 860 0 8 027 860
Surju vald 1 244 000 2 528 000 16 109 345 000 0 97 000 221 250 0 4 435 250
Tahkuranna vald 3 830 000 3 434 000 28 027 362 000 110 000 187 000 351 900 0 8 164 900
Tootsi vald 994 000 1 693 000 19 176 404 000 0 58 000 140 910 0 3 289 910
Tori vald 2 998 000 4 279 000 35 831 551 000 43 000 222 000 444 300 0 8 494 300
Tõstamaa vald 3 241 000 4 454 000 28 383 579 000 0 123 000 363 450 178 000 8 938 450
Varbla vald 1 400 000 2 051 000 8 938 515 000 87 000 72 000 178 900 0 4 216 900
Vändra alev 2 092 000 8 528 000 79 218 188 000 0 214 000 764 630 0 11 786 630
Vändra vald 4 786 000 4 385 000 29 514 527 000 0 231 000 402 980 0 10 331 980
KOKKU 84 440 000 188 960 000 1 729 216 13 598 000 760 000 6 920 000 17 606 470 2 068 000 313 592 470
RAPLA MAAKOND 
Juuru vald 1 728 000 4 796 000 27 009 263 000 0 133 000 393 990 0 7 313 990
Järvakandi vald 1 771 000 3 794 000 24 901 356 000 0 98 000 303 900 0 6 322 900
Kaiu vald 1 478 000 3 343 000 27 508 455 000 50 000 138 000 301 080 0 5 715 080
Kehtna vald 6 279 000 7 688 000 92 206 2 941 000 1 077 000 433 000 985 620 0 18 326 620
Kohila vald 3 873 000 11 161 000 110 319 1 644 000 0 550 000 1 220 480 0 18 448 480
Käru vald 1 037 000 1 408 000 8 848 117 000 0 54 000 122 180 0 2 738 180
Märjamaa vald 9 551 000 13 823 000 141 586 2 380 000 363 000 600 000 1 464 320 0 27 818 320
Raikküla vald 2 526 000 2 448 000 25 929 701 000 0 146 000 235 110 0 6 056 110
Rapla vald 3 490 000 25 107 000 220 935 4 904 000 2 662 000 778 000 2 242 550 0 36 521 550
Vigala vald 2 656 000 4 356 000 23 188 270 000 100 000 124 000 394 250 0 7 800 250
KOKKU 34 389 000 77 924 000 702 429 14 031 000 4 252 000 3 054 000 7 663 480 0 137 061 480
SAARE MAAKOND 
Kuressaare linn 2 840 000 37 511 000 341 224 5 549 000 414 000 1 204 000 3 535 160 0 50 639 160
Kaarma vald 4 487 000 4 256 000 45 766 292 000 0 340 000 401 440 210 000 9 986 440
Kihelkonna vald 810 000 1 689 000 13 271 263 000 0 62 000 154 770 169 000 3 147 770
Kärla vald 2 975 000 3 092 000 27 011 343 000 86 000 110 000 272 590 0 6 792 590
Laimjala vald 1 706 000 1 281 000 10 237 45 000 0 62 000 117 040 0 3 211 040
Leisi vald 4 659 000 4 758 000 40 385 267 000 62 000 175 000 418 890 0 10 277 890
Lümanda vald 1 332 000 1 854 000 12 391 89 000 0 70 000 156 060 0 3 501 060
Muhu vald 3 235 000 3 302 000 24 879 452 000 0 128 000 329 050 0 7 446 050
Mustjala vald 1 155 000 1 175 000 8 853 323 000 0 51 000 99 330 0 2 803 330
Orissaare vald 2 755 000 5 955 000 44 475 108 000 0 159 000 468 430 0 9 445 430
Pihtla vald 1 416 000 1 731 000 17 759 159 000 0 103 000 150 670 0 3 559 670
Pöide vald 1 813 000 1 718 000 12 710 36 000 0 66 000 155 540 0 3 788 540
Ruhnu vald 5 000 414 000 1 074 19 000 0 9 000 20 020 1 022 000 1 489 020
Salme vald 1 287 000 2 799 000 24 585 69 000 26 000 96 000 268 740 0 4 519 740
Torgu vald 633 000 823 000 3 427 90 000 0 27 000 70 840 0 1 643 840
Valjala vald 1 998 000 2 623 000 28 292 276 000 0 106 000 247 950 0 5 250 950
KOKKU 33 106 000 74 981 000 656 339 8 380 000 588 000 2 768 000 6 866 520 1 401 000 127 502 520
