Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 9. juuli 1999. a määruse nr 39 “Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.02.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 16, 287

Teede- ja sideministri 9. juuli 1999. a määruse nr 39 “Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 13.02.2006 nr 15

Määrus kehtestatakse «Raudteeseaduse» § 34 lõike 2 alusel.

Teede- ja sideministri 9. juuli 1999. a määruses nr 39 «Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine» (RTL 1999, 127, 1773; 2003, 118, 1899) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulas asendatakse viide «Raudteeseaduse» § 16 lõikele 2 viitega § 34 lõikele 2;

2) määruse ja sellega kinnitatud «Raudtee tehnokasutuseeskirja» tekstis asendatakse sõna «Raudteeamet» sõnaga «Raudteeinspektsioon» vastavas käändes;

3) määruse teksti punkti 3 täiendatakse punktidega 3.1, 3.2, 3.3 järgmises sõnastuses:

« 3.1. Raudtee tehnokasutuseeskirja punkt 53 esimene lause jõustub 2007. aasta 1. jaanuaril. Punkti 53 esimest lauset kohaldatakse enne käesoleva määruse jõustumist ehitatud reisi- ja kaubaplatvormidele ainult nende rekonstrueerimisel.
3.2. Raudtee tehnokasutuseeskirja lisa 3 «Ehitusgabariidi rakendamise juhendi» punktid 19.1 ja 19.2 jõustuvad 2007. aasta 1. jaanuaril.
3.3. Raudtee tehnokasutuseeskirja lisa 4 «Raudteeülesõidukoha ehitamise, korrashoiu ja kasutamise juhendi» § 3 jõustub 2007. aasta 1. jaanuaril.»;

4) «Raudtee tehnokasutuseeskirja» punkti 51 neljas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Jaamas ja jaamavahel asuvas reisirongide peatuskohas peavad olema reisijate ooteplatvormid, mis vastavad standardi EVS 867:2003 nõuetele.»;

5) «Raudtee tehnokasutuseeskirja» punkti 53 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Sirgel teeosal peavad reisi- või kaubaplatvormi mõõtmed olema järgmised:
1) kõrgus rööpapea pealispinnast kõrge platvormi ülaservani – 1100 mm;
2) kõrgus rööpapea pealispinnast madala platvormi ülaservani – 550 mm;
3) kaugus tee (raja) teljest kõrge platvormi ääreni – 1920 mm;
4) kaugus tee (raja) teljest madala platvormi ääreni – 1920 mm.»;

6) «Raudtee tehnokasutuseeskirja» lisa 3 «Ehitusgabariidi rakendamise juhend» punkti 19.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Reisi- ja kaubaplatvorm peab ehitamisel, rekonstrueerimisel ja kasutamisel mahtuma käesoleva juhendi joonistel 1 ja 2 näidatud gabariitide S ja Sp pideva piirjoonega 4-5-6-7-8 piiratud alumisse ruumi. Välja arvatud p 19.2 nimetatud juhtudel peavad reisiplatvormil olema järgmised mõõtmed:
1) kõrgel reisiplatvormil: kõrgus rööpapeast 1100 mm ja kaugus tee teljest 1920 mm;
2) madalal reisiplatvormil: kõrgus rööpapeast 550 mm ja kaugus tee teljest 1920 mm.»;

7) «Raudtee tehnokasutuseeskirja» lisa 3 «Ehitusgabariidi rakendamise juhend» punkti 19.2 sissejuhatavat lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«19.2. Reisijate rongile peale- ja mahamineku hõlbustamiseks võib ehitada madala ooteplatvormi kõrgusega rööpapeast 550 mm ja kaugusega tee teljest 1800 mm ning kõrge reisiplatvormi kõrgusega 1100–1300 mm ja kaugusega 1920 mm (vt käesoleva juhendi p 2.1 ja 3.3), kui see asub:»;

8) «Raudtee tehnokasutuseeskirja» lisa 3 «Ehitusgabariidi rakendamise juhend» punkti 19.10 alapunkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) platvormi kõrguse mõõte 200, 550, 1100, 1200 ja 1300 mm võib suurendada kuni 20 mm ja vähendada kuni 50 mm;»;

9) «Raudtee tehnokasutuseeskirja» lisa 4 «Raudteeülesõidukoha ehitamise, korrashoiu ja kasutamise juhend» § 2 lõikes 11 asendatakse sõna «mõeldav» sõnaga «mõtteline»;

10) «Raudtee tehnokasutuseeskirja» lisa 4 «Raudteeülesõidukoha ehitamise, korrashoiu ja kasutamise juhend» § 3 lõike 1 neljas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Ülevaatuse komisjoni kutsutakse esindajad kohalikust omavalitsusest, tee valdajalt, Raudteeinspektsioonist ja ülesõidukoha asukohajärgsest politseiprefektuurist.»

11) «Raudtee tehnokasutuseeskirja» lisa 4 «Raudteeülesõidukoha ehitamise, korrashoiu ja kasutamise juhend» § 3 lõike 2 punkti 3 neljas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Kui isik ei ole samaaegselt territooriumi omanik või valdaja ja raudtee valdaja, siis tehnoloogilise ülesõidukoha kasutamise, seadistamise, korrashoiu tagamise ja teenindamise korra ning avamise ja sulgemise tingimused sätestatakse territooriumi omaniku või valdaja ja raudtee valdaja vahelise lepinguga.»;

12) «Raudtee tehnokasutuseeskirja» lisa 4 «Raudteeülesõidukoha ehitamise, korrashoiu ja kasutamise juhend» § 3 lõike 4 punkti 2 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Siia kuuluvad olemasolevad punktis 1) nimetamata I  kategooria ülesõidukohad ja ülesõidukohad, kus toimub trammi- või trollibussiliiklus;»;