TARTU MAAKOND 
Elva linn 10 790 000 14 259 000 130 608 431 000 131 000 494 000 1 498 460 0 27 472 460
Kallaste linn 3 667 000 2 220 000 20 253 191 000 0 76 000 191 480 0 6 345 480
Tartu linn 47 068 000 184 652 000 1 891 225 10 586 000 0 7 703 000 18 480 460 0 268 489 460
Alatskivi vald 4 088 000 4 570 000 27 641 240 000 0 118 000 425 820 0 9 441 820
Haaslava vald 3 036 000 2 118 000 18 900 374 000 0 135 000 188 140 0 5 851 140
Kambja vald 5 388 000 4 095 000 40 079 110 000 0 192 000 418 120 0 10 203 120
Konguta vald 3 092 000 1 600 000 15 767 134 000 0 109 000 123 200 0 5 058 200
Laeva vald 1 450 000 1 612 000 15 229 27 000 0 81 000 144 760 0 3 314 760
Luunja vald 3 296 000 5 144 000 40 871 111 000 0 230 000 419 920 0 9 200 920
Meeksi vald 2 099 000 1 200 000 5 878 254 000 0 45 000 108 320 0 3 706 320
Mäksa vald 3 599 000 1 314 000 23 713 291 000 0 148 000 129 620 0 5 481 620
Nõo vald 5 988 000 7 543 000 79 417 656 000 473 000 334 000 857 290 0 15 378 290
Peipsiääre vald 3 561 000 1 451 000 9 833 53 000 0 52 000 127 570 0 5 244 570
Piirissaare vald 401 000 0 123 56 000 0 1 000 0 510 000 968 000
Puhja vald 4 878 000 5 862 000 49 575 659 000 123 000 184 000 524 640 0 12 107 640
Rannu vald 2 980 000 4 150 000 25 851 138 000 0 136 000 362 170 0 7 766 170
Rõngu vald 6 337 000 4 849 000 36 037 432 000 232 000 241 000 443 270 0 12 302 270
Tartu vald 8 141 000 8 502 000 83 207 504 000 0 401 000 880 130 0 18 428 130
Tähtvere vald 315 000 3 050 000 39 971 358 000 276 000 193 000 287 730 0 4 203 730
Vara vald 4 863 000 2 306 000 32 691 475 000 0 167 000 202 260 0 8 013 260
Võnnu vald 2 199 000 3 817 000 26 861 301 000 0 98 000 301 590 0 6 716 590
Ülenurme vald 2 334 000 8 634 000 90 495 107 000 46 000 395 000 743 330 0 12 213 330
KOKKU 129 570 000 272 948 000 2 704 225 16 488 000 1 281 000 11 533 000 26 858 280 510 000 457 907 280
VALGA MAAKOND 
Tõrva linn 5 380 000 9 098 000 65 047 598 000 294 000 239 000 887 580 0 16 202 580
Valga linn 29 753 000 25 691 000 252 063 10 699 000 666 000 1 120 000 2 750 760 0 70 013 760
Helme vald 4 648 000 2 460 000 32 387 768 000 107 000 200 000 216 120 0 8 292 120
Hummuli vald 2 225 000 2 478 000 12 719 128 000 0 91 000 240 760 0 5 162 760
Karula vald 2 682 000 1 568 000 14 989 388 000 0 79 000 139 890 0 4 856 890
Otepää vald 7 241 000 10 476 000 79 677 737 000 0 324 000 1 066 220 0 19 844 220
Palupera vald 3 158 000 1 562 000 10 175 349 000 0 107 000 132 960 0 5 308 960
Puka vald 4 276 000 4 316 000 28 820 266 000 0 155 000 369 610 0 9 382 610
Põdrala vald 2 049 000 1 799 000 8 585 272 000 0 71 000 155 800 0 4 346 800
Sangaste vald 3 493 000 2 771 000 21 420 842 000 110 000 125 000 263 600 0 7 494 600
Taheva vald 2 214 000 1 796 000 12 209 491 000 0 71 000 153 490 0 4 725 490
Tõlliste vald 4 098 000 4 307 000 29 316 780 000 0 136 000 351 900 0 9 672 900
Õru vald 1 414 000 335 000 7 189 463 000 0 38 000 33 620 0 2 283 620
KOKKU 72 631 000 68 657 000 574 596 16 781 000 1 177 000 2 756 000 6 762 310 0 167 587 310
VILJANDI MAAKOND 
Mõisaküla linn 2 902 000 1 709 000 12 970 411 000 133 000 68 000 188 910 0 5 278 910
Viljandi linn 17 990 000 50 289 000 412 553 3 345 000 0 1 539 000 4 732 790 0 77 895 790
Võhma linn 3 453 000 4 004 000 29 235 1 007 000 661 000 119 000 378 080 0 8 961 080
Abja vald 6 557 000 5 039 000 43 159 728 000 208 000 210 000 397 330 0 12 931 330
Halliste vald 3 927 000 2 958 000 22 701 943 000 110 000 146 000 278 750 0 8 252 750
Karksi vald 5 705 000 7 214 000 69 238 1 912 000 368 000 299 000 632 700 0 15 762 700
Kolga-Jaani vald 3 410 000 3 443 000 23 372 160 000 0 129 000 338 550 0 7 480 550
Kõo vald 2 612 000 2 452 000 14 753 256 000 0 103 000 207 140 0 5 630 140
Kõpu vald 1 268 000 1 420 000 8 469 95 000 0 59 000 123 460 0 2 965 460
Paistu vald 2 983 000 3 669 000 22 100 566 000 0 132 000 362 940 0 7 712 940
Pärsti vald 5 395 000 5 110 000 61 207 954 000 175 000 308 000 398 870 0 12 165 870
Saarepeedi vald 1 899 000 2 731 000 19 667 68 000 0 92 000 207 140 0 4 997 140
Suure-Jaani vald 12 670 000 13 905 000 92 191 1 462 000 322 000 514 000 1 254 360 0 29 805 360
Tarvastu vald 9 873 000 7 858 000 55 854 2 714 000 184 000 364 000 854 980 0 21 663 980
Viiratsi vald 5 678 000 3 972 000 53 131 1 645 000 117 000 295 000 407 850 0 11 997 850
KOKKU 86 322 000 115 773 000 940 600 16 266 000 2 278 000 4 377 000 10 763 850 0 233 501 850
VÕRU MAAKOND 
Võru linn 26 156 000 33 380 000 300 702 2 556 000 0 1 099 000 3 206 100 0 66 397 100
Antsla vald 9 151 000 8 012 000 73 048 981 000 100 000 307 000 840 090 0 19 291 090
Haanja vald 3 356 000 2 272 000 13 386 595 000 0 87 000 219 970 0 6 529 970
Lasva vald 4 849 000 3 724 000 23 181 621 000 0 151 000 334 960 0 9 679 960
Meremäe vald 4 399 000 2 468 000 15 546 744 000 0 81 000 180 440 0 7 872 440
Misso vald 1 991 000 1 689 000 8 303 518 000 0 48 000 102 410 0 4 348 410
Mõniste vald 3 204 000 2 324 000 12 053 359 000 0 82 000 197 640 0 6 166 640
Rõuge vald 5 797 000 3 671 000 31 038 977 000 0 169 000 356 260 0 10 970 260
Sõmerpalu vald 4 745 000 4 194 000 28 169 727 000 0 181 000 457 390 0 10 304 390
Urvaste vald 4 696 000 3 187 000 23 486 873 000 0 131 000 303 390 0 9 190 390
Varstu vald 3 637 000 4 756 000 22 812 888 000 0 108 000 377 570 0 9 766 570
Vastseliina vald 5 207 000 5 499 000 34 930 1 088 000 0 167 000 449 430 0 12 410 430
Võru vald 9 879 000 9 329 000 96 148 1 382 000 309 000 417 000 732 800 0 21 739 800
KOKKU 87 067 000 84 505 000 682 802 12 309 000 409 000 3 028 000 7 758 450 0 194 667 450
KÕIK KOKKU 1 143 826 000 2 401 598 000 25 080 345 281 599 000 22 262 000 100 000 000 233 707 250 6 000 000 4 166 730 250
Hariduskulude täiendavad vahendid   66 489 500             66 489 500
Toimetulekutoetuse täiendavad vahendid       68 663 000 0       68 663 000
Maamaksu laekumise vähenemise kompensatsioon                 20 000 000
KÕIK KOKKU 1 143 826 000   2 468 087 500   25 080 345   350 262 000   22 262 000   100 000 000   233 707 250   6 000 000   4 321 882 750

Põllumajandusminister rahandusministri ülesannetes Ester TUIKSOO

/otsingu_soovitused.json