13) «Raudtee tehnokasutuseeskirja» lisa 4 «Raudteeülesõidukoha ehitamise, korrashoiu ja kasutamise juhend» § 3 lõike 4 punkti 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« valveta reguleeritud ülesõidukoht seadistatakse ülesõidukoha automaatsignalisatsiooniga ja vajadusel ka automaatsete tõkkepuudega, kusjuures tõkkepuude vajaduse määrab § 3 lõikes (1) nimetatud komisjon.»;

14) «Raudtee tehnokasutuseeskirja» lisa 4 «Raudteeülesõidukoha ehitamise, korrashoiu ja kasutamise juhend» § 3 lõike 4 punkti 4 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Siia kuuluvad ülesõidukohad, mida ei ole nimetatud käesoleva lõike punktides 1), 2) ja 3) ning erandkorras kooskõlastatult tee valdaja, ülesõidukoha asukohajärgse politseiprefektuuri, kohaliku omavalitsuse ja Raudteeinspektsiooniga ka punktis 3) nimetatud olemasolevad ülesõidukohad.»;

15) «Raudtee tehnokasutuseeskirja» lisa 4 «Raudteeülesõidukoha ehitamise, korrashoiu ja kasutamise juhend» § 4 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Ülesõidukohale määrab kategooria raudtee valdaja rongide liiklusgraafikuga ettenähtud rongiliikluse ja maanteeliikluse intensiivsuse kontrollimisel fikseeritud liiklusmahtude alusel, kusjuures maanteeliikluse intensiivsust kontrollib tee valdaja ja raudteeliikluse intensiivsust raudtee valdaja. Liiklusmahtude alusel koostab raudtee valdaja nende ülesõidukohtade loetelu, kus peetakse otstarbekohaseks valve lõpetamist või taastamist, asendamist videovalvega või muude korraldusotsuste tegemist. Koostatud loetelu ja kavandatavad otsused kooskõlastatakse tee valdaja, ülesõidukoha asukohajärgse politseiprefektuuri, kohaliku omavalitsuse ja Raudteeinspektsiooniga.»;

16) «Raudtee tehnokasutuseeskirja» lisa 4 «Raudteeülesõidukoha ehitamise, korrashoiu ja kasutamise juhend» § 4 lõike 6 punkti 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) on koostatud ülesõidukoha kontrollimise akt ja vastuvõetud otsus, mis kinnitab ülesõidukoha valmidust tööks reguleerimata ülesõidukohana. Otsus on saanud positiivse kooskõlastuse tee valdajalt, ülesõidukoha asukohajärgselt politseiprefektuurilt, kohalikult omavalitsuselt ja Raudteeinspektsioonilt.»;

17) «Raudtee tehnokasutuseeskirja» lisa 4 «Raudteeülesõidukoha ehitamise, korrashoiu ja kasutamise juhend» § 4 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Ülesõidukoha lammutamine toimub vastavalt «Raudteeseaduses» sätestatule. Suletud ülesõidukoha alaliselt või ajutiselt kasutusele võtmine toimub raudtee valdaja otsuse alusel. Vastav otsus tuleb kooskõlastada tee valdaja, ülesõidukoha asukohajärgselt politseiprefektuurilt, kohaliku omavalitsuse ja Raudteeinspektsiooniga.»;

18) «Raudtee tehnokasutuseeskirja» lisa 4 «Raudteeülesõidukoha ehitamise, korrashoiu ja kasutamise juhend» § 4 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (12) Raudtee valdaja teavitab ülesõidukoha ajutisest või alalisest sulgemisest kirjalikult või e-posti teel tee valdajat, ülesõidukoha asukohajärgset politseiprefektuuri, Päästeametit, Maanteeametit ja Raudteeinspektsiooni vähemalt 24 tundi ette ning ülesõidukoha lammutamise alustamisest kohalikku omavalitsust vähemalt kolm tööpäeva ette.»;

19) «Raudtee tehnokasutuseeskirja» lisa 4 «Raudteeülesõidukoha ehitamise, korrashoiu ja kasutamise juhend» § 5 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Reguleerimata ülesõidukohal tuleb tagada tabeliga 2 ja 3 ettenähtud nähtavuse normid nii sõiduki- kui ka vedurijuhile.»;

20) «Raudtee tehnokasutuseeskirja» lisa 4 «Raudteeülesõidukoha ehitamise, korrashoiu ja kasutamise juhend» § 5 lõike 6 tabel 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

MAANTEELIIKLUS

RAUDTEELIIKLUS

 

LR

LV

Projektkiirus km/h

Maanteesõiduki
peatumisteekond (LA) m

Rongi piirkiirus, km/h

  30   80 100 150  30  80 100 150
 60  85   65 170 210 320 110 190 230 330
 80 140   85 230 280 420 170 270 320 450
100 200 100 270 340 500 230 340 390 540

21) «Raudtee tehnokasutuseeskirja» lisa 4 «Raudteeülesõidukoha ehitamise, korrashoiu ja kasutamise juhend» § 5 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Liinil rongiga sõitvale vedurijuhile peab olema tagatud ülesõidukoha nähtavus kauguselt, mis on võrdne kaubarongi arvestusliku maksimaalse pidurdusmaaga tabel 4 järgi + 50 m, kusjuures reguleerimata ülesõidukohta peab vedurijuht nägema vähemalt 1000 m kauguselt.»;

22) «Raudtee tehnokasutuseeskirja» lisa 4 «Raudteeülesõidukoha ehitamise, korrashoiu ja kasutamise juhend» § 6 tunnistatakse kehtetuks.

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